POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - internet baza - zakon o reviziji - pravilnik o utvrdivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA ZA GOSPODARSKU UPORABU
Proglašavam Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače 1994. godine.
Broj: PA4-21/1-94.
Zagreb, 8. veljače 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O EKSPLOZIVNIM TVARIMA ZA GOSPODARSKU UPORABU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

 1. Ovim Zakonom određuju se uvjeti za proizvodnju obavljanje prometa, nabavu i uporabu rasprskavajućih tvari za gospodarstvo (u tekstu koji slijedi eksplozivne tvari), tijela uprave nadležna za izdavanje rješenja za promet, nabavu i proizvodnju eksplozivnih tvari, izgradnju i uporabu građevina namijenjenih za proizvodnju i promet eksplozivnih tvari te provedbu nadzora nad primjenom zaštitnih i drugih sigurnosnih mjera u svezi s prometom, nabavom, korištenjem i proizvodnjom eksplozivnih tvari.
 2. Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na proizvodnju, promet i smještaj eksplozivnih tvari za potrebe Hrvatske vojske i na smještaj u jamskim građevinama rudarskih poduzeća.

Članak 2.

 1. Eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima jesu krute i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da pod pogodnim vanjskim djelovanjem (udar, trenje ili toplina), eksplozivnim kemijskim raspadanjem oslobađaju plinove i energiju u obliku topline.
 2. Eksplozivne tvari prema ovom Zakonu su:
 3. gospodarski eksplozivi,
 4. sredstva za paljenje,
 5. pirotehnička sredstva,
 6. streljivo,
 7. baruti,
 8. sirovine eksplozivnog karaktera koje služe za proizvodnju eksplozivnih tvari iz točke 1. do 5. ovoga stavka.
 9. Gospodarski eksplozivi su eksplozivne tvari koje se rabe za lomljenje, rastresanje i usitnjavanje mineralnih sirovina i drugih materijala, rušenje građevinskih i drugih objekata te oblikovanje predmeta i materijala energijom oslobođenom pri detonaciji eksplozivnih punjenja.
 10. Sredstva za paljenje eksploziva su sve vrste upaljača, pojačivaća (bustera), usporivača, štapina i pirotehničkih sredstava koja se rabe pri miniranju.
 11. Pirotehnička sredstva su sredstva koja se rabe za vatromete i rakete koje se koriste u znanstvene, gospodarske i druge svrhe te predmeti koji sadrže sastojke čije sagorijevanje ili eksplozija služi za postizanje učinka vatre, svjetlosti, topline, zvuka ili dima.
 12. Streljiva su čahure ili patrone opremljene kapislom i napunjene barutom te zrnom, kuglom ili sačmom za sve tipove lovačkih, športskih i industrijskih pušaka, revolvera i pištolja.
 13. Baruti su crni i malodimni baruti koji služe za gospodarske i športske potrebe.
 14. Sirovine eksplozivnog karaktera su one tvari koje kemijskim sastavom i osjetljivošću na paljenje imaju svojstva eksploziva ili su sposobne za eksplozivnu rastvorbu, a služe za proizvodnju eksplozivnih tvari.

Članak 3.

 1. Skladište je prostor gdje se može nalaziti jedna ili više građevina za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari te prateće građevine.
 2. Prijenosni spremnik (kontejner) namijenjen je za držanje eksplozivnih tvari do 5000 kg i do 5000 komada detonatora, a izrađen je od metala.
 3. Priručno skladište je prostorija gdje se može smjestiti streljivo, lovački barut, kapisle za lovačko streljivo, pirotehnički proizvodi i sporogorivi štapini, uz uvjet da ukupna količina baruta zajedno s barutom u streljivu ne prelazi količinu od 20 kg ili 60 kg pirotehničkih sredstava.

Članak 4.
Prilikom proizvodnje i prometa te rukovanja s eksplozivnim tvarima moraju se poduzeti sve propisane mjere opreza i sigurnosne mjere kojima se osigurava zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, materijalnih dobara i okoliša.
II. PROIZVODNJA EKSPLOZIVNIH TVARI
Članak 5.

 1. Proizvodnja eksplozivnih tvari jest prerada, dorada, laboracija, delaboracija i ispitivanje eksplozivnih tvari.
 2. Proizvodnja eksplozivnih tvari u užem smislu jest fizikalno-kemijski i tehnološki postupak dobivanja eksplozivnih tvari iz sirovina.
 3. Laboracija je tehnološki proces punjenja dijelova streljiva (kapisla, čahura, patrona, detonatora, košuljica, mina, projektila i dr.) barutom, eksplozivom, kuglom, sačmom i drugim dijelovima streljiva i njihovo sklapanje.
 4. Delaboracija je rastavljanje streljivih elemenata i vađenje laboriranih tvari i dijelova.
 5. Ispitivanje eksplozivnih tvari jest utvrđivanje fizikalno-kemijskih svojstava eksplozivnih tvari.
 6. Uništavanje eksplozivnih tvari jest radnja kojom se eksplozijom, spaljivanjem, potapanjem u vodi ili kemijskom neutralizacijom iz skladišta, proizvodnih pogona, remontnih pogona i laboratorija, odstranjuju suvišne količine ili za čuvanje neuporabive, zastarjele, oštećene i neispravne različite vrste eksplozivnih tvari.

Članak 6.

 1. Smiju se proizvoditi samo one eksplozivne tvari koje je ispitala ovlaštena ustanova, a čije je stavljanje u promet odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova.
 2. Ministarstvo unutarnjih poslova vodi popis pravnih osoba koje su dobile rješenje za proizvodnju eksplozivnih tvari.

Članak 7.

 1. Proizvođać je obvezan obilježiti gospodarski eksploziv.
 2. Ministar unutarnjih poslova propisat će način obilježavanja eksplozivnih tvari iz prethodnog stavka.

Članak 8.
Djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može se upisati u registar samo na temelju prethodne suglasnosti koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova uz pribavljeno mišljenje Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva.
Članak 9.

 1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 8. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova
 2. Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

- ime i prezime odgovorne osobe i osoba zaduženih za vođenje pravne osobe,
- izvod iz sudskog registra kada se radi o naknadnom upisu djelatnosti obavljanja proizvodnje eksplozivnih tvari,
- popis vrsta i količina eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi,
- uvjerenje da odgovorna osoba i osoba za vođenje pravne osobe nije kažnjavana i da se protiv nje ne vodi postupak za djela navedena u članku 22. stavku 1. točki 5. i 6. ovoga Zakona.
3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti (iz ovoga članka) odbit će se, ako podnositelj zahtjeva nije hrvatski državljanin ili ako nema prebivalište, odnosno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.
Članak 10.

 1. Djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari smije započeti ukoliko je pribavljena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.
 2. Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pravnoj osobi osnovanoj za proizvodnju eksplozivnih tvari, ako ispunjava uvjete lokacije i uporabne dozvole građevine u kojoj se obavlja proizvodnja i uskladištavanje eksplozivnih tvari te propisane sigurnosne mjere.

Članak 11.
Suglasnost iz članka 8. i članka 10. ovoga Zakona neće se izdati, odnosno izdane će se suglasnosti ukinuti; ako je odgovorna osoba u pravnoj osobi: - pravomoćno osuđivana, odnosno ako se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u članku 22. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona, - kažnjena za prekršaj, odnosno ako se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršaj koji ukazuje na postojanje osnovane sumnje da bi eksplozivne tvari mogle biti zlorabljene.
Članak 12.

 1. Građevine u kojima se eksplozivne tvari proizvode i skladište, moraju biti osigurane od pristupa neovlaštenih osoba stalnim fizičko-tehničkim osiguranjem.
 2. Propise o uvjetima i načinu provođenja sigurnosnih mjera u proizvodnji i skladištenju eksplozivnih tvari donijet će ministar unutarnjih poslova uz suglasnost s ministrom graditeljstva i zaštite okoliša i ravnateljem Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 13.

 1. Pravne osobe dužne su uredno voditi popis eksplozivnih tvari koje proizvode.
 2. Pravne osobe koje proizvode eksplozivne tvari mogu se baviti i prometom eksplozivnih tvari koje proizvode bez posebnog rješenja, a obvezne su izvješćivati o prodanim količinama.
 3. Ministar unutarnjih poslova propisat će sadržaj i oblik obrasca za vođenje popisa iz stavka 1. ovoga članka te način izvješćivanja iz stavka 2 ovoga članka.

Članak 14.

 1. Ispitivanje eksplozivnih tvari te izdavanje stručnog mišljenja (atest - uvjerenje), obavlja stručna ustanova.
 2. Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje ovlaštenje stručnim ustanovama za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
 3. Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donijet će propise o uvjetima i tehničkoj opremljenosti stručnih ustanova te stručnoj spremi i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju poslove iz stavka 1 ovoga članka.

III. PROMET EKSPLOZIVNIH TVARI
Članak 15.
Prometom eksplozivnih tvari razumijeva se nabava radi prodaje kao i nabava iz inozemstva i prodaja te smještaj, čuvanje i držanje eksplozivnih tvari u skladištima, priručnim skladištima i spremnicima poduzeća koja nabavljaju i uskladištavaju, odnosno prodaju te tvari.
Članak 16.

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova sastavlja Popis eksplozivnih tvari koje su u prometu u Republici Hrvatskoj.
 2. Popis iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".
 3. Pravne osobe iz članka 17 ovoga Zakona mogu obavljati promet samo eksplozivnim tvarima koje su navedene u Popisu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

 1. Pravna osoba smije započeti obavljanje poslova prometa eksplozivnim tvarima na temelju rješenja za bavljenje prometom eksplozivnih tvari koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
 2. Zahtjev za izdavanje rješenja za promet eksplozivnih tvari podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova.
 3. Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

- ime i prezime odgovorne osobe i osoba zaduženih za vođenje pravne osobe,
- izvod iz sudskog registra kad se radi o naknadnom upisu djelatnosti obavljanja prometa eksplozivnih tvari,
- dokaz o posjedovanju odgovarajućeg skladišta za smještaj eksolozivnih tvari izgrađenog prema odredbama glave VI. ovoga Zakona,
- dokaz o stručnosti i zdravstvenoj sposobnosti osoba koje će rukovati eksplozivnim tvarima utvrđenim u članku 22. točk11. 13. ovoga Zakona,
- dokaz da odgovorna osoba ili osobe zadužene za vođenje pravne osobe te osobe koje će rukovati eksplozivnim tvarima nisu pravomoćno osuđivane i da se ne vodi postupak za kaznena djela navedena u članku 22. stavku 1 točki 5. i 6. ovoga Zakona.
5) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi popis pravnih osoba koje su dobile rješenje za bavljenje prometom eksplozivnih tvari.
Članak 18.
1) Ministarstvo unutarnjih poslova nakon primljenog zahtjeva iz članka 17 ovoga Zakona utvrđuje ispunjavanje uvjeta glede:
- opremljenosti poslovnog prostora u kojem će se obavljati promet, sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za siguran smještaj eksplozivnih tvari te sigurnost od požara, krađa i drugih nezgoda ili zlouporaba,
- lokacije poslovnog prostora, - propisanih mjera sigurnosti, - stručnosti osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima.
2) Posebne prostorne i tehničke uvjete za smještaj eksplozivnih tvari propisat će ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom graditeljstva i zaštite okoliša i direktorom Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Članak 19.

 1. Svaka eksplozivna tvar koja nije na Popisu iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona smije se stavljati u promet na temelju rješenja koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
 2. Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
 3. naziv, svojstva i druge podatke o eksplozivnoj tvari,
 4. opis radova za koje je eksplozivna tvar namijenjena (podzemni ili nadzemni radovi, radovi u metalskim jamama),
 5. stručno mišljenje (atest-uvjerenje) ovlaštene stručne ustanove, iz članka 14. ovoga Zakona, a kojim se dokazuju njezina svojstva,
 6. uputu o načinu uporabe i uništavanju neutrošene količine eksplozivne tvari,
 7. rok uporabe eksplozivne tvari,
 8. ostale podatke koji su važni za sigurnu uporabu eksplozivne tvari (način i uvjeti smještaja i držanja).

Članak 20.

 1. Dopušten je uvoz i stavljanje u promet eksplozivnih tvari proizvedenih u inozemstvu na temelju rješenja koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
 2. Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u članku 19. ovoga Zakona.

Članak 21.

 1. Eksplozivne tvari mogu se stavljati u promet samo pakirane u omot (ambalažu) i s oznakama koje su predviđene propisima o prijevozu opasnih tvari.
 2. Posude, odnosno drugi omoti u kojima se nalaze eksplozivne tvari, moraju biti takve kakvoće da se pri rukovanju i uskladištavanju te tvari ne mogu rasipati ni dodirivati s podom skladišta ili dijelovima drugih prostorija u kojima su te tvari smještene.
 3. Za svaku količinu eksplozivne tvari, pakirane u odgovarajućem omotu, prilaže se izjava koja sadrži podatke iz članka 19. stavka 2. točke 1., 2., 3. (samo broj atesta - uvjerenja), 4., 5. i 6 ovoga Zakona i datum proizvodnje.

Članak 22.
1) Eksplozivnim tvarima u prometu smiju rukovati osobe koje:
1. su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima,
2. su navršile 21 godinu života,
3. su zdravstveno sposobne za rukovanje eksplozivnim tvarima što se dokazuje zdravstvenim pregledom,
4. imaju srednju stručnu spremu,
5. nisu pravomoćno osuđivane za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine te za kaznena djela s obilježjima nasilja koristoljublja ili niskih pobuda niti je za takvo kazneno djelo protiv njih pokrenut postupak,
6. nisu kažnjene za prekršaj niti se protiv njih vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi eksplozivne tvari mogle biti zlorabljene.
2) Osobe koje nisu stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima mogu prenositi, utovarivati, istovarivati i smještati te tvari u prijevozna sredstva ili skladišta pod neposrednim nadzorom stručno osposobljene osobe ako su prije toga upoznate s načinom rada, opasnostima i sigurnosnim mjerama pri radu.
Članak 23.

 1. Postojanje uvjeta iz članka 22. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti.
 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima izdaju zdravstvene ustanove koje su ovlaštene za obavljanje zdravstvenih pregleda na temelju posebnog propisa o oružju kojim je određen način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvena stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja, odnosno za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Članak 24.

 1. Pravne osobe koje se bave prometom eksplozivnih tvari obvezne su voditi popis te izvješćivati nadležnu policijsku upravu o prodanim količinama eksplozivnih tvari.
 2. Ministar unutarnjih poslova propisat će sadržaj i oblik obrasca za vođenje popisa, te način izvješćivanja iz stavka 1. ovoga članka.

Pirotehnička sredstva za zabavu
Članak 25.
Pirotehnička sredstva za zabavu prema ovom Zakonu dijele se u:
rezred I. - pirotehničke igračke: bengalske šibice, pucajuće šibice, pucajući ulošci za cigarete, amorces za dječje pištolje, konfeti-bombice, pucajuće žabice, pucajući bomboni, pasje bombice, pucajući čepovi, šibice sa zlatnom ili srebrnom kišom, naboji koji eksplodiraju pod nogama, pucajuće vrpce i male petarde te drugi slični proizvodi,
razred II. - sredstva za male vatromete: petarde, rimske svjećice, mali vatrometni bicikli, fontane, bengalske baklje, bengalske svjećice, topovski pucnji tzv. Patry Knaller i rakete te drugi slični proizvodi,
razred III. - sredstva za srednje vatromete: srednje veliki vatrometni proizvodi za javne priredbe,
razred IV. - sredstva za velike vatromete: veliki vatrometni proizvodi za javne priredbe.
Članak 26.

 1. Pirotehnička sredstva za zabavu razreda I. mogu se prodavati u prodavaonicama, kioscima i pokretnim trgovinama.
 2. U prodavaonici je dopušteno držati do 20 kg pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I.
 3. Pirotehnička sredstva za zabavu razreda I. smiju se prodavati tijekom cijele godine i osobama mlađim od 18 godina.

Članak 27.

 1. Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. mogu se prodavati samo u prodavaonici oružja i streljiva.
 2. U prodavaonici oružja i streljiva dopušteno je držati u priručnim skladištima (posebno izgrađenih prostorija) do 60 kg pirotehničkih sredstava za zabavu razreda II.
 3. Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. smiju se u maloprodaji prodavati samo osobama starijim od 18 godina i to u vremenu od 27. prosinca do 1. siječnja.
 4. Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. mogu rabiti i osobe mlađe od 18 godina, ali pod nadzorom roditelja, odnosno skrbnika.
 5. Uporaba pirotehničkih sredstava za zabavu razreda II. zabranjuju se:

- u zatvorenim prostorijama,
- u prostorima gdje se okuplja veći broj osoba,
- u vremenu od 2. siječnja do 26. prosinca.
Članak 28.
Zabranjeno je držanje pirotehničkih sredstava za zabavu u izlozima.
Članak 29.
Nabava i prodaja pirotehničkih sredstava za zabavu razreda III. i IV. dopuštena je pravnim i fizičkim osobama koje imaju nabavnu dozvolu koju je izdala policijska uprava.
Članak 30.

 1. Na svakom jediničnom pakiranju pirotehničkog sredstva za zabavu proizvođać, odnosno uvoznik, obvezan je istaknuti natpis, na hrvatskom jeziku, s nazivom proizvoda i proizvođača, razreda, upozorenja i uputom za uporabu.
 2. Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donijet će propise o uvjetima za izvođenje javnih vatrometa i tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu glede kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, domet raketa, vremena aktiviranja i drugih zahtjeva, te o nadzoru i testiranju pirotehničkih sredstava za zabavu.

IV. NABAVA I KORIŠTENJE EKSPLOZIVNIH TVARI
Članak 31.

 1. Gospodarski eksploziv, sredstva za paljenje i barut namijenjeni miniranju i sličnim radovima, mogu se prodavati samo pravnim osobama koje imaju rješenje za njihovu nabavu.
 2. Eksplozivne tvari navedene u stavku 1. ovoga članka ne smiju se prodavati fizičkim osobama.

Članak 32.

 1. Poslovima miniranja, koji se ne odnose na rudarske radove prema Zakonu o rudarstvu, mogu se baviti pravne osobe koje pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, od Ministarstva unutarnjih poslova, dobiju rješenje za obavljanje takve djelatnosti.
 2. Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova i uz zahtjev prilaže se sljedeće:

- ime i prezime odgovorne osobe i osoba zaduženih za vođenje pravne osobe,
- izvod iz sudskog registra kad se radi o naknadnom upisu djelatnosti obavljanja poslova miniranja,
- dokaz o posjedovanju odgovarajućeg skladišta za smještaj eksplozivnih tvari izgrađenog prema odredbama glave VI. ovoga Zakona,
- popis zaposlenih osoba koje posjeduju dozvolu za miniranje,
- dokaz da odgovorna osoba ili osobe zadužene za vođenje pravne osobe nisu pravomoćno osuđivane i da se ne vodi postupak za kaznena djela navedena u članku 22. stavku 1. točki 5. i 6. ovoga Zakona. 3) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi popis pravnih osoba koje su dobile rješenje da se bave poslovima miniranja.
Članak 33.
Rješenje kojim se odobrava nabava eksplozivnih tvari izdat će se pravnoj osobi koja je:
- ubilježena za obavljanje rudarske djelatnosti ili poslove miniranja i sličnih radova,
- osigurala potrebne uvjete za prijevoz, prenošenje i smještaj eksplozivnih tvari,
- ima uposlenu osobu koja posjeduje dozvolu za miniranje.
Članak 34.

 1. Zahtjev za izdavanje rješenja za nabavu eksplozivnih tvari podnosi se policijskoj upravi na čijem području podnositelj zahtjeva ima sjedište.
 2. U zahtjevu iz stavka 1 ovoga članka, pravne osobe obvezne su navesti:

- naziv i sjedište te broj rješenja kojim se odobrava obavljanje poslova miniranja i sličnih radova,
- tehnički naziv eksplozivne tvari i količinu koja se nabavlja,
- mjesto i vrijeme izvođenja radova,
- podatke o mogućnosti smještaja u građevinu, odnosno spremnik eksplozivnih tvari uz navođenje podataka o uporabnoj dozvoli za tu građevinu, odnosno spremnik (izdavatelj, broj i datum izdavanja, lokacija i kapacitet skladišta),
- podatke o načinu prijevoza eksplozivnih tvari.
Članak 35.

 1. U rješenju iz članka 33. ovoga Zakona se naznačuje vrsta i količina eksplozivne tvari.
 2. Policijska uprava vodi popis o izdatim rješenjima i količinama eksplozivnih tvari koje su odobrene pravnoj osobi.

Članak 36.
1) Poslove miniranja, koji se ne odnose na rudarske radove, mogu obavljati osobe koje:
1. su osposobljeni djelatnici rudarske ili odgovarajuće struke, a imaju dvije godine radnog iskustva u struci i položen ispit iz poznavanja propisa primjene i praktičnog iskustva rukovanja eksplozivnim tvarima (palitelj mina), na temelju propisa o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu,
2. ispunjavaju uvjete iz članka 22 stavka 1. točke 3., 5 i 6. ovoga Zakona, 3. imaju dozvolu za miniranje izdanu od Ministarslva unutarnjih poslova
2) Specijalne poslove miniranja, koji se ne odnose na rudarske radove, već na rušenje ili posebno složene radove mogu obavljati osobe koje:

 1. jesu stručno osposobljene i imaju potrebno iskustvo u rukovanju s eksplozivnim tvarima prilikom rušenja (sve faze operacija pri projektima rušenja) ili specijalnog miniranja (specijalni oblici rukovanja i primjene eksplozivnih tvari),
 2. ispunjavaju uvjete iz članka 22. stavka 1 točke 3., 5 i 6. ovoga Zakona 3. imaju dozvolu za miniranje izdanu od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 37.

 1. Dozvola za miniranje izdaje se osobi koja ispunjava uvjete iz članka 36 stavka 1. i 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona.
 2. Ministarstvo unutarnjih poslova vodi popis osoba kojima je izdana dozvola za miniranje.
 3. Dozvola za miniranje izdaje se na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje Ministar unutarnjih poslova.

Članak 38.

 1. Pravna osoba koja je dobila rješenje za nabavu eksplozivne tvari može, u slučaju potrebe, posuditi od druge pravne osobe samo one eksplozivne tvari i u onim količinama koje su navedene u rješenju za nabavu eksplozivnih tvari.
 2. Posudba eksplozivnih tvari regulira se pismenim ugovorom, a posuditelj je obvezan izvješćivati o posuđenim i vračenim količinama nadležnu policijsku upravu.

Članak 39.

 1. Pravne osobe koje koriste eksplozivne tvari moraju vratiti neuporabljene eksplozivne tvari i neuporabljeni omot, u kojem su bile pakirane eksplozivne tvari, pravnoj osobi od koje su ih nabavile ili ih uništili prema uputi proizvođača tako da se ne ugrožava život, zdravlje i sigurnost ljudi, materijalna dobra i okoliš.
 2. Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju obavijestiti policijsku upravu na čijem će se području obaviti uništavanje eksplozivnih tvari u mjestu vremenu i načinu uništavanja neuporabljenih eksplozivnih tvari i neuporabivog omota, i to najkasnije dva dana prije dana određenog za uništavanje tih tvari, odnosno omota.

Članak 40.

 1. Pravne osobe koje rabe eksplozivne tvari obvezne su voditi popis o uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari.
 2. Ministar unutarnjih poslova propisat će sadržaj i oblik obrasca za vođenja popisa iz stavka 1. ovoga članka.

V. SMJEŠTAJ I ČUVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI
Članak 41.

 1. Eksplozivne tvari mogu se držati u skladištima, priručnim skladištima i u prijenosnim spremnicima, koji su izgrađeni za smještaj, čuvanje i držanje eksplozivnih tvari.
 2. Pravne osobe koje se bave prometom eksplozivnih tvari na malo, mogu u svojim prodavaonicama ili priručnim skladištima držati streljivo, lovački barut, kapisle za lovačko streljivo i sporogorive štapine uz uvjet da ukupna količina baruta zajedno s barutom koji se nalazi u streljivu, ne prelazi količinu od 20 kilograma.
 3. Pravne osobe čija djelatnost zahtijeva uporabu eksplozivnih tvari mogu količinu do 5000 kg držati u spremnicima izrađenim u skladu s tehničkim normativima i uvjetima utvrđenim zakonom.

Članak 42.
Priavne osobe koje se bave prometom eksplozivnih tvari ili nabavljaju eksplozivne tvari za vlastite potrebe obvezne su slučaju nestanka tih tvari poduzeti sve potrebne mjere za njihovo pronalaženje i o nestaloj količini eksplozivnih tvari odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno postaju.
Članak 43.

 1. Prostorije u kojima su smještene eksplozivne tvari moraju biti osigurane od pristupa neovlaštenih osoba stalnim fizičko-tehničkim osiguranjem.
 2. Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizacijku i mjeriteljstvo donijet će propise o uvjetima i načinu provođenja sigurnosnih mjera pri smještaju i skladištenju eksplozivnih tvari.

VI. IZGRADNJA I UPORABA GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I ČUVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI
Članak 44.

 1. Građevine u kojima se obavlja proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari mogu se graditi, odnosno postaviti samo na mjestu koje je određeno prostornim planom ili đrugim dokumentom prostornog uređenja.
 2. Prilikom izradbe planova o prostornom uređenju mora se odrediti mjesto za gradnju građevina u kojima se obavlja proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.
 3. Prijenosni spremnici mogu se privremeno postaviti izvan područja i mjesta navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka uz prethodno odobrenje tijela iz članka 46. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.
 4. Odredbe stavka 1 i 2 ovoga članka ne odnose se na pravne osobe iz članka 41. stavka 2 ovoga Zakona.

Članak 45.

 1. Podnositelj zahtjeva za gradnju građevine u kojoj će se obavljati proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari, odnosno za postavljanje spremnika za držanje eksplozivnih tvari mora putem tijela državne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora pribaviti posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara i eksplozija.
 2. Posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara i eksplozija za gradnju građevina za smještaj, čuvanje i držanje eksplozivnih tvari za količine do 1000 kg utvrđuje policijska uprava na čijem području se gradi građevina, odnosno postavlja spremnik.
 3. U slučajevima kada se radi o građevinama za proizvodnju eksplozivnih tvari ili skladištima za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari za količine više od 1000 kg, posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 46.

 1. Građevnu dozvolu za gradnju građevina za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari do 1000 kg, izdaje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo.
 2. Policijska uprava na čijem se području građevina iz stavka 1 ovoga članka gradi daje suglasnost da su u glavnom projektu predviđene propisane ili pravilima tehničke struke usvojene mjere zaštite od požara i eksplozije.
 3. Građevnu dozvolu za gradnju građevina za proizvodnju i skladišta za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari, za količine eksplozivnih tvari više od 1000 kg, izdaje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo.
 4. Ministarstvo unutarnjih poslova daje za gradnju građevina iz stavka 3. ovoga članka suglasnost da su u glavnom projektu predviđene propisane ili pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 47.

 1. Uporabnu dozvolu za građevine u kojima se obavlja proizvodnja, odnosno skladištenje eksplozivnih tvari izdaje tijelo državne uprave koje je izdalo građevnu dozvolu.
 2. U uporabnu dozvolu potrebno je unijeti podatke, prema glavnom projektu, koje se vrste eksplozivnih tvari i u kojim količinama mogu smještati u građevinama u kojima se obavlja proizvodnja, odnosno skladištenje eksplozivnih tvari.

Članak 48.
1) Pravne osobe koje proizvode ili se bave prometom eksplozivnih tvari, obvezne su propisati svojim općim aktom:
- mjere kojima se uklanja ili umanjuje opasnost od nastajanja požara ili eksplozije,
- mjere kojim se osigurava uspješno gašenje požara,
- mjere kojima se osigurava udaljenje zaposlenih osoba u slučaju opasnosti,
- sadržaj i način osposobljavanja osoba koje neposredno rukuju eksplozivnim tvarima,
- način obavljanja nadzora i vremenska razdoblja u kojima se obavlja nadzor propisanih mjera,
- način ostvarivanja stalnog fizičko-tehničkog osiguranja građevina u kojima su smještene eksplozivne tvari,
- uvjete radnog mjesta za rukovanje eksplozivnim tvarima.
2) Pravne osobe obvezne su osigurati provođenje mjera propisanih u stavku 1. ovoga članka.
Članak 49.
Utovar, istovar i pretovar eksplozivnih tvari može se obavljati izvan kruga pravne osobe, koja te tvari proizvodi ili drži za obavljanje svoje redovne djelatnosti samo na mjestima koje odredi policijska uprava na čijem području se obavlja utovar, istovar ili pretovar eksplozivnih tvari.
VII. NADZOR
Članak 50.

 1. Ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova iz Zakona o zaštiti od požara sukladno se primjenjuju i prilikom obavljanja upravnog i inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.
 2. U provedbi upravnog nadzora Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem će zabraniti ispitivanje eksplozivnih tvari stručnim ustanovama ako ne ispunjavaju tehničke i kadrovske uvjete.
 3. Provedbu inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori za zaštitu od požara Ministarstva unutarnjih poslova,
 4. Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem će:

- narediti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u roku u kojem se to odredi,
- zabraniti daljnje rukovanje eksplozivnim tvarima osobama koje nisu stručno osposobljene za rukovanje tim tvarima,
- privremeno zabraniti obavljanje pojedine radnje u svezi s prometom ili uporabom eksplozivnih tvari, ako nije udovoljeno propisanim uvjetima glede mjesta, vremena i načina za obavljanje te radnje,
- zabraniti pravnoj osobi bavljenje prometom ili uporabom eksplozivnih tvari ako utvrdi da su u ustrojavanju prometa ili u načinu uporabe tih tvari počinjeni teži propusti u poduzimanju sigurnosnih mjera
- zatražiti obustavu građenja ili preustrojstva građevine, skladišta ili drugih prostorija za smještaj eksplozivnih tvari od nadležnog tijela državne uprave za graditeljstvo, za čiju gradnju ili preustrojstvo ne postoji odobrenje ili suglasnost na glavni projekt policijske uprave ili Ministarstva unutarnjih poslova,
- zabraniti promet eksplozivnih tvari koje nisu propisno pakirane u odgovarajućem omotu i nemaju oznake u skladu s odredbama ovoga Zakona.
- zabraniti promet eksplozivnih tvari koje nisu navedene u Popisu eksplozivnih tvari koje se mogu stavljati u promet i odrediti način rukovanja s tim tvarima,
- zabraniti uporabu građevine, skladišta, mjesta za utovar, istovar i pretovar, koja ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovi njega te tehničkim normativima,
- oduzeti eksplozivne tvari ako su nabavljene ili se drže ili koriste protivno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na osnovi njega,
- poništiti dozvolu za obavljanje poslova miniranja i rukovanja eksplozivnim tvarima, ako se utvrdi da se ti poslovi, odnosno rukovanje obavljaju nestručno ili ako se otuđuju eksplozivne tvari,
- narediti poduzimanje drugih propisanih mjera u svezi s prometom, rukovanjem i čuvanjem eksplozivnih tvari.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 51.
1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 6.500 do 19.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako se bavi proizvodnjom eksplozivnih tvari bez suglasnosti (članak 10.),
2. ako stavi u promet eksplozivnu tvar koja nije navedena u Popisu eksplozivnih tvari (članak 16. stavak 3.),
3. ako se bavi prometom eksplozivnih tvari bez rješenja (članak 17. stavak 1.),
4. ako stavi u promet eksplozivnu tvar za koju nema rješenje Ministarstva unutarnjih poslova (članak 19. stavak 1.),
5. ako stavi u promet eksplozivnu tvar koja nije pakirana ili nema oznake koje su predviđene propisima o prijevozu opasnih tvari (članak 21. stavak 1.),
6. ako proda eksplozivnu tvar pravnoj osobi koja nema rješenje za njihovu nabavu ili fizičkoj osobi (članak 24. stavak 1. i 2.),
7. ako posudi eksplozivnu tvar pravnoj osobi koja nema rješenje za nabavu te tvari ili ako posudi količine veće od količine navedene u rješenju za nabavu eksplozivnih tvari (članak 38. stavak 1.),
8. ako drži eksplozivne tvari u građevinama ili priručnim skladištima, odnosno spremnicima koji nemaju dozvolu za uporabu ili u proizvodnim građevinama, skladištima ili spremnicima smjesti vrstu tvari ili u količini večoj od količine koja nije navedena u dozvoli za uporabu (članak 48.)
2) Eksplozivne tvari kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1. točke 3, 4. i 5. ovoga članka oduzet će se.
3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 650 do 1.200 DEM odgovorna osoba u pravnoj osobi.
4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, učinjen u povratu drugi put pravnoj osobi će se uz novčanu kaznu izreči i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 6 mjeseci.
5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen u povratu treći put, pravnoj osobi će se uz novčanu kaznu izreći i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti.
Članak 52.
1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 1.200 do 2.500 DEM kaznit će se za prekršaj, pravna osoba:
1. ako ne vodi ili neuredno vodi propisane popise o proizvedenim eksplozivnim tvarima ili ne izvješćuje policijsku upravu o prodanim količinama eksplozivne tvari (članak 13. stavak 1., 2.),
2. ako drži eksplozivne tvari u posudama ili drugom omotu iz koje se te tvari pri rukovanju i uskladištavanju mogu rasipati i dodirivati s podom skladišta ili drugim dijelovima prostorija u kojima su te tvari smještene (članak 21. stavak 2.),
3. ako ne vodi ili neuredno vodi propisane popise o nabavljenim, prodanim, utrošenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari ili ne izvješćuje policijsku upravu o prodanim količinama eksploz.ivne tvari (članak 24. stavak 1.),
4. ako u prodavaonici drži više od 20 kg pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I. (članak 26. stavak 2.),
5. ako prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. izvan prodavaonice oružja i streljiva (članak 27 stavak 1.),
6. ako u prodavaonici oružja i streljiva drži više od 60 kg pirotehničkih sredstava za zabavu razreda II (članak 2 stavak 2.),
7. ako prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. osobama mlađim od 18 godina ili prodaje ta sredstva u maloprodaji od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 27. stavak 3.),
8. ako drži pirotehnička sredstva za zabavu u izlozima (članak 213.),
9. ako nabavlja ili prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda III. IV. pravnim ili fizičkim osobama koje nemaju nabavnu dozvolu policijske uprave (članak 29.),
10. ako na jediničnom pakiranju pirotehničkog sredstva za zabavu nije istaknut natpis, na hrvatskom jeziku, s nazivom proizvoda i proizvođača, razreda, upozorenjem i uputom za uporabu (članak 30. stavak 1.),
11. ako ne vrati neuporabljenu eksplozivnu tvar i neuporabljen omot u koji je bila pakirana eksplozivna tvar pravnoj osobi od koje ih je nabavila ili ih ne uništi prema uputi proizvođača i na način kojim se ne ugrožava život, zdravlje i sigurnost ljudi, materijalna dobra i okoliš ili ako ne obavijesti policijsku upravu o mjestu, vremenu i načinu uništavanja neuporabljenih eksplozivnih tvari i neuporabljiva omota i to najkasnije dva dana prije dana određenog za uništavanje tih tvari, odnosno omota (članak 39. stavak 1. i 2.),
12. ako u prodavaonicama ili priručnom skladištu drži navedene eksplozivne tvari u količini većoj od 20 kg ili ako drži eksplozivne tvari koje nisu navedene (članak 41. stavak 2.),
13, ako u spremnicima drži više od 5000 kg eksplozivnih tvari (članak 41. stavak 3.),
14. ako u slučaju nestanka eksplozivnih tvari ne poduzme sve potrebne mjere za njihovo pronalaženje i o nestaloj količini eksplozivnih tvari odmah ne obavijesti najbližu policijsku stanicu (članak 42 ),
15. ako prostorije u kojima se proizvode ili su smještene eksplozivne tvari ne osigura od pristupa neovlaštenih osoba (članak 12. stavak 1. i članak 43 stavak 1.),
16. ako ne donese opći akt i ne osigura ili ne nadzire provođenje mjera propisanih tim aktom za promet i proizvodnju odnosno korištenje eksplozivnih tvari (članak 48. stavak 1).
2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 50 do 200 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
3) Pirotehnička sredstva kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1 točke 5 19. ovoga članka. oduzet će se.
Članak 53.
1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 200 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako eksplozivnim tvarima rukuje osoba koja nije ispunila uvjete iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona,
2. ako osobe koje nisu stručno osposobljene, prenose, obavljaju utovar, istovar i smještaj eksplozivnih tvari u prijevozna sredstva ili skladišta bez nadzora osobe stručno osposobljene za rukovanje tim tvarima (članak 22. stavak 2.),
3. ako poslove miniranja obavlja osoba koja nije ispunila uvjete iz članka 36 ovoga Zakona.
2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 50 do 200 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 54.
1) Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosku od 300 do 3.000 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1. ako stavi u promet eksplozivne tvari koje nisu navedene u Popisu eksplozivnih tvari (članak 16. stavak 3.),
2. ako stavi u promet eksplozivne tvari za koja Ministarstvo unutarnjih poslova nije izdalo rješenje za stavljanje u promet (članak 19. stavak 1.),
3. ako prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. izvan prodavaonica oružja i streljiva (članak 27. stavak 1.),
4. ako prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda II osobama mlađim od 18 godina ili prodaje ta sredstva u maloprodaji od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 27. stavak 3.),
5. ako rabi pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. u zatvorenim prostorijama, prostorijama gdje se okuplja veći broj osoba i u vremenu od 2 siječnja do 26. prosinca (članak 27. stavak 5.),
6. ako nabavlja ili prodaje pirotehnička sredstva za zabavu razreda III. i IV. pravnim ili fizičkim osobama koje nemaju nabavnu dozvolu policijske uprave (članak 29.),
7. ako na jediničnom pakiranju pirotehničkog sredstva za zabavu nije istaknut natpis, na hrvatskom jeziku, s nazivom proizvoda i proizvođaća, razreda, upozorenjem i uputom za uporabu (članak 30. stavak 1.),
8. ako nabavi eksplozivnu tvar za koju nema rješenje za nabavu (članak 31.),
9. ako obavlja poslove miniranja, a ne ispunjava uvjete iz članka 36. ovoga Zakona.
2) Eksplozivne tvari, odnosno pirotehnička sredstva kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1. ovoga članka točke 1., 2., 3., 4., 5. i 7. oduzet će se.
3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 7. i 8. ovoga članka, učinjen u povratu drugi put osobi će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za miniranje u trajanju od 6 mjeseci.
4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 7. i 8. ovoga članka, učinjen u povratu treći put, osobi će se uz kaznu izreći zaštitna mjera trajnog oduzimanja dozvole za miniranje
5) Trajanje zaštitne mjere oduzimanja dozvole za miniranje računa se od dana oduzimanja na temelju pravomočnog rješenja o izricanju te mjere.
6) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zaštitne mjere iz stavka 5. ovoga članka.
Članak 55.
Iznosi novčanih kazni iz članka 51., 52., 53. i 54. ovoga Zakona obračunat će se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.

 1. Ministar unutarnjih poslova donijet će u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise o vođenju popisa i izvješćivanju o proizvedenim, nabavljenim i prodanim 20 eksplozivnim tvarima, načinu obilježavanja eksplozivnih tvari, uvjetima i načinu provođenja mjera sigurnosti u proizvodnji, prometu, smještaju i skladištenju te mjestima za utovar, istovar i pretovar eksplozivnih tvari, propise kojima se utvrđuju uvjeti za izgradnju i uređenje skladišta i ostalih građevina za proizvodnju i promet eksplozivnih tvari, zatim o načinu njihovog fizičko-tehničkog osiguranja, tehnička svojstva, testiranje uvjete za prodaju, korištenje i skladištenje pirotehničkih sredstava, te propis o tehničkim i kadrovskim uvjetima za stručne ustanove koje mogu ispitivati eksplozivne tvari.
 2. Ministar unutarnjih poslova ovlašćuje se propisima iz stavka 1. ovoga članka propisati prekršajne odredbe.

Članak 57.
Pravne osobe koje se bave proizvodnjom, odnosno prometom eksplozivnih tvari obvezne su donijeti opći akt iz članka 48. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i podzakonskih akata predviđenih u članku 56. ovoga Zakona.
Članak 58.
Pravne osobe koje se bave proizvodnjom, odnosno prometom i korištenjem eksplozivnih tvari moraju postojeća skladišta, građevine, spremnike i priručna skladišta i prodavaonice prilagoditi i opremiti, sukladno uvjetima koji su utvrđeni ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.
Članak 59.
Popis eksplozivnih tvari iz članka 16. ovoga Zakona sadrži i eksplozivne tvari za čije je stavljanje u promet izdano rješenje prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 60.
Odredbe glave IV. V. i VI. ovoga Zakona primjenjuju se i na radnje do početka primjene Zakona o obrtu.
Članak 61.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti: - Zakon o prometu eksplozivnih tvari ("Narodne novine", br. 53/91. i 26/93.), - Zakon o izdavanju odobrenja za proizvodnju, promet i prijevoz eksplozivnih tvari ("Narodne novine", br. 41/77., 31/86., 47/89. i 26/93.).
Članak 62.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 213-04/92-01/02
Zagreb, 2. veljače 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti