POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - redovni izvještaji - uredba o informiranju - ispravak zakona ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA
Proglašavam Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.
Broj: PA4-54/I-94.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i postupak sanacije i restrukturiranja banaka.
Članak 2.
Postupak sanacije i restrukturiranja banaka po ovom Zakonu vodi se u cilju: - smanjenja troškova poslovanja, kamata i naknada banaka, vlasničke transformacije banaka na nove dioničare, posebno domaće i inozemne privatne osobe, koji nisu značajniji korisnici kredita banaka i za koje se može očekivati da su zainteresirani za uspješno poslovanje banke, - dodatne kapitalizacije banaka u cilju njihovog osposobljavanja za uspješno poslovanje, - provođenja kvalitetnih promjena u upravljanju bankama, isključenjem iz upravljanja značajnih dužnika banaka, te - sprečavanja daljnjeg kreditiranja loših dužnika banaka.
Članak 3.
(1) Postupak sanacije i restrukturiranja provest će se nad bankom čiji potencijalni gubici, koji proistjeću iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavki određenog stupnja naplativosti, čine više od 50% iznosa jamstvenog kapitala banke, ako Narodna banka Hrvatske ocijeni da je ovaj postupak moguć i ekonomski opravdan.
(2) Postupak po ovom Zakonu može se provesti nad bankom čiji potencijalni gubici opisani u stavku 1. ovoga članka čine do 50% iznosa jamstvenog kapitala banke, ako banka takav zahtjev postavi i ako Narodna banka Hrvatske taj zahtjev ocijeni ekonomski opravdanim.
(3) Prije izračunavanja odnosa potencijalnih gubitaka i jamstvenog kapitala banke prema stavku 1. i 2. ovoga članka, ukupni iznos potencijalnih gubitaka banke umanjuje se za iznos dijela posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banke koji nije sadržan u jamstvenom kapitalu banke.
Članak 4.
Radi utvrđivanja potencijalnih gubitaka, banke obavljaju klasifikaciju aktive banke i odgovarajućih izvanbilančnih stavki sa stajališta njihove naplativosti na način propisan posebnom odlukom Narodne banke Hrvatske.
II. POSTUPAK ZA OCJENU MOGUĆNOSTI I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA
Članak 5.
(1) Postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, provodi Narodna banka Hrvatske po službenoj dužnosti.
(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka Narodna banka Hrvatske provodi i u slučajevima određenim drugim zakonima.
Članak 6.
(1) Postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke iz članka 3. stavka 2, ovoga Zakona Narodna banka Hrvatske provodi na zahtjev određene banke.
(2) Narodna banka Hrvatske dužna je u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o pokretanju postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke koja je zahtjev postavila i o tome obavijestiti tu banku.
(3) Postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke prema odredbama ovog članka ne može trajati duže od 90 dana.
Članak 7.
Banka za koju se provodi postupak ocjene mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja, dužna je izraditi i dostaviti Narodnoj banci Hrvatske u roku od 30 dana od dana pokretanja tog postupka i vlastiti program sanacije i restrukturiranja banke.
Članak 8.
(1) Pri razmatranju mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke ocjenjuje se:

  1. bilanca banke i program banke za sanaciju i restrukturiranje,
  2. iznos rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke i mogućnosti njihovog otpisa odnosno pokrića,
  3. projekcija poslovanja banke nakon dovršenog postupka sanacije i restrukturiranja.

(2) Prilikom ocjene dokumenata iz stavka 1 ovoga članka, Narodna banka Hrvatske može od banke tražiti dopune i potrebna objašnjenja.
Članak 9.
Ako Narodna banka Hrvatske na osnovi elemenata iz članka 8. ovoga Zakona i drugih odlučnih činjenica ocijeni da je sanacija i restrukturiranje određene banke moguća i ekonomski opravdana predložit će Vladi Republike Hrvatske da donese odluku o sanaciji i restrukturiranju banke.
III. POSTUPAK SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA
Članak 10.
(1) Postupak sanacije i restrukturiranja banke provodi se: 1. otpisom potencijalnih gubitaka banke na teret dijela posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banke koji nije sadržan u jamstvenom kapitalu banke (članak 3. stavak 3.) 2. otpisom preostajog dijela potencijalnih gubitaka banke na teret njezinoga jamstvenog kapitala s tim da se otpis vrši najprije na teret posebnih rezervi iz članka 27. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br 94/93.), zatim na teret temeljnog kapitala i na kraju na teret ostalih oblika kapitala sadržanih u jamstvenom kapitalu. 3. izdavanjem obveznica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (U daljnjem tekstu: Agencija) u visini potencijalnih gubitaka koji se nisu mogli otpisati na teret jamstvenog kapitala banke, odnosno za neophodno potrebnu početnu dokapitalizaciju banke, 4. prijenosom na Agenciju dijela rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici koji su otpisani na teret jamstvenog kapitala banke, odnosno za koje je banka dobila obveznice Agencije, 5. novim vrednovanjem svih rizičnih plasmana banke na način da se njihova nominalna vrijednost umanji za iznos otpisanih potencijalnih gubitaka prema točki 1. i 2. ovoga članka, odnosno za iznos dobivenih obveznica prema točki 3. ovoga stavka.
(2) U postupku sanacije i restrukturiranja banke Agencija može za neophodno potrebnu početnu dokapitalizaciju banke koristiti pored obveznica i druga sredstva.
Članak 11.
(1) Odluku o sanaciji i restrukturiranju banke donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Narodne banke Hrvatske.
(2) Odluku o sanaciji i restrukturiranju banke Vlada Republike Hrvatske dostavlja Agenciji koja provodi postupak po toj odluci u ime i za račun države.
Članak 12.
(1) Odluka o sanaciji i restrukturiranju banke sadrži naročito:

  1. iznos rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke,
  2. iznos potencijalnih gubitaka banke koji se otpisuje na teret dijela posebnih rezervi banke za osiguranje od potencijalnih gubitaka koji nije sadržan u jamstvenom kapitalu banke.
  3. iznos potencijalnih gubitaka banke koji se otpisuje na teret jamstvenog kapitala banke,
  4. iznos potencijalnih gubitaka koji se nisu mogli otpisati na teret jamstvenog kapitala banke,
  5. iznos dijela rizičnih plasmana banke u kojima su sadržani potencijalni gubici banke koji se prenose na Agenciju,
  6. iznos obveznica za sanaciju banke u visini potencijalnih gubitaka koji se nisu mogli otpisati na teret jamstvenog kapitala banke, odnosno za neophodno potrebnu početnu dokapitalizaciju banke, s naznakom visine kamata i rokova na koji se obveznice izdaju.
  7. iznos drugih sredstava koja Agencija ulaže za neophodno potrebnu početnu dokapitalizaciju banke.

(2) Odluka o sanaciji i restrukturiranju banke objavljuje se u "Narodnim novinama".
Članak 13.
(1) Odlukom o sanaciji i restrukturiranju banke odredit će se datum izrade nove početne bilance banke.
(2) Nova početna bilanca banke mora biti ovjerena od ovlaštene revizorske tvrtke i mora se objaviti u javnim glasilima.
Članak 14.
(1) Agencija je dužna izdati popis potencijalnih gubitaka banke koji su na temelju članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 12. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona preneseni na Agenciju. Popis mora sadržavati visinu svakoga pojedinoga potencijalnog gubitka i naziv dužnika.
(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna dostaviti dužnicima po potencijalnim gubicima kao obavijest o izvršenom prijenosu potraživanja na Agenciju.
Članak 15.
(1) Danom objavljivanja odluke o sanaciji i restrukturiranju određene banke povlače se sve dosadašnje dionice te banke.
(2) Banka izdaje zamjenske dionice u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona.
Članak 16.
(1) Banka će izvršiti emisiju novih zamjenskih dionica na ukupni iznos koji odgovara visini potrebnoga temeljnog kapitala za redovno poslovanje banke, a najmanje u visini temeljnog kapitala iz članka 9. Zakona o bankama i štedionicama.
(2) Nove zamjenske dionice banke predaju se Agenciji u visini izvršene dokapitalizacije banke od strane Agencije.
(3) U slučaju da primjenom članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona za otpis potencijalnih gubitaka nije iskorišten cijeli temeljni kapital banke, dosadašnjim dioničarima se povučene dionice po odredbi članka 15. stavka 1. ovoga Zakona zamjenjuju novim dionicama u umanjenoj vrijednosti koja odgovara neotpisanom dijelu temeljnog kapitala.
Članak 17.
(1) Danom objavljivanja odluke o sanaciji i restrukturiranju banke prestaju funkcije svih organa upravljanja te banke, te ovlaštenja direktora, odnosno uprave banke, kao i prava osnivača banke na osnovi dotadašnjih osnivačkih uloga.
(2) Do dana održavanja nove skupštine banke poslove upravljanja bankom i pripremu nove skupštine banke obavlja Agencija koja imenuje osobu ovlaštenu za rukovođenje i zastupanje banke u postupku sanacije.
(3) Nova Skupština banke ne može se održati prije nego što su provedene sve radnje u sanaciji prema članku 10. i 12. ovoga Zakona i prije nego što banka objavi svoju novu početnu bilancu u skladu sa člankom 13. ovoga Zakona.
(4) Skupštinu banke saziva Agencija.
Članak 18.
(1) Agencija može odlučiti da banci nad kojom je provedena sanacija povjeri da u ime i za račun Agencije poduzima mjere i radnje potrebne za naplatu dijela rizičnih plasmana prenesenih na Agenciju na temelju članka 12 stavka 1. točke 5. ovoga Zakona.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, banka je dužna postupati po obaveznim uputama i nalozima Agencije.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Sredstva za provođenje postupka sanacije i restrukturiranja banaka po ovom Zakonu osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 27/91.).
Članak 21.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-02/94-01/05
Zagreb, 25. svibnja 1994.
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti