POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - iz tiska - naredba o razvrstaju - naredba o obveznom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
Gradsko vijeće Grada Karlovca temeljem članka 30. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br.117/93) i članka 29. Statutarne Odluke o privremenom ustrojstvu tijela grada Karlovca ("Glasnik grada Karlovca" 3/93), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 8. sjednici održanoj 18. veljače 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza i prireza na porez na dohodak što su vlastiti izvori prihoda Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grad).
II. VRSTA POREZA
Članak 2.
Gradu pripadaju slijedeći porezi:
a) gradski porezi

  1. porez na potrošnju
  2. porez na kuće za odmor
  3. porez na reklame
  4. porez na tvrtku odnosno naziv

b) prirez na porez na dohodak
Članak 3.
Kod poreza na potrošnju poreza na kuće za odmor, poreza na reklame i poreza na tvrtku, odnosno naziv, ovom odlukom utvrđuju se stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja.
III. POREZ NA POTROŠNJU
Članak 4.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi 3%.
Članak 5.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 8. ove odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga.
Članak 6.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku 5 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.
Obračunani porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na promet proizvoda i usluga.
IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaća se u dinarskoj protuvrijednosti 3 DEM po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
V. POREZ NA REKLAME
Članak 8.
Porez na reklame plaća se, godišnje u dinarskoj protuvrijednosti:
- na svaku istaknutu reklamu veličine do 1m2 100 DEM
- na svaku istaknutu reklamu veću od 1m2 200 DEM.
Članak 9.
Podatke o mjestu gdje se ističe reklama, dimenzijama istaknute reklame, broju istaknutih reklama i o promjenama pri isticanju reklama obveznici poreza na reklame dužni su dostaviti tijelu za financijske poslove Grada do 31. ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku 15 dana od dana primjene istaknute reklame.
Članak 10.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se srazmjerni dio poreza na reklamu propisan člankom 12. ove odluke.
Članak 11.
Tijelo Grada, nadležno za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, dužno je tijelu za financijske poslove Grada dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje reklame u roku 15 dana od dana izdavanja rješenja.
VI. POREZ NA TVRTKU, ODNOSNO NAZIV
Članak 12.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju, godišnje, pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobiti ili poreza na dohodak u dinarskim protuvrijednostima što su iskazani u DEM.

  1. Pravne osobe s područja industrije,poljoprivrede,šumarstva, graditeljstva i prometa 90 DEM
  2. Pravne osobe koje obavljaju promet roba i usluga s područja trgovine:

a) za reklamu,propagandu,oglašavanje,marketing i dekoraciju,trgovačka poduzeća,robne kuće,predstavništva inozemnih i domaćih tvrtki,poduzeća za kontrolu kvalitete i kvanitete roba,poduzeća za promet otpacima,poduzeća koja obavljaju promet roba i usluga s inozemstvom i poslovna udruženja 130 DEM
b) za promet prehrambenim proizvodima i poduzeća koja trgovačku djelatnost obavljaju u kioscima,boksovima,paviljonima i pokretnim prodavaonicama 85 DEM
3.Pravne osobe s područja ugostiteljstva i turizma:
a) ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu jedinicu (restorane,gostionice,barove,bufete, kavane,krčme,konobe i druge objekte u koji- ma se toče alkoholna pića,igračnice,auto- mat-klubove i hotele) 130 DEM
b) turistička poduzeća 85 DEM
c) prenoćišta,ugostiteljske jedinice otvorenog tipa pri pravnim osobama ako se u njima toče alkoholna pića,mliječni i dijetalni restorani,te restorani sa samoposluživanjem 45 DEM
4.Pravne osobe koje obavljaju obrtničku djelatnost 130 DEM
5.Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:
- samostalni ugostitelji,trgovačke i zabavne radnje 130 DEM
- proizvodne i uslužne djelatnosti 85 DEM
- drugi 85 DEM
6.Poduzeća stambene i komunalne djelatnosti 85 DEM
7.Pravne osobe s područja financija i osigura- nja,osim Narodne banke Hrvatske i Zavoda za platni promet 130 DEM
8.Stovarišta i skladišta svih pravnih osoba 130 DEM
9. Druge pravne osobe 85 DEM
Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza. Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća plaća se samo jedan porez. Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe (prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog poreza na tvrtku, odnosno naziv, ako stavkom 1. ovog članka nije odredeno drukčije.
VII. PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK
Članak 13.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Karlovca prema Zakonu o porezu na dohodak. Pravilniku o načinu obračunavania i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) i prema ovoj Odluci.
Članak 14.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 15.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se na porez:
- iz plaća radnog odnosa u skladu s propisima o radu
- na mirovine i druge dohotke iz ranijeg radnog odnosa bez obzira da li ga uplaćuje poslodavac ili druga pravna osoba,
- na primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada iznad najnižih iznosa utvrđenih općim kolektivnim ugovorom,
- iz plaća iz radnog odnosa što ih isplati druga osoba.
- iz svih drugih primitaka po osnovi rada i u svezi s radom,
- na premije osiguranja, što ih pravne i fizičke osobe plaćaju za svoje radnike i druge osobe po osnovi osiguranja života, iznad minimalne plaće,
- na plaće poduzetnika (poduzetnićka plaća) koje ulaze u rashod pri utvrđivanju poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit,
- na dohodak od nesamostalnog rada kojim se smatraju i druga primanja koja se umjesto u novcu nadoknađuju u stvarima ili u drugom obliku, koja imaju novčanu vrijednost kao što su korištenje zgrada, plovnih objekata i automobila u vlasništvu poduzetnika, nadoknađivanje najamnine za stanovanjem, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i drugo. Prirez na porez na dohodak plaćaju i fizičke osobe koje povremeno i privremeno na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu.
Članak 16.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se na porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, na porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, te na porez na dohodak od autorskih prava, patenata i znakova razlikovanja (u daljnjem tekstu: autorska prava).
Članak 17.
Prirez na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava plaća se na porez:
- na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren izdavanjem u zakup, odnosno najam nekretnina i pokretnih stvari,
- na dohodak što ga ostvari nositelj imovinskog autorskog prava i prava industrijskog vlasništva,
- na dohodak što ga fizička osoba ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava unutar roka od tri godine od dana nabave.
Članak 18.
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak plaća se prema prebivalištu obveznika.
Članak 19.
Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 20.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se za kalendarsku godinu, odnosno za kraće razdoblje vezano uz ostvarenje dohotka i oporezivanje tog dohotka u toj godini.
Članak 21.
Prirez na porez na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom, koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 22.
Prirez na dohodak se uvodi primjenom koeficijenata prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Karlovcu. Primjenom koeficijenta iz stavka 1., prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 7.5%.
Članak 23.
Predujam prireza na porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava i uplaćuje isplatitelj pri svakoj isplati dohotka i obračunu poreza na dohodak, odnosno obveznik poreza na dohodak na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 24.
Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada koje dohodak ostvaruju neposredno iz inozemstva i fizičke osobe zaposlene u diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu strane države, međunarodnoj organizaciji ili kod predstavništva ili organizacije koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, te strane organizacije koje ne uživaju diplomatski imunitet u Republici Hrvatskoj za zaposlene građane i strane državljane, predujam prireza na porez na dohodak obračunavaju i plaćaju u roku sedam dana od dana primitka dohotka, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Članak 25.
Podaci o obračunatom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 26.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist Proračuna Grada.
Članak 27.
Predujam prireza na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, obračunava i uplaćuje obveznik poreza na dohodak na porez što ga plaća mjesečno i to do posljednjeg dana za tekući mjesec, prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak od autorskih prava obračunava i uplaćuje isplatitelj dohotka od autorskih prava pri svakoj pojedinačnoj isplati, odnosno obračunu poreza na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak.
Članak 28.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosti, od poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, utvrđuje se, obračunava i naplaćuje na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i ovom Odlukom.
Članak 29.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.
Članak 30.
Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak, dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati poreza prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak, primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 31.
Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o zastari i obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak jednako se primjenjuju i za porez i prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o neposrednim porezima (Glasnik Grada Karlovca br. 1/91, 1/92, 5/92, 8/92) i Odluka o komunalnim taksama (Glasnik Grada Karlovca br. 9/91 i 8/92).
Članak 33.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku Grada Karlovca", osim odredbi o prirezu na porez na dohodak, koji stupaju na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-05/94-01/4
Karlovac, 18. veljača 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca
Dragutin Mikša, dipl. inž., v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti