POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravnik - odluka o utvrđenju - odluku o raspisivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine, donijela
ODLUKU
O KRITERIJIMA I NAČINU RASPODJELE KONTINGENTA RADNIH DOZVOLA ZA SR NJEMAČKU
I.
Komisija za dodjelu i raspodjelu kontingenta radnih dozvola Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) dužna je voditi računa o strategiji gospodarskog razvitka i tekućoj gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske i, s njom u svezi, o potrebama gospodarstva i stanju na tržištu rada kako se ne bi dovelo u pitanje obavljanje gospodarskih djelatnosti u pojedinim gospodarskim granama, od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog neusklađenosti ponude i potražnje za radnom snagom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj.
II.
Godišnji kontingent radnih dozvola raspodjeljuje se na tvrtke koje već izvode ili imaju namjeru izvoditi radove u SR Njemačkoj. Komisija prilikom raspodjele godišnjeg kontingenta radnih dozvola vodi računa osobito o:
- vrsti djelatnosti koju tvrtka obavlja i za koju je registrirana u Republici Hrvatskoj;
- postignutim poslovnim rezultatima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu iz djelatnosti za koju se tvrtki dodjeljuje kontingent radnih dozvola,
- zaključenim poslovima o izvođenju radova u inozemstvu, a posebno u SR Njemačkoj;
- tehničkoj, kadrovskoj i stručnoj osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u SR Njemačkoj. Pravo na dodjelu kontingenta radnih dozvola imaju one tvrtke koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost za koju traže korištenje kontingenta radnih dozvola.
III.
Redovita godišnja raspodjela, odnosno potvrda korištenja već dodijeljenog kontingenta radnih dozvola, obavlja se u rujnu tekuće godine za naredno obračunsko razdoblje, i to od 1. listopada tekuće do 30. rujna iduće godine. Raspodjela se obavlja po primitku obavijesti SR Njemačke o veličini kontingenta radnih dozvola koje Republika Hrvatska može koristiti za naredno obračunsko razdobIje.
IV.
Redovita raspodjela kontingenta radnih dozvola tvrtkama koje izvode radove u SR Njemačkoj obavlja se temeljem:
- realizacije iskazane u bilanci za prethodnu poslovnu godinu predane financijskim organima SR Njemačke i Ministarstva rada i socijalne skrbi;
- postotka iskorištenosti dodijeljenoga kontingenta radnih dozvola u proteklom obračunskom razdoblju i postignutim poslovnim rezultatima za navedeno razdoblje;
- transfera deviza (i dobiti) u Republiku Hrvatsku;
- urednog poslovanja u SR Njemačkoj i u Republici Hrvatskoj;
- ukupnog vremena izvođenja radova u SR Njemačkoj i liste poslovnih partnera;
- stečenih odobrenja i atesta (certifikati-ISO 9000 i slično) za izvođenje radova iz određene djelatnosti. Tvrtke koje izvode radove u SR Njemačkoj dužne su, sukladno Njemačkim propisima, uredno voditi poslovne knjige i drugu propisanu dokumentaciju, te poštovati propise i dobre poslovne običaje.
V.
Kontingent radnih dozvola dodjeljuje se jednom godišnje i redovno vrijedi za obračunsko razdoblje od 1. listopada tekuće do 30. rujna iduće godine. Jednom dodijeljeni kontingent radnih dozvola nije stalan već podliježe promjeni na bazi postotka iskorištenosti dodijeljenih kontingenata u prošlom, ali i u tekućem obračunskom razdoblju. Za neiskorišteni postotak dodijeljenog kontingenta radnih dozvola u proteklom obračunskom razdoblju, tvrtki se smanjuje dodijeljeni kontingent radnih dozvola u istom relativnom iznosu za iduće obračunsko razdoblje. Isti postupak primjenjuje se i u tekućem obračunskom razdoblju.
VI.
Broj radnih dozvola koji se dodjeljuje tvrtki ovisan je o veličini tvrtke i broju proizvodnih djelatnika u tvrkki iz djelatnosti za koju se dodjeljuje kontingent. Broj radnih dozvola dodijeljen tvrtki za tekuće obračunsko razdoblje može biti najviše 50% od broja proizvodnih djelatnika u tvrtki koja zapošljava do 100 djelatnika, a u tvrtki koja zapošljava 101 i više djelatnika broj dobivenih radnih dozvola ne smije biti veći od 35% od broja proizvodnih djelatnika u tvrtki iz djelatnosti za koju se tvrtki dodjeIjuje kontingent.
VII.
Odluku o raspodjeli godišnjeg kontingenta radnih dozvola donosi Komisija. Komisija utvrđuje za svaku godinu raspodjelu ukupnog broja kontingenta radnih dozvola prema djelatnostima. Komisija donosi Poslovnik o svom radu. Komisija može u svom radu pribaviti odgovarajuća mišljenja od Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Zavoda za platni promet, banaka i dr.
VIII.
Komisija objavljuje natječaj u Narodnim novinama za dodjelu kontingenta radnih dozvola za tvrtke koje će izvoditi radove u SR Njemačkoj. Rok za podnošenje prijave na natječaj iz stavka 1. ovog članka ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja. Uz prijavu za natječaj tvrtke trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
- izvod iz sudskog registra tvrtke ili ovjerenu fotokopiju:
- broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u tvrtki na dan podnošenja zahtjeva;
- izvješće o godišnjem obračunu s bilancom uspjeha za posljednje dvije godine poslovanja;
- bonitet tvrtke od Zavoda za platni promet;
- dokaze o stručnoj osposobljenosti rukovodnih kadrova (znanje njemačkog jezika). Za izvođenje radova u SR Njemačkoj tvrtka kojoj je dodijeljen kontingent radnih dozvola može uputiti radnika s kojim ima zasnovan stalni radni odnos u pravilu u trajanju od najmanje godinu dana do momenta upućivanja na rad u inozemstvo. Komisija će tvrtki koja ustupi dodijeljeni kontirkgent radnih dozvola drugoj tvrtki, oduzeti dodijeljeni kontingent. Necjelovite i nepravodobno podnesene prijave Komisija neće razmatrati.
IX.
Komisija će pratiti iskorištenje dodijeljenog broja radnih dozvola tvrtkama putem ovjeravanja ugovora u Ministarstvu rada i socijalne skrbi u Zagrebu.
X.
Ako tvrtka ne započne s radom u roku od mjesec dana Komisija će joj oduzeti dodijeljeni kontingent radnih dozvola. Rok iz stavka 1. Komisija može na zahtjev korisnika u opravdanim slučajevima produljiti do 90 dana.
XI.
Tvrtki koja ne poštuje propise njemačke strane oduzet će se kontingent radnih dozvola.
XII.
Nadzor nad radom naših tvrtki i primjenom propisa o izvođenju radova u inozemstvu obavljat će Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.
Klasa: 101-04/94-01/03
Urbroj : 5030105-94-8
Zagreb, 28. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti