POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - donešeni zakoni - ispravak odluke akcija - pravilnik o poslovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1994. godine donijela
UREDBA
O HRVATSKOM STOČARSKO SELEKCIJSKOM CENTRU
Članak 1.
(1) Ovom se Uredbom osniva Hrvatski stočarsko selekcijski centar (u daljnjem tekstu(Centar) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u stočarstvu i poljoprivredi.
(2) Centar iz stavka 1. ovoga članka posluje pod nazivom: "Hrvatski stočarsko selekcijski centar", ustanova za poslove selekcije u stočarstvu i poljoprivredi 3. Sjedište Centra je u Zagrebu.
Članak 2.
(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska.
(2) Centar ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Centra.
(3) Centar se upisuje u sudski registar ustanova.
Članak 3.
(1) Ciljevi su Centra promicanje poslova selekcije u stočarstvu i poljoprivredi.
(2) Djelatnost Centra čine sljedeći poslovi i zadaci:

 1. Uvođenje i vođenje središnjeg popisa matičnih grla svih vrsta stoke.
 2. Ispitivanje proizvodnih svojstava goveda, svinja, ovaca, koza, konja (kontrola mliječnosti, rasplodna proizvodnja, testovi i ocjena vanjštine grla).
 3. Obrada uzgojno selekcijskih podataka i izračuni uzgojnih vrijednosti za sva matična grla stoke.
 4. Izdavanje dokumenata o podrijetlu (pedigree) za matična grla stoke prigodom stavljanja u promet.
 5. Zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih pasmina stoke u Republici Hrvatskoj,
 6. Vođenje i koordinacija provedbe uzgojnih programa stoke.
 7. Predstavljanje Republike Hrvatske u stočarskim udrugama u svijetu.
 8. Organizacija udruga uzgajivača stoke u Republici Hrvatskoj, ustroj Saveza udruga uzgajivača stoke i organiziranja izložbi stoke.
 9. Davanje stručnih mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva na području uzgojno stočarske politike u Republici Hrvatskoj.
 10. Suradnja sa znanstvenim institucijama na iznalaženju novih uzgojnih metoda i postupaka koji doprinose uspješnijoj provedbi uzgojnih programa stoke.
 11. Obavljanje uzgoja pojedinih vrsta i pasmina stoke u cilju provedbe uzgojnih programa i provjere rezultata selekcije te promet kvalitetne stoke.
 12. Proizvodnja, dorada i plasiranje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala.
 13. Obavljanje oplernenjivanja, selekcije i introdukcije (uvođenje) poljoprivrednih kultura.

Članak 4.
(1) Centrorn upravlja Upravno vijeće Centra.
(2) Upravno vijeće Centra čine predsjednik i dva člana.
(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Centra imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka iz područja poljoprivrede, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 5.
Upravno vijeće Centra donosi statut koji potvrđuje Vlada Republike Hrvatske. odnosno godišnji program Centra i prati njegovo izvršenje. donosi proračun prihoda i rashoda Centra, odlučuje o svim bitnim pitanjima vezanim uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Centra. određuje bitna pitanja vezana uz poslovnu politiku i ciljeve Centra, donosi poslovnik o svom radu. odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Centra, zaduživanju Centra i odlučuje o drugina pitanjima utvrdenim statutom Centra.
Članak 6.
(1) Radom Centra rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
(2) Ravnatelj Centra imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Članak 7.
Ravnatelj Centra rukovodi Centrom, zastupa i predstavlja Centar i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Centra, predlaže Upravnom vijeću Centra donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Centra, te obavlja druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Centra stavljeni u nadležnost.
Članak 8.
Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Centru ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnom ugovoru.
Članak 9.
(1) Centar se osniva sredstvima "P.oljoprivrednog centra Hrvatske" s p.o., Zagreb. koji prestaje s radom, a njegova društvena sredstva na kojima je imao pravo raspolaganja postaju sredstva Centra koji kao pravni sljednik preuzima ta sredstva, prava, obveze i djelatnike.
(2) Sredstva za poslovanje i rad Centar pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.
(3) Ukoliko se poslovanjem Centra ostvari dobit. cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.
(4) Centar može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način i skladu s propisima i aktima Centra.
Članak 10.
Sva ostala prava i obveze osnivača Centra koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Centra.
Članak 11.
Upisom Centra u sudski registar ustanova dosadašnje poduzeće "Poljoprivredni centar Hrvatske" s p.p.. Zagreb, Ilica 101, prestaje s radom.
Članak 12.
(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe izvršit će se imenovanje članova Upravnog vijeća Centra.
(2) Upravno vijeće Centra dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Statut i ostale akte potrebne za rad Centra.
Članak 13.
Do imenovanja tijela iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe i izbora ravnatelja Centra, poslove rukovođenja obavljat će dosadašnji direktor"Poljoprivrednog centra Hrvatske" s ovlastima privremenog ravnatelja iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.
Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-08/94-01/02
Urbroj : 5030112-94-2
Zagreb, 24. kolovoza 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti