POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisi i statuti - popis rješenja ustav - konsolidirane izmjene naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOLEKTIVNI I DRUGI UGOVORI
Na temelju članka 69 Općeg kolektivnog igovora za gospodarstvo ("Narodne novine" 47/92 i 71/93.) Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Konfederacija nezavisnih sindikata i Hrvatska udruga sindikata, s jrdne strane i Hrvatska gospodarska kolrlora s druge strane i 17.svibnja 1994. godine zaključuju
ANEKS
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GOSPODARSTVO
Članak 1.
U članku 12. iza osme alineje dodaju se tri nove alineje koje glase: "- u slučaju većih oštećenja ili uništenja materijalnih dobara kao posljedica ratnog djelovanja 5 dana - radi smještaja prognanih ili izbjeglih osoba 1 dan - radi traženja članova obitelji-djece, supružnika, roditelja, brače i sestara nstalih u ratu ili obavljanja poslova radi pomoći članovima obitelji zarobljenih od strane neprijatelja 5 dana "
Članak 2.
U članku 14. dodaju se dva nova stavka koja gase: "Radnici koji zbog mobilizacije u Hrvatskoj Vojsci zbog radne obveze ili zarobljavanja od strane neprijatelja nisu koristili godišnji odmor iz prethodne godine imaju pravo koristiti neiskorišteni godišnji odmor po demobilizaciji ili po prestanku radne obveze. Vrijeme korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora određuje nadležni organ organizacije, odnosno poslodavac "
Članak 3 .
U članku 16. briše se stavak 1.
Članak 4.
U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi: "Najnižu osnovnu plaću ugovorne strane utvrđuju u mjesečnom iznosu od 667.000 - hrvatskih dinara." Iza stavka 1, dodaje se novi stavak 3, koji glasi:
"Najniža osnovna plaća iz stavka 1 ovog Ugovora primjenjuje se na one grane ili djelatnosti za koje najniža osnovna plaća nije utvrđena granskim kolektivnim ugovorom.
Dosadašnji slavci 2, 3 i 4. postaju stavci 3. 4 i 5 .
Iza stavka 5, dodaje se stavak 6 koji gasi:
"U slučaju promjene stope doprinosa i poreza više od 3% tijekom godine, ugovorne stranc će započeti pregovore o visini najniže osnovnc plaće ."
Članak 5.
U članku 34. u stavku 1 i 2 riječi "do 30 dana" zamjenjujju se riječima "do 42 dana".
Članak 6.
U članku 40. stavku 1. riječi "u prethodnom tromjesečju" zamjenjilju se riječima "u prethodna tri mjeseca".
Članak 7.
Članak 41. mijenja se i glasi: "Radnik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u sljedećim slučajevima
- smrti radnika 3 prosječne mjesečne plaće
- smrti supružnika, djeteta i roditelja u skrbi l prosječna mjesečna plaća
- nastanka teške invalidnosti 1 prosječna mjesečna plaća
- bolovanja dužeg od 90 dana 1 prosječna mjesečna plaća
- otklanjanja posljedice elementarne nepogode l prosječna miesečna plaća
- nastanka teške invalidnosti radnika, supružnika, roditelja i djece radnika u domovinskom ratu 2 prosječne mjesečne plaće Kao osnovica za utvrđivanje prava iz stavka 1. uzima se prosječna mjesečna plaća isplaćena po radniku u gospodarstvu Republike u prethodnom mjesecu "
Članak 8.
U članku 48 stavku 1. dodaje se nova rečenica koja glasi: "Radnici koji rade duže od punog radnog vremena a ne manje od 4 sata neprekidno imaju pravo na dodatnu nadoknadu za prehranu razmjerno vremenu provedenom na radu". Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Na nadoknadu imaju pravo i učenici i studenti na praktičnoj i radnoj obuci."
Članak 9.
Članak 51. mijenja se i glasi: "Za rad u istoj organizaciji, odnosno kod istog poslodavca radniku pripada jubilarna nagrada za navršenih:
- 10 godina radno staža 50%
- 20 godina radnog staža 70%
- 30 godina radnog staža 85%
- 35 godina radnog staža 100% od prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike u prethodna tri mjeseca.
Stavak 1. primjenjuje se na radnike koji uvjet 10, 20, 30 ili 35 godina radnog staža navrše od 1. 1. 1994. godine.
Posebnim kolektivnim ugovorom ili općim aktom organizacije mogu se utvrditi i druga prava radnika kao što su pokloni djeci za božićne blagdane i sl " ,
Članak 10.
Iza članka 51 dodaje se članak 51 a koji glasi: " Prosjeci plaća za ostvarivanje materijalnih prava radnika iz članka 40., 41., 42., 43., 45., 48. i 49. ovog Ugovora ulvrduju se u visini 60 posto iznosa prosječne bruto plaće u gospodarstvu Republike."
Članak 11.
U članku 63 ispred stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: "Organizacija odnosno poslodavac obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava iz podrućja sindikalnog organiziranja utvrđenih konvencijama Međunarodne organizacije rada "
Dosadašnji stavci l, 2, 3. i 4. postaju stavci 2, 3, 4. i 5.
Članak 12.
Članak 77. se briše.
Članak 13.
Izmjene i dopune ovog Ugovora stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
U Zagrebu, 17. svibnja 1994.
Savez samostalnih sindikata
predsjednik
Dragutin Lesar, v. r.
Hrvatska gospodarska komora
predsjednik
mr. Mladen Vedriš, v. r.
Hrvatska udruga sindikata
predsjednik
Berislav Belec, v. r.
Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske
predsjednik
Mladen Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti