POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dopune regulative - propisi carinskog hrvatska - pravilnik o proizvodima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSU?A
Na temelju članka 104 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 3/94) i članka 384. stavak 1. alineja 1. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 21 i 39/74, 55/88, 19/90 i 66/93). ministar pravosuđa donosi
PRAVILNIK
O POSTUPANJU S PRITVORENIM OSOBAMA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Prema pritvoreniku treba postupati sukladno ratificiranim medunarodnim konvencijama, ustavnim i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status osobe lišene slobode prije pravomoćnosti sudske odluke.
Članak 2.
Pritvorenik se može primiti u zatvor samo na osnovi rješenja o pritvoru odredenog od strane nadležnog suda.
Članak 3.
Prema pritvoreniku se tijekom izdržavanja pritvora osigurava zakonitost postupanja čiju kontrolu obavlja predsjednik nadležnog suda koji je za to ovlašten, s kojim pritvorenik ima pravo slobodno i bez nadzora kontaktirati i podnositi pritužbe
Članak 4.
Pritvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izdržavanja pritvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Članak 5.
Prema pritvoreniku treba postupati uz puno poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva i integriteta njegove osobe.
Članak 6.
Pritvorenik ne smije biti izložen torturi ili okrutnom i nehumanom postupanju
Članak 7.
Pritvorenik ima pravo slati predstavke i pritužbe državnim i drugim javnim tijelima.
Članak 8.
Pritvorenik ima pravo kontaktirati sa svojim braniteljem, obitelji i drugim osobama. Ova prava mogu se ograničiti samo pod uvjetima utvrđenim zakonom
Članak 9.
Pritvorenik ima pravo, odmah po pritvaranju ili premještanju iz jednog mjesta pritvaranja u drugo, obavijestiti ili zahtijevati od nadležnih tijela da obavijeste o tome članove njegove obitelji ili druge odgovarajuće osobe. Ako je pritvorenik stranac, on mora bez odgode biti upoznat s pravom kontaktiranja s konzularnim ili diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin ili države koja je na drugi način ovlaštena za primanje takvih obavijesti, sukladno međunarodnom pravu, ili ako je bjegunac ili osoba bez državljanstva. s predstavnicima nadležne međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba s takvim statusom.
Ako je pritvorenik maloljetnik ili osoba koja nije u stanju shvatiti svoja prava, nadležna tijela obvezna su obavijestiti roditelja ili staratelja.
Članak 10.
Pritvorenik, ni uz njegov pristanak, ne smije biti predmet medicinskog ili znanstvenog eksperimenta.
Članak 11.
Pritvoreniku će se, odmah po njegovom smještaju, ako je neophodno, pružiti zdravstvena zaštita.
Pritvorenik ili njegov branitelj mogu tražiti od nadležnog suda poduzimanje dodatnih medicinskih pregleda.
Članak 12.
Pritvorenik ima pravo o vlastitom trošku nabavljati knjige, dnevni tisak i druge stvari, ako to nije štetno za uspješno vodenje kaznenog postupka
Članak 13.
Disciplinska odgovornost pritvorenika regulirana je zakonom. Pritvorenik ima pravo biti saslušan prije donošenja odluke o disciplinskom postupku. Protiv odluke kojom se izriče disciplinska kazna pritvorenik ima pravo žalbe.
Članak 14.
Prema pritvoreniku nije dozvoljeno primijeniti ograničenja koja nisu zakonom izričito propisana.
II. PRIJEM I RASPORED
Članak 15.
Pritvorenik se može primiti i zadržati u zatvoru samo na osnovi rješenja kojim je određen ili produljen pritvor, koje je dostavljeno upravi zatvora istodobno kad i pritvoreniku, a najkasnije prilikom njegovog dovođenja.
Članak 16.
Pritvorenici se smještaju u posebni odjel zatvora odvojeno od osuđenih osoba. Posebnim odjelom iz stavka 1. ovog članka upravlja upravitelj zatvora. a nadzor nad zakonitošću postupanja obavlja predsjednik suda koji je za to ovlašten ili sudac koga on odredi.
Upravitelj zatvora odgovoran je za pravilnu primjenu propisa o postupanju prema pritvorenicima
Članak 17.
O svakom pritvoreniku prilikom primanja u zatvor unose se podaci u posebne zatvorske knjige pritvorenih osoba. Pri unošenju podataka iz stavka 1. ovog članka obvezno se upisuje dan i sat pritvaranja.
Članak 18.
Po prijemu pritvorenika utvrdit će se njegov identitet prema podacima iz rješenja o pritvoru i osobne iskaznice, a ako to nije moguće na neki drugi odgovarajući način, te iz vršiti osobna pretraga, pregled stvari i opći liječnički pregled.
Po odobrenju istražnog suca odnosno predsjednika vijeća obavit će se fotografiranje i daktiloskopiranje
Članak 19.
Osobnu pretragu pritvorenika treba obavljati na takav način da se time ne vrijeđa dostojanstvo i osobni integritet.
Osobnu pretregu pritvorenika obavlja službena osoba istog spola.
Članak 20.
Pritvoreniku će se oduzeti novac, dragocijenosti, noževi, škare, igle, britve, žileti za brijanje i slične stvari pogodne za samoozljeđivanje ili ozljeđivanje drugih osoba. O oduzimanju stvari sastavit će se zapisnik koji vodi zatvorski službenik kojeg odredi upravitelj zatvora. Između ostalog u zapisnik treba posebno unijeti podatke o broju, vrsti i količini oduzetih stvari. Zapisnik i kopiju zapisnika potpisuje zatvorski službenik koji je obavljao pregled i oduzimanje stvari, i pritvorenik. Pritvoreniku se uručuje kopija zapisnika ovjerena službenim pečatom koja služi kao potvrda o oduzetim stvarima. Ako se kod pritvorenika nađu predmeti koji su u svezi s izvršenjem kaznenog djela oduzet će se i o tome obavijestiti sud koji je odredio pritvor. O oduzetom novcu i predmetima izdaje se posebna potvrda.
Članak 21.
Oduzete stvari koje nisu u svezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se u za to određenoj prostoriji gdje se osiguravaju od kvarenja i oštećenja. Novac i dragocjenosti čuvaju se u blagajni ili drugom sigurnom mjestu, sukladno pravilima o financijškom poslovanju. Po odobrenju istražnog suca odnosno predsjednika vijeća stvari oduzete od pritvorenika mogu se predati ili poslati njegovoj obitelji ili drugoj osobi koju odredi pritvorenik. Ako pritvorenik nema potrebnih sredstava da se stvari iz stavka 3 ovog članka predaju odnosno pošalju postupit će se po uputi i želji pritvorenika ako to nije u suprotnosti s pravnim propisima. Po potrebi, bezvrijedne stvari se mogu komisijski uništiti, o čemu će se obavijestiti pritvorenik.
Članak 22.
Pritvorenik ima pravo nositi vlastitu odjeću i obuću pod uvjetima da je čista i prikladna, te korištenje svojih posteljnih stvari i pribora za održavanje osobne higijene. Na zahtjev pritvorenika dopustit će se korištenje i drugih stvari (članak 20. stavak 1.) ako ne postoji bojazan da bi on ili druge osobe koje su smještene u istoj prostoriji mogli sebi ili drugome nanijeti ozljedu ili oduzeti život odnosno izvršiti bijeg. O zahtjevu odlučuje istražni sudac odnosno predsjednik vijeća.
Članak 23.
Ako pritvorenik ne želi koristiti. mogućnost iz članka 22. stavak 1. ovog Pravilnika uprava zatvora osigurat će mu odgovarajuću odjeću i obuću. Ako pritvorenik nema prikladnu vlastitu odjeću osigurat će mu se odgovarajuća građanska odjeća za izvođenje pred sud.
Članak 24.
Prema mogućnostima zatvora, a uzimajući u obzir psihofizičke osobine pritvorenika, druge relevantne okolnosti kao i njegove želje, pritvorenik se može smjestiti u jednokrevetnu prostoriju ili u prostoriju gdje je zajednički smještaj (najmanje 3 (tri) osobe). Prostorije u koje se smještaju pritvorenici moraju ispunjavati prostorne, zdravstvene i higijenske uvjete.
Članak 25.
U istu prostoriju ne mogu se smjestiti osobe koje nisu istog spola. U istu prostoriju ne mogu se smještati pritvorenici koji su sudjelovali u izvršenju istog kaznenog djela
U istu prostoriju s drugim pritvorenicima, neće se, ako je moguće, smjestiti pritvorenici koji su počinili kazneno djelo u povratu. O smještaju pritvorenika odlučuje upravitelj zatvora. Pri odlučivanju upravitelj može zatražiti mišljenje istražnog suca odnosno predsjednika vijeća.
Članak 26.
Maloljetnik izdržava pritvor, u pravilu, odvojeno od punoljetnih pritvorenika. Iznimno, sudac za maloljetnike može odrediti da maloljetnik bude u pritvoru zajedno s punoljetnim osobama ako bi usamljenje maloljetnika dulje trajalo, a postoji mogućnost da se maloljetnik stavi u prostoriju s punoljetnom osobom koja ne bi na nj štetno utjecala.
III. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I PREHRANA
Članak 27.
Pritvoreniku se osigurava zadovoljavanje potrebe u primarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti prema općim propisima o zdravstvenoj zaštiti, sukladno članku 87. Zakona o krivičnom postupku Republike Hrvatske.
Članak 28.
Ostvarivanje zdravstvene zaštite sukladno članku 27. ovog Pravilnika i pružanje drugih zdravstvenih usluga osigurava zdravstvena služba u zatvoru, a po potrebi Bolnica za osobe lišene slobode. U okviru svojih redovnih nadležnosti zatvorski liječnik posebno je dužan pratiti zdravstveno stanje pritvorenika i nadzirati higijensko-zdravstvene uvjete njihovog života u zatvoru.
Članak 29.
Kirurške i druge medicinske intervencije prema pritvoreniku mogu se poduzimati samo uz njegov prethodni pristanak, a ako se radi o maloljetnoj osobi, uz prethodni pristanak roditelja ili staratelja. Iznimno, u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti, kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i bez prethodnog pristanka, ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili staratelja.
Članak 30.
Ako je, radi zaštite zdravlja pritvorenika i drugih osoba u zatvoru potrebno izvršiti i neke specijalističke preglede, o tome će se izvijestiti sud nadležan za određivanje pritvora i postupit će se sukladno njegovoj odluci i općim propisima. Ako postoji sumnja da pritvorenik boluje od neke akutne ili kronične zarazne bolesti i da je u svezi s tim potrebno njegovo liječenje ili izolacija, postupit će se sukladno stavku 1. ovog članka.
Članak 31.
Ako je potrebno bolničko liječenje pritvorenika, zatvorski liječnik podnosi o tome prijedlog istražnom sucu odnosno predsjedniku vijeća koji donosi odluku o upućivanju pritvorenika u Bolnicu za osobe lišene slobode ili u drugu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. U slučaju iz stavka 1. ovog članka nadležni sud istodobno će obavijestiti zdravstvenu ustanovu u koju se na liječenje upućuje pritvorenik o razlozima zbog kojih je pritvor određen, a radi poduzimanja mjera za osiguranje svrhe pritvora.
Članak 32.
U hitnim slučajevima, o upućivanju pritvorenika u Bolnicu za osobe lišene slobode, odnosno u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, odlučuje upravitelj zatvora, na prijedlog zatvorskog liječnika, o čemu bez odlaganja obavještava istražnog suca odnosno predsjednika vijeća.
Članak 33.
Po odobrenju istražnog suca odnosno predsjednika vijeća i pod njegovim nadzorom ili nadzorom osobe koju on odredi pritvorenika može, na njegov zahtjev i trošak, posjećivati liječnik koga on izabere. pod uvjetom iz stavka 1. ovog članka pritvorenika može pregledati liječnik koga on izabere. Uprava zatvora osigurat će uvjete za ovaj pregled. Pregledu prisustvuje i zatvorski liječnik.
Pri odlučivanju o zahtjevu iz stavka 1. i 2. ovog članka mišljenje daje zatvorski liječnik.
Članak 34.
Pritvorenik može, po odobrenju istražnog suca odnosno predsjednika vijeća nabavljati lijekove o svom trošku koji se čuvaju u ambulanti zatvora i daju pritvoreniku po odobrenju i pod nadzorom zatvorskog liječnika.
Članak 35.
U hitnim slučajevima pritvorenik ima pravo izvan kućnog reda tražiti liječničku pomoć koju pruža zatvorski liječnik.
Članak 36.
Svaki pritvorenik ima zdravstveni karton u koji se unose svi podaci od značaja za njegovo zdravstveno stanje (prilikom prijema u zatvor, tijekom izdržavanja pritvora i prilikom otpusta iz zatvora).
Članak 37.
Pritvorenik, sukladno kućnom redu, treba održavati osobnu higijenu i higijenu prostorija u kojima boravi, za što mu uprava zatvora osigurava pribor nužan za održavanje čistoće. Zatvorski liječnik redovito nadzire održavanje osobne higijene pritvorenika i o tome izvještava upravitelja zatvora. Zatvorski liječnik nadzire redovito održavanje čistoće prostorija u kojima borave pritvorenici, posteljne opreme i sanitarnih uređaja. Uočene nedostatke zapisnički konstatira i o tome izvještava upravitelja zatvora.
Članak 38.
Pritvorenim ženskim osobama osigurava se posebna zdravstvena zaštita za slučaj trudnoće i porođaja sukladno općim propisima.
Članak 39.
Pritvorenicima treba omogućiti kretanje na slobodnom zraku najmanje dva sata dnevno. Kretanje pritvorenika na slobodnom zraku treba organizirati kao šetnju u za to određenom zatvorskom prostoru.
U pravilu, zajedno se izvode u šetnju pritvorenici koji su smješteni u istoj prostoriji.
Ako se istodobno izvode u šetnju pritvorenici iz različitih prostorija ne smiju zajedno biti pritvorenici koji su sudjelovali u izvršenju istog kaznenog djela, muške i ženske osobe, maloljetnici i odrasli, kao ni oni pritvorenici čije bi zajedničke šetnje mogle biti iz drugih razloga štetne za pravilno vođenje kaznenog postupka i sigurnosti zatvora.
Prilikom šetnje pritvorenici se slobodno kreću i mogu razgovarati, ali pri tome ne smiju kršiti druga pravila ponašanja utvrđena kućnim redom. Šetnja se obavlja pod nadzorom pravosudne policije.
Članak 40.
Pritvorenici imaju pravo na osmosatni neprekidni odmor u vremenu od dvadeset četiri sata.
Članak 41.
Pritvorenik ima pravo na prehranu tijekom izdržavanja pritvora koja mora zadovoljavati higijenske i prehrambene standarde Nadzor glede zadovoljavanja uvjeta iz stavka i ovog članka svakodnevno obavlja zatvorski liječnik i upravitelj zatvora, o čemu se uredno unose podaci u kontrolnu knjigu prehrane.
Članak 42.
Pritvorenik ima pravo pribavljanja hrane o svom trošku. Organizaciju i nadzor prehrane iz stavka 1. ovog članka provodi uprava zatvora sukladno pravilima kućnog reda i općim propisima.
Članak 43.
Alkoholna pića ne smatraju se prehrambenim proizvodom i njihova nabavka i korištenje nije dopuštena
Članak 44.
Pritvoreniku je dopušteno pušenje o njegovom trošku sukladno općim propisima i kućnom redu.
IV. PRAVO NA BRANITELJA, POSJETE, POŠILJKE, DOPISIVANJE, KORIŠTENJE TELEFONA, TV-a I UVJETI ZA OGRANIČAVANJE ILI USKRAĆIVANJE OVIH PRAVA
Članak 45.
Pritvorenik ima pravo, nakon što ga je istražni sudac ispitao, dopisivati se i razgovarati sa svojim braniteljem.
Istražni sudac može narediti da se pisma, koja pritvorenik upućuje branitelju ili branitelj pritvoreniku, predaju nakon što ih on pregleda ili da pritvorenik samo u njegovoj prisutnosti ili u prisutnosti određene službene osobe može razgovarati s braniteljem.
Po završenoj istrazi ili kad se optužnica ili optužni prijedlog podiže bez provođenja istrage, pritvorenik ima pravo slobodno i bez nadzora dopisivati se i razgovarati sa svojim braniteljem.
Članak 46.
Uprava zatvora obvezna je omogućiti branitelju sukladno članku 45. ovog Pravilnika posjećivanje ili razgovor s pritvorenikom. Razgovor branitelja s pritvorenikom obavlja se u za to određenoj prostoriji na način kako odredi istražni sudac.
Ako se razgovor obavlja slobodno i bez nadzora, pravosudni policajac treba ograničiti svoj nadzor samo na to da se onemogući eventualni bijeg pritvorenika pri čemu mora biti osigurana tajnost razgovora. Ovlašteni zatvorski službenik može prekinuti razgovor, ako se tijekom posjeta narušava sigurnost, red i mir u zatvoru.
Članak 47.
Po odobrenju istražnog suca i pod njegovim nadzorom ili nadzorom osobe koju on odredi, u granicama kućnog reda pritvorenika mogu posjećivati bliski srodnici.
Na zahtjev pritvorenika, a po odobrenju istražnog suca i pod njegovim nadzorom ili pod nadzorom osobe koju on odredi u granicama kućnog reda, pritvorenika mogu posjećivati i druge osobe po njegovom izboru.
Istražni sudac može zabraniti pojedinačne posjete ako bi zbog toga nastupila šteta za vođenje kaznenog postupka.
Nakon podignute optužnice, a do pravomoćnosti presude ovlaštenja iz stavka 1, 2. i 3. ovog članka obavlja predsjednik sudskog vijeća.
Članak 48.
Ako je pritvorenik strani državljanin, osoba bez državIjanstva ili izbjeglica, konzularni predstavnik njegove države ili države koja štiti interese odnosnih državljana kao i predstavnik međunarodne organizacije, koja štiti interese osoba s posebnim statusom, može po odobrenju suda posjetiti pritvorenika.
Članak 49.
Uprava zatvora obvezna je u okviru kućnog reda odrediti dane u tjednu za primanje posjeta Posjete pritvorenicima obavljaju se u za to posebno određenim prostorijama sukladno člancima 46, 47 i 48. ovog Pravilnika.
Članak 50.
Pritvorenik ima pravo, po odobrenju istražnog suca odnosno predsjednika vijeća primati poštanske i druge pošiljke s odjećom, obućom, krevetninom i drugim osobnim stvarima, sukladno odredbama kućnog reda. Pošiljke upućene poštom primaju se svaki dan. Upravitelj zatvora, u dogovoru sa istražnim sucem odnosno predsjednikom vijeća obvezan je u okviru kućnog reda odrediti kojeg dana u tjednu i u koje vrijeme se primaju donijete stvari.
Članak 51.
Pošiljke upućene poštom ili donijete, pregledat će se prije njihovog uručenja pritvoreniku. Pregled obavlja nadIežni zatvorski službenik. Ako se prilikom pregleda pronađu sakriveni predmeti ili predmeti koji se sukladno ovom Pravilniku i kućnom redu ne mogu uručiti pritvoreniku, oni će se zapisnički oduzeti i o tome će se izvijestiti istražnog suca odnosno predsjednika vijeća. Sukladno odluci nadležnog suda čijink rješenjem je odreden prilvor, oduzeti predmeti će se priložiti sudskim spisima, čuvati u pologu ili u skladištu zatvora ili vratiti donositelju odnosno pošiljatelju na njegov trošak.
Članak 52.
Pritvorenik ima pravo primati novac od srodnika i drugih bliskih osoba. Novac poslan pritvoreniku čuva se kao njegov polog kod uprave zatvora i ubilježava se u evidenciju pologa pritvorenika. Pritvorenik ima pravo trošiti novac iz svog pologa za nabavljanje hrane, pribora za održavanje higijene, pribora za pisanje, odjeće, kao i drugih stvari koje prema odredbama ovog Pravilnika može držati.
O svakom izdavanju novca prilaže se pismena potvrda koju uprava zatvora čuva kao novčani dokument.
Članak 53.
Pritvoreraik ima pravo dopisivati se s bliskim srodnicinka i drugim osobama izvan zatvora po svom izboru, na način da se ono obavlja sa znanjem istražnog suca i pod njegovim nadzorom, a po podignutoj optužnici do pravomoćnosti presude, predsjednika vijeća.
Članak 54.
Pritvorenik ima pravo, uz suglasnost istražnog suca, a po podignutoj optužniri da pravomoćnosti presude predsjedniku vijeća, na korištenje telefona u krugu zatvora o svom trošku, na način i u vrijeme kako je to utvrđeno kućnim redom i dnevnim rasporedom. Po nalogu sudskih tijela iz stavka 1. ovog članka, nadzor nad telefonskim razgovorima obavlja ovlašteni zatvorski službenik.
Članak 55.
Istražni sudac, a po podignutoj optužnici do pravomoćnosti presude predsjednik vijeća, može uskratiti pritvoreniku zajedničko praćenje TV programa i korištenje vlastitih aparata ako to zahtijevaju interesi vođenja kaznenog postupka
Članak 56.
Nadzor nad nabavkom dnevnog tiska, stručne i druge literature o trošku pritvorenika, obavlja istražni sudac odnosno predsjednik vijeća.
V. VJEROISPOVJEST
Članak 57.
Pritvorenik ima pravo zadovoljavanja vjerskih i duhovnih potreba. Način zadovoljavanja potreba iz stavka 1. ovog članka osigurava uprava zatvora zavisno od konkretnih mogućnosti (prisustvovanje vjerskim obredima unutar zatvora, korištenje za tu svrhu namijenjene literature, kontakt s vjerskim službenicima i sl.). Pritvorenik može sudjelovati na zajedničkom bogoslužju i drugim vjerskim obredima ako istražni sudac od nosno predsjednik vijeća glede svrhe pritvora ili zbog reda u zatvoru ne odredi drugačije.
VI. RAD
Članak 58. Pritvoreniku će se na njegov zahtjev, kad god je to moguće pružiti prilika za rad. Sukladno stavku 1. ovog članka istražni sudac a po podignutoj optužnici do pravomoćnosti presude predsjednik vijeća u sporazumu s upravom zatvora može dopustiti pritvoreniku da on radi u krugu zatvora na poslovima koji odgovaraju njegovim psihofizičkim svojstvima. Pritvoreniku koji radi pripada naknada za rad pod istim uvjetima kao i osuđenim osobama.
VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Članak 59.
Pritvorenik je obvezan ponašati se sukladno,odredbama ovog Pravilnika, kućnog reda i dnevnog rasporeda u zatvoru te svojim ponašanjem ne narušavati ili ugrožavati red i sigurnost zatvora i drugih osoba. O ponašanju suprotnom odredbi stavka 1, uprava zatvora pismeno će izvijestiti istražnog suca odnosno pred sjednika vijeća.
Članak 60.
Za disciplinski prijestup pritvorenik podliježe disciplinskoj odgovornosti. Disciplinski postupak provodi iražni sudac odnosno predsjednik vijeća i po saslušanju pritvorenika izriče disciplinsku kaznu ograničenja posjeta i dopisivanja. Protiv rješenja kojim se izriče disciplinska kazna pritvorenik ima pravo žalbe vijeću nadležnog suda u roku od 24 sata od sata primitka rješenja.
VIII. UPOTREBA SREDSTAVA PRISILE
Članak 61.
Prema pritvoreniku sredstva prisile, uključujući i vatreno oružje, pripadnik pravosudne policije može iznimno upotrijebiti pod uvjetima propisanim u članku 175. i 176. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje.
IX. NADZOR
Članak 62.
Nadzor nad postupanjem prema pritvorenicima obavlja predsjednik suda koji je za to ovlašten ili sudac kojeg on odredi, sukladno odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Hrvatske.
X. OTPUST I PRIVREMENO IZVO?ENJE IZ ZATVORA
Članak 63.
Uprava zatvora dužna je pritvorenika pustiti na slobodu samo na osnovi rješenja o ukidanju pritvora, ili istekom roka za koji je pritvor određen, ako do isteka tog roka nije doneseno rješenje o produljenju pritvora i dostavljeno upravi zatvora.
Članak 64.
Prilikom otpuštanja, pritvoreniku se predaju sve stvari koje su bile na čuvanju kod uprave zatvora, kao i neutrošeni novac koji je čuvan na pologu.
Predaju i primitak stvari i novca iz stavka 1. ovog članka u evidenciji pologa pismeno potvrđuje ovlašteni zatvorski službenik i pritvorenik.
Prilikom otpuštanja pritvorenika će pregledati zatvorski liječnik radi ustanovljavanja zdravstvenog stanja u trenutku njegovog odlaska iz zatvora. Liječnički nalaz unosi se u zdravstveni karton pritvorenika.
Članak 65.
U slučaju bijega pritvorenika, upravitelj zatvora, bez odgode o tome obavještava nadležnu policijsku upravu, istražnog suca odnosno predsjednika vijeća, predsjednika nadležnog suda i Upravu za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija pri Ministarstvu pravosuđa.
Upravitelj zatvora poduzet će potrebne mjere radi utvrđivanja uzroka, načina i posljedica bijega.
Članak 66.
Pritvorenik se može izvoditi iz zatvora samo po naredbi istražnog suca a po podignutoj optužnici do pravomoćnosti presude predsjednika vijeća ili, u hitnim slučajevima, po nalogu zatvorskog liječnika.
Prepratu pritvorenika obavlja pravosudna policija po naredbi sudskih tijela iz stavka 1. ovog članka i sukladno općim propisima poduzima mjere osiguranja.
Članak 67.
U slučaju smrti pritvorenika upravitelj zatvora o tome obavještava predsjednika nadležnog suda čijim rješenjem je određen pritvor, nadležnog državnog odvjetnika, obitelj umrlog i matičara.
Članak 68.
Posmrtni ostaci u slučaju iz članka se. ovog Pravilnika predat će se obitelji umrlog radi pokopa. Ako nije moguće postupiti sukladno stavu 1. ovog članka, pokop će se obaviti na mjesnom groblju, na trošak suda.
XI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 69.
Odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se i prema osobama lišenim sIobode i zadržanim prema nalogu istražnog suca (članak 184. Zakona o krivičnom postupku).
Članak 70.
Upravitelj zatvora obvezan je donijeti Kućni red za pritvorene osobe u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Uprava zatvora dužna je upoznati pritvorenika sa sadržajem ovog Pravilnika.
Članak 71.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izdržavanje pritvora ("Narodne novine" broj 24/73).
Članak 72.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 730-02/94-01/119 Urbroj:514-03-02/8-94-3 Zagreb, 4 kolovoza 1994.
Ministar
Ivica Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti