POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - imenovanja i razrješenja - odluka o koncesiji - obvezatni naputak za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 20. točka 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. godine donijela
UREDBU
O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom se uređuje: ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze, te njihova evidencija, raspoređivanje, pozivanje, poduka i vježbe, kao i ustrojavanje radnih postrojbi za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države.
Članak 2.
Pod radnom obvezom građana podrazumijeva se izvršavanje poslova i radnih zadaća u pravnim osobama i tijelima državne uprave te obavljanje zadaća i poslova za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno obrane države.
II. OCJENJIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI
Članak 3.
Obveznici radne obveze koji se smatraju nesposobni za izvršavanje te obveze, zdravstvenu sposobnost utvrđuju u redovitom postupku za ocjenjivanje radne sposobnosti.
Članak 4.
Obveznici radne obveze raspoređeni na poslove i radne zadaće u radnim postrojbama za potrebe oružanih sna ga odnosno obrane države, smatraju se sposobnim za izvršavanje te obveze do podnošenja zahtjeva za ocjenu zdravstvene sposobnosti.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se uredu za obranu koji obveznika radne obveze vodi u svojoj evidenciji.
Članak 5.
Ocjenu zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze iz članka 4. ove Uredbe donose novačke komisije na temelju zdravstvene dokumentacije, ne starije od 6 mjeseci, izdane od ovlaštene zdravstvene ustanove.
III. EVIDENCIJA
Članak 6.
Evidenciju obveznika radne obveze, koji su ujedno i vojni obveznici, vode uredi za obranu i uporedo pravne osobe i tijela državne uprave kod kojih su obveznici na rasporedu. Evidenciju iz stavka 1. ovog članka uredi za obranu vode primjenjujući aplikativna rješenja automatske obrade podataka vojne evidencije.
Članak 7.
Pravne osobe i tijela državne uprave vode evidenciju obveznika radne obveze koji su zaposleni ili imaju raspored kod njih Evidencija iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, školsku spremu, kvalifikaciju, zanimanje, raspored i dužnost.
IV. RASPORE?IVANJE
Članak 8.
Obveznici radne obveze, sukladno planovima obrane, poradi izvršavanja zadaća u ratu, neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i u izvanrednina okolnostima, u miru se raspoređuju na poslove i radne zadaće odnosno dužnosti u pravne osobe posebno značajne za obranu Republike i pravne osobe koje su dobile zadaću radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na razini države ili županije, tijela državne uprave, te u radne postrojbe za potrebu oružanih snaga, odnosno obrane države. Na poslove i radne zadaće u pravne osobe i tijela državne uprave, osim u radne postrojbe za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države, raspoređuju se u prvom redu obveznici koji su kod njih zaposleni.
Članak 9.
Obveznike radne obveze koji su i vojni obveznici, na radnu obvezu sukladno ratnim sistematizacijama pravnih osoba i tijela državne uprave iz člana 8. ove Uredbe, raspoređuju nadležne uprave za obranu.
Obveznici iz stavka 1. ovog članka mogu se rasporediti i u drugu pravnu osobu bez obzira na mjesto prebivališta.
Članak 10.
Obveznici radne obveze, u pravilu, se raspoređuju na poslove i zadaće prema svojim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima temeljem odluke nadležnog tijela koje utvrđuje ratnu sistematizaciju. Pravne osobe posebno značajne za obranu Republike i pravne osobe koje su dobile zadaću radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na razini države ili županije, svoje ratne sistematizacije podnose nadležnim tijelima državne uprave na ocjenu realnosti broja sistematiziranih radnih mjesta i pribavljanja suglasnosti na iste.
Nadležno tijelo državne uprave iz stavka 2. ovoga članka, nakon davanja suglasnosti, ratnu sistematizaciju dostavlja Ministarstvu obrane poradi davanja konačne suglasnosti.
Članak 11.
Obveznicima radne obveze iz članka 9. ove Uredbe raspored priopćavaju nadležni uredi za obranu kod kojih se vode u evidenciji. Obveznicima radne obveze koji nisu vojni obveznici, raspored priopćavaju nadležna tijela pravnih osoba, odnosno tijela državne uprave kod kojih su raspoređeni na radnu obvezu.
V. POZIVANJE, PODUKA I VJEŽBE
Članak 12.
Pozivanje obveznika radne obveze provode nadležna tijela u kojima obveznici imaju raspored. Poziv, osim poziva na mobilizaciju ili probnu mobilizaciju, dostavlja se obvezniku radne obveze najkasnije 30 dana prije dana određenog za početak izvođenja poduke, vježbe ili drugog oblika osposobljavanja.
Članak 13.
Obveznici radne obveze koji imaju utvrđen raspored, mogu se pozivati na poduku, vježbe i druge oblike osposobljavanja. Poduci, vježbama i drugim oblicima osposobljavanja u pravilu, podliježu obveznici raspoređeni na poslove i zadaće radne obveze u pravnim osobama koji se tehnološki ili ustrojbeno razlikuju od poslova i zadaća koje ti djelatnici obavljaju u miru.
VI. USTROJAVANJE RADNIH POSTROJBI ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA ODNOSNO OBRANE DRŽAVE
Članak 14.
Poradi organiziranog obavljanja poslova i zadaća značajnih ili potrebitih za oružane snage Republike Hrvatske, odnosno obrane države, mogu se ustrojiti postrojbe radne obveze.
Za ustrojavanje radnih postrojbi za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države, nadležna je uprava za obranu na čijem se području postrojbe ustrojavaju.
VII. PRIJEI.AZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnoj obvezi ("Narodne novine", broj 9/85).
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 816-01/93-02/01
Urbroj : 5030109-94-2
Zagreb, 16. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti