POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni ured - ispravak podataka projekti - popis priznatih vlada ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 30/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Članak 1.
Ovom Uredbom određuju se građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu, odnosno suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole daje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
Članak 2.
I.PROMETNE GRAĐEVINE
1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima
- Glavna magistralna cesta (autocesta, poluautocesta i brza cesta)
- Međunarodni cestovni granični prijelaz
1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima
- Magistralna željeznička pruga, te kolodvori i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada.
1.3. Zrakoplovne građevine
-Zračna luka za međunarodni i unutarnji promet za prihvat i otpremu zrakoplova težih od 5.700 kg
1.4 Pomorske građevine
- Morska luka otvorena za međunarodni promet
- Morska luka za potrebe državnih tijela
1.5. Riječne građevine
- Luka i pristanište na unutarnjem plovnom putu
- Unutarnji plovni put (rijeka, kanal)
II. ENERGETSKE GRAĐEVINE
2.1. Elektroenergetske građevine
- Hidroelektrana instalirane snage 20 MW i veće
- Termoelektrana-toplana instalirane snage 50 MW i veće
- Nuklearna elektrana
- Elektrana instalirane snage 10 MW i veće s nekonvencionalnim izvorom energije
- Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 220 kW i višeg
2.2. Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima
- Eksploatacijsko polje nafte i plina
- Podzemno skladište prirodnog plina
- Magistralni naftovod i plinovod
- Međunarodni naftovod i plinovod, uključivo naftni i plinski terminal
- Produktovod, uključivo terminal naftnih derivata
2.3. Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina
- Rudnik radioaktivnih mineralnih sirovina
III. VODNE GRAĐEVINE
3.1. Regulacijske i zaštitne građevine
- Na graničnom vodotoku, te vodotoku i jezeru koje presijeca državna granica (prekogranične vode)
- Na vodotoku i kanalu od posebnog državnog interesa (s dijelom sliva u drugoj državi) za zaštitu od poplava područja i naselja s više od 25.000 stanovnika, magistralnih cesta i magistralnih željezničkih pruga, s korištenjem voda za vodoopskrbu s više od 250 l/s i energetskim korištenjem s više od 20 MW
- Na vodotoku s površinom sliva većom od 500 km2 [B1]
- Retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremine veće od 5 mln m3
- Za zaštitu od erozija i bujica na dijelovima sliva graničnog vodotoka ili kojeg presijeca državna granica, te vodotocima i kanalima od posebnog državnog interesa
- Lateralni kanal i druga građevina za zaštitu od poplava melioracijskih površina (poljoprivrednog zemljišta) površine veće od 2.000 ha
- Sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta površine veće od 200 ha
3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju
- Sustav melioracijske odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, crpne stanice) površine veće od 2.000 ha
3.3. Građevine za korištenje voda
- Vodoopskrbni sustav (vodozahvat površinskih odnosno podzemnih voda, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni dovodni cjevovodi, vodospreme) kapaciteta više od 250 l/s
- Retencija i akumulacija za korištenje voda za vodoopskrbu zapremine veće od 1 mln m3
- Akumulacija hidroelektrane s pripadajućim funkcionalnim dijelovima, sa zapreminom vode kod kote normalnog uspora većom od 1 mln m3
- Ribnjak površine veće od 100 ha
- Pastrvski ribnjak na vodotocima koji se koriste ili se predviđaju koristiti za vodoopskrbu vodnogospodarskim osnovama i planovima
3.4. Građevine za zaštitu voda
- Sustav ze odvodnju otpadnih voda (kolektori, glavni odvodni kanali, rasteretne i retencijske građevine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, ispust i dr.) kapaciteta većeg od 50.000 ekvivalentnih stanovnika (ES)
IV. PROIZVODNE GRAĐEVINE
4.1. Građevine za:
- Proizvodnju baznih kemijskih proizvoda, preradu nafte, preradu i obradu otpada, preradu obojenih metala, crnu metalurgiju, preradu nemetalnih minerala, cement, staklo, keramiku, celulozu, papir, tekstil i kožu
- Gradnju i održavanje brodova
- Proizvodnju i promet na veliko lijekova i opojnih droga
- Proizvodnju otrova upotrebom otrova Skupine I i promet na veliko otrova
- Proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja
- Proizvodnju eksplozivnih tvari, te terminal za istovar, pretovar i skladištenje eksplozivnih tvari kapaciteta 1.000 kg i većeg
4.2. Ostale građevine
- Slobodna zona
- Mrijestilište
V. ŠPORTSKE GRAĐEVINE
- Športska građevina državnog značenja
- Športski i rekreacijski centar s više športskih sadržaja površine 50.000 m2 i veće
- Igralište za golf
VI. TURISTIČKE I UGOSTITELJTSKE GRAĐEVINE
- Nautičko-turistički centar i marina kapaciteta 200 vezova i većeg
VII. GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM
- Građevina za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada
VIlI. GRAĐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
8.1. Zaštićeni dijelovi prirode
- Građevina u nacionalnom parku i parku prirode izvan obuhvata detaljnih dokumenata prostornog uređenja
- Građevina u posebnom rezervatu
Članak 3.
Građevine za koje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole pribavlja suglasnost su:
I. PROMETNE GRAĐEVINE
1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima
- Ostale magistralne ceste
- Međudržavni cestovni granični prijelaz
1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima
- Željeznička pruga I. i II. reda te kolodvori i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada
1.3. Zrakoplovne građevine
- Zračna luka za prihvat i otpremu zrakoplova težine do 5.700 kg
- Radionavigacijski, telekomunikacijski i radarski uređaj u zračnom prometu
1.4. Poštanske i telekomunikacijske građevine
- Poštanska građevina međunarodnog i međumjesnog kapaciteta
- Telekomunikacijska građevina međunarodnog i međumjesnog kapaciteta (nepokretne satelitske postaje, centrale, svjetlosni i koaksijalni kabeli, mikrovalne komunikacije s radio koridorima)
- Telekomunikacijska građevina za emitiranje radio i TV programa utvrđena frekvencijskim planovima (nepokretne satelitske postaje, odašiljači, mikrovalne komunikacije s radio koridorima)
1.5. Pomorske građevine
- Ostale morske luke, osim luka nautičkog turizma
- Radionavigacijski, telekomunikacijski i radarski uređaj u pomorskom prometu
II. ENERGETSKE GRAĐEVINE
2.1. Elektroenergetske građevine
- Hidroelektrana instalirane snage manje od 20 MW
- Termoelektrana - toplana instalirane snage manje od 50 MW
- Elektrana instalirane snage manje od 10 MW s nekonvencionalnim izvorom energije
- Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 110 kV
2.2. Građevine eksploatacije mineralnih sirovina
- Eksploatacijsko polje geotermalne vode
- Eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina (ugljen, metali, nemetali, arhitektonski i tehnički građevni kamen)
III. VODNE GRAĐEVINE
3.1. Regulacijske i zaštitne građevine
- Na vodotoku i kanalu koji mijenja ili utječe na vodni režim područja dviju ili više županija
- Na vodotoku i kanalu kojima se štite od poplava područja (naselja) s više od 10.000 stanovnika, industrijske zone i postrojenja površine veće od 100 ha, magistralne i re gionalne prometnice, sustavi melioracijske odvodnje površine veće od 400 ha
- Na vodotoku i kanalu s površinom sliva većom od 100 km2
- Retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenske akumulacije s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremine veće od 500.000 m3
- Za zaštitu od erozija i bujica, kojima se mijenja ili utječe na režim voda područja dviju ili više županija
- Na ostalim unutrašnjim vodama i vodotocima od značenja za Republiku Hrvatsku, na kojima se osigurava provođenje jedinstvenog plana upravljanja republičkim vodama
3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju
- Sustav melioracijske odvodnje (glavni odvodni kanali, sabirni kanali, crpne stanice) površine veće od 400 ha
- Sustav melioracijske odvodnje koji mijenja ili utječe na vodni režim područja dviju ili više županija
3.3. Građevine za korištenje voda
- Vodoopskrbni sustav (vodozahvat površinskih odnosno podzemnih voda, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni dovodni cjevovodi, vodospreme) kapaciteta većeg od 50 l/s
- Regionalni vodoopskrbni sustav čije se izvorište nalazi na području druge županije i čije odluke o zaštiti izvorišta donose sporazumno skupštine dviju ili više županija
- Regionalni vodoopskrbni sustav koji mijenja ili utječe na vodni režim površinskih i podzemnih voda područja dviju ili više županija
- Retencija i akumulacija za korištenje voda za vodoopskrbu zapremine veće od 100.000 m3
- Sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje koji mijenja ili utječe na vodni režim područja dviju ili više županija
- Akumulacija hidroelektrane s pripadajućim funkcionalnim dijelovima sa zapreminom vode kod kote normalnog uspora većom od 100.000 m3
- Akumulacija hidroelektrane koja utječe na vodni režim područja dviju ili više županija
- Ribnjak koji mijenja ili utječe na vodni režim područja dviju ili više županija
- Ostale građevine za korištenje voda za pogonske i druge namjene i drugi radovi radi osiguranja korištenja voda za različite namjene, koji mogu utjecati na vodni režim graničnih vodotoka, voda i vodotoka presječenih državnom granicom, te vodotoka i kanala od posebnog državnog interesa
3.4. Građevine za zaštitu voda
- Sustav za odvodnju otpadnih voda (kolektori, glavni odvodni kanali, rasteretne i retencijske građevine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, ispust i dr.) kapaciteta većeg od 25.000 ekvivalentnih stanovnika (ES)
IV. PROIZVODNE GRAĐEVINE
4.1. Građevine za:
- Stočarsku i peradarsku proizvodnju kapaciteta 200 uvjetnih grla i većeg
- Klanje i odstranjivanje stoke i životinja ako se građevina nalazi izvan građevinskog područja naselja
- Uzgajanje riba i drugih mnrskih organizama
V. ŠPORTSKE GRAĐEVINE
- Športski i rekreacijski centar s više športskih sadržaja površine veće od 30.000 m2
- Stadion s gledalištem za više od 10.000 gledatelja
- Športska dvorana s gledalištem za više od 3.000 gledatelja
- Skijalište sa žičarom
- Streljana za vatreno oružje
- Ostale športske građevine s gledalištem za više od 3.000 gledatelja (športski bazen - zatvoreni ili otvoreni dužine veće od 25 m, veslačka staza, hipodrom, autodrom, motodrom, staza za motokros i karting)
VI. TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE GRAĐEVINE
- Građevina za nautički turizam kapaciteta do 200 vezova
- Ugostiteljsko-građevinska cjelina (naselje) za 1.000 gostiju i više
- Ugostiteljska građevina izvan građevinskog područja naselja i građevina unutar ugostiteljsko-građevinske cjeline btto razvijene površine 2.000 m2 i veće
- Kamp za 1.000 gostiju i više
VII. GRAĐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
7.1. Zaštićeni dijelovi prirode
- Građevina u nacionalnom parku i parku prirode unutar obuhvata detaljnih dokumenata prostornog uređenja, osim građevine stambene namjene
- Građevina u drugim zaštićenim dijelovima prirode međunarodnog i državnog značenja, osim u posebnom rezervatu
7.2. Spomenici kulture
- Građevina unutar povijesne urbanističke cjeline upisane i predložene za upis u Listu svjetske baštine btto razvijene površine veće od 500 m2
Članak 4.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja izdaje lokacijsku dozvolu, odnosno daje suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole i u slučaju rekonstrukcije postojećih građevina iz članka 2. i članka 3. ove Uredbe, ako se tom rekonstrukcijom bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora, te stanje okoliša
Članak 5.
Prema odredbi članka 60. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 30/94) danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati točke 34. do 40. Odredaba za provođenje Prostornog plana Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 12/89).
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
Klasa:350-01/94-01/05
Urbroj : 5030116-94-2
Zagreb, 28. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti