POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - primjena zakona - priopćenje i upozorenje - ispravak uredbe odvjetnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSU?A
Na osnovi članka 170 stavka 2. i 3. Zakona o javnom biIježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim
PRAVILNIK
O JAVNOBILJEŽNIČKOM ISPITU
OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj javnobilježničkog ispita, podnošenje prijave i odlučivanje o utvrđivanju prava na polaganje ispita, sastav i rad ispitne komisije, način ocjenjivanja, način predaje pisane radnje, vrijeme pisanja, usmeno ispitivanje, izdavanje svjedodžbe, vodenje evidencije o ispitu i druga pitanja u svezi s polaganjem javnobilježničkog ispita.
SADRŽAJ ISPITA
Članak 2.
Javnobilježnički ispit polaže se usmeno i pisano.
1. Usmeni dio ispita polaže se iz sljedećih predmeta:
- Javnobilježnička služba (ustroj, javnobilježnički poslovi - svi poslovi po Zakonu o javnom bilježništvu, u stvarima s međunarodnim elementom, u zemljišnoknjižnom, izvanparničnom i izvršnom postupku, stvarno, nasljedno i obiteljsko pravo);
- Javni bilježnik i trgovačka društva; - Javnobilježnički poslovnik i drugi podzakonski akti.
2. Pisani dio ispita sastoji se u pisanju primjera javnobilježničke isprave.
Ministar pravosuđa odredit će pravne izvore za polaganje javnobilježničkog ispita.
PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA
Članak 3.
Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa. Prijavi se prilažu dokazi iz članka 170 stavka 1. i članka 174. stavka 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu. Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete i o tome donosi rješenje.
ISPITNA KOMISIJA
Članak 4.
Javnobilježnički ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz redova osoba, koje su se nakon položenog pravosudnog ispita, istakle znanstveriim ili stručnim radom odnosno obavljanjem javnobilježničke službe.
Administrativni, tehnički i računovodstveni poslovi za ispitnu komisiju obavljaju se u Ministarstvu pravosuđa.
Članak 5.
Ispitna komisija za polaganje javnobilježničkog ispita (dalje u tekstu: Ispitna komisija) ima predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi Ispitne komisije imaju zamjenike.
Rješenjem o imenovanju određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik, članovi Ispitne komisije i njihovi zamjenici. Istim rješenjem imenuje se tajnik Ispitne komisije i njegovi zamjeniei iz reda službenika Ministarstva pravosuđa koji su položili pravosudni ispit.
Članak 6.
Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela javnobilježničkog ispita odreduje rasporedom predsjednik Ispitne komisije uzimajući u obzir i želje kandidata.
Članak 7.
Vrijeme polaganja ispita mora se javiti kandidatu najmanje 15 dana prije polaganja pisanog dijela ispita.
Uz pristanak kandidata rok iz stavka 1. ovoga članka može biti i kraći
Članak 8.
Članovima i tajniku Ispitne komisije pripada naknada za rad u ispitnoj komisiji. Ministar pravosuđa posebnim rješenjem odredit će visinu naknade.
MJESTO POLAGANJA ISPITA
Članak 9.
Javnobilježnički ispit obavlja se u Ministarstvu pravosuđa. Ako iz jednog grada ima više od 10 kandidata javnobilježnički ispit može se obaviti i izvan radnih prostorija Ministarstva pravosuđa. U tom slučaju ispit se obavlja u sudskoj zgradi
URUČENJE ZADAĆE
Članak 10.
Prije početka pisanog dijela ispita tajnik Ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata koji su pristupili.
Tajnik Ispitne komisije urućuje kandidatima predmete za pisanu radnju upoznaje ih s propisima u svezi obavljanja pisanog dijela ispita i daje im potrebna objašnjenja.
Pisanom dijelu ispita mogu prisustvovati samo predsjednik i članovi lspitne komisije te tajnik koji nadzire rad kandidata. Za vrijeme pisanog dijela ispita kandidatima nije dozvoljeno medusobno dogovaranje o predmetima pisane radnje, razgovor s drugim osobama niti napuštanje prostorija u kojima se pisani dio ispita obavlja.
Članak 11.
Za vrijeme pisanja radnje kandidati se mogu koristiti samo tekstovima propisa koje im u slučaju potrebe osigurava tajnik Ispitne komisije.
Ako se tekst kojega propisa ne može osigurati, to će se upisati u zapisnik o radu Ispitne komisije.
VRIJEME PISANJA RADNJE
Članak 12.
Pisani dio ispita može trajati najviše pet sati.
Kandidat koji u tom vremenu ne dovrši pisanu radnju predaje je nedovršenu, a ova se činjenica upisuje u zapisnik o radu Ispitne komisije.
Članak 13.
Prije usmenog dijela ispita, član Ispitne komisije koji je dao pisanu radnju, pregledat će radnju kandidata i ocjeniti je ocjenom "položio" ili "nije položio".
ISPITIVANJE KANDIDATA
Članak 14.
Usmeni dio ispita polaže se u pravilu istog đana poslije podne a, najkasnije u roku 8 dana nakon dovršenog pisanog dijela ispita.
Članak 15.
Na usmenom dijelu ispita redoslijed ispitivanja pojedinih predmeta utvrđuje predsjednik Ispitne komisije. Ispitivanje pojedinog kandidata može trajati najviše četiri sata. Usmeni dio ispita je javan. Predsjednik Ispitne komisije može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju ispitivanje, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se obavlja ispitivanje ne mogu smjestiti na način da ne ometaju ispitivanje.
Članak 16.
Ako je kandidat ocijenjen ocjenom "nije položio" iz dva predmeta predsjednik će Ispitne komisije objaviti da kandidat nije položio ispit i prekinuti daljnje ispitivanje
ODGODA ISPITA
Članak 17.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije početka polaganja ispita izjavi da odustaje od ispita smatra se da ispit nije polagao. Kandidat koji ne preda radnju iz pisanog dijela ispita najviše jedan sat iza vremena u kojem je imao pravo pisati radnju ili odustane od već započetog ispita ispit nije položio.
Članak 18.
Započeti ispit može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti, prometnog udesa, smrtnog slučaja člana uže obiteIji ili drugog opravdanog razloga spriječen nastaviti polaganje ispita. O nastavljanju polaganja ispita odlučuje Ispitna komisija rješenjem. Molba za nastavak ispita može se podnijeti u roku od osam dana od dana kad je kandidat polagao ili trebao polagati pisani ili usmeni dio ispita. Iz naročito opravdanih razloga molba za nastavak ispita može se podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca.
Nakon proteka roka od tri mjeseca od dana kad je kandidat ispit prekinuo polagati ispit se ne smije nastaviti Ako kandidat ne izvijesti Ispitnu komisiju o razlogu odgode u toku ispita ili ako najkasnije tri dana nakon dana kojeg je trebao polagati usmeni dio ispita ne podnese molbu za nastavak ispita u roku iz stavka 2 ovoga članka ili ako mu molba bude odbijena, Ispitna će komisija utvrditi da ispit nije položio. Žalba protiv rješenja Ispitne komisije, kojim se odobrava ili odbija molba za nastavak ispita, podnosi se Ministarstvu pravosuđa. U nastavku ispita kandidat ne polaže onaj dio ispita koji je polagao do odgode.
VO?ENJE ZAPISNIKA
Članak 19.
Za vrijeme ispita tajnik Ispitne komisije vodi zapisnik posebno za svakog kandidata U zapisnik se upisuju osobni podaci kandidata, sastav Ispitne komisije, vrijeme pisane radnje uz naznaku vremena predaje radnje kao i druge napomene, i pitanja koja su kandidatu postavljena te ocjena. Kandidat koji se upućuje na popravni ispit potvrđuje svojim potpisom na zapisniku da je primio na znanje iz kojeg se predmeta upućuje na popravni ispit. Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Ispitne komisije koji su kandidata ispitivali, te tajnik te komisije.
OCJENA
Članak 20.
Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezuItatu koji je kandidat pokazao na pisanom i usmenom dijelu ocjenom "položio" ili "nije položio". Ako kandidat na ispitu pokaže osobit uspjeh na pisanom i usmenom dijelu ispita iz svih predmeta ocjenjuje se ocjenom -položio s odličnin,
O uspjehu kandidata Ispitna komisija odlučuje većinom glasova.
Rezultat ispita priopćuje se kandidatu odmah a naknadno mu se izdaje svjedodžba.
POPRAVNI ISPIT
Članak 21.
Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz jednog predmeta može polagati popravni ispit samo iz tog predmeta. Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od tri mjeseca.
Kandidat koji ne zadovolji na ispitu koji se polaže pismno i usmeno polagat će popravni ispit iz pisanog dijela
Kandidat koji u roku iz stavka 1. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravku ne zadovolji iz pisanog ili usmenog dijela ispit nije položio
PONAVLJANJE ISPITA
Članak 22.
Kandidat koji ispit nije položio smije ga ponoviti poslije četiri mjeseca.
IZDAVANJE SVJEDODŽBE
Članak 23.
Svjedodžba o položenom javnobilježničkom ispitu izdaje se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana položenog ispita na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Neposredno nakon položenog ispita kandidatu se izdaje potvrda o položenom ispitu. Svjedodžbu o položenom javnobilježničkom ispitu potpisuju predsjednik i tajnik Ispitne komisije, a potvrdu tajnik te komisije.
EVIDENCIJA KANDIDATA
Članak 24.
U Ministarstvu pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju javnobilježničkog ispita u knjizi javnobilježničkih ispita (obrazac 2). Podatke unesene u knjigu ovjeravaju svojim potpisom predsjednik i tajnik Ispitne komisije
STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim nnvinama".
Klasa:701-01-94-01/14
Urbroj : 514-02-01 /3-94-1
Zagreb, 10. svibnja 1994.
Ministar pravosuđa
Ivica Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti