POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravo u primjeni - odluke o načinu - naredba o tarifi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u idućem tekstu: plan) za pravnu osobu te za područje općine, grada, kotara, Grada Zagreba i županije, Plan se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela
Članak 2.
Grafički dio plana izrađuje se za pojedinačnu građevinu, postrojenje i prostor.
Članak 3.
Tekstualni dio plana uređuje način postupaclja vatrogasnih postrojba i drugih sudionika u akciji gašenja požara.
Članak 4.
Planom se određuje broj, veličina, smještaj i ustroj dobrovoljnih vatrogasnih postrojba temeljem procjene ugroženosti od požara.
Članak 5.
Plan se usklađuje nakon svake izmjene unijetih podataka, a u rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara,
II IZRADA GRAFIČKOG DIJELA PLANA
Članak 6.
Grafički dio plana izrađuje se na listovima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan.
Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina, postrojenje ili prostor, izrađuje se i pregledni dio grafičkog plana na posebnom listu.
Članak 7.
Grafički dio plana mora imati ucrtana polja s razmacima od 10 metara u odabranom mjerilu i strelicu u pravcu sjevera.
Pregledni plan može imati ucrtana polja drugih razmaka koji su višekratnici broja 10.
Članak 8.
U grafičkom dijelu plana rabe se simboli, oznake i boje, prema važećim propisima.
Simboli oznake i boje iz stavka 1 ovog članka neće se rabiti ako utječu na prepoznatljivost tehnološkog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu.
III. PLAN PRAVNE OSOBE
Članak 9.
Grafički dio plana za pravnu osobu sastoji se od listova iz članka 6. ovoga Pravilnika, u broju dovoljnom da se obuhvate sve građevine, postrojenja i prostor koji su njeno vlasništvo ili su joj dati na korištenje.
Članak 10.
Broj katova građevine mora se prikazati na listovima u kombinaciji podrumskih katova, prizemlja, gornjih katovai potkrovlja.
Članak 11.
U grafičkom dijelu plana pravne osobe u gornjem desnom kutu je prazno polje širine 30 mm i visine 10 mm za unošenje registracijskog broja, a u donjem desnom kutu je prazno polje visine najviše 30 mm za označavanje građevine ili građevina, te mjerilo u kojem je plan izrađen.
Članak 12.
U grafičkom dijelu plana pravne osobe glavni pristup za vatrogasna vozila mora se nalaziti na donjem dijelu lista.
Članak 13.
Grafički dio plana za pravnu osobu sadrži najmanje slijedeće podatke:
- oznaku građevine ili postrojenja,
- namjenu građevine ili postrojenja,
- oznake katova,
- tlocrt prizemlja i raspored prostorija s naznačenom namjenom,
- oznaku protupožarnih pregradnih zidova,
- oznake otvora u slropovima i zidovima,
- oznake pristupa,
- oznake stubišnih prostora sa smjerom silaženja pristupa katovima,
- oznake putova za intervenciju i putova za spašavanje,
- oznake mjesta za prolaz dima i topline,
- oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih),
- oznake stabilnih ili pokretnih uređaja za gašenje s podacima o vrsti, količini sredslava za gašenje i položaju stabilnih instalacija za gašenje.
Članak 14.
Grafički dio plana pravne osobe sadrži podatke o vrsti količini zapaljivih tekućina i plinova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih tvari.
Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti uptpunjeni upozorenjima glede sredstava za gašenje koja se ne smiju uporabljivati.
Članak 15.
U grafičkom dijelu plana pravne osobe moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za gašenje te mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu ili postrojenje.
Članak 16.
Pregledni dio grafičkog dijela plana pravne osobe mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:
- nacrt graclevine ili postrojenja,
- oznake građevina ,
-oznake broja katova
- oznake prolaza,
- oznake površina koje nisu uporabljive za vatrogasna vozila,
- oznake površina za vatrogasne pristupe,
- oznake graničnih i susjednih ulica,
- oznake graničnih i susjednih građevina i njihove namjene,
- oznake vanjskih i uličnih hidranata.
Članak 17.
Grafički dio plana pravne osobe sadrži legendu uporabljenih simbola i oznaka.
Članak 18.
Tekstualni dio plana za pravnu osobu sadrži:
- naziv mjesta te način primanja dojave požara,
- obveze u postupanju, zapovijedanju i ovlasti sudionika u primanju obavijesti o požaru i daljnjem ustroju akcije gašenja,
- način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći,
- brojčano stanje vlastitih postrojba za gašenje požara te cjelokupan ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe,
- slučajeve te načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u intervenciju,
- nazive građevina ili postrojenja na kojima se požar gasi u nazočnosti odgovorne ili stručne osobe u toj građevini zbog specifičnosti tehnološkog postupka,
- nazive građevina ili postrojenja u kojima se može očekivati eksplozija u požaru,
- nazive građevina ili poslrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnog i drugog opasnog i otrovnog materijala i tvari te postupci koji se poduzimaju u slučaju požara,
- nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smješteni ključevi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu,
- razrađen radio i telefonski sustav za pozivanje svih sudionika koji sudjeluju na gašenju požara.
IV. PLAN ZA PODRUČJE OPĆINE I GRADA
Članak 19.
Grafički dio plana za područje opčine ili grada, sadrži:
- prikaz prometnica s ucrtanim pristupima objektima prve i druge kategorije,
- prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima,
- prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoja s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima,
- pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba.
Članak 20. Grafički dio plana za područje opčine ili grada sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju:
- područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara,
- prometnice i šumski putevi prohodni za vatrogasna vozila,
- putevi i staze prohodne za vatrogasce,
- crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice,
- mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara,
- mjesta smještaja motrilačko-dojavnih postaja,
- šumski prosjeci te prirodne prepreke za sprećavanje prijenosa požara,
- elektroenergetske trase vodova,
- mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.
Članak 21.
Tekstualni dio plana za područje opčine ili grada sadrži:
- sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba u akciju gašenja požara,
- sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara,
- načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara,
- uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara,
- uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara,
- uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara,
- način zamjene vatrogasnih postrojba s novim postrojbama na gašenju požara,
- način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara,
- slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom,
- slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan opčine i grada,
- način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba,
- nazive građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera,
- nazive građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari.
Članak 22.
Tekstualni dio plana za područje opčine ili grada sadrži i popis osoba odgovornih za provedbu planova pravnih osoba iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara.
Članak 23.
Sastavni dio plana za područje opčine ili grada su planovi pravnih osoba čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara. Planovi pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka označavaju se na način koji omogućuje učinkovitu uporabu.
V. PL.AN ZA PODRUČJE KOTARA, GRADA ZAGREBA I ŽUPANIJE
Članak 24.
Grafički dio plana za područje kotara, Grada Zagreba i županije sadrži:
- pregled građevina i otvorenog prostora važnih za kotar, Grad Zagreb ili županiju te građevina i ctvorenog prostora u kojima se može očekivati požar većih razmjera u kojemu bi sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja više općina ili s područja susjednih županija,
- pregled broja, veličine i smještaja vatrogasnih postrojba koje bi sudjelovale u gašenju požara navedenih u podstavku 1. ovog članka,
- prikaz uređenih opskrbilišta vodom za gašenje požara,
- prikaz maglstralnih vodova za opskrbu električnom energijom, plinom, vodom i drugim energentima,
- prikaz magistralnih putova, željezničkih pruga i vodotokova,
- prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i širenje požara (odlagališta komeknalnog i drugog otpada, trase uz željezničke pruge i ispod dalekovoda i sl ),
- sustav radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih postrojba na gašenju požara,
- pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspolažu vatrogasne postrojbe.
Članak 25.
Tekstualni dio plana za područje kotara, Grada Zagreba i županije sadrži:
- ustroj zapovijedanja u akcijama kada u gašenju požara sudjeluje više vatrogasnih postrojba i pučanstvo,
- razrađen sustav primanja dojave o požaru i uključivanja u akciju gašenja požara vatrogasnih postrojba te ostalih sudionika,
- slučajeve kada se i koje vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti te zaduženja glede provedbe,
- nazive i zaduženja zdravstvenih ustanova koje se uključuju u pružanje pomoći ozlijeđenim u akcijama gašenja poiara,
- nazive i zaduženja službi i poduzeća te osoba koje će gasitelje opskrbiti hranom i vodom tijekom gašenja požara,
- slučajeve kada se u akciju gašenja požara uključuje Hrvatska vojska,
- slučajeve kada se županijski čelnici upoznaju s nastalim požarom,
- nazive općina, grada ili pojedinog područja čiji planovi čine sastavne dijelove plana za područje kotara, Grada Zagreba ili županije,
- razrađen sustav ophodnje, motrenja i dojave vatrogasnim postrojbama i drugim službama u slučajevima prijeteče opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom otvorenom prostoru.
- popis pravnih osoba koje razpolažu s potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razrađen sustav uključenja u gašenje požara.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Plan zaštite od požara mogu izrađivati fizičke i pravne osobe koje kao redovnu djelatnost obavljaju poslove zaštite od požara.
Članak 27.
Dijelovi plana mogu se označiti određenim stupnjem tajnosti.
Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Broj: 511-01-78-12508/1-94.
Zagreb, 15. travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti