POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - predmeti spora - popis nadzornih stanica - zakon o sanaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91, 26/93 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkogfonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodnenovine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fondamirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici odžanoj19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSAI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKEKOJI SU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZAPOSLENI KOD STRANIH I ME?UNARODNIHORGANIZACIJA I USTANOVA, STRANIH KONZULARNIH I DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVAILI U OSOBNOJ SLUŽBI STRANIH DRŽAVLJANA
Članak 1.
Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosai za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranikekoji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnihorganizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništavaili u osobnoj službi stranih državljana iz članka 14. stavka 1. točke 5.Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuju se prema stupnjustručne spreme i to:

  1. za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visokastručna sprema) u svoti od 1.415,00 kn;
  2. za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šesto stupnja (višastručna sprema odnosno sprema visoko kvalificiranog radnika) u svoti od1.354,00 kn;
  3. za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili čevrtog stupnja (srednjastručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika) u svoti od 1.029,00kn;
  4. za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (nižastručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika) u svoti od 771,00kn;
  5. za osobe bez stručne spreme u svoti od 649,00 kn .

Članak 2.
Ugovorena plaća je osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa akoje veća od osnovice osiguranja iz članka 1. ove odluke.
Članak 3.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. oveodluke obračunava se i plaća prema Zaknom utvrđenoj stopi za osiguranikekoji su sami obvezni plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz članka 2. ove odluke,plaća se iz plaće prema Zakonom utvrđenoj stopi.
Članak 4.
Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanjesvojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunavase i plaća prema osnovici iz članka 1. ove odluke i po stopi doprinosakoja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.
Članak 5.
Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz članka 4. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranjepriznaje.
Članak 6.
Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Članak 7.
Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanjadoprinosa, koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platitikaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Članak 8.
Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1995.određivanje osnovica prema članku 1. ove odluke obavit će se po službenojdužnosti, bez donošenja rješenja.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su napodručju Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacijai ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnojslužbi stranih državljana ("Narodne novine" broj 26/94).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 140-13/94-01/4879
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti