POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatska baza - plan prijama split - ispravak uredbe informacije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SPORAZUMI
Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, kao sindikalne središnjice u Republici Hrvatskoj i Hrvatska gospodarska komora te Hrvatska udruga poslodavaca, kao predstavnici poslodavaca, zaključili su na današnji dan slijedeći

SPORAZUM
o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Socijalni partneri iz ovog sporazuma, u duhu tradicije europskih zemalja na osnovama tripartitne suradnje, zaključuju ovaj Sporazum kojim uređuju svoje međusobne odnose.

Članak 2.
Stranke ovoga Sporazuma osnivaju Gospodarsko-socijalno vijeće kao jedan od vidova tripartitne suradnje.

Članak 3.
Ovim Sporazumom uređuje se sastav Gospodarsko-socijalnog vijeća, nadležnosti vijeća, izbor i ovlasti predsjednika Vijeća i radnih tijela Vijeća.

SASTAV GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

Članak 4.
Gospodarsko-socijalno vijeće čine po tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske, nacionalnih sindikalnih središnjica i predstavnika poslodavaca.
Svaki član Gospodarsko socijalnog vijeća ima zamjenika.
Zamjenik člana Gospodarsko-socijalnog vijeća, za slučaj spriječenosti člana Vijeća, ima sva prava člana kojega zamjenjuje.

Članak 5.
Gospodarsko-socijalno vijeće na sjednicama zauzima stajališta o pitanjima iz svoje nadležnosti i u svezi s tim donosi zaključke.
Sazivanje sjednica, postupak donošenja zaključaka i njihovo objavljivanje uređuje se Poslovnikom o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Članak 6.
Vijeće, u pravilu, donosi zaključke konsenzusom.
Iznimno, zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po dva člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma.
Član Gospodarsko-socijalnog vijeća koji nije glasovao za zaključak, ima pravo u javnosti iznijeti prijedlog za koji se zalagao na Gospodarsko-socijalnom vijeću.
Sukladno postupku iz stavka 1. i 2. Vijeće donosi i Poslovnik o radu.

NADLEŽNOSTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

Članak 7.
Gospodarsko-socijalno vijeće nadležno je da:
- donosi Poslovnik o radu;
- prati, izučava i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na gospodarsku stabilnost i razvoj kao i na socijalnu stabilnost i razvoj;
- izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj;
- razmatra i predlaže osnove politike plaća;
- razmatra i predlaže osnove politike cijena;
- razmatra konceptualne osnove prije izrade paketa Zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti, te svaki od pojedinih Zakona iz tog područja prije nego Prijedlog dođe na sjednicu Vlade Republike Hrvatske;
- potiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova;
- promiče ideju trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, Sindikata i Udruga poslodavaca na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
- o svojem radu i zaključcima izvješćuje javnost i izdaje priopćenja.

PREDSJEDNIK GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

Članak 8.
Predsjednika Gospodarsko socijalnog vijeća i njegovog zamjenika bira Gospodarsko-socijalno vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da su nazočna najmanje dva člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma.
Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegov zamjenik biraju se na rok od 6 mjeseci, a na prijedlog bilo koje od potpisnica ovog Sporazuma.
Kod izbora predsjednika i zamjenika predsjednika mora se voditi računa o poštivanju redoslijeda potpisnika ovog Sporazuma.

Članak 9.
Predsjednik Vijeća:
- predstavlja i zastupa Vijeće pred nadležnim organima i prema javnosti;
- saziva, organizira te predsjedava sjednicama Vijeća;
- predlaže dnevni red sjednica Vijeća;
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća.
Zamjenik predsjednika, u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, ima sve ovlasti koje ima predsjednik Vijeća.

RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 10.
Radi razmataranja, proučavanja analize i znanstvene podloge kod donošenja zaključaka, Vijeće osniva radna tijela.
Radna tijela mogu biti osnovana ad hoc, za svaki pojedini slučaj ili kao stalna radna tijela.
Kao stalna radna tijela Gospodarsko-socijalnog vijeća osnivaju se radna tijela:
- za pretvorbu i stvarnu privatizaciju poduzeća;
- za politiku plaća - dugoročno i kratkoročno;
- za područje javnog sektora i javnog poduzeća;
- za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu najugroženijih;
- za aktivnu politiku poticanja novog zapošljavanja;
- za novo radno i socijalno zakonodavstvo;
- za porezni sustav i poreznu politiku.

Članak 11.
Radno tijelo čine po tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske, sindikalnih središnjica i predstavnika poslodavaca.
Radno tijelo saziva koordinator koji istoj i predsjedava, Po potrebi, koordinator poziva na suradnju ugledne stručnjake i znanstvenike.
Radna tijela razmatraju, analiziraju i zauzimaju stajališta u svezi s pitanjima iz područja za koja su osnovana.
Gospodarsko-socijalno vijeće po potrebi na svoje sjednice poziva koordinatora radnog tijela koji mu podnosi izvješća o pojedinim pitanjima.
Stavovi radnih tijela ne obvezuju Gospodarsko-socijalno vijeće kod donošenja zaključaka.

Članak 12.
Troškove rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i radnih tijela snose socijalni partneri u jednakim dijelovima.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika potpisnica Sporazuma i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Zagreb, 21. siječnja 1994.

Za Vladu Republike Hrvatske ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parać, v. r.

Hrvatska udruga sindikata
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska udruga poslodavaca


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti