POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravosuđe - zakon o slobodnim - podatke o prosječnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA
Članak 1.
Djelatnici poduzeča i radnji, koji obavljaju poslove održavanja vatrogasnih aparata, moraju položiti stručni ispit (u tekstu koji slijedi: ispit) da bi stekli status stručne osobe, po programu i na način propisan ovim Pravilnikom. Program za polaganje ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 2.
Polaganje stručnog ispita obavlja se pred komisijom. Komisiju za polaganje stručnog ispita iz članka 1. ovog Pravilnika imenuje ministar unutarnjih poslova.
Članak 3.
Stručni ispit za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata sastoji se od usmenog i praktičnog dijela.
Članak 4.
Komisija za polaganje ispita iz članka 2 sastoiji se od predsjednika i dva člana, odnosno njihovih zamjenika. Po potrebi mogu se imenovati i promjenjivi članovi komisije. Za administrativne poslove komisije imenuje se tajnik Predsjednik i članovi komisije, odnosno njihovi zamjenici, kao i promjenjivi članovi komisije, mogu se imenovati samo iz reda djelatnika koji imaju visoku ili višu stručnu spremu. Predsjednik i članovi komisije, odnosno njihovi zamjenici, kao i promjenjivi članovi komisije, imenuju se iz redova Ministarstva unutarnjih poslova, a po potrebi i iz drugih institucija koje se bave poslovima zaštite od požara. Rješenjem o imenovanju članova komisije određuje s koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi komisije koje promjenljivi članovi.
Članak 5.
Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom položio ili nije položio. Kandidat se ocjenjuje ocjenom položio ako je iz svih predmeta zadovoljio odgovorima i pokazao zadovoljavajuće poznavanje praktičnih radnji.
Članak 6.
Kandidat koji na ispitu ne zadovolji iz jednog predmeta ili jednog predmeta i praktičnog rada ili samo praktičnog rada, može polagati i popravni ispit u roku koji odredi komisija. Taj rok ne može biti dulji od dva mjeseca od dan polaganja ispita. Kandidat, koji ne položi ispit, može pristupiti na novi rok po isteku 30 dana od zadnjeg polaganja. Kandidat može odustati ili odgoditi ispit, ali o tom mora izvijestiti komisiju najmanje dva dana prije ispita.
Članak 7.
Prijavu za polaganje ispita za održavanje vatrogasni aparata, podnose poduzeća ili radnje kod kojih je kandidat u radnom odnosu. Prijava za polaganje ispita sadrži
- ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana
- ispravu o završenom obrazovanju
- ispravu o rasporedu na radno mjesto
- ispravu o završenom osposobljavnaju za održavanje vatrogasnih aparata
- dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita Prijava se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova
Članak 8.
Ispitna kornisija utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje. Rješenjem se utvrđuju rok, mjesto i vrijeme ispita te troškovi ispita. Ispitna komisija je obvezna kandidata izvijesliti o dan i mjestu polaganja ispita najmanje 20 dana prije roka utvrđenog za polaganje ispita.
Članak 9.
O ispitu komisija vodi zapisnik s podacima o članovima komisije i pr-omjenjivim članovima, imenu i prezimenu kandidata, daturnu polaganja, pitanjima postavljenim kandidatu te ocjenom komisije o uspjehu kandidata.
Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi komisije, odnosno promjenjivi članovi komisije nazočni ispitu
Članak 10.
O kandidatima koji su položili ispit Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju.
Evidencija sadrži podatke: ime i prezime kandidata datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, stupanj i smjer završenog obrazovanja, tvrtku poduzeća ili radnje kod koje je kandidat u radnom odnosu, datum polaganja ispita, ocjenu komisije, datum ponovnog polaganja ispita i ocjenu te napomene.
Članak 11.
Kandidatima koji su položili ispit izdaje se isprava o položenom ispitu, koju potpisuje nadležni pomoćnik ministra i predsjednik komisije.
Članak 12.
Predsjednik i članovi komisije te promjenjivi članovi i tajnik imaju pravo, za rad u komisiji, na naknadu. Naknada se odreduje po kandidatu, a utvrđuje se posebnim rješenjem ministra.
Naknadu za rad komisije snosi poduzeće ili radnja koja je kandidata uputila na ispit.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 13.
Djelatnici poduzeća ili radnji koji obavljaju poslove održavanja vatrogasnih aparata moraju položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama"
Broj: 511-01-78-12504/1-94
Zagreb, 15. travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA
Program za polaganje stručnog ispita za održavanje vatrogasnih aparata sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a obuhvaća slijedeće predmete:
1. Osnove zakonske regulative Obuhvaća poznavanje slijedećih propisa:
- Zakon o zaštiti od požara i propisi donijeti na temelju njega:
- Zakon o zaštiti na radu;
- Zakon o zaštiti čovjekova okoliša;
- pravilnike i norme za rnjerne jedinice, mjerila i meteorološke uvjete;
- propise za posude za komprimirane, tekuće i pod tlakom otopljene plinove:
2. Osnove procesa gorenja i gašenja
Obuhvaća poznavanje propisa i osnove teorije procesa gorenja i gašenja:
- klasifikacija tvari i roba;
- gorenje tvari ;
- produkti gorenja;
- klasifikacija požara;
- sredstva za gašenje;
- načini gašenja;
- održavanje i skladištenje sredstava za gašenje.
3. Vatrogasni aparati Obuhvaća poznavanje propisa i normi koje se odnose na:
- vrste i tipovi vatrogasnih aparata;
- konstrukciju i princip rada vatrogasnih aparata;
- tehničke osobine vatrogasnih aparata;
- rukovanje s vatrogasnim aparatima.
4. Praktični rad
Obuhvaća poznavanje i izvođenje radnji iz:
- periodičnog pregleda;
- kontrolnog ispitivanja;
- gašenje tipskog žarišta.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti