POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - internet izdanje zakona - naredba o granicama - pravilnik o vezanim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka I. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 1994. donijela
UREDBU
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Članak 1.
U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine, br. 27/93 i 13/94) članak 25. mijenja se i glasi:
"Plaćanje s računa, u smislu odredbi članka 3. ovog Zakona, provodi se do veličine pokrića na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za priljev sredstava tijekom dana i sredstava kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovog Zakona, a umanjen za plaćanja u tom danu do časa utvrđivanja pokrića.
Ako se plaćanje provodi pravnoj ili fizičkoj osobi čija se sredstva po viđenju na njenom računu uključuju u depozit druge depozitne institucije, različite od platiteljeve, kraj uvjeta pokrića premda odredbama stavka 1. ovog članka, mora biti zadovoljen i uvjet da istodobno na žiro-računu njegove depozitne institucije postoji potražni saldo najmanje u veličini kojom treba zadužiti žiro-račun platitelja".
Članak 2.
Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a i 25b koji glase:
"Članak 25a Ako nakon dnevne obrade naloga u Zavodu, eventualnog angažiranja kredita na tržištu novca i dobivanja kredita od Narodrke banke Hrvatske temeljem njezine odluke o odobravanju kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti, depozitna institucija iskaže nepokriveni saldo na njenom računu, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbe članka 25. stavka 2. ovog Zakona.
Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona ne mogu provoditi zadana plaćanja Zavod o tome izvještava Narodnu banku Hrvatske i dotičnu depozitnu instituciju.
Članak 25b.
Zaduženje računa iznad ograničenja iz članka 25. stavka 2. ovog Zakona i odobrenje računa korisnika plaćanja moguće je samo do veličine i do isteka roka vraćanja interventnih sredstava koja odobrava Narodna banka Hrvatske depozitnoj instituciji temeljem posebne odluke koju donosi guverner Narodne banke Hrvatske. O eventualnom produženju roka vraćanja interventnih sredstava depozitnoj instituciji iz stavka 1. ovog članka Narodna banka Hrvatske izvještava Zavod. Ako depozitna institucija nakon dospjeća ne vrati sredstva iz prvog priljeva na račun, Zavod ispostavlja nalog i provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske. Nakon vraćanja interventnih sredstava Zavod obustavlja kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona za tu depozitnu instituciju".
Članak 3.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: "Novčana sredstva sudionika koja se evidentiraju na računima kod Zavoda dnevno se uključuju kao depozit po viđenju u račun samo jedne depozitne institucije na podlozi ugovora o deponiranju sredstava Sudionik može u Zavodu otvoriti više računa za redovito poslovanje ako želi biti deponent u više depozitnih institucija".
Članak 4.
Članci 30. i 31. brišu se.
Članak 5.
U članku 33. stavku 1. iza riječi "primila" dodaju se riječi "ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona". Nakon stavka 2. dodaju se dva nova stavka 3. i 4. koji glase "Naloge koje se nije moglo provesti zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovog Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redosljedu primitka, i tim redom ih se provodi čim se ispune uvjeti iz ovog Zakona, ili ih se vraća nalogodavatelju ako on to traži. Ako je zbog ograničenja iz ovog Zakona moguće provesti samo dio naloga, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu organizaciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redosljed provođenja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju".
Članak 6.
Potanje naputke za provedbu ove Uredbe koji se odnose na postupanje Zavoda i vlasnika računa otvorenih u Zavodu donosi glavni direktor Zavoda.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti odredba članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 13/94).
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu naputka iz članka 6. ove Uredbe.
Klasa : 450-08/94-01/02
Urbroj : 5030105-94-9
Zagreb, 27. rujna 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti