POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled baze - odluka o izglasavanju - uredba o razdoblju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 20, stavka 4 Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI OPREME I SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički, kadrovski i materijalni uvjeti za ispitivanje stabilnih i polustabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i sustava za dojavu pri sutnosti zapaljivih plinova i para (u idućem tekstu: sustavi) koje moraju ispuniti poduzeća koja obavljaju te poslove, kao i opseg ispitivanja, način kako će se ispitivati sredstva, oprema, uređaji i elementi tih sustava te program i način polaganja ispita za obavljanje tih poslova.
Članak 2.
Sredstva, oprema i elementi sustava koji se ugrađuju moraju biti ispitani i certificirani i nalaziti se na listi opreme i elemenata koju utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova, u suglasnosti s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik ne odnosi se na sredstva, opremu i elemente sustava za koje su donesene Hrvatske norme ili drugi propisi.
Članak 4.
Za ispitivanje pojedinačne opreme, sredstava, uređaja i elemenata za dojavu i gašenje požara i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, za koje nisu donesene Hrvatske norme, Ministarstvo unutarnjih poslova za svaki će konkretan slučaj ovlastiti poduzeća ili druge pravne osobe, nakon što se prikupe dokazi o ispunjavanju uvjeta za ispitivanje.
II. POJMOVI I DEFINICIJE
Članak 5.
U ovom Pravilniku pojedini pojmovi i definicije imaju sljedeća značenja:
- sustav za dojavu požara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (automatski i ručni javljači požara, vatrodojavna centrala, signalizacija, alarmi i dr.), za otkrivanje i dojavu požara u unaprijed odabranom prostoru;
- sustav za gašenje požara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih, za gašenje požara (sustav za gašenje vodom
- sprinkler i drencher, sustav za gašenje pjenom, sustav za gašenje halonom, sustav za gašenje ugljičnim dioksidom, sustav za gašenje prahom, sustav za gašenje vodenom parom i dr.), s mogućnošću samostalnog djelovanja ili zajedno sa sustavom za dojavu požara;
- sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (mjerna glava, središnja jedinica, sigikalizacija, alarmi, pisaći i dr.), za otkrivanje i dojavu zapaljivih plinova i para;
- elementi sustava za dojavu i gašenje požara i za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para su pojedinačni dijelovi sustava koji omogućuju njegovo funkcionalno djelovanje;
- oprema za gašenje požara su pojedinačne sprave za gašenje požara koje nisu elementi sustava za gašenje, sredstva za gašenje požara, sredstva za zaštitu i spašavanje i druga pojedinačna sredstva namijenjena zaštiti od požara;
- sredstva za gašenje požara su tvari koje se pojedinačno ili u kombinaciji apliciraju na požar radi njegova gašenja:
- lista odobrenih elemenata i opreme je lista koja sadrži elemente i opremu koji su ispitani prema važećim propisima i za koje postoje zapisnici sa svim potrebnim tehničkim podacima i ispravom kojom se dokazuje kakvoća i funkcionalnost;
- prvo ispitivanje je ispitivanje funkcionalnosti koje se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta, odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava;
- periodižko ispitivanje je ispitivanje funkcionalnosli koje se obavlja periodički, u propisanim vremenskim razmacima nakon prvog ispitivanja; - ovlašteno neutralno poduzeće je poduzeće koje nije proizvelo ili ugradilo sustav ili njegove elemente, odnosno nije vlasnik sustava;
- odobrena tehnička dokumentacija je projektna dokumentacija za koju je izdana potvrda na predviđene propisane i pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara;
- usvojena pravila tehničke prakse su inozemne norme ili propisi, ili preporuke proizvođača, koje je za korištenje odobrio ministar unutarnjih poslova u suglasnosti ravnateljem Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
III. ISPITIVANJE SUSTAVA
Članak 6.
Funkcionalnost sustava mora se ispitivati prvi put od nosno periodički.
Članak 7.
Prvo ispitivanje može izvršiti samo ovlašteno neutralno poduzeće, registrirano pri nadležnom sudu za obavljanje takvih poslova. Periodičko ispitivanje može obavljati ovlašteno neutralno poduzeće, vlasnik sustava i proizvođač sustava.
Članak 8.
Poduzeće se može registrirati za obavljanje poslova ispitivanja funkcionalnosti sustava, samo uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova
Članak 9.
Periodička ispitivanja vlastitih sustava, vlasnici sustava ili poduzeća koja su ih proizvela ili montirala, mogu obavljati i bez registracije te djelatnosti, ali moraju prethodno dobiti odobrenje Ministarstva unutranjih poslova za ispitivanje konkretnih sustava.
Članak 10.
Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju izdanih odobrenja iz članka 8. i 9. ovog Pravilnika.
Članak 11.
Ispitivanju, prema ovom Pravilniku, podliježu sljedeći sustavi:
- sustavi za dojavu požara
- sustavi za gašenje požara s ugljičnim dioksidom
- sustavi za gašenje požara halonom
- sustavi za gašenje požara pjenom
- sustavi za gašenje požara vodom
- sustavi za gašenje požara vodenom parom
- sustavi za gašenje požara prahom
- sustavi za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
- hidrantska mreža
Članak 12.
Oprema potrebna ra ispitivanje sustava iz članka 11. je:
- uređaji za aktiviranje svih vrsta javljača požara (dimnih termičkih, plamenih i dr. ),
- univerzalni mjerni električni instrument;
- najmanje dvije ručne primopredajne radiostanice;
- stop sat (štoperica) dva komada;
- manometri odgovarajirćih mjernih područja najmanje od 100 i klase 1,6 ili manje
- čelični trometar;
- mjerna traka (25 - 50 m);
- uređaj za određivanje nagiba cjevovoda;
- različiti priključci i slavine za montažu manometara na cjevovod :
- ključevi za vatrogasne spojke;
- komplet za određivanje protoka vode;
- komplet standardnog alata;
- bukomjer (fonomjer);
- uređaj za mjerenje koncentracije CO2;
- refrakrometar po Abbe-u (područje refrakcije 1,3330-1,3723);
- anemometar;
- higrometar;
- termometar;
- posude za uzimanje uzoraka pjene (dva tipa po dva komada);
- kosine za hvatanje uzoroka pjene (dva tip po jedan komad)
- stalak za držanje uzoraka pjene;
- vage s propisanom točnošću;
- boca komprimiranog čistog zraka;
- boca ispitnog plina (s atestom);
- komora za kalibriranje s ispitnim ampulama ili tekirrinom;
- adapter za mjerne glave s pripadajućim cijevima;
- reduktor pritiska; - mjerilo protoka plina;
- električni simulator mjerne glave.
Članak 13.
Sva oprema iz članka 12. mora biti obilježena pripadajućim inventarskim brojem i o njoj se mora voditi evidencija u inventarskim knjižicama (listovima).
Članak 14.
Oprema za ispitivanje, koja podliježe odredbama propisa o zadovoljavanju meteoroloških uvjeta, mora imati odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje da je periodički pregledana i baždarena.
IV. OPSEG ISPITIVANJA SUSTAVA
Članak 15.
Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara sastoji se od
- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere ispravnosti rada svakog javljača požara;
- provjere ispravnosti rada (sirena) zvučnog alarma;
- provjere ispravnosti rada ručnih tastera;
- provjere ispravnosti rada signalizatora;
- provjere ispravnosti rada centrale za dojavu požara, prerna programu ;
- provjere napajanja uređaja električnom energijom.
Članak 16.
Ispitivanje funkcionaInosti sustava za gašenje s CO2 ili halonom sastoji se od
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava i tlačnoj probi cvjevovoda;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na proekt;
- provjere slijeda otvaranja razvodnih ventila i ventila na bocama;
- provjere rada svakog javljača požara;
- provjere ručnog aktiviranja;
- mjerenja jačine zvučnog signala;
- provjere mogučnosti blokade aktiviranja i blokade signalizacije;
- mjerenja zateznog vremena;
- provjere signalizacije na dojavnoj centrali;
- provjere indikacije kvara i električnog napajanja;
- provjere automatskog zatvaranja vrata i inih otvora na štićenom prostoru;
- provjere automatskog zatvaranja prisilne ventilacije;
- provjera količine CO2 ili halona;
- provjera pričuvnog sustava električnog napajanja;
- mjerenja vremena ispuštanja medija (kod CO2 sustava);
- simuliranja aplikacije - ispuštanja medija.
Članak 17.
Ispitivanje funkcionalnosti sustava za gašenje vodom sastoji se od:
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava i tlačnoj probi cjevovoda;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere sustava za dobavu vode; - provjere rada ventilske stanice;
- provjere pritiska i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijoj mlaznici;
- provjere rada signalizacije;
- aplikacije vode na drencher sustavu
Članak 18.
Ispitivanje funkcionalnosti sustava za gašenje prahom sastoji se od
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava i tlačnoj probi cjevovoda;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere vremena aktiviranja;
- provjere količine praha;
- provjere ispravnosti praha u spremnicima;
- provjere rada dojavnog dijela sustava;
- propuhivanja cjevovoda;
- provjere količine ili pritiska pogonskog plina
Članak 19.
Ispitivanje funkcionalnosti sustava za gašenje pjenom sastoji se od:
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava i tlačnoj probi cjevovoda;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere pritiska - na kontrolnom ventilu i najudaljenijoj točci sustava (dinamički);
- provjere koncentracije pjenila u otopini;
- utvrđivanja fizikalnih osobina pjene (ekspanzija, vrijeme raspada);
- provjere količine i kvalitete pjenila;
- utvrđivanja izvedenog nagiba cjevovoda;
- provjere sustava za dobavu vode;
- kontrole oznaka dijelova sustava i uputa za rad
Članak 20.
Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže sastoji se od :
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava i tlačnoj probi cjevovoda;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere sustava za dobavu vode;
- mjerenje pritiska i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu;
- prilikom ispitivanja suhe hidrantske mreže provjerava se nepropusnost i prohodnost cjevovoda.
Članak 21.
Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para sastoji se od:
- pregleda odobrene tehničke dokumentacije;
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava;
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt;
- provjere napajanja uređaja za detekciju;
- provjere mehaničke nul točke na mjernim instrumentima kod isključenog uređaja za detekciju;
- provjere mjerne glave (nul točke i %DGE);
- provjere linearnosti uređaja za detekciju (pomoću električnog simulatora mjerne glave ili na drugi način propisano od proizvođača);
- provjere pragova alarma;
- provjere signalizacije na samom uređaju i na udaljenim dojavnim signalizatorima;
- provjere cjelokupne instalacije u pogonskim uvjetima (kalibracija ispitnim plinovima), uz obvezno dovođenje uređaja na nulu;
- postavljanja uređaja u propisano pogonsko stanje.
Članak 22.
Ispitivanje funkcionalnosli obavlja se prema propisima koji uređuju područje predmeta ispitivanja i usvojenim pravilima tehničke prakse.
Članak 23.
O obavljenom ispitivanju sustava sastavlja se izvješće o ispitivanju. Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: - naziv poduzeća koje je obavilo ispitivanje:
- broj odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje te djelatnosti;
- broj rješenja nadležnog suda o registraciji djelatnosti;
- ime, prezime i stupanj obrazovanja djelatnika koji su obavili ispitivanje;
- datum obavljenog ispitivanja;
- podatke o korištenim mjernim instrumentima:
- propise po kojima je izvršeno ispitivanje;
- broj projekta; - naziv sustava koji je ispitan;
- opis i rezultate ispitivanja;
- ocjenu funkcionalnosti sustava;
- ostalo (zapažanja, napomene i slično);
- potpis djelatnika koji su obavili ispitivanje i ovjeru izvješća pečatom i potpisom odgovorne osobe u poduzeću.
Članak 24.
O periodičkim ispitivanjima vodi se evidencija koja sadrži podatke:
- o sustavu koji se ispituje;
- ime i prezime djelatnika koji su obavili ispitivanje;
- datum obavljenog ispitivanja;
- broj odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova za periodička ispitivanja;
- opis i rezultate ispitivanja;
- ocjena funkcionalnosti sustava;
- ostalo (zapažanja, napomene i slično);
- potpis djelatnika koji su obavili ispitivanje.
V. KADROVI POTREBNI ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA
Članak 25.
Poduzeće, koje traži izdavanje odobrenja za prvo ispitivanje sustava, mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje djelatnike sljedećih struka i stupnja obrazovanja, od kojih dvojica moraju imati VII stupanj obrazovanja, od kojih je:
- 1 djelatnik elektrotehničke struke, VII/1 ili VI. stupanj obrazovanja;
- 1 djelatnik strojarske struke, VII/1 ili VI. stupnja obrazovanja;
- 1 djelatnik kemijske struke, VII/1 ili VI. stupnja obrazovanja;
- 1 djelatnik tehničke struke najmanje IV. stupnja obrazovanja. Alternativa djelatniku VI stupnja obrazovanja kemijske struke je VI stupanj obrazovanja zaštite od požara.
Članak 26.
Poduzeće iz članka 9., koje traži izdavanje odobrenja za periodičko ispitivanje svojih sustava, mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog djelatnika VII/1 ili VI stupnja obrazovanja one struke koja je potrebna za ispitivanje ugradenog sustava i odgovarajuću opremu.
Članak 27.
Djelatnici ovlaštenih poduzeća, koji obavljaju poslove ispitivanja sustava, moraju imali položen stručni ispit za obavljanje tih poslova pred komisijom koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
VI. IZDAVANJE ODOBRENJA
Članak 28.
Poduzeća koja žele obavljati ispitivanja iz članka 7., stavak prvi podnese zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova za izdavanje odobrenja. Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
- imena i prezimena djelatnika te isprave kojima se dokazuje smjer i stupanj njihovog obrazovanja;
- isprave kojima se dokazuje slalni radni odnos s djelatnicima iz prethodne alineje;
- isprave o položenom stručnom ispitu iz članka 27. za djelatnike koji će obavljati ispitivanja;
- popis opreme iz članka 12. s inventarskim brojevima.
Članak 29.
Poduzeća, koja žele obavljati ispitivanja iz članka 7, stavak drugi, podnose zahtjev Ministarstvu za izdavanje odobrenja Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
- ime i prezime djelalnika, te ispravu kojoj se dokazuje smjer i stupanj njegovog obrazovanja;
- ispravu kojom se dokazuje stalni radni odnos s djelatnikom iz alineje 1. ove točke;
- ispravu o položenom ispitu iz članka 27. za djelatnika iz. alineje 1. ove točke;
- popis odgovarajuće opreme iz članka 12. s inventarnim brojevima.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 30.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 210 do 2100 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. ako ispitivanje iz članka 7. ovog Pravilnika, obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za ispitivanje stabilnih sustava (članak 27.).
  2. ako ispitivanje, iz članka 7. ovog Pravilnika obavi djelatnik koji nije u radnom odnosu s poduzečem koje je obavilo ispitivanje (članak 25. i 26.). Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 31.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako prilikom ispikivanja po ovom Pravilniku koristi opremu koja nije periodički pregledana i baždarena (članak 14.). Za prekršaj iz stavka 1 ovog članka kaznit će se Novčanom kazraom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 150 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 32.
Iznosi Novčanih kazni iz članka 30. i 31. ovoga Pravilnika revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke na dan naplate kazne.
Vl. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Poduzeća koja su obavljala ispitivanja iz članka 4. i 7. po dosadašnjim propisima moraju u roku od 6 mjeseci od dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ishoditi odobrenje od Ministarstva unutarnjih poslova iz članka 8. i 9 ovog Pravilnika.
Članak 34.
Slupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijedili Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavali organizacije udruženog rada za vršenje ispitivanja ispravnosti uređaja, oprerne, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara ("Narodne novine", broj 52/78.).
Članak 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-78-12501/1-94
Zagreb, 15. travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti