POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dopune važećih propisa - uredba o mjerama - zakon o strukturnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Na temelju članka 62. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine" broj 21 i 39/74, 55/88, 19/90 i 66/93), ministar pravosuđa donosi
PRAVILNIK
O STRUČNOJ IZOBRAZBI PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se izobrazba pripadnika pravosudne policije, te polaganje stručnih ispita za viša zvanja
Članak 2.
Osoba koja se prvi put prima na rad obvezna je završiti tečaj i položiti stručni ispit.
Članak 3.
Pripadnik pravosudne policije koji je položio stručni ispit za vrijeme radnog odnosa u Ministarstvu unutarnjih poslova i Hrvatskoj vojsci, obvezan je u roku od godinu dana položiti razliku predmeta utvrđenu ovim Pravilnikom.
II. TEČAJ ZA VJEŽBENIKE PRAVOSUDNE POLICIJE
Članak 4.
Tečaj za stjecanje zvanja mlađi pravosudni policajac, organizira se u trajanju od najmanje tri mjeseca Tečaj za zvanje mlađi nadzornik i nadzornik pravosudne policije organizira se u trajanju od najmanje dva mjeseca.
Članak 5.
Ministar pravosuđa rješenjem utvrđuje početak tečaja, mjesto održavanja, rukovoditelja tečaja, predavače i ispitnu komisiju tečaja
Članak 6.
Na tečaj će se pozvati vježbenici pravosudne policije, koji su na poslovima i zadaćama pravosudne policije proveli najmanje 6 mjeseci i čiji je rad pozitivno ocijenjen.
Ocjenu vježbeničke prakse iz stavka 1. ovog članka daje komisija kaznenog organa u sastavu: upravitelja odnosno ravnatelja, načelnika službe osiguranja i voditelja prakse, a o čemu pismeno izvješćuju Ministarstvo pravosuda.
Članak 7.
Tečaj se sastoji od teorijske nastave i praktičnog rada. A) Nestavni predmeti na tečaju za stjecanje zvanja mladi pravosudni policajac:
- Ustav Republike Hrvatske, osnove ustrojstva državne uprave i radnopravni odnosi,
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje s osnovama penologije,
- Osnove kaznenog, materijalnog i procesnog prava.
- Pravila službe,
- Osnove psihologije i postupanje s osobama lišenim slobode,
- Praktični rad,
- Naoružanje i gađanje vatrenim oružjem,
- Prva pomoć,
- Borilačke vještine. Polaznici tečaja polažu ispit iz svih naprijed navedenih predmeta, osim iz praktičnog rada.
B) Nastavni predmeti na tečaju za stjecanje zvanja mlađi nadzornik i nadzornik pravosudne policije:
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje s osnovama penologije,
- Pravila službe,
- Osnove psihologije i postupanje s osobama lišenim slobode,
- Borilačke vještine,
- Naoružanje i gađanje vatrenim oružjem,
- Praktični rad (pedagoška praksa). Polaznici tečaja osim gore navedenih predmeta polažu ispit i iz slijedećih predmeta:
- Ustav Republike Hrvatske i osnove ustrojstva državne uprave i radnopravni odnosi,
- Osnove kaznenog, materijalnog i procesnog prava,
- Osnove kriminalistike i kriminologije. Polaznici tečaja za zvanje mlađi nadzornik i nadzornik pravosudne policije uključit će se na nastavu organiziranu na tečaju za zvanje mlađi pravosudni policajac.
Članak 8.
Polaznik tečaja koji s nastave izostane opravdano 1/6 od ukupno predviđenog fonda nastavnih sati, ponovit će tečaj. Protiv polaznika tečaja koji neopravdano izostane s nastave pokrenut će se stegovni postupak, a svaki sat izostanka će se odbiti od osobnog dohotka. Protiv polaznika tečaja koji neopravdano izostane više od 40 sati s nastave ili samovoljno napusti tečaj primijenit će se odredbe članka 58. stavka 2. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine" broj 21 i 39/74, 55/08, 19/90 i 66/93).
Članak 9.
O tijeku tečaja vodi se dnevnik u koji se unose: osobni podaci polaznika, nastavni predmeti, evidencija o realizaciji nastavnog programa, evidencija o izostancima.
Članak 10.
Predmetni nastavnici vode evidenciju o realizaciji nastavnog programa tečaja. Rukovoditelj tečaja vodi evidenciju i analizu izostanka, brine o ukupnoj realizaciji nastavnog programa, podnosi izvješća upravitelju Uprave za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija pri Ministarstvu pravosuđa. Rukovoditelj tečaja imenuje se između rukovodnih djelatnika pravosudne policije, koji su najmanje u zvanju stariji nadzornik pravosudne policije ili djelatnika Uprave za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija - Odjela za sigurnost.
III. STRUČNl ISPIT
Članak 11.
Stručni ispiti (u daljnjem tekstu ispiti) dijele se na: 1. vježbenički ispit: - ispit za stjecanje zvanja mlađi pravosudni policajac (za srednju stručnu spremu), - ispit za stjecanje zvanja mlađi nadzornik pravosud ne policije (za višu stručnu spremu) - ispit za stjecanje zvanja nadzornik pravosudne policije (za visoku stručnu spremu), - dopunski ispit za pripadnike pravosudne policije (članak 3. ovog Pravilnika). 2. ispiti za promaknuća u viša zvanja.
Članak 12.
Pripadnik pravosudne policije koji treba položiti razliku predmeta (članak 3. ovog Pravilnika), polaže ispit iz:
- Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, s osnovama penologije i,
- Pravila službe.
Članak 13.
Ispit poradi promaknuća u viša zvanja polaže se usmeno i to
STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, s osnovama penologije,
- Pravila službe,
- Zakon o krivičnom postupku,
- Osnove psihologije i postupanja s osobama lišenim slobode.
MLAĐI NADZORNIK PRAVOSUDNE POLICIJE
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, s osnovama penologije,
- Pravila službe,
- Zakon o krivičnom postupku,
- Osnove kriminalistike,
- Osnove psihologije i postupanje s osobama lišenim slobode.
STARIJI NADZORNIK PRAVOSUDNE POLICIJE
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, s osnovama penologije,
- Pravila službe,
- Zakon o krivičnom postupku,
- Osnove kriminalistike,
- Osnove ustrojstva državne uprave i radnopravni odnosi,
- Osnove psihologije i postupanje s osobama lišenim slobode.
ZAPOVJEDNIK PRAVOSUDNE POLICIJE
- Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, s osnovama penologije,
- Pravila službe,
- Zakon o krivičnom postupku,
- Osnove ustrojstva državne uprave,
- Osnove psihologije i postupanja s osobama lišenim slobode.
Članak 14.
Ministarstvo pravosuđa donosi rješenje o odobravanju polaganja ispita. Predsjednik ispitne komisije određuje vrijeme polaganja ispita. Obavijest o polaganju ispita mora biti dostavljena kandidatu najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.
Čtanak 15.
Tijekom ispita vodi se zapisnik koji potpisuju: predsjednik, članovi, tajnik Ispitne komisije i ispitivač Zapisnik se vodi na obrascu koji je propisan za službenike u tijelima državne uprave. Uspješnost na ispitu ocjenjuje se ocjenama.
Članak 16.
Kandidat koji odustane od već započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
Članak 17.
Kandidat koji ne zadovolji na usmenom dijelu ispita, najviše iz dva predmeta, ima pravo na opetovano polaganje ispita iz tih predmeta u roku koji ne može biti kraći od 15 (petnaest), niti duži od 30 (trideset) dana. Kandidat koji na ispitu predviđenom člankom 1 I. toč. 1. ovog Pravilnika ne zadovolji iz tri ili više predmeta, a istječe mu vježbenički staž sukladno članku 57. stavku 1. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine" broj 21 i 39/74, 55/88, 19/90 i 66/93), gubi pravo na ponovno polaganje stručnog ispita. Kandidat koji na ispitu predviđenom člankom 13. ovog Pravilnika ne zadovolji iz tri ili više predmeta ili je odustao od več započetog polaganja ispita, izjednačit će se u prethodno niže zvanje, a može opetovano polagati ispit po isteku roka od 6 mjeseci. Ako kandidat iz prethodnog stavka ni drugi put ne zadovolji na ispitu, ne može ponovno pristupiti ispitu prije isteka roka od jedne godine.
Članak 18.
Kandidatu koji je položio ispit izdaje se svjedodžba na obrascu broj 2, a koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Svjedodžbu potpisuju predsjednik i tajnik ispitne komisije. Svjedodžba se izdaje u tri primjerka i dostavlja kandidatu, kaznenom organu u kojem kandidat vrši službu i Upravi za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija pri Ministarstvu pravosuđa.
Članak 19.
U Upravi za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija pri Ministarstvu pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju ispita. Knjigu evidencija iz prethodnog stavka vodi tajnik ispitne komisije prema obrascu broj 2, a koji je sastavni dio ovog Previlnika.
IV. ISPITNA KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Članak 20.
Ispitnu komisiju imenuje ministar pravosuđa rješenjem za polaganje stručnih ispita, a u skladu s člankom 1 I. toč.1. Pravilnika. Ispitnu komisiju čine: predsjednik i tri člana komisije i ispitivač iz nastavnog predmeta. Tajnik komisije obavlja sve administrativne poslove.
Članak 21.
Ispitnoj komisiji i tajniku pripada pravo na naknadu za rad. Visinu naknade utvrđuje rješenjem ministar pravosuđa.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i programu tečaja za pripravnike za zvanje stražar, te načinu i programu stručnih ispita radnika straže ("Narodne novine" broj 3/75).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa:730-02/94-01/172
Urbroj : 514-03-94-1
Zagreb, 4. kolovoza 1994.
Ministar
Ivica Crnić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti