POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dnevni pregled - kolektivni ugovor radno pravo - odluka o razvrstavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br 29/94 i 55/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina
I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja naknade te propisuju obrasci popisa o naknadi za kvalitetno poljoprivredno sjeme pšenice, raži, ječma, kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira, djeteline, lucerne i travne smjese (u daljnjem tekstu: kvalitetno poljoprivredno sjeme), sve vrste NPK mineralnih gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK gnojiva) i konzerve sardina u sjemenovom ulju i umaku od povrća (u daljnjem tekstu: sardina konzerve).

Članak 2.
Korisnici naknade su proizvođači ili dorađivači kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i proizvođači NPK gnojiva, za prodane i isporučene količine tih proizvoda iz domaće proizvodnje, pravnim i fizičkim osobama koje ih koriste za proizvodnju u poljoprivredi na teritoriju Republike Hrvatske. ako su pri prodaji svojih proizvoda umanjili kupcima prodajnu cijena tih proizvoda za iznos naknade. Korisnici naknade jesu i proizvođači sardina konzervi za prodane I isporučene količine tog proizvoda na domaćem tržištu ili izvozu.

Članak 3.
Korisnik naknade ostvaruje pravo na naknadu podnošenjem zahtjeva za isplatu jedinici Zavoda z.a platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod), kod koje ima otvoren žiro-račun.
Uz zahtjev za isplatu korisnik naknade prilaže:

  1. obračun naknade (u četiri primjerka), posebno iskazan za svaku vrstu kvalitetnog poljoprivrednog sjemen NPK gnojiva i sardina konzervi po jedinici proizvoda i ukupne količine proizvoda;
  2. fakturu o prodaji proizvoda odnosno obračun u slčaju isporuke kvalitetnog poljoprivrednog sjemena za vlastite potrebe, na kojima je obračunato umanjenje cijene iznos naknade za svaku vrstu i količinu proizvoda;
  3. dokument o isporuci proizvoda za koji se traži naknada, ovjeren potpisom i pečatom prijevoznika odnosno čitljivim potpisom kupca;
  4. izjavu korisnika naknade da se zahtjev podnosi prvi puta, da proizvod potječe iz domaće proizvodnje a za sardine na konzerve i da su proizvedene od domaćeg ulova plave ribe ;
  5. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.


Članak 4.
Jedinica Zavoda provjerava da li je zahtjev za isplatu naknade podnijet u skladu s odredbama Zakona o novčanim poticajima I naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 29/94 I 55/94) I ovoga pravilnika.
Nakon izvršene provjere, jedinica Zavoda jedan ovjereni primjerak obračuna naknade vraća korisniku naknade, drugi s ostalom dokumentacijom zadržava za svoje potrebe, a treći primjerak zajedno s nalogom za isplatu dostavlja u roku od tri dana Zavodu, Poslovnica 2, Zagreb, Smičiklasova broj 17, koja kopiju naloga nakon svake izvršene isplate odmah dostavlja Ministarstvu poljoprivrede I šumarstva. Četvrti primjerak obračuna jedinica Zavoda obvezna je u roku od tri dana od dana podnesenog zahtjeva dostaviti Ministarstvu poljoprivrede I šumarstva, Zagreb, Avenija Vukovar 78.

Članak 5.
Naknada za kvalitetno poljoprivredno sjeme NPK gnojiva I sardina konzerve isplaćuje se na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva pojloprivrede I šumarstva - sredstva za novčane poticaje I naknade a u korist žiro-računa korisnika naknade.

Članak 6.
Korisnik naknade je obvezan voditi pravilan, uredan I pravovremeni popis o ostvarenim naknadama na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj pravilnik I čine njegov sastavni dio.

II. KAZNENE ODREDBE

Članak 7.
Novčanom kaznom u visini od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako je naknada obračunata protivno odredbama ovoga pravilnika (članak 3.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se I odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u visini od 1.500 do 3.000 kuna.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu I postupku ostvarivanja regresa za kvalitetno poljoprivredno sjeme I NPK mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 3/94).

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-01/52
Urbroj: 525-01-94-2
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing, v.r.

Obrazac br. 1.
POPIS O NAKNADAMA I KORISNICIMA NAKNADA ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME
Za mjesec ________________________19___ godine.
_ _______________________________
Redni Broj I Vrst Količina Broj I Iznos naknade u K Korisnik naknade -fizička
broj datum poljo- sjemena datum Po kg. sj.jed. Uk. ( ime,prezime,prebivalište
fakture privrednog u tonama otpremnice i adresa) ili naziv pravne
sjemena sjemena osobe
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________

Obrazac br. 2.
POPIS 0 NAKNADAMA I KORISNICIMA NAKNADA ZA NPK MINERALNA GNOJIVA

Za mjesec ____________________________ 19____ godine
_ _______________________________
Redni Broj I Vrst Količina Broj I Iznos naknade u K Korisnik naknade -fizička
broj datum NPK NPK datum Po kg. Uk. ( ime,prezime,prebivalište
fakture gnojiva gnojiva otpremnice I adresa) ili naziv pravne
u tonama NPK gnojiva osobe
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________

Obrazac br. 3.
POPIS O NAKNADAMA I KORISNICIMA NAKNADA ZA SARDINA KONZERVE

Za mjesec _______________ 19______ godine
_ _______________________________
Redni Broj I Vrst Količina Broj I Iznos naknade u K Korisnik sardina konzervi
broj datum sardina u tonama datum Po kg. Ukupno - naziv pravne I fizičke osobe
fakture konzerve otpremnice i adresa, zemlja
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti