POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - predmeti - zakon o posredovanju - obvezatne upute dls ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Članak 1.
Djelatnici poduzeća koji obavljaju poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, te dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (u idućem tekstu: sustavi), moraju položiti stručni ispit po programu i na način propisan ovim Pravilnikom.
Program za polaganje stručnog ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 2.
Polaganje stručnog ispita obavlja se pred komisijom. Komisiju za polaganje stručnog ispita iz članka 1. ovog Pravilnika imenuje ministar unutarnjih poslova.
Članak 3.
Stručni ispit za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara polaže se usmeno.
Članak 4.
Komisija za polaganje ispite iz članka 2. sastoji se od predsjednika i dva člana, odnosno njihovih zamjenika. Po potrebi mogu se imenovati i promjenjivi članovi komisije. Za administrativne poslove komisije imenuje se tajnik.
Predsjednik i članovi komisije, odnosno njihovi zamjenici, kao i promjenjivi članovi komisije, mogu se imenovati samo iz reda djelatnika koji imaju visoku stručnu spremu.
Predsjednik i članovi komisije, odnosno njihovi zamjenici, kao i promjenjivi članovi komisije, imenuju se iz redova djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, a po potrebi i iz drugih inslitucija koje se bave poslovima zaštite od požara. Rješenjem o imenovanju članova komisije određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi komisije, a koje promjenljivi članovi.
Članak 5.
Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom: položio ili nije položio. Kandidat se ocjenjuje ocjenom položio ako je iz svih predmeta zadovoljio odgovorima
Članak 6.
Kandidat koji na ispitu ne zadovolji iz jednog ili iz dva predmeta, može polagati popravni ispit u roku koji odredi komisija. Taj rok ne može biti dulji od dva mjeseca od dana polaganja ispita. Kandidat, koji ne položi ispit, može pristupiti na novi rok po isteku 30 dana od zadnjeg polaganja.
Kandidat može odustati ili odgoditi ispit, ali o tome mora izvijestiti komisiju najmanje dva dana prije ispita.
Članak 7.
Prijavu za polaganje stručnog ispita, za ispitivanje sustava, podnose poduzeća kod kojih je kandidat u radnom odnosu. Prijava za polaganje ispita sadrži:
- ime i prezime kandidata, datum i mjesto rodenja i jedinstveni matični broj građana
-ispravu o završenom obrazovanju
- ispravu o rasporedu na radno mjesto
- dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita. Prijava se podnosi Ministarstvu unectarnjih poslova.
Članak 8.
Ispitna komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje. Rješenjem se ulvrđuje rok, mjesto i vrijeme ispita te troškovi ispita. Ispitna komisija je obvezna kandidata izvijestiti o polaganju stručnog ispita najmaclje 30 dana prije roka utvrđenog za polaganje ispita.
Članak 9.
O ispitu komisija vodi zapisnik s podacima o članovima komisije i promjenjivim članovima, imenu i prezimenu kandidata, datumu polaganja, pitanjima postavljenim kandidatu te ocjenom komisije o uspjehu kandidata. Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi komisije, odnosno promjenjivi članovi komisije nazočni ispitu.
Članak 10.
O kandidatima koji su položili stručni ispit Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju. Evidencija sadrži podatke: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, stupanj i smjer završenog obrazovanja, tvrtku poduzeća u kojem je kacldidat u radnom odnosu, datum polaganja ispita, ocjenu komisije, datum ponovnog polaganja ispita, ocjenu i napomene.
Članak 11.
Kandidatima koji su položili stručni ispit izdaje se isprava o položenom ispitu, koju potpisuje nadležni pomoćnik ministra i predsjednik komisije.
Čtanak 12.
Djelatnici slrojarske struke polažu ispit iz predmeta iz točaka 1., 2., i 3. i gradiva iz prve dvije alineje točaka 4. i 5. Programa za polaganje stručnog ispita. Djelatnici elektrotehničke struke polažu ispit iz predmeta iz točaka 1., 3., 5. i gradiva iz prve dvije alineje točaka 2 i 4. Programa za polaganje stručnog ispita Djelatnici kemijske struke ili zaštite od požara polažu ispit iz predmeta iz točaka 1., 3., 4 i gradiva iz prve dvije alineje točaka 2 i 5. Programa za polaganje stručnog ispita.
Članak 13.
Predsjednik i članovi komisije te promjenjivi članovi i tajnik imaju pravo na naknadu za rad u komisiji. Naknada se odreduje po kandidatu, a utvrđuje ju ministar unutarnjih poslova posebnim rješenjem. Naknadu za rad komisije snosi poduzeće koje je uputilo kandidata na ispit.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 14.
Djelatnici poduzeća koji obavljaju poslove ispitivanja sustava, moraju položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-78-12503/1-99
Zagreb, 15. travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Program za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnove zakonske regulative Obuhvaća poznavanje i primjenu propisa koji se odnose na:
- Zakon o zaštiti od požara i propise donijete na temelju njega:
- Zakon o zaštiti na radu;
- Zakon o zaštiti čovjekova okoliša;
- Zakon o normizaciji;
- Zakon o građenju;
- pravilnike i norme za mjerne jedinice, mjerila i meteorološke uvjete;
- propise za posude pod tlakom.
2. Stabilni sustavi za gašenje vodom i vodenom parom Obuhvaća poznavanje sljedećih sadržaja:
- poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave;
- principe rada elemenata i cjeline sustava;
- opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
- metode i postupke za ispitivanje funkcionatnosti tih sustava.
3. Stabilni sustavi za gašenje ugljikom, halonom i prahom Obuhvaća poznavanje slijedećih sadržaja:
-poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave :
- principe rada elemenata i cjeline sustava;
- opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;
- metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava
4. Stabilni, polustabilni i mobilni sustavi za gašenje pjenom Obuhvaća poznavanje sljedećih sadržaja:
- poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave ;
- principe rada elemenata i cjeline sustava;
- opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
- metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.
5. Stabilni sustavi za dojavu požara i prisutnosti zapaljivih plinova i para Obuhvća poznavanje slijedećih sadržaja
- poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave;
- principe rada elemenata i cjeline sustava;
- opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;
- metode i postupke za ispilivanje funkcionalnosti tih sustava


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti