POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisi rječnik - uredba o izvršavanju - odluka kojom vlada ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. svibnja 1994. donijela
UREDBU
O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se:
- krug osoba državljana Republike Hrvatske i njihovih pratitelja koji imaju pravo na povlasticu na teritoriju Republike Hrvatske u željezničkom i pomorskom putničkom prometu (u daljnjem tekstu: u unutarnjem putničkom prometu),
- broj i namjena putovanja godišnje,
- visina povlastica i način korištenja povlastica.
Članak 2.
Pravo na povlasticu, prema ovoj Uredbi, imaju: 1.
- učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola. redovni studenti visokih učilišta, te učenici i redovni studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske, koji su izbjegli i školuju se u Republici Hrvatskoj.
2.
- slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida
- mentalno retardirane osobe (teže i teško)
- tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%
- osobe koje po posebnim propisima imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe
- invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na skračeno radno vrijeme radi njege teže hendikepiranog djeteta. Osobe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatraju se u smislu ove Uredbe invalidnim osobama (u daljnjem tekstu: invalidne osobe).
II. UČENICI I STUDENTI
Članak 3.
Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu.
Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršenja ciljeva i zadataka obrazovnog programa.
Članak 4.
Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to:
- za jedno putovanje godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 40% od redovne cijene vozne karte. Povlastica iz stavka 1. ovoga članka koristi se na temeIju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove, koja organizira putovanje, izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu, nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.
Članak 5.
Pod organiziranim grupnim putovanjem, u smislu ove Uredbe. smatra se putovanje osoba iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe u grupi od najmanje petnaest članova koje organiziraju osnovne i srednje škole. odnosno visoka učilišta. Organizator grupnih putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe. Pratitelj grupe ima pravo na povlasticu iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe.
Članak 6.
Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školovanja, pravo na povlasticu na željeznici i brodu od 20% od redovne cijene vozne karte za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag. Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju, za vrijeme školovanja, pravo na povlasticu od 25% redovne cijene vozne karte u željezničkom i pomorskom putničkom prometu za dva pojedinačna putovanja u toku školske godine od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i to dva putovanja u odlasku i dva putovanja u povratku, ako stanuju u mjestu sjedišta obrazovne ustanove koja nije u mjestu njihovog prebivališta. Povlastice iz stavka 1. i 2. ovog članka koriste se uz potvrdu srednje škole, odnosno visokog ućilišta, da je korisnik povlastice učenik odnosno student.
III. INVALIDNE OSOBE
Članak 7.
Invalidne osobe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to:
- za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte. Invalidna osoba ne može biti pratitelj druge takve osobe. Jednim putovanjem u smislu ove Uredbe, smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputno mjesta u polazno mjesto (vožnja u povratku). Kada se invalidna osoba koristi pravom na povlaštenu vožnju po ovoj Uredbi ima pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.
Članak 8.
Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu iz članka 7. ove Uredbe za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvom razredu na brodu.
IV. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA
Članak 9.
Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Uredbe i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ove Uredbe na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Članak 10.
Osobe iz članka 2. ove Uredbe i njihovi pratitelji ne mogu za prijevoz u unutarnjem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi, niti mogu koristiti pravo na povlasticu iz ove Uredbe po dvije osnove.
Članak 11.
Javna poduzeća "Hrvatske željeznice" i "Jadrolinija-Rijeka" dužne su obavljati prijevoz svojim prijevoznim sredstvima korisnika navedenih u ovoj Uredbi. Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se javnim poduzećima "Hrvatske željeznice" i "Jadrolinija-Rijeka" u okviru redovnih sredstava u državnom proračunu za obavljanje ovih djelatnosti.
V. NADZOR
Članak 12.
Nadzor nad primjenom odredaba ove Uredbe obavlja Ministarstvo financija.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja ishodi povlasticu suprotno odredbama ove Uredbe (članak 3. stavak 2, članak 5. stavci 1. i 2. i članak 6. stavak 3.). Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 25 do 50 DEM.
Članak 14.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 30 do 100 DEM kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2. ove Uredbe ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala, ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi način ishodi povlasticu (članci 6., 7., 9. i 10.).
Članak 15.
Iznosi novčanih kazni iz članaka 13. i 14. ove Uredbe revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
VII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA
Članak 16.
Ovlašćuje se ministar financija da, uz suglasnost ministra pomorstva. prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra znanosti i tehnologije i ministra kulture i prosvjete, donese provedbeni propis o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica po ovoj Uredbi. Provedbeni propis iz stavka 1. ovog članka donijet će se u roku 15 dana od daila stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 17.
Za vrijeme važenja ove Uredbe neće se primjenjivati Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine". broj 27/93 i 35/93), osim za korisnike navedene u člancima 11. - 14. toga Zakona.
Članak 18.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 340-01/94-01/02
Urbroj: 5030104-94-2
Zagreb, 18. svibnja 1994
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti