POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje odluka - privremeno rješenje hrvatske - odluka o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 87. stavaka 2. i 7. Zakona o Iokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91. 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 1994. godine donijela
UREDBU
O KOMISIJI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom ustanovljuje se Komisija Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina. gradova i županija u postupku preuzimanja nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza dosadašnjih općina (u daljnjem tekstu: Komisija). Pod dosadašnjim općinama u smislu ove Uredbe podrazumijeva se i područje onih općina koje su izdvojene iz sastava Grada Zagreba, te čine sastavni dio Županije Zagrebačke sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br 90/92 i 29/94).
Članak 2.
Sjedište Komisije je u Zagrebu. Komisija ima pečat s natpisom "Komisija Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija". Tijela Komisije su predsjednik Komisije, arbitražna vijeća i tajnik Komisije.
II. NADLEŽNOST KOMISIJE
Članak 3.
Komisija rješava sporove između općina, gradova i županija nastale o preuzimanju i raspodjeli nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te drugih prava i obveza dosadašnjih općina. Smatra se da postoji spor ako općine, gradovi i županije do 31. ožujka 1994. godine nisu zaključile pisani sporazum o preuzimanju nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te drugih prava i obveza dosadašnjih općina. Sporazumi općina, gradova i županija o preuzimanju nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, prava i obveza koji su zaključeni do 31. ožujka 1994. godine, nisu predmet arbitražnog postupka. Ako su općine, gradovi i županije zaključile sporazum iz stavka 2. ovoga članka nakon 31. ožujka 1994. godine, Komisija će preispitati da li je sporazum u skladu s pravnim poretkom Republike Hrvatske, a osobito da li je sporazumom preuzimanje imovine izvršeno na način koji u osnovi osigurava svakom sudioniku sporazuma imovinu (nekretnine, pokretnine, financijska sredstva) koja mu omogućava obavljanje poslova iz njegovog djelokruga, da li su prava i obveze podijeljene u osnovi srazmjerno ekonomskoj snazi, broju stanovnika i veličini područja (načela pravičnosti).
U slučaju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, Komisija pokreće postupak po službenoj dužnosti.
III. USTROJSTVO KOMISIJE
Članak 4.
Komisija se sastoji od predsjednika Komisije i arbitara. Vlada Republike Hrvatske imenuje predsjednika Komisije i arbitre (lista arbitara). Utvrđena lista arbitara je sastavni dio ove Uredbe. Vlada Republike Hrvatske imenuje i tajnika Komisije.
Članak 5.
Predsjednik Komisije određuje predsjednika i dva člana arbitražnog vijeća i njihove zamjenike za svaki spor posebno, sa liste arbitara koju sastavlja Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik Komisije može biti predsjednik odnosno član arbitražnog vijeća. Predsjednik Komisije odlučuje o izuzeću arbitara
Članak 6.
Sporove raspravljaju ili o njima odlučuju arbitražna vijeća.
Članak 7.
Tajnik Komisije priprema rad arbitražnih vijeća te može zahtijevati od tijela državne uprave obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u svrhu raspravljanja u određenoj stvari.
IV. ARBITRAŽNI POSTUPAK
Članak 8.
Arbitražni postupak provodi se po odredbama poslovnika o radu Komisije, kojeg donosi predsjednik Komisije. U arbitražnom postupku ne provodi se postupak mirenja Ako se u toku spora stranke sporazumiju o predmetu spora, arbitražno vijeće donijet će odluku o sporazumu stranaka, nakon što preispita i utvrdi da taj sporazum nije u suprotnosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske i načelima pravičnosti. O sadržaju spora arbitražno vijeće odlučuje na temelju zakona, drugih propisa i načela pravičnosti u okvirima u kojima takvo odlučivanje nije u suprotnosti sa pravnim poretkom Republike Hrvatske.
Članak 9.
U arbitražnom postupku, arbitražno vijeće prikuplja podatke o nekretninama, pokretninama, financijskim sredstvima, pravima i obvezama dosadašnjih općina. Arbitražno vijeće je ovlašteno tražiti potrebne podatke i dokumente od nadležnih tijela državne uprave, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, javnih ustanova, javnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave i uprave te od drugih pravnih osoba.
Članak 10.
U arbitražnom postupku arbitražno vijeće prema strankama mora postupati ravnopravno.
Predstavnicima općina, gradova i županija i Grada Zagreba mora se dati mogućnost da u arbitražnom postupku iznesu ćinjenićne i pravne navode, zahtjeve i stajališta.
Članak 11.
O sadržaju spora arbitražno vijeće donosi odluku protiv koje nije dozvoljena sudska zaštita. Kad arbitražno vijeće odlučuje o raspodjeli nekretnina, njegova odluka sadržavat će i odredbu o ovlaštenju za upis vlasništva u zemljišne knjige.
V. TROŠKOVI ARBITRAŽNOG POSTUPKA
Članak 12.
Sredstva za troškove arbitražnog postupka te za naknade troškova i nagrade arbitrima osiguravaju se u prdračunima općina, gradova i županija. Iznose naknada i nagrada koje se isplaćuju arbitrima i drugim osobama koje su sudjelovale u arbitražnom postupku, određuje predsjednik Komisije u okvirima Odluke o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Komisijom, koju donosi Vlada Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-05/94-01/06
Urbroj: 5030109-94-2
Zagreb,10. svibnja 1994
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti