POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa zakonima - konsolidirane izmjene ministar - dopuna popisa davatelja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavka 1 Zakona o unutarnjim poslovima (" Narodne novine", br. 29/91. - pročiščeni tekst, 13/91, 19/92. i 33/92.), a u svezi s člankom 8. stavak 4. Privremenog pravilnika o uključivanju pripadnika postrojbi i drugih tijela civilne zaštite na obavljanju posIova civilne zaštite, broj: 511-0I-78-15165/1-94 od 2. svibnja 1994. godine, ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
O ISKAZNICI OBVEZNIKA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i obrasci iskaznice obveznika sudjelovanja u postrojbama i tijelima civilne zaštite (u nastavku: obveznici civilne zaštite), način njena izdavanja, zamjene i vraćanja, dužnosti obveznika civilne zaštite glede čuvanja i korištenja iskaznice te nadležnosti tijela i organizacija za izdavanje i evidenciju iskaznica civilne zaštite.

Članak 2.
Obvezniku civilne zaštite, koji je raspoređen u postrojbu odnosno tijelo civilne zaštite, izdaje se iskaznica obveznika civilne zaštite (u daljnjem tekstu: iskaznica).
Iskaznica iz stavka 1 ovog članka izdaje se u skladu s dopunskim protokolom I. uz Ženevsku konvenciju od 12. kolovoza 1949. godine.

Članak 3.
Iskaznica sadrži natpis "Republika Hrvatska", naziv policijske uprave nadležne za poslove civilne zaštite, naziv iskaznica obveznika civilne zaštite", jedinstveni znak civilne zaštite predviđen medunarodnom konvencijom otisnut u lijevom i desnom gornjem kutu prednje strane iskaznice.
Osim toga na prednjoj strani iskaznice upisuju se sljedeći podaci :
a) - ime i prezime, datum rođenja, JMBG,
- tekst: "Nositelj ove iskaznice zaštičen je Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949 godine i dopunskim protokolom uz Ženevske konvencije od 12 kolovoza 1949 godine, koji se odnosi na zaštitu žrtava medunarodnih oružanih sukoba (protokol I) u svojstvu";
- datum izdavanja, broj iskaznice, datum isteka njene valjanosti i potpis ovlaštene osobe;
b) na poleđini
- visina, boja očiju, boja kose, ostali osobni znaci ili napomene i oružje (ako je obvezniku dopušteno nošenje lakog oružja), potpis nositelja.
Na poleđini iskaznice prostor je za fotografiju obveznika civilne zaštite i pečat Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.
Iskaznica se izrađuje na bijelom kartonu (250 g/m kv.) zaštičena prozirnom plastičnom foIijom
Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Izmjere iskaznice su 7,5 x 10 cm

Članak 5.
Iskaznica se čuva pri tijelu ili organizaciji nadležnoj za poslove civilne zaštite koja organizira postrojbe i tijela civilne zaštite u slučaju neposredne ratne opasnosti i rata ili drugih potreba (prirodnih i tehnoloških nesreća).
Podaci o obvezniku civilne zaštite upisuju se u iskaznicu prilikom priopćavanja ratnog rasporeda obvezniku civilne zaštite.

Članak 6.
Iskaznicu izdaje i u nju upisuje odgovarajuće podatke, te vodi popis izdanih iskaznica služba civilne zaštite nadležne policijske uprave.

Članak 7.
Obveznik civilne zaštite, komu je izdana iskaznica, dužan ju je čuvati, držati u urednom stanju i dati na uvid samo nadležnom tijelu ili osobi u službene svrhe

Obveznik iz stavka 1. ovog članka koji iskaznicu izgubi ili s vremenom iskaznica postane neupotrebljiva zbog oštećenja dužan je odmah o tome obavijestiti nadležno tijelo ili organizaciju koja ju je izdala.
Iskaznicu je zabranjeno davati drugoj osobi.

Članak 8.
Obveznik civilne zaštite nakon prestanka obveze sudjelovanja u tijelima ili postrojbama civilne zaštite dužan je iskaznicu vratiti tijelu ili organizaciji koja ju je izdala.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o knjižici i osobnoj karti obveznika sudjelovanja u jedinicama i organima Civilne zaštite ("Narodne rlovine", br. 7/85.).

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objavljivanja u "Narodnim novinama".

Broj:511-01-64-32122/1-94.
Zagreb, 21. rujna 1994.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti