POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dopune i izmjene propisa - pravilnik o najmanjem - nacionalna strategija za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 16. stavke 4. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 10. i 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 2. sjednici održanoj 5. siječnja 1994. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava, uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod)
I. PRAVA, UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU
Članak 2.
Pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu imaju osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu osigurane osobe), sukladno odredbama ovog Pravilnika, i to:
- osobe u radnom odnosu u državnom tijelu, kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo.
- osobe zaposlene u kućanstvu osiguranika Zavoda (u daljnjem tekstu osiguranik), koji se nalazi na radu u inozemstvu, ako nisu zdravstveno osigurane u zemlji u koju su upućene.
- osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca, koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja,
- osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje.
- osobe koje borave u inozemstvu iz drugih razloga za slučaj hitne medicinske pomoći,
- osobe kojima se pod posebnim uvjetima odobrava upućivanje na liječenje u inozemstvu.
Članak 3.
Državno tijelo, pravna ili fizička osoba, dužni su za djelatnike koje upućuje na rad u inozemstvo, bez obzira na dužinu trajanja rada, podnijeti nadležnom područnom uredu Zavoda prijavu o njihovom zaposlenju u inozemstvu na propisanoj tiskanici i to prije odlaska te osobe u inozemstvo. Podnositelj prijave iz prethodne stavke dužan je, uz prijavu o zaposlenju također podnijeti:
- rješenje o upućivanju osiguranika na rad u inozemstvo,
- liječničku svjedodžbu o zdravstvenom stanju osiguranika, koju ovjerava liječnička komisija Zavoda, neposredno prije odlaska u inozemstvo.
- uvjerenje republičkog tijela nadležnog za rad i zapošljavanje da osiguranik ispunjava uvjete za rad u inozemstvu.
Članak 4.
Podnositelj prijave o zaposlenju osiguranika u inozemstvu, dužan je, po prestanku rada u inozemstvu podnijeti odjavu zaposlenja osiguranika nadležnom područnom uredu zavoda, na propisanoj tiskanici u roku od osam dana.
Članak 5.
Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, osiguranik dokazuje potvrdom o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (u daljnjem tekstu: potvrda), izdanoj na propisanoj tiskanici. Potvrdu izdaje područni ured Zavoda na osnovi primljene prijave o zaposlenju u inozemstvu i dokumenata navedenih u članku 4. ovog Pravilnika. Područni ured Zavoda vodi posebnu evidenciju o izdanim potvrdama.
Članak 6.
Za osigurane osobe koje odlaze u inozemstvo po privatnom poslu, potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu daje nadležni područni ured Zavoda. Potvrda iz prethodne stavke izdaje se najviše do 30 dana tijekom kalendarske godine.
Članak 7.
Pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu mogu koristiti one osigurane osobe, za koje je neposredno prije odlaska u inozemstvo ustanovljeno da ne boluju od akutne bolesti ili da ne postoji poremećaj u njihovu zdravstvenom stanju koji nalaže potrebu liječničke pomoći, te da ne boluju od kroničnih i drugih bolesti, zbog kojih je potrebno duže ili stalno liječenje i stalni liječnički nadzor. Zdravstveno stanje osigurane osobe ocjenjuje liječnička komisija područnog ureda Zavoda na osnovi medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove.
Članak 8.
Zavod ne snosi troškove liječenja u inozemstvu za osiguranike za koje prije odlaska u inozemstvo nije utvrđeno zdravstveno stanje. U tom slučaju troškove liječenja u inozemstvu snosi državno tijelo, pravna ili fizička osoba koja je osiguranika uputila na rad u inozemstvo odnosno na znanstvenu, tehničko-prosvjetnu ili kulturnu suradnju, ili sama osigurana osoba.
Članak 9.
Zavod ne snosi troškove za obavljene stomatološko-protetske i ortodontske radove u inozemstvu, kao i za radove ortopedskih i drugih pomagala.
Članak 10.
U državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita se koristi sukladno odredbama toga ugovora.
II. OSOBE KOJIMA SE POD POSEBNIM UVJETIMA ODOBRAVA UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOZEMSTVO
Članak 11.
Pravo na liječenje u inozemstvu mogu ostvariti osigurane osobe pod uvjetom da se takvo liječenje ne može obaviti u Republici Hrvatskoj, i to: - djeca do 15. godine života, u slučajevima kongenitalnih anomalija srca i velikih krvnih žila, - hrvatski branitelji domovinskog rata, u slučajevima teških ranjavanja. - osigurane osobe kojima je nužna transplantacija bubrega, pod uvjetom da je donacija bubrega Osigurala od inozemnog davatelja.
Članak 12.
O pravu na liječenje u inozemstvu, sukladno odredbi članka 11. ovog Pravilnika, rješenje u prvom stupnju donosi ovlašteni djelatnik Direkcije Zavoda. Rješenje iz prethodne stavke donosi se na osnovi zahtjeva osigurane osobe, odgovarajuće medicinske dokumentacije, mišljenje kolegija nadležne zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini i mišljenje Komisije liječnika vještaka Direkcije Zavoda.
Članak 13.
Protiv rješenja iz članka 12. ovog Pravilnika osoba ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana primitka rješenja. Žalba se upućuje direktoru Zavoda. Rješenje u drugom stupnju donosi se na osnovi mišljenja i ocjene komisije u sastavu od tri doktora specijalista iz različitih ustanova na tercijarnoj razini.
Članak 14.
Rješenjem o upućivanju na liječenje u inozemstvo odredit će se:

  1. zemlja i naziv zdravstvene ustanove gdje će se liječenje provesti,
  2. razlozi zbog kojih se odobrava liječenje u inozemstvu,
  3. vrijeme trajanja liječenja,
  4. vrsta prijevoznog sredstva,
  5. potreba pratitelja. Rješenje iz prethodne stavke mora se izvršiti u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Članak 15.
O pozitivnim rješenjima iz članaka 12. i 13. ovog Pravilnika obvezatno se podnosi mjesečno izvješće Upravnom vijeću zavoda. Navedeno izvješće iz prethodne stavke sadrži podatke o:
- osiguranoj osobi (ime i prezime, dob),
- dijagnozi poradi koje je osigurana osoba upućena na liječenje u inozemstvo,
- zemlji i nazivu zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno liječenje,
- trošku zdravstvene zaštite,
- ukupnom trošku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo za određeno razdoblje,
- ostalim relevantnim činjenicama.
Članak 16.
Rješenje direktora Zavoda iz članka 13. stavke 3. konačno je u postupku koji provodi Zavod. Protiv tog rješenja dopuštena je tužba Upravnom sudu Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.
Članak 17.
Osiguranim osobama Zavoda, koji mimo odredbe članka 11. ovog Pravilnika obave liječenje ili liječnički pregled u inozemstvu, može se priznati trošak zdravstvene zaštite samo u visini cijena zdravstvenih usluga Zavoda, pod uvjetom, da tako obavljeno liječenje, odnosno liječnički pregled, naknadno odobri liječnička komisija područnog ureda Zavoda. Iznimno, ako se zdravstvena zaštita koristi za hitan slučaj da bi se otklonila neposredna opasnost za osigurane osobe, priznat će se troškovi zdravstvene zaštite prema odredbama međudržavnog ugovora, odnosno pema ispostavljenim računima, ako je osigurane osoba liječena u državi s kojom nije sklopljen medudržavni ugovor. Osigurana osoba koja koristi zdravstvenu zaštitu u smislu prethodne stavke, dužna se odmah javiti Zavodu, poradi daljnjeg praćenja pružanja hitne medicinske pomoći i ocjenjivanja potrebe povratka (prijevoza) osigurane osobe u Republiku Hrvatsku.
Članak 18.
O pravu na nadoknadu troškova za obavljenu zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, sukladno odredbi članka 17. ovog Pravilnika, u područnim uredima Zavoda donose se rješenja u prvom stupnju.
Članak 19.
Protiv rješenja iz članka 18. ovog Pravilnika osigurana osoba ima pravo žalbe u roku od 15. dana od dana primitka rješenja. Žalba se upućuje Direkciji Zavoda. Rješenje u drugom stupnju donosi se na osnovi mišljenja i ocjene Komisije liječnika vještaka Direkcije Zavoda. Protiv rješenja iz prethodne stavke dopuštena je tužba Upravnom sudu Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Tiskanice (prijave, odjave) i potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu sastavni su dio ovog Pravilnika.
Članak 21.
Danom početka primjene odredbi ovog Pravilnika, prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ("Narodne novine", broj 55/90, 14/91 i 32/91) i Odluka o ograničenju prava korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ("Narodne novine", broj 51/93).
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/94-01/07
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb, 5. siječnja 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.
_ _____________________________ HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE BROJ I DATUM ZAPRIMANJA PRIJAVE
PODRUČNI URED _ ___________________
Adresa _______________________________________
___________________________________________ Broj područnog ureda_________________ Ime, prezime i potpis ovlaštenog djelatnika HZZO _ _____________________________
PRIJAVA ZAPOSLENJA U INOZEMSTVU PRIJAVA UPUĆIVANJA U INOZEMSTVO
Broj osigurane osobe u HZZO Spol M Ž JMBG _______________________ 1. OSIGURANIK _ _____________________________ PREZIME IME
DJEVOJAČKO PREZIME IME RODITELJA
DATUM POLASKA U INOZEMSTVU DATUM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U INOZEMSTVU _ _____________________________ OBVEZNIK NAZIV UPLATE _ ______________________________
_ ______________________________ _ ______________________________ Broj obveze u HZZO Oznaka osnove osiguranja _ ______________________________ Upućen u inozemstvo Adresa u INO: P-prebivalište B-boravak K-kontaktna radi Država - rad u inozemstvu
Poštanski broj i mjesto__________________________________________ - stručno usavršavanje - u sklopu međunarodne suradnje Ulica i kućni broj __________________________________________
2. ČLANOVI OBITELJI KOJI ODLAZE S OSIGURANIKOM U INOZEMSTVO
_ ______________________________ PREZIME IME DATUM ROĐENJA SRODSTVO S OSIGURANIKOM _ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
M.P. Potpis podnositelja
___________________________________ (mjesto i datum)
HZZO, Direkcija Zagreb Tiskanica Ino2. VI. 1/21/01/94
_ ______________________________ HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Broj i datum zaprimanja prijave
PODRUČNI URED _________________________________
Adresa: ___________________________________________ __________________________________________
Ime, prezime i potpis ovlaštenog djelatnika HZZO
Broj područnog ureda _________________
ODJAVA ZAPOSLENJA U INOZEMSTVU ODJAVA UPUĆIVANJA U INOZEMSTVU
Broj osigurane osobe u HZZO _________________________ JMBG______________________________
1. OSIGURANIK _ ______________________________
PREZIME IME _ ______________________________
Datum prestanka radnog Datum povratka u odnosa u inozemstvu _________________________ Republiku Hrvatsku
_ _____________________________
_ ______________________________ Broj obveze u HZZO _ ______________________________
M. P. Potpis podnositelja _______________________________________ (mjesto i datum)
HZZO, Direkcija Zagreb Tiskanica, Ino3. V1./21/01/94.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OVA POTVRDA VRIJEDI (2) PODRUČNI URED_______________________________ OD_____________ DO
Adresa:_________________________________________ Klasa: __________________________
Broj područnog ureda _______________ Ur. broj: __________________________
POTVRDA
O PRAVU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU (1)
Broj osigurane osobe u HZZO ________________________ JMBG ______________________
1. OSIGURANIK _ ______________________________
PREZIME IME _ ______________________________
Djevojačko prezime Ime roditelja _ ______________________________
Obveznik Naziv uplate _ ______________________________
Broj obveze u HZZO Oznaka osnove osiguranja _____________ _ ______________________________
Razlog boravka u inozemstvu Adresa u INO: P-prebivalište B-boravak K-kontaktna
- rad u inozemstvu
Država __________________________________________________
- stručno usavršavanje Poštanski broj, mjesto __________________________________________________
- u sklopu međunarodne suradnje - privatno Ulica i kućni broj __________________________________________________
2. ČLANOVI OBITELJI KOJI ODLAZE S OSIGURANIKOM U INOZEMSTVO (3) _ ______________________________
PREZIME IME Datum rođenja Srodstvo s osiguranikom _ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
Osiguranik i članovi njegove obitelji iz točke 1. i 2. imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu i to:
A. Punu zdravstvenu zaštitu
B. Hitnu medicinsku pomoć
Osiguranik i članovi njegove obitelji iz točke 1. i 2. sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite sukladno općem aktu Zavoda.
M. P.
_______________________________________ Potpis odgovornog djelatnika ( mjesto i datum) _______________________________________
HZZO, Direkcija Zagreb Tiskanica Inol. VI.1/24/01/94.
NAPUTAK
(1) Potvrdu ispunjava nadležni područni ured štampanim slovima. Ova potvrda se izdaje osiguranoj osobi pod uvjetom uredno plaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.
(2) Ova potvrda vrijedi za vrijeme redovitog plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.
(3) Članovi obitelji imaju pravo na ovu potvrdu kada osigurana osoba ide na rad u inozemstvo odnosno stručno usavršavanje u sklopu međunarodne suradnje. Ispuniti samo ako članovi obitelji nemaju vlastitog prava na zdravstvenu zaštitu.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti