POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - gospodarstvo - uredbu o postupku - odluka o ograničavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 58/93), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

PRAVILNIK
o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz popust

Članak 1.
Djeca, usvojenici i pastorci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te mirnodopski vojni, ratni vojni i civilni invalidi rata i njihova djeca, usvojenici i pastorci (u daljnjem tekstu - korisnici), pravo na besplatne obvezatne udžbenike, odnosno pravo na popust u visini stupnja tjelesnog oštećenja, za vrijeme redovitog školovanja u osnovnoj i srednjoj školi ili visokom učilištu ostvaruju izravno po upisu školske godine, kod ovlaštenog izdavača i!i prodavatelja udžbenika.
Korisnici ostvaruju pravo na besplatne obvezatne udžbenike odnosno popust u cijeni obvezatnih udžbenika kod izdavača ili prodavatelja udžbenika na temelju potvrde koju izdaje Ured za obranu odnosno županijski ili gradski ured Grada Zagreba nadležan za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, prema prebivalištu korisnika na obrascima 1., 2 i 3
Korisnici su dužni tijelima iz stavka 2. ovog članka doprinijeti potvrdu o upisu u odgovarajuću školu odnosno u visoko učilište iz stavka 1 ovog članka, te popis obvezatnih (odobrenih) udžbenika samo za srednje škole i visoka učilišta.

Članak 2
Vrijednost besplatnih udžbenika i ukupnu viijednost popus.a iz članka 1. ovog Pravilnika. izdavač odnosno prodavatelj fakturira Minista.rstvu obrane odnosno Minstarstvu rada i socijalne skrbi, a uz račun prilaže primjerak popisa korisnika.
Na temelju fakture iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo rada i socijalne skbi dužno je platiti izdavaču odnosno prodavatelju iznos vrijednosti besplatnih udžbenika, odnosno iznos razlike izrne đu njihove stvarne cijene i cijene s popust.om.

Članak 3.
Ako korisnik tijekom školske godine mijenja obrazovni smjer a ostvario je pravo na udžbenike po prethodnom upisu, pravo po ovom Pravilniku ne ostvaruje za naknadni upis.

Članak 4.
Korisnici koji kupe obvezatne udžbenike a ispunjavaju uvjete za prevo na besplatne obvezatne udžbenike odnosno na popust u cijeni obvezatnih izdžbenika imaju pravo na povrat utrošenih sredstava.
Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se kod tijela iz stavka 2. uz predočenje potvrde iz stavka 3. članka 1. ovog Pravilnika i računa za kupljene obvezatne udžbenike.

Članak 5.
Korisnik iz članka 1. ovog Pravilnika pravo na besplatne udžbenike odnosno prva na popust može ostvariti samo po jednoj osnovi.

Članak 6.
Obrasci potvrda iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-94-1994
Zagreb, 15. srpnja 1994

Ministar obrane
Gojko šušak, v. r.
Klasa: 011-02/94-01/07
Urbroj : 524-05-94-4
Zagreb, 20. srpnja 1994.

Ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parać, v. r.

Obrazac br 1
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo

Klasa

Urbroj:


(mjesto i nadnevak)


(naziv tijela koje izdaje potvrdu)

na zahtjev
___________________________(ime i prezime podnositelja zahtjeva) ,
iz ________, na temelju članka 171 Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), izdaje

POTVRDU

Potvrđuje se da je________________________________ iz _______________________________
(ime i prezime - ime oca)

______________ JMBG______________________konačnim rješenjem priznato svojstvo ratnog-

mirnodopskog-civilnog invalida rata__________grupe sa_________tjelesnog ošt.ećenja stalno - privremeno

do_________, te da ima popust pri kupnji udžbenika od ______ %.

Potvrda se izdaje za njega osobno - za njegovo dijete ______________________, u strhu ostvarivanja prava

na popust pri kupnji obvezatnih udžbenika za _____________________________ razred/semestar/godinu
_ ______________________________
(naziv škole odnosno visokog učilišta)

u koju je imenovani upisan-a prema uvjerenju škole, odnosno visoIsog učilišta K1:______, Urbr:_____________

nadnevka___________godine. a prema popisu obveznih (odobrenih) udžbenika koji čini sastavni dio ove potvrde.

Potvrda se izdaje prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 58/93) i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrda se izdaje u 2 (dva) orginalna primjerka.

Račun dostaviti Minislarstvu

Napornena: Nepotrebno precrtati
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE


M.P.Obrazac br.2
REPUBLIKA HRVATSKA
MinistarstvoKlasa:
Urbroj:

(mjesto i nadnevak)(naziv tijela koje izdaje potvrdu)

na zahtjev
(ime i prezime podnositelja zahtjeva) ,iz na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), izdaje

POTVRDU


Potvrđuje se da je___________________________________ rođ.____________________________
(ime i prezime djeteta)
dijete-usvojenik-pastorak_ _________
(ime i prezime poginule osobe)

poginulog-e pod okolnostima iz članka 5, 6, 7 i 8 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Potvrda se izdaje u svrhu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike za razred/semestar/godinu

(naziv srednje škole odnosno visokog učilišta) u koju je imenovani upisan-a prema uvjerenju škole, odnosno visokog učilišta

Kl , Urbr , nadnevka

godine, a prema popisu obveznih (odobrenih) udžbenika koji čini sastavni dio ove potvrde.

Potvrda se izdaje prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine",

broj 58/93) i u druge svrhe se ne može koristiti

Potvrda se izdaje u 2 (dva) originalna primjerka

Račun dostaviti Ministarstvu

Napomena: Nepotrebno precrtati.
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

M.P.Obrazac br 3.
REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo


Klasa

Urbroj

(mjesto i nadnevak)

_ _______________________________
(naziv tijela koje izdaje potvrdu)
________________________________, na zahtjev__________________________________________________
(ime i prezime podnositelja zahtjeva)

iz _______________________, na temelju članka 171 Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91),

izdaje

POTVRDU


Potvrđuje se da je ____________________________________________rođ.____________________________
(ime i prezime djeteta)

dijete-usvojenik-pastorak_ ____________________
(ime i prezime nestale osobe)

nestalog-e pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Potvrda se izdaje u svrhu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike za_______________razred/semestar/godinu

_ _______________________________________
(naziv škole odnosno visokog učilišta)

u koju je imenovani upisan-a prema uvjerenju škole, odnosno visokog učilišta K1:___________ Urbr:____________nadnevka
_______________________godine, a prema popisu obveznih (odobrenih) udžbenika koji čini sastavni dio ove potvrde

Potvrda se izdaje prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (" Narodne novine", broj 58/93) i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrda se izdaje u 2 (dva) originalna primjerka

Račun dostaviti Ministarstvu

Napomena: Nepotrebno precrtati
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

MP


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti