POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravosuđe - odluka o cijenama - zakon o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju čl. 117. i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94), i članka 6. točke 7. StatutaRepubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odborRepubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatskena sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZAOSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSOBE KOJEOSOBNIM RADOM, SAMOSTALNO, U OBLIKU ZANIMANJA OBAVLJAJU PROFESIONALNU DJELATNOSTI ZA OSIGURANIKE-VRHUNSKE ŠPORTAŠE KOJI AMATERSKI OBAVLJAJU ŠPORTSKU DJELATNOST
Članak 1.
Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje pravaiz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje osobnim radom samostalnou obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost, kao i vrhunskešportaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osiguraniprema odredbama članka 20. st. 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i dužini ukupnog mirovinskogstaža osiguranika i to:
1)
a) za odvjetnike,
b) za samostalne filmske radnike (pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge,režisere, glavne organizatore produkcije, pomoćne režisere, glavne snimatelje,kompozitore, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikarekostima, kostimografe, slikare maske, snimatelje zvuka, montažere slika,glavne crtače-crtače karaktera, animatore crtanog filma, animatore filmas lutkama, direktore filmskih ekipa, umjetničke direktore scena, filmskekritičare i novinare, filmske prevoditelje, glazbene suradnike, glazbenevoditelje-montažere zvuka i majstore za specijalne efekte),
c) za glazbene, odnosno estradne radnike (istaknute skladatelje, istaknuteinstrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute glazbene aranžere,istaknute glazbenologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa,istaknute humoriste i istaknute režisere tona),
d) za samostalne lektore,
e) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,
f) za samostalne novinare,
g) za samostalne liječnike,
h) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema): _ _______________________________S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja _ _______________________________1. manjim od 20 godina u svoti od 1.289,00 kn 2. od 20 i više godina usvoti od 1.415,00 kn _ _______________________________
2)
a) za samostalne filmske radnike (prvog ili drugog asistenta režije,sekretara režije, registratore snimanja-skript, pomoćnika direktora filmskeekipe, pomoćnika režisera, vođe snimanja, organizatora snimanja, sekretaraprodukcije-prevoditelja, prvog i drugog asistenta snimatelja slike, majstorascene, snimatelja trika, crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera-glumca,dublera, glavnog osvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa, voditeljagradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera-asistenta kostimografa,krojača-specijaliste, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekviziteraoružara, pirotehničara, izvođača zvučnih efekata, asistenta-snimateljazvuka-kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera, kopistai kolorista crtanog filma, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja-švenkera),
b) za samostalnog debatnog stenografa,
c) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):_ _______________________________S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja _ _______________________________1. manjim od 20 godina u svoti od 1.231,00 kn 2. od 20 i više godina usvoti od 1.354,00 kn _ _______________________________
3)
a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistentasnimatelja slika, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizacijisnimanja-pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostimera, pomoćnika rekvizitera,scenskog radnika i pripravnika svih zvanja),
b) za glazbenike, odnosno estradne radnike (instrumentaliste i vokaliste,pisce tekstova, voditelja programa glazbenologa, glazbene korepetitore,artiste, folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere i pomoćnikerežisera tona i svjetla, plesače, manekene i estradne glumce, organizatoreprodukcije, glazbene producente, izvršne producente, tonske snimateljei pomoćnike tonskih snimatelja, scenske tehničare, garderobijere i pomoćnikegarderobijera, maskere, šminkere, scenografe, vozače vozila namijenjenihprijevozu tehničke opreme i glazbenog osoblja, poslovne tajnike, pomoćnikeu organizaciji snimanja i nastupa, pirotehničare, mikromane),
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovnasredstva,
d) za samostalne učitelje plesa,
e) za samostalne turističke vodiče,
f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika),
_ _______________________________S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja _ _______________________________1. manjim od 20 godina u svoti od 936,00 kn 2. od 20 i više godina u svotiod 1.029,00 kn _ _______________________________
4)
a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,
b) za kolportere tiska,
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaji tzv. mala ribarskasredstva,
d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugogstupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika):_ _______________________________S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja _ _______________________________1. manjim od 20 godina u svoti od 701,00 kn 2. od 20 i više godina u svotiod 771,00 kn _ _______________________________
5) za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu: _ _______________________________S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja _ _______________________________1. manjim od 20 godina u svoti od 588,00 kn 2. od 20 i više godina u svotiod 649,00 kn _ _______________________________
Članak 2.
Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenih,odnosno estradnih radnika u odgovarajuća zvanja, obavlja strukovna organizacijakojoj osiguranik pripada.
Članak 3.
Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog staža iliu stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana idućegmjeseca u kojem je nastala promjena.
Članak 4.
Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbamačlanka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje seosiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskogstaža i to: - osiguraniku iz članka 1. točke 1. ove odluke u svoti od 3.526,00kn, - osiguraniku iz članka 1. točke 2. ove odluke u svoti od 3.370,00kn, - osiguraniku iz članka 1. točke 3. ove odluke u svoti od 2.567,00kn, - osiguraniku iz članka 1. točke 4. ove odluke u svoti od 1.923,00kn, - osiguraniku iz članka 1. točke 5. ove odluke u svoti od 1.617,00kn.
Članak 5.
lzmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarskugodinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.
Članak 6.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. oveodluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranikekoji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.Doprinos iz stavka 1. ovog članka, umjesto osiguranika može plaćati odgovarajućestrukovno udruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenjaprijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obvezeplaćanja doprinosa.
Članak 7.
Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanjesvojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunavase i plaća prema osnovici iz članka 1. ove odluke i prema stopi doprinosakoja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.
Članak 8.
Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz članka 7. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se priznaje svojstvoosiguranika.
Članak 9.
Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Članak 10.
Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanjadoprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platitikaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Članak 11.
Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1995.određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenojdužnosti, bez donošenja rješenja.
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radomsamostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunskešportaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost ("Narodne novine",broj 26/94).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 140-13/94-01/4879.
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti