POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje akata - pravilnik o postopku - zahvalnica hrabrim hrvatskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 91 Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 1994. godine donijela
UREDBU
O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO I O RADNOM VREMENU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstava, državnih upravnih organizacija i županijskih odnosno gradskih ureda Grada Zagreba (u tekstu koji slijedi: tijela državne uprave), način upravIjanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavaikje uredovnih dana te uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama u tijelima državne uprave.
Članak 2.
Ako je posebnim zakonom, uredbom Vlade Republike Hrvatske za provođenje tog posebnog zakona ili uredbom sa zakonskom snagom Predsjednika Republike Hrvatske unutarnje ustrojstvo pojedinih tijela državne uprave uređeno drugačije, odredbe ove Uredbe primjenjivat će se samo u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim propisima.
Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno njihovom djelokrugu i nadležnosti utvrđenim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, Uredbom o ustrojavanju županijskih ureda te drugim posebnim propisima. U okviru njihovog djelokruga i nadležnosti, urkutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova državne uprave koja se u njima obavljaju.
II. NAČIN UPRAVLJANJA UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA U SASTAVU MINISTARSTAVA ODNOSNO UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Članak 4.
U ministarstvima ustrojavaju se uprave i zavodi kao upravne organizacije u sastavu ministarstava.
Uprave i zavodi ustrojavaju se u pravilu za određena upravna područja iz djelokruga ministarstva
Radom upravnih organizacija u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra - ravnatelj.
Članak 5.
Izuzetno, za obavljanje određenih poslova državne uprave za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje uprava odnosno zavoda, za obavljanje normativnih, informacijskih i sl. poslova, te za obavljanje općih, tehničkih i pomoćnih poslova, u ministarstvu se mogu ustrojiti i zasebne unutarnje ustrojstvene jedinice.
Članak 6.
Unutarkije ustrojstvene jedinice u ministarstvima, upravnim organizacijama u sastavu ministarstava i državnim upravnim organizacijama u pravilu su odjeli, odsjeci i pododsjeci.
Članak 7.
Odjel se ustrojava kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica, u pravilu za određeno upravno područje ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave te općih, tehničkih ili pomoćnih poslova većeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu. Načelu odjela je načelnik
Članak 8.
Odsjek se ustrojava u pravilu za obavljanje srodnih poslova državne uprave, drugih međusobno povezanih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga odjela. Na čelu odsjeka je podnačelnik.
Članak 9.
Pododsjek se ustrojava za obavIjanje srodnih poslova državne uprave te općih, tehničkih i pomoćnih poslova manjeg opsega u okviru djelokruga odsjeka, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga odsjeka. Na čelu pododsjeka je voditeIj.
Članak 10.
U ministarstvima se ustrojava kabinet ministra, kao posebna ustrojstvena jedinica ministarstva. Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja za ministra i njegovog zamjenika obavlja protokolarne poslove, posIove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja te druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra. Na čelu kabineta ministra je tajnik kabineta. Uz kabinet ministra mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji za posebne službene potrebe ministarstva.
Članak 11.
Područne jedinice ministarstava odnosno državnih upravnih organizacija ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva odnosno državne upravne organizacije izvan njihovog sjedišta.
Radom područne jedinice ministarstva odnosno državne upravne organizacije upravlja pročelnik
Izuzetno, u područnim jedinicama ministarstava od nosrro državnih upravnih organizacija u kojima nema ervjet.a za ustrojavanje unutarnje ustrojstvene jedinice, mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji. Opći, tehnički i pomoćni poslovi za područrre jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija na području županije mogu se povjeriti zajedničkim službama županijskih ureda.
Članak 12.
Unutarnje ustrojsvene jedinice u županijskim odnosno gradskim uredima Grada Zagreba (u tekstu koji slijedi gradski uredi) u pravilu su odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava kao osnovna unutarnja ustrojstve na jedinica županijskog odnosno gradskog ureda za obavljanje međusobno povezanih poslova državne uprave, prema upravnim područjima iz djelokruga županijskog odnosno gradskog ureda. Pododsjek se ustrojava za obavljanje medusobno povezanih poslova državne uprave iz djelokruga, odsjeka, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu. Odjeljak se ustrojava u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost u radu.
Čtanak 13.
Županijskim odnosno gradskim uredima upravlja pročelnik županijskog odnosno gradskog ureda. Odsjecima županijskih odnosno gradskih ureda upravIja pomoćnik pročeInika županijskog ureda. Pododsjecima županijskih odnosno gradskih ureda upravlja predstojnik pododsjeka. Odjeljcima županijskih odnosno gradskih ureda upravlja voditelj odjeljka.
Članak 14.
Unutarnje ustrojstvene jedinice u ispostavama županijskih odnosno gradskih ureda ustrojavaju se u sastavu odgovarajućeg odsjeka županijskog odnosno gradskog ureda. Unutarnje ustrojstvene jedinice u ispostavama županijskih odnosno gradskih ureda ustrojavaju se kao pododsjeci i odjeljci. Izuzetno, u ispostavama županijskih odnosno gradskih ureda u kojima nema uvjeta za ustrojavanje odjeljka, mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji. Ispostavama županijskih ureda odnosno gradskih ureda upravlja predstojnik pododsjeka kojeg odredi župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba.
Članak 15.
Tajnik ministarstva:
- usklađuje rad pomoćnika ministra te im daje odgovarajuće upute za rad na ostvarivanju plana rada ministarstva,
- usklađuje rad u ministarstvu na izradi zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstva,
- neposredno upravlja radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje nisu u sastavu upravnih organizacija u sastavu ministarslva,
- predlaže plan rada ministarstva temeljem nacrta planova rada odjela i upravnih organizacija u sastavu ministarstva,
- vodi brigu o stanju kadrova u ministarstvu i predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika,
- izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada ministarstva.
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Članak 16.
Pomoćnici ministra te pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija upravljaju radom upravnih organizacija u sastavu ministarstva odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne organizacije, a naročito:
- predlažu nacrt plana rada za upravne organizacije u sastavu ministarstva odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne organizacije,
- raspoređuje poslove na unutarnje ustrojstvene jedinice i nadziru, njihovo izvršavanje,
- određuju i nadziru način i vrijeme izvršenja poslova,
- supotpisuju akte koje iz djelokruga upravne organizacije u sastavu ministarstva potpisuje ministar odnosno koje iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice potpisuje ravnatelj državne upravne organizacije,
- daju određene naputke za rad službenicima i namještenicima,
- odlučuju o službenim putovanjima službenika i namještenika,
- predlažu raspored službenika i namještenika,
- izvješćuju ministra odnosno ravnatelja državne upravne organizacije o stanju izvršavanja poslova,
- obavljaju i druge poslove koje im povjeri ministar odnosno ravnatelj državne upravne organizacije.
Članak 17.
Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u ministarstvima i državnim upravnim organizacijama upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica i za svoj rad odgovaraju ministru, pomoćniku ministra odnosno ravnatelju te pomoćnicima ravnatelja državne upravne organizacije i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze. Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u županijskim odnosno gradskim uredima i njihovim ispostavama odgovaraju za svoj rad županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba, pročelniku župani)skog odnosno gradskog ureda i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.
Članak 18.
Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u tijelima državne uprave upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice, a naročito:
- planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica;
- raspoređuju poslove na pojedine službenike,
- daju upute službenicima za izvršavanje određenog posla,
- prate Izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici,
- obavljaju nadzor nad radom pojedinih službenika i namještenika;
- supotpisuju nacrte akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice,
- ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova.
Članak 19.
Pročelnik županijskog odnosno gradskog ureda za svoj rad odgovara županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba i ministru odnosno ravnatelju državne upravne organizacije u čiji djelokrug pripada djelatnost određenog županijskog odnosno gradskog ureda.
Članak 20.
U ministarstvima i državnim upravnim organizacijama može se osnovati stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo ministra odnosno ravnatelja državne upravne organizacije. Sastav stručnog kolegija, pitanja koja će se raspravljati i mjesto i vrijeme održavanja utvrđuje ministar odnosno ravnatelj državne upravne organizacije.
Članak 21.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova državne uprave iz djelokruga tijela državne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga tijela državne uprave, mogu se u ministarstvima i državnim pravnim organizacijama osnivati stručni savjeti odnosno radne grupe. Stručne savjete odnosno radne grupe osniva ministar odnosno ravnatelj državne upravne organizacije. Članovi stručnih komisija odnosno radnih grupa izvan ministarstva odnosno drižavne upravne organizacije imenuju se uz prethodno pribavljenu suglasnost čelnika odgovarajućeg tijela, službe ili druge organizacije u kojima su zaposleni.
III. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
Članak 22.
U tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada. Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog odnosno inspekcijskog nadzora te pračenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave. Godišnji plan rada donosi ministar, na prijedlog tajnika ministarstva. U državnim upravnim organizacijama plan rada utvrđuje ravnatelj, na prijedlog pomoćnika ravnatelja. Za županijske urede godišnji plan rada utvrđuje župan, na prijedlog pročelnika županijskih ureda. Prijedlog godlšnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu. Godišnji plan rads donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.
IV. RADNO VRIJEME I UREDOVNl DANI
Članak 23.
Radno radno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se u pravilu na pet radnih dana.
Izuzetno, ministri, ravnatelji državnih upravnih organizacija, župani i čelnici ureda i drugih službi Vlade Republike Hrvatske mogu, ovisno o potrebama odredenih službi, za te službe odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.
Članak 24.
Sva tijela državne uprave dužna su raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.
Tijela državne uprave rade u pravilu dnevno od 8.30 do 17 sati, osim petka, kad rad završava u 16,30 sati. Izuzetno od stavka 2 ovog članka, ministri, ravnatelji driavnih upravnih organizacija, župani i čelnici ureda i drugih službi Vlade Republike Hrvatske mogu, ovisno o potrebama određenih službi odnosno mjesnim prilikama, za te službe odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti početak redovitog radnog vremena od 7 do 9 sati.
Članak 25.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena. Dnevni odmor mora se u pravilu organizirati tako da tijela državne uprave, gdje je to moguće, ne prekidaju rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.
Članak 26.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se sukladno lokalnim prilikama tako da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u tijelima državne uprave i izvan svog radnog vremena na području na kojem djeluje određeno tijelo državne uprave.
Članak 27.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima državne uprave uređuju se pobliže pravilnikom o unutarnjem redu tijela državne uprave. Tijela državne uprave dužna su putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama tijela državne uprave odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu tijela državne uprave odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima i drugim strankama.
Članak 28.
Uredovne dane za županijske odnosno gradske urede i njihove ispostave određuje posebnom odlukom župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba. Odlukom o održavanju uredovnih dana utvrdit će se županijski odnosno gradski uredi odnosno njihove ispostave koji če održavati uredovne dane, poslovi koji će se obavljati na uredovne dane te mjesto i vrijeme održavanja uredovnih dana. Odluka o održavanju uredovnih dana objavljuje se u službenom glasniku županije odnosno Grada Zagreba, u odgovarajućim sredstvima javnog priopćavanja te na drugi prikladan način.
V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u ministarstvima, drugim samostalnim organima državne vprave i službama Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 3/93).
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju vrijediti odredbe članaka 38. do 41. Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda ("Narodne novine", broj 116/93).
Župani će uskladiti pravilnike o unutarnjem redu Županijskih ureda s odredbama ove Uredbe najkasnije u roku od osam dana po njezinom stupanju na snagu
Članak 31.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 113-02/94-01/02
Urbroj: 5030109-94-2
Zagreb, 10. svibnja 1994.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti