POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih propisa - ispravak pravilnika pravilnici - tumačenje odluke zakonodavstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Na temelju članka 9. točke 4. i članka 11. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", br. 61/91), Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 16. prosinca 1993. godine donijela je

PRAVILNIK
o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje organizacija i djelokrug rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa (dalje u tekstu: Služba traženja), koja se kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti obavlja u Hrvatskom Crvenom križu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 2.
Služba traženja obavlja sljedeće zadaće:

1. Prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to za:
- ratne zarobljenike,
- civilne internirce,
- zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna,
- zaštićene osobe na prinudnom boravku,
- ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga,
- nestale osobe,
- djecu evakuiranu u drugu zemlju,
- djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba;
2. razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
3. spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
4. druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovu međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ.

Članak 3.
Uz zadaće ustanovljene člankom ovog Pravilnika. Služba traženja može kao humanitarnu aktivnost obavljati i poslove traženja, prikupljanja, evidentiranja i ohrade podataka i davanja obavijesti o žrtvama elementarnih nepogoda i drugih masovnih nesreća, o evakuiranim osobama, izbjeglicama i sličnim kategorijama, za koje traženje ne mogu obaviti drugi subjekti, imajući pritom u vidu da ti poslovi ne utječu na osnovne zadaće Službe traženja zbog kojih je osnovana.

Članak 4.
U svome radu Služba traženja surađuje s državnim tijelima i institucijama (Osobito upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem) te humanitarnim organizacijama i drugim subjektima i pojedincima. koji su dužni u okviru svoga djelokruga rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem informacija ili konkretnih podataka i time doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.

Na međunarodnom planu Služba traženja ostvariije neposrednu suradnju s Međunarodnim komiletom Crvenog križa i Centralnom agencijom za traženje, te nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima.

Članak 5.
Služba traženja djeluje na temelju jedinstvenih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a organizira se na svim razinama organizacionog ustroja Hrvatskog Crvenog križa i to:
- u općinskim društvima Crvenog križa - općinska Služba traženja,
- u područnim društvima Crvenog križ.a (grada Zagreba) - područna Služba traženja,
- u gradskim društvima Crvenog križa - gradska Služba traženja,
- u županijskim i kotarskim društvima Crvenog križa
- županijska odnosno kotarska Služba traženja,
- u Hrvatskom Crvenom križu - Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa

Na razini mjesnih društava Crvenog križa djeluju povjerenici Službe traženja imenovani od općinskih društava Crvenog križa.

Članak 6.
Između pojedinih razina organiziranja Službe traženja ustanovljuje se podjela nadležnosti u obavljanju zadaća iz članka 3. ovog Pravilnika po osnovnom kriteriju - elementu inozemnosti.
Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa obavlja zadaću s elementom inozemnosti i u tom cilju neposredno kontaktira i surađuje s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Centralnom agencijom za traženje i nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima.

Ostale razine organiziranja Službe traženja nadležne su za obavljanje zadaća bez elementa inozemnosti, tj. samu za područje Republike Hrvatske.

Članak 7.
Međusobni odnosi pojedinih razina organiziranja Službe traženja temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti nižih razina Nacionalnom uredu Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa, ali i obavezi uzajamnog pomaganja u rješavanju svakodnevnih pitanja, te doprinosu svih sastavnih dijelova efikasnom i jedinstvenom djelovanju Službe traženja.

Članak 8.
Radi poticanja razvoja Službe traženja i osiguranja putrebnih uvjeta za njeno funkcioniranje, kao i koordinaciju i
suradnju s drugim subjektima, organiziraju se savjetodavna radna tijela (savjeti, komisije) Slrribe traženja, sukladno odredbama Statuta Hrvatskog Crvenog križa.

Odlukom o organiziranju savjetodavnih radnih tijela određuje se njihov sastav. djelorkug i način rada.

Članak 9.
lzvršitelji poslova Službe traženja u pravilu su tajnici društava Crvenog križa pojedinih razina organiziranja ili drugi profesionalni djelatnici.

Izvršitelji poslova Službe traženja mogu biti i aktivisti volonteri Crvenog križa osposobljeni za te poslove u svojstvu povjerenika Službe traženja.

Poslovodni organ ustanovljen Statutom na svim razinama organiziranja Crvenog križa neposredno je odgovoran za djelatnost i funkcioniranje Službe traženja.

Članak 10.
Organizacija Službe traženja i njeno djelovanje u slučaju oružanog sukoba, te sastav i povećani broj neposrednih izvršitelja uređuju se sukladno odredbama Statuta pojedine razine organiziranja Crvenog križa posebnom Odlukom nadležnog tijela
Služba traženja, u saslavu i povećanom broju izvršiteIja ustanovljenom u stavku 1. ovog članka aktivirat će se i u miru, kada se zbog elementarnih katastrofa ili drugih masovnih nesreća ukaže potreba za njenim pojačanim djelovanjem.

Članak 11.
U slučaju oružanog sukoba Služba traženja obavlja i funkciju Nacionalnog informacionog ureda, predvidenog člankom 122. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12 kolovoza 1949., i člankom 136. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949., i u toj funkciji prima i daje obavijesti o osobama zaštićenim ovim konvencijama, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne odluči drugačije.

Članak 12.
Ako se Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa povjeri i obavljanje funkcije Nacionalnog informacionog ureda iz članka 11. ovog Pravilnika, Vlada Republike Hrvatske osigurava potrebne kadrove, prostorne i materijalne uvjete, u smislu obveza iz navedenih Ženevskih konvencija.

Završne odredbe

Članak 13.
Služba traženja redovno jednom godišnje dostavlja izvješće o radu Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske, a po potrebi i na njihov zahljev i u kraćim razdobljima.

Članak 14.
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Ministarstvo zdravstva daje suglasnost na ovaj Pravilnik.
Pravilnik donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa i stupa na snagu osmog dana od đana objave u "Narodnim novinama".

Predsjednica HCK
Ruža Pospiš-Baldani, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti