POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - priručnik - odluka o raspuštanju - zakon o ugovorima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbe članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 28/94) i odredbe članka 69, 79. stavak 3. i 80. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5 svibnja 1994, godine donijela
ODLUKU
O PODJELI DOMA UMIROVLJENIKA SPLIT NA DVIJE JAVNE USTANOVE
Članak 1.
Dom umirovljenika Split, sa sjedištem u Splitu, Ivana pl. Zajca br. 2, postao je temeljem odredbe članka 78. Zakona o ustanovama, javna ustanova, a osnivačka prava nad Domom umirovljenika Split ima Republika Hrvatska.
Članak 2.
Dom umirovljenika Split, sa sjedištem u Splitu, Ivana pl. Zajca br. 2, dijeli se na dvije javne ustanove pod nazivom i sa sjedištem kako slijedi:
1. Dom umirovljenika "Split". sa sjedištem u Splitu, Iva na pl. Zajca br. 2 (u daljnjem tekstu: Dom "Split") i 2. Mirovni dom "Lovret", sa sjedištem u Splitu, Starčevićeva 19 (u daljnjem tekstu: Dom "Lovret").
Članak 3.
Osnivačka prava nad Domom -Split" i Domom -Lovret" ima Republika Hrvatska.
Članak 4.
Dom "Split" i Dom "Lovret" obavljat će djelatnost socijalne skrbi - pružanje umirovljenicima i drugim starijim osobama usluga organiziranog stanovanja, prehrane, pomoći i njege socijalnog rada, zdravstvene zaštite, odmora i rekreacije, te drugih aktivnosti i stručnog tretmana ovisno o potrebama, sposobnostima i željama korisnika.
U okviru Doma "Split" i Doma "Lovret" može se organizirati pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, organizirane prehrane umirovljenika i drugih starijih osoba i druge usluge.
Pored djeletnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu se obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ako se one u manjern opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.
Dom "Split" i Dom "Lovret" ne mogu mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.
Članak 5.
Organ upravljanja u Domu "Split" je upravno vijeće. Upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu ali u okviru raspoloživih sredstava osiguranih iz Proračuna Republike Hrvatske za institucionalne i izvaninstitucionalne oblike socijalne skrbi te obavljanje djelatnosti koja služi obavljanju osnovne djelatnosti, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi druge opće akte, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge statutom propisane poslove.
Članak 6.
Upravno vijeće Doma "Split" ima 7 članova i čine ga predstavnici:
- osnivača (4 člana)
- stručnih djelatnika ustanove (2 člana)
- korisnika ustanove (1 član).
Članove upravnog vijeća iz stavka 1- ovog članka imenuje osnivač na način da predstavnike zaposlenih imenuje na prijedlog ravnatelja, a predstavnike korisnika na prijedlog korisnika. Predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća bira i razrješava upravno vijeće. Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Visina naknade za rad članova upravnog vijeća utvrđuje se statutom.
Članak 7.
Organ upravljanja Doma "Lovret" je upravno vijeće koje ima 5 članova, a čine ga predstavnici:
- osnivača (3 člana)
- stručnih djelatnika Doma "Lovret" (1 član)
- korisnika Doma (1 član).
Članak 8.
Odredbe članka 5. stavak 2. i članka 6. stavka 2.-6. ove Odluke odnose se i na upravno vijeće Doma "Lovret".
Članak 9.
Voditelj Doma "Split" je ravnatelj. Osim poslova iz stavka 1. ovog članka ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:
- organizira i vodi rad i poslovanje Doma "Split",
- predstavlja i zastupa Dom -Split".
- zastupa Dom "Split" u svim postupcima prd sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima.
- daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom "Split" u pravnom prometu,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad Doma "Split",
- imenuje stručno vijeće,
- podnosi pismeno izvješće o svom cjelokupnom puslovanju upravnom vijeću.
Članak 10.
Ravnatelj Doma "Split" imenuje se na temelju natječaja. Ravnatelja Doma "Split" imenuje i razrješava upravno vijeće pod uvjetima određenim zakonom i statutom. Do imenovanja ravnatelja na način propisan u stavku 1. ovoga članka, poslove ravnatelja obavljat će vršitelj dužnosti ravnatelja.
Članak 11.
Voditelj Doma "Lovret" je ravnatelj. Odredbe članka 9. stavak 2. i 10. ove Odluke primjenjuje se i za Dom "Lovret".
Članak 12.
Dom "Split" ima stručno vijeće. Sastav, osnivanje i poslovi stručnog vijeća utvrdit će se statutom. Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i statutom Doma "Split", daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenih zakonom i statutom.
Članak 13.
Dom "Lovret" ima stručno vijeće. Odredbe stavka 2. i 3. članka 12. ove Odluke primjenjuje se i za Dom "Lovret"
Članak 14.
Domu "Split" osiguravaju se sredstva za rad i to - objekat na lokaciji Balkanska 79, Split i na lokaciji Ivana pl. Zajca br. 2, Split, sa opremom. Vrijednost ovih sredstava utvrdit će se kod konačnog preuzimanja objekta kojom prilikom će se sačiniti primo predajni zapisnik. Sredstva za rad pribavljena od osnivača, te sredstva stećena pružanjem usluga ili sredstava prikupljena iz drugih izvora čine imovinu Doma "Split".
Članak 15.
Dom "Lovret" obavljat će djelatnost u odgovarajućem prostoru, objektu na lokaciji Starčićeva 19, Split, koji je temeljem ugovora br. 333/84 zaključen izmedu Školskih sestara franjevki iz Splita i Doma umirovljenika Split dana 7. ožujka 1994. godine, Domu "Lovret" dan na korištenje bez naknade, te stoga navedeni objekt ne čini imovinu Doma "Lovret".
Sredstva stečena pružanjem usluga ili sredstva pribavIjena na drugi način čine imovinu Doma "Lovret".
Članak 16.
Dom "Split" i Dom "Lovret" financirat će obavljanje svoje redovne djelatnosti na način propisan zakonom.
Članak 17.
Dom -Split" i Dom "Lovret" su ustanove koje nemaju za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom -Split" i Dom "Lovret" ostvare dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma -Split" i Doma " Lovret". Osnivač može odlučiti da se dobit Doma "Split" i Doma .Lovret" upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osnivač. Dom "Split" i Dom "Lovret" ne mogu bez suglasnosti osnivača steći opteretiti ili otuđit nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog statutom.
Članak 18.
Dom "Split" u pravnom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač Doma "Split" odgovara solidarno i neograničeno za obveze Doma "Split". Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na Dom "Lovret".
Članak 19.
Djelatnike uposlene na lokacijama Balkanska 79, Split i Ivana pl. Zajca 2, Split, preuzet će Dom "Split". Korisnike smještene na lokacijama iz stavka 1. ovoga članka preuzet će Dom "Split". O preuzimanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sačinit će se zapisnik. Nakon upisa u sudski registar ustanova novoosnovani Dom "Split" zaključit će nove ugovore o smještaju sa korisnicima, a za preuzete djelatnike donijet će odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Članak 20.
Djelatnike uposlene na lokaciji Starčevićeva 19, Split preuzet će Dom "Lovret". Korisnike smještene na lokaciji iz stavka 1. ovoga članka preuzet će Dom -Lovret". O preuzimanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sačinit će se zapisnik. Nakon upisa u sudski registar ustanova Dom -Lovret" zaključit će nove ugovore o smještaju sa korisnicima, a za preuzete djelatnike donijet će odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Članak 21.
U Domu "Split" imenuje se privremeni Upravni odbor u sastavu : 1. Luka Milanović, dipl. prav., stručni suradnik za soc. skrb u Sekretarijatu zdravstva i socijalne skrbi u Splitu, predsjednik 2. Milda Pancirov, dipl. prav., pomoćnik ravnatelja Doma -Split", član, 3. Marija Bušić, socijalni radnik u Domu.Split", član. Upravni odbor iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od tri mjeseca od imenovanja donijeti statut i druge opće akte Doma "Split" i započeti postupak za izbor, odnosno imenovanje članova upravnog vijeća, ravnatelja i drugih organa u skladu sa ovom Odlukom i statutom. Upravni odbor iz stavka 1. ovoga članka ima prava i dužnosti upravnog vijeća iz članka 5. ove Odluke.
Članak 22.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja Doma "Split" imenuje se mr. Antun Vućica iz Splita. V. d. ravnatelj Antun Vućica ima prava i dužnosti ravnatelja iz članka 9. ove Odluke i to do imenovanja ravnatelja Doma "Split" u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i statutom. V. d. ravnatelj Antun Vućica dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pribaviti odgovarajuću dozvolu Ministarstva rada i socijalne skrbi o ispunjavanju uvjeta za rad te ishoditi upis Doma "Split" u sudski registar ustanova.
Članak 23.
Za Dom "Lovret" imenuje se privremeni Upravni odbor u sastavu: 1. Mira Donadini, socijalna radnica u domu -Lovret", predsjednik, 2. Jasminka Biliškov, dipl. prav. u Ministarstvu obrane, Uprava za obranu Split, Odsjek za skrb, član, 3. Nediljka s. Mirja Tabak, dip. cnveni glazbenik, provincijalna predstojnica Provincije Presvetog Srca Isusova Školskih sestara franjevki u Splitu, član. Upravni odbor iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od tri mjeseca od imenovanja donijeti statut i druge opće akte Doma "Lovret" i započeti postupak za izbor, odnosno imenovanje članova upravnog vijeća, ravnatelja i drugih organa u skladu sa ovom Odlukom i statutom.
Upravni odbor iz stavka 1. ovoga članka ima prava i dužnosti upravnog vijeća iz članaka 7. i 8. ove Odluke.
Članak 24.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja Doma -Lovret" imenuje se s. Ljiljana Todorić iz Splita, Lovretska 9. V. d. ravnateljica s. Ljiljana Todorić ima prava i dužnosti ravnatelja iz članka 11. ove Odluke i to do imenovanja ravnatelja Doma "Lovret" u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i statutom. V. d. ravnateljica s. Ljiljana Todorić dužna je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pribaviti odgovarajuću dozvolu Ministarstva rada i socijalne skrbi o ispunjavanju uvjeta za rad, te ishoditi upis Doma "Lovret" u sudski registar ustanova.
Članak 25.
Djelatnici uposleni u Domu umirovljenika Split na lokacijama Balkanska 79, Split, Ivana pl. Zajca br. 2, Split i Starčevićeva 19, Split ostvarivat će sva prava iz radnog odnosa i na osnovi radnog odnosa u Domu umirovljenika Split do donošenja odluka iz članka 19. stavak 2. i članka 20. stavka 4. ove Odluke.
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 070-01/94-01/01
Urbroj : 5030104-94-4
Zagreb, 5. svibnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti