POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled kaznenih odredbi - odluka o nužnim - izmjena programa zdravstvene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 140. stavak 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94), mirlistar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O STRUČNOM ISPITU ZA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se program stručnog ispita za zdravstvenog inspektora, sastav ispitne komisije i način provođenja ispita.
Članak 2.
Stručni ispit za zdravstvenog inspektora se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio stručnog ispita za zdravstvenog inspektora obuhvaća slijedeće predmete.
- ustrojstvo državne vlasti,
- sustav državne uprave
- radni odnosi,
-opći upravni postupak i upravni sporovi
- prekršajni postupak,
- uredsko poslovanje Posebni dio stručnog ispita za zdravstvenog inspektora obuhvaća slijedeće predmete
- zdravstvena zaštita,
- zdravstveno osiguranje
Članak 3.
Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom.
Ispitnu komisiju imenuje ministar zdravstva rješenjem o osnivanju i imenovanju komisije. Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i elanova komisije koji su ujedno i ispitivaći za pojedine predmete
Predsjedniku i članovima komisije određuju se zamjenici. U ispitnu komisiju imenuju se osobe s visokom stručnom spremom
Članak 4.
Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik, odnosno njegov zamjenik, kojeg imenuje ministar zdravstva rješenjem o osnivanju i imenovanju komisije.
Članak 5.
Prijavnicu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu zdravstva. Uz prijavnicu se prilaže
- diploma u izvorniuk ili ovjerena fotokopija diplome,
- ovjerena fotokopija domovnice,
- dokaz o radnom iskustvu u struci
Članak 6.
Kandidatu koji ispunjava sve uvjete propisane ovim pravilnikom, ministar zdravstva odobrava rješenjem polaganje stručnog ispita i izvješćuje ga o mjestu i vremenu polaganja ispita najkasnije osam dana prije ispitnog roka.
Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita, ispitna komisija o tome dostavlja obavijest uz povrat dokumentacije.
Članak 7.
Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obvezan o tome pismeno izvijestiti Ispitnu komisiju najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.
Članak 8.
Opći uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se komisijski. lspitivač sudjeluje u ocjenjivanju uspjeha kandidata samo za predmet koji je ispitivao. Ocjena uspjeha je položio ili nije položio.
Članak 9.
Kandidat koji na stručnom ispitu nije zadovoljio iz dva predmeta može polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana polaganja ispita.
Ako kandidat u roku iz stavka 1. ovog članka ne izađe na popravni ispit. polaže ponovno cijeli ispit.
Kandidat koji nije zadovoljio iz najmanje tri predmeta, kao i kandidat koji nije zadovoljio na popravnom ispitu, može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 6 mjeseci.
Članak 10.
Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora. Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog pravilnika.
Članak 11.
Ministarstvo zdravstva vodi knjigu evidencije kandidata koji su polagali stručni ispit za zdravstvenog inspektora koji sadrži: - ime i prezime kandidata,
- datum i mjesto rođenja,
- datum polaganja stručnog ispita,
- postignut uspjeh na stručnom ispitu,
- broj izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
Članak 12.
Ispitna komisija i tajnik na stručnom ispitu imaju pravo na nadoknadu. Visinu nadoknade iz stavka 1. ovog članka određuje ministar zdravstva posebnim rješenjem.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 011-01/94-01/21
Urbroj: 534-02-22-94-1
Zagreb. 19 travnja 1994
Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.Format 21x 30 cm
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ISPITNA KOMISIJA:____________________________
Klasa: ________________________________________
Ur. br. _______________________________________
Broj ev.: _____________________________________
Temeljem članka 10. Pravilnika o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora ("Narodne novine", br.______________________________ Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske izdaje
UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu
_ ______________
(ime i prezime)
rođen-a ___________________________ u ____________________________
(dan, mjesec i godina) (mjesto) _ ______________
(država)
polagao-la je dana____________ 199_______ godine stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Komisija je ocijenila da je kandidat ispit položio i stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima
zdravstvenog inspektora
_ _________________
U_________________________ dana _______________________199_________.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
_______________________
MINISTAR
______________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti