POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - info pregled zakona - odluka o privremenorn - ustavni zakon odvjetnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVIJETE I KULTURE
Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92. 26/93. i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O VJEŽBAONICAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način rada i zadaće vježbaonica nastavničkih fakulteta u srednjim školama.
Članak 2.
Nastavnički fakulteti u vježbaonicama izvode metodičke vježbe, odnosno organiziraju, stručno nadziru i ocjenjuju praktična predavanja i druge oblike metodičkih vježbi studenata. Srednja škola (u daljnjem tekstu: škola) može biti vježbaonica u cjelini, za skupinu nastavnih predmeta ili za jedan nastavni predmet.
Članak 3.
Mrežu škola u kojima će se izvoditi metodičke vježbe nastavničkih fakulteta. odnosno mrežu vježbaonica utvrđuje ministar kulture i prosvjete na temelju prijedloga nastavničkih fakulteta i uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom.
Članak 4.
Škola može postati vježbaonicom ako ispunjava sljedeće uvjete:
- da je predložena od jednog ili više nastavničkih fakulteta za vježbaonicu.
- da ima mogućnost izvođenja metodičkih vježbi u najmanje jednom nastavnom predmetu,
- da ima imenovane mentore za nastavne predmete,
- da ima osiguranu potrebnu opremu, prostor i učila za nastavne predmete iz alineje 2. ovoga stavka i
- da je dragovoljna izvršavati zadaće vježbaonice.
Ispunjenost uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete. U slučaju gubitka nekog od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ministar će poništiti rješenje o proglašenju škole vježbaonicom.
Članak 5.
Zadaće vježbaonice su:
- pomoć nastavničkim fakultetima u organizaciji i izvedbi metodičkih vježbi studenata odnosno pripremi, izvedbi, analizi i ocjenjivanju praktičnih predavanja studenata u skladu s nastavnim planom i programom škole i planom praktičnih predavanja fakulteta;
- osiguravanje potrebnih mentora, prostora, opreme i učila za praktična predavanja studenata, uzorna predavanja profesora i hospitiranje studenata na praktičnim i uzornim predavanjima;
- dogovaranje s nastavničkim fakultetima godišnjeg plana praktičnih i uzornih predavanja te drugih metodičkih vježbi u školi (u daljnjem tekstu: godišnji plan rada vježbaonice).
Članak 6.
Godišnji plan rada vježbaonice utvrđuje škola i dostavlja ga Ministarstvu kulture i prosvjete najkasnije do 30. listopada za svaku školsku godinu. Godišnjim planom rada vježbaonice škola utvrđuju:
- plan (broj i vrste po nastavnim predmetima) praktičnih predavanja studenata nastavničkih fakulteta. te imena profesora fakulteta i mentora koji pripremaju, prate i ocjenjuju predavanja;
- plan (broj i vrste po nastavnim predmetima) uzornih predavanja, drugih metodičkih vježbi i hospitiranja s imenima voditelja vježbi na fakultetu i mentora koji sudjeluju u pripremi i praćenju vježbi;
- druge poslove škole na ispunjenju zadaća vježbaonice.
Članak 7.
Vježbaonica je dužna jednako kao i svaka druga škola, u okviru svog redovnog godišnjeg programa rada, omogućiti studentima nastavničkih fakulteta nastavnu praksu u svim etapama organizacije i izvedbe nastave u skladu s dogovorima s nastavničkim fakultetima i programom praktične nastave nastavničkih fakulteta. Nastavnički fakulteti su dužni ravnomjerno raspoređivati studente po školama za izvedbu praktične nastave po svom programu prakse te dati školama u koje šalju studente na praksu precizne metodičke upute za izvedbu i ocjenjivanje praktične nastave.
Članak 8.
Mentorske poslove i zadaće u vježbaonicama obavljaju mentori i savjetnici. Iznimno, kad vježbaonica nema mentora ili savjetnika za nastavni predmet u kojem će se izvoditi metodičke vježbe, ravnatelj može zaključiti ugovor o radu s mentorom zaposlenim u drugoj školi ili, po dogovoru s profesorom metodike, rješenjem privremeno povjeriti poslove mentorstva nastavniku toga predmeta koji nema položajno zvanje mentora, ali najdulje za jednu školsku godinu.
Članak 9.
Škola je dužna dostaviti Ministarstvu kulture i prosvjete za svako obrazovno razdoblje izvješće o sadržaju i opsegu izvršenih zadaća i to:
- o broju održanih praktičnih predavanja studenata nastavničkih fakulteta koja je organizirao, pratio i ocjenjivao nastavnički fakultet;
- o broju održanih uzornih predavanja, hospitacija i drugih nastavnih sati metodičkih vježbi po nastavnom planu i programu fakulteta.
Članak 10.
Ministar kulture i prosvjete utvrdit će mrežu vježbaonica do 1. siječnja 1995. godine.
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/93-01-1423
Urbroj : 532-03-3/2-93-01
Zagreb, 14. listopada 1993.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti