POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisi - pravilnik o adekvatnosti - pravilnik o kapitalu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE
Na temelju članka 15 stavka (4) Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92), Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde na sjednici održanoj 21. siječnja 1994. godine donio je
PRAVILA
HRVATSKOG ODBORA ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilima Hrvatskog odbora za računovodstvo i račnovodstvene standarde (dalje: Pravila) uređuju se način rada, donošenja odluka i ostale pojedinosti djelovanja Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde (dalje: Odbor).
Članak 2.
(1) Odbor, pored naziva danog u Zakonu o računovodstvu, može koristiti i skraćenicu HORRS.
(2) Sjedište je Odbora u Zagrebu.
(3) Administrativno-tehničke poslove za Odbor može obavljati organizacija koju odredi Odbor u suglasju s ulogom koju ima tajnik Odbora.
Članak 3.
(1) Odbor ima svoj račun.
(2) Nalogodavatelji za plaćanje s računa jesu predsjednik, potpredsjednik i tajnik Odbora.
II CILJEVI
Članak 4.
(1) Ciljevi Odbora jesu:
a) razvoj računovodstvene struke u Hrvatskoj shodno poduzetnićkoj i tržišnoj slobodi,
b) praćenje i objašnjavanje primjeike Međunarodnih računovodstvenih standarda u Hrvatskoj i usklađivanje našega računovodstvenog sustava s njima,
c) zauzimanje stavova glede Međunarodnih računovodstvenih standarda ako nisu dostatni ili konkretni kako bi financijski izvještaji poduzetnika iz Republike Hrvatske bili prihvatljivi na međunarodnim tržištima kapitala.
d) udruživanje u svjetska i europska računovodstvena udruženja i povezivanje s takvim udruženjima pojedinih zemalja,
e) oblikovanje stavova i provođenje postupaka radi unapredivanja Međunarodnih računovodstvenih standarda na svjetskoj razini.
f) unapredivanje i medusobno usklađivanje računovodstvenih načela, pravila i postupaka koji se odnose na financijske izvještaje,
g) objavljivanje prijevoda Međunarodnih računovodstvenih standarda i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
h) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenoga sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja.
III. PREDSTAVLJANJE ODBORA
Članak 5.
(1) Odbor predstavljaju predsjednik, podpredsjednik i tajnik.
(2) Predsjednik Odbora:
a) saziva sjednice Odbora,
b) predsjedava sjednicama Odbora,
c) zaključuje ugovore u ime Odbora,
d) predstavlja Odbor prema javnosti,
e) zastupa Odbor pri eventualnim nesuglasicama
f) provodi zaključke Odbora.
(3) Potpredsjednik Odbora obavlja sve poslove predsjednika u njegovoj odsutnosti ili one poslove koje na njega prenese predsjednik.
(4) Tajnik Odbora
a) koordinira rad stručnih radnih skupina,
b) koordinira rad na pripremi stajališta, preporuka i mišljenja,
c) koordinira rad članova Odbora izmedu sjednica,
d) provodi zaključke Odbora,
e) obavlja poslove koje na njega prenese predsjednik.
IV. NAČIN RADA
Članak 6.
Odbor je samost.alno stručno tijelo koje je u Republici Hrvatskoj ovlašteno da prati, usklađuje i objašnjava primjenu Međunarodnih računovodstvezkih standarda.
Članak 7.
(1) Odbor zauzima stavove i donosi odluke
(2) Stavovi Odbora odnose se na primjenu računovodstvenoga sustava i Međunarodnih računovodstvenih standarda.
(3) Odluke se odnose na ostale aktivnosti Odbora
Članak 8.
(1) Stavove Odbor zauzima na svojim sjednicama.
(2) Stavove Odbor zauzima na vlastitu inicijativu, na inicijativu Vlade Republike Hrvatske, strukovnih udruženja, poduzetnika i pojedinaca.
(3) Stav se može zauzeti pod uvjetom da je a) predmet prethodno razmotrila stručna radna sku pina koju čine barem tri člana Odbora, b) najmanje pet dana prije sjednice članovima Odbora upućen pisani materijal u vezi s predmetom o kojemu će raspravljati Odbor.
(4) Odluka se donosi večinom glasova prisutnih članova Odbora.
Članak 9.
(1) U pripremi izrade stava Odbor može angažirati znanstvene ustanove, najpoznatije stručne i strukovne organizacije te znanstvenike i stručnjake kao pojedince
(2) Stav mora biti pripremljen na najvišoj stručnoj razini, tako da sadrži kritički osvrt s pozitivnim i negativnim stranama praktične primjene predloženog rješenja.
Članak 10.
(1) Stavovi Odbora se objavljuju.
(2) Objavljivanje stavova se provodi putem "Narnonih novina".
(3) Stručni tekstovi Odbora koji ne objavljuju u "Narodnim novinama". fizičke i pravne osobe mogu objavljivati samo uz dopuštenje Odbora.
(4) Odbor može objavljivanje tekstova iz stavka (3) ovoga Pravila i davanje drugih stručnih tumačenja posebno ugovoriti s organizacijama koje se bave pružanjem usluga s područja računovodstva, revizije, poreznog savjetovanja, financijske analize i kontrole te s drugim organizacijama i poduzetnicima.
V. SJEDNICE
Članak 11.
(1) Odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednica se saziva pismenim putem, i to najkanije 5 dana prije njenog održavanja.
(3) Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali te u pravilu zapisnik s prošle sjednice Odbora.
(4) Stav se usvaja dvotrećinskom večinom svilk imenovanih u Odbor, a ostale odluke večinom glasova prisutnih na sjednici.
(5) Stavovi i druge odluke u pravilu se donose javnim glasovanjem.
(6) Sjednicama, pored članova Odbora, mogu biti nazoćni i članovi stručnih radnih skupina i to samo prilikom rasprave o tekstu u čijoj su izradi sudjelovali kao i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
(7) O svakoj točki dnevnoga reda donosi se zaključak.
(8) Na sjednici se vodi zapisnik, a zaključke sa sjednice obvezno valja dostavljati članovima Odbora najkasnije pet dana poslije održane sjednice.
(9) Godišnje se, u pravilu, održava dvanaest sjednica.
VI. FINANCIRANJE
Članak 12.
(1) Odbor se financira prihodima od publikacija, prihodima na temelju financijske suradnje s organizacijama i poduzetnicima, doprinosima, donacijama i drugirn prihodima.
(2) Odbor se dijelom financira iz državnog proračuna.
(3) Posebnom odlukom Odbora utvrđuje se nakilada za rad na sjednicama, za pripremu materijala i drugi rad koji je povezan s radom Odbora.
VII. PROFESIONALNO PONAŠANJE
Članak 13.
(1) Svi se članovi Odbora obvezuju na čestitost, objektivnost i neovisnost u radu koji je povezan s radom Odbora.
(2) Profesionalno ponašanje iz stavka (1) ovih Pravila propisano je Kodeksom etike za profesionalne računovode što ga je izdala Međunarodna federacija računovođa sa sjedištem u New Yorku, a obvezni su ga se pridržavati svi članovi Odbora.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od dana kada ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske.
Broj : 8/94.
Predsjednik Hrvatskog odbora za računovođstvo i računovodstvene standarde
Božo Prka, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti