POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - diskusije - uredba o otpisu - popis kozmetičkih izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br 29/94 i 55/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi

I. TEMELJNE ODREDRE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom uređuje način i postupak za ostvarivanje novčanih poticaja, vrijeme u kojem je korisnik novčanih poticaja dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak te propisuju obrasci popisa o ostvarenim novčanim poticajima.

Članak 2.
Pravo na novčani poticaj imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: korisnik), koji proizvode za tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.
Korisnici ostvaruju novčani poticaj podnošenjem zahtjeva za isplatu jedinici Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod), kod koje imaju otvoren žiro-račun.
Korisnik novčanog poticaja - fizička osoba ostvaruje novčani poticaj iz članka 6. stavka 1. točke 1 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 29/94 i 55/94) (u daljnjem tekstu: Zakon) preko pravnih osoba koje obavljaju djelatnost :
- otkupa kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka;
- prerade odnosno otkupa soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe, lista duhana i plodova maslina;
- selekcije ili stručnog nadzora nad proizvodnjom kvalitetnog rasplodnog podmlatka goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi i selekcioniranih matica pčela;
- umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja, ovaca, koza i konja.
Pravne osobe iz članka 6. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona ostvaruju novčani poticaj podnošenjem zahtjeva za isplatu Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Zagreb, Avenija Vukovar 78.

II. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KRAVLJE, OVČJE I KOZJE MLIJEKO

Članak 4.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za kravlje, ovčje i kozje mlijeko korisnik prilaže:

 1. Obračun novčanog poticaja (u četiri primjerka), posebno za svaku vrstu mlijeka, u kojem su naznačeni količina mlijeka u litrama, podaci o preračunavanju na 3,2% mliječne masti za mlijeko i obračunati iznos novčanog poticaja po litri mlijeka te ukupan iznos;
 2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine mlijeka;
 3. izajavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;
 4. nalog za isplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavku. 1. ovoga članka podnosi se u roku od 60 dana od dana preuzimanja mlijeka od proizvođača.

Članak 5.
Novčani poticaj se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje mlijeko koje glede kakvoće odgovara propisu o zaštitnoj cijeni mlijeka.

III OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA SOJU, SUNCOKRET, ULJANU REPICU, ŠEĆERNU REPU, LIST DUHANA I PLODOVE MASLINA

Članak 6.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, list duhana i plodove maslina korisnik prilaže:

 1. obračun novčanog poticaja (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta proizvoda, količina proizvoda u kilogramima odnosno sjemenskim jedinicama, obračunati iznos novčanog poticaja po kilogramu odnosno sjemenskoj jedinici te ukupan iznos;
 2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine proizvoda, odnosno potvrdu primitka ako se kod korisnika obavlja prerada vlastitih proizvoda;
 3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;
 4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.


Članak 7.
Korisnik novčanog poticaja ostvaruje novčani poticaj za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, list duhana i plodove maslina, koji glede kakvoće odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu odnosno ispunjavaju uvjete određene propisima o zaštitnim cijenama proizvoda za koje je ista određena.
Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz članka 6 stavka 1. ovoga pravilnika podnosi se najkasnije do 31. siječnja iduće godine, a za plodove masline i lista duhana najkasnije do 31. ožujka iduće godine.

IV. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA RASPLODNA GRLA IZVORNIH PASMINA GOVEDA I KONJA

Članak 8.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za rasplodna grla izvornih pasmina koja korisnik prilaže:

 1. potvrdu ovlaštene ustanove ili za to posebno osnovane komisije za slučajeve vlastite prozvodnje koja od strane ovlaštene ustanove o uvođenju grla u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla;
 2. Obračun novčanog poticaja (u 4 primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta, pasmina, uzgojena kategorija, matični broj grla, iznos novčanog poticaja i korisnik;
 3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta u tekućoj godini;
 4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma, izvršenja naloga.

Korisnik ima pravo na isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka jedanput godišnje, za umatičena rasplodna grla konja hrvatskog posavca i lipicanca sljedećih uzgojnih kategorija:
- kobile sposobne za rasplod i
- pastuhe upisane u knjigu pastuha odabranih od strane komisije za odabir muških rasplodnih grla
Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije do 31. siječnja iduće godine. Nalog za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka izdaje ministar poljoprivrede I šumarstva. Nalog se podnosi na naplatu Zavodu, Podružnici Zagreb, Poslovnici 2, Smičiklasova 17.

Članak 9.
Raspodjelu iznosa iz članka 6. stavka 1. točke 4a. Zakona, izvršit će Ministarstvo na prijedlog Županije Istarske, vodeći računa o broju grla I realizaciji dijela utvrđenog programa zaštite izvornih pasmina goveda. Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

Članak 10.
Korisnik novčanog poticaja iz članka 8. I stavka 1. I članka 9. stavka 1. ovoga pravilnika, dužan je grlo za koje je ostvario novčani poticaj, držati u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja.

V. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK

Članak 11.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi I selekcioniranih matica pčela korisnik prilaže:

 1. Potvrdu Poljoprivrednog centra Hrvatske - Stočarskog selekcijskog centra Zagreb o uvođenju u Središnji matični popis muških I ženskih rasplodnih grla koje se od dana stupanja na snagu Zakona uvode u proizvodnju potvrdu pravne osobe koja je ovlaštena za selekciju konja o upisu u Središnji matični popis muških I ženskih rasplodnih grla koja se od dana stupanja na snagu Zakona uvode u proizvodnju, odnosno potvrdu Poljoprivrednog centra Hrvatske, da su roditeljska jata peradi I pčelinje zajednice iz domaće proizvodnje I upisani u matični popis za proizvodnju rasplodnih jata odnosno selekcioniranih matica pčela:
 2. obračun novčanog poticaja (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta I broj rasplodnih podmladaka, iznos novčanog poticaja po grlu (komadu) te ukupan iznos.
 3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi put.
 4. nalog za naplatu, obrazac broj 43- Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana poroda plotkinje spolne zrelosti rasplodnjaka, zasnivanja rasplodnog jata roditelja odnosno oplođene testirane pčelinje matice.

Članak 12.
Korisnik je dužan kvalitetni rasplodni podmladak držati u uzgoju:

 1. kravu do starosti 5 godina;
 2. bika do starosti 3 godine;
 3. krmače do starosti 2.5 godine;
 4. nerasta do starosti 2.5 godine;
 5. ovcu do starosti 4 godine;
 6. ovna do starosti 3 godine;
 7. kozu do starosti 4 godine;
 8. jarca do starosti 3 godine;
 9. pastuha do korištenja u 3 pripusne sezone;
 10. kobilu do ostvarene proizvodnje 3 ždrebeta;
 11. rasplodna jata 1 proizvodnu godinu;
 12. pčelinju maticu 1 proizvodnu godinu.


Članak 13.
Nastale zdravstvene ili reproduktivne poremećaje ili nezadovoljavajuću proizvodnu sposobnost kvalitetnog rasplodnog podmlatka utvrđuje pravna osoba koja obavlja poslove zdravstvene zaštite stoke, a proizvodnu sposobnost grla područna selekcijska služba odnosno pravna osoba ovlaštene za selekciju konja I pčelinjih matica. O utvrđenim razlozima za izlučivanje iz uzgoja kvalitetnog rasplodnog podmlatka iz stavka 1. ovoga članka obavezno se sastavlja zapisnik kojeg je korisnik dužan čuvati do isteka roka iz članka 12. ovoga pravilnika. Ako korisnik izluči kvalitetni rasplodni podmladak iz uzgoja suprotno odredbi članka 12. ovoga pravilnika dužan je u roku 15 dana od dana izlučenja grla, naplaćeni iznos novčanog poticaja vratiti jedinici Zavoda koja je isplatila novčani poticaj.

VI. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA TROŠKOVE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA, SVINJA, KOZA I KONJA

Članak 14.
Pravna osoba je ovlaštena za poslove umjetnog osjemenjivanja dužna je korisniku na potvrdi o izvršenom umjetnom osjemenjivanju koju izdaje na propisanom PUO obrascu, u skladu s odredbama Pravilnika o matičnim I proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla I o načinu njihovog označivanja ("Narodne novine", broj 9/86), upisati I iznos umanjenja cijene u visini troškova novčanog poticaja za umjetno osjemenjivanje po jednoj plotkinji.

Članak 15.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za troškove umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja, ovaca, koza I konja korisnik prilaže:

 1. obračun novčanog poticaja (u četiri primjerka) u kojem je naznačena:vrsta I broj osjemenjenih plotkinja, iznos novčanog poticaja po grlu I ukupan iznos.
 2. mjesečno izvješće o izvršenom prvom umjetnom osjemenjivanju u istom reprodukcijskom ciklusu.
 3. izjavu da se zahtjev za navedeni reprodukcijski ciklus podnosi prvi put.
 4. nalog za naplatu obrazac broj 43- Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Podaci dani u mjesečnom izvješću iz stavka 1. točke ovoga članka moraju biti u skladu s dokumentacijom i sadržajem izvješća propisanog Pravilnikom o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti ("Narodne novine", br. 4/90). Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članak podnosi se u roku 60 dana od dana podnošenja mjesečnog izvješća o broju umjetno osjemenjenih plotkinja.

VII. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU GROŽĐA NA OTOCIMA I POLUOTOKU PELJEŠCU

Članak 16.
Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za grožđe nadležni županijski ured prilaže:
1. obračun novčanog poticaja (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni vlasnici odnosno posjednici vinogradske površine vinograda po vlasniku odnosno korisniku, I novčanog poticaja po vlasniku odnosno korisniku ukupan pregled površina I iznos novčanog poticaja po katastarskoj općini sveukupan pregled površina pod vinogradima, općini I ukupan iznos novčanih poticaja za proizvodnju;
izjavu nadležnog županijskog ureda da su vlasnici odnosno posjednici vinograda upisani u Registar proizvožača grožđa I da uzgajaju sorte grožđa dopuštene Pravilnikom o rajonizaciji vinogradskih područja proizvodnji I prometu grožđa I proizvoda od grožđa I vina te označavanju I zaštiti geografskog porijekla imena I oznake vina ("Narodne novine", br. 34/78);
3. nalog za naplatu, obrazac 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga;
Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju: lipanj - prosinac tekuće godine.

VIII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA TESTNE STANICE, ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD, ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MLIJEKA

Članak 17.
Korisnici novčanih poticaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke 5,6,7. I 8. I stavka 2. Zakona su: Poljoprivredni centar Hrvatske u Zagrebu, Veterinarski zavodi Hrvatske, Centar za reprodukciju u stočarstvu, Centar za unapređivanje stočarstva u Osijeku, Veterinarska stanica Varaždin I Veterinarska stanica Slavonski Brod.

Članak 18.
Korisnik novčanog poticaja iz članka 17. ovoga pravilnika ostvaruje novčani poticaj na temelju ugovora:

 1. o provedbi uzgojno-selekcijskih mjera u stočarstvu;
 2. o provedbi programa zdravstvene zaštite mlijeka;
 3. o provedbi programa unapređenja reprodukcije u stočarstvu;
 4. o proizvodnji I plasmanu sjemena(sperme) kvalitetnih bikova;
 5. o ispitivanju bikova na vlastiti test (performance test);
 6. o ispitivanju tovnih sposobnosti bikova (progeni test).

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka korisnik sklapa s Ministarstvom za svaku kalendarsku godinu.

Članak 19.
Nalog za isplatu novčanog poticaja iz članka 17. stavka 1. ovoga pravilnika izdaje ministar poljoprivrede I šumarstva temeljem podnesenih kvartalnih izvješća o proizvodnji I plasmanu I ostvarenim rezultatima u prethodnom kvartalu, a za zadnji kvartal po podnesenom godišnjem izvješću s aktivnostima odnosno ostvarenim rezultatima. Nalog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na naplatu Zavodu. Podružnici Zagreb, Poslovnici 2, Smičiklasova 17.

IX. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 20.
Jedinica Zavoda kod koje korisnik ima otvoren žiro-račun provjerava da li je zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnijet u skladu s odredbama Zakona I ovoga pravilnika te nakon toga jedan ovjereni primjerak obračuna novčanog poticaja vraća korisniku, drugi s ostalom dokumentacijom zadržava, a treći zajedno s nalogom za isplatu dostavlja u roku tri dana Zavodu, Poslovnica 2, Zagreb, Smičiklasoca 17, koja kopiju naloga za isplatu nakon svake izvršene isplate odmah dostavlja Ministarstvu. Četvrti primjerak obračuna jedinica Zavoda obvezna je u roku tri dana od dana podnesenog zahtjeva dostaviti Ministarstvu, Zagreb, Avenija Vukovar 78.

Članak 21.
Novčani poticaj isplaćuje se na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva - sredstva za novčane poticaje I naknade, a u korist žiro-računa korisnika novčanog poticaja.

Članak 22.
Korisnik novčanog poticaja obvezan je voditi pravilan, uredan I pravovremeni popis na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj pravilnik I čine njegov sastavni dio.

Članak 23.
Pravan osoba kojoj je isplaćen novčani poticaj za korisnika novčanog poticaja -fizičku osobu, obvezan je proizvođaču isplatiti novčani poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.
Novčanom kaznom u visini od 5.000 do 10.000 K kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

 1. ako novčani poticaj obračunat protivno odredbama ovoga pravilnika (članak 4,6,8,9,11,15. I 16.);
 2. ako ne drži premirano grlo u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja (članak 10.);
 3. ako ne vrati novčani poticaj u roku od 15 dana od dana izlučenja grla(članak 13. stavak 3.);
 4. ako korisniku novčanog poticaja - fizičkoj osobi ne isplati novčani poticaj u roku 15 dana od dana kada joj je isplaćen novčani poticaj (članak 23.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se I odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.500 do 3.000 K.

Članak 25.
Novčanom kaznom u visini od 1.000 do 3.000 K kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

 1. ako ne čuva zapisnik do isteka roka iz članka 12. ovoga pravilnika (članak 13. stavak 2.);
 2. ako korisniku na potvrdi o izvršenom umjetnom osjemenjivanju ne upiše iznos umanjena cijena u visini troškova novčanog poticaja (članak 14.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se I odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 1.500 K.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu I postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 3/94).

Članak 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-01/53
Urbroj: 525-01-94-2
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing, v.r.
Obrazac br. 1.
POPIS O NOVČANIM POTICAJIMA I KORISNICIMA NOVČANIH POTICAJA ZA MLIJEKO
___________________________________
(Naziv pravne osobe - podnosioca zahtjeva)
VRSTA MLIJEKA: _________________ ZA MJESEC ____________ 19__ GODINE
_ _______________________________
Red Korisnik novčanog poticaja Količina Podatak o Količina Iznos novčanog Ukupan Datum
broj fizička osoba(ime, prezime, otkupljenog kontroli preračunata poticaja K/l iznos isplate
prebivalište I adresa) ili naziv mlijeka l kvalitete na 3.2 m.m. novčanog novčanog
pravne osobe %, m.m. poticaja poticaja
korisniku
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________

Obrazac br.2.
POPIS O NOVČANIM POTICAJIMA I KORISNICIMA NOVČANIH POTICAJA ZA SOJU,SUNCOKRET,ULJANU REPICU,ŠEĆERNU REPU,LIST DUHANA I PLODOVE MASLINE
________________________
(Naziv pravne osobe - podnosiocu zahtjeva)
VRSTA PROIZVODA: _______________ ZA MJESEC ____________19__ GODINE
_ _______________________________
Red. Korisnik novčanog poticaja Količina Podatak o Otkupna Iznos novčanog Ukupan Datum
broj fizička osoba(ime, prezime, otkupljenog kontroli cijena poticaja K/kg iznos isplate
prebivalište I adresa) ili naziv proizvoda kvalitete K/kg novčanog novčanog
pravne osobe kg poticaja poticaja
korisniku
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________

Obrazac br. 3.
POPIS O NOVČANIM POTICAJIMA I KORISNICIMA NOVČANIH POTICAJA ZA RASPLODNA GRLA IZVORNIH PASMINA GOVEDA I KONJA
____________________________
(Naziv pravne osobe - podnosioca zahtjeva)
VRSTA PASMINE: ______________ ZA MJESEC ___________ 19___ GODINE
_ _______________________________
Redni Umatičeno grlo Novčani poticaji Korisnik novčanih
broj Uzgojna kategorija Matični broj Iznos K po grlu Dat ispl. poticaja fizička osoba
(ime,prezime,prebivalište
I adresa) ili naziv pravne osobe
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _______________________________

Obrazac br. 4.
POPIS O NOVČANIM POTICAJIMA I KORISNICIMA NOVČANIH POTICAJA ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK
________________________________
(Naziv pravne osobe - podnosioca zahtjeva)
VRSTA STOKE: _______________ ZA MJESEC ____________19____ GODINE
_ _______
Redni Umatičeno podmladak Datum uvođenja Novčani poticaj Korisnik novčanih
broj Prigojni broj Matični broj u središnji Iznos po grlu Dat. ispl poticaja fizička osoba
matični popis (ime,prezime,prebivalište
i adresa) ili naziv pravne osobe
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
_ _________
Obrazac br. 5.
POPIS O NOVČANIM POTICAJIMA I KORISNICIMA NOVČANIH POTICAJA ZA TROŠKOVE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA STOKE
___________________________________
(Naziv pravne osobe - podnosioca zahtjeva)
VRSTA STOKE: ____________________ ZA MJESEC ___________ 19____GODINE
_ _______________________________
Redni Broj po prvi Za period Iznos novčanog Ukupan iznos Ser. broj PUO-
broj puta umjetno osjemenjivanja poticaja po novčanih poticaja obrasca
osjemenjenih plotkinja plotkinji od N0 do N0
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
UKUPNO
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti