POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - digitalna zbirka - pravilnik o uvozu - odluka o izvanrednom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.), ministar financija uz suglasnost ministarstva pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra znanosti i telnologije i ministra kulture i prosvjete, donosi

PRAVILNIK
o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se postupak za ostvarivanje prava na korištenje povlastica propisanih u Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94 u daljnjem tekstu Uredba) te način izračunavanja iskorištenih povlastica.

II. KORIŠTENJE POVLASTICA UČENIKA I STUDENATA

Članak 2.
Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe koriste pravo na povlasticu na temelju potvrde koju izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.
Potvrda iz stavka 1 ovoga članka za korištenje povlastica za organizirana skupna putovanja izdaje se na Obrascu br. 1 u tri primjerka.
Po jedan primjerak potvrde županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu uručuje vođi puta i prijevozniku, a jedan primjerak zadržava u svojoj evidenciji.
Ako se povlastice koriste za putovanje na redovnim linijama vlakom i brodom, potvrda se izdaje napose o prijevozu vlakom, a napose o prijevozu brodom za stanovitu relaciju.
Na poleđini potvrde prijevoznik upisuje broj korisnika. broj izdane vozne karte, cijenu prijevoza, svotu naplačenu od korisnika i svotu iskorištene povlastice.

Članak 3.
Povlastice iz članka 6. Uredbe korisnici ostvaruju uz potvrdu obrazovne ustanove na Obrascu br. 2 da je korisnik učenik ili redovni student.
Za dnevna putovanja obrazovna ustanova izdaje potvrdu o upisu u školsku godinu odnosno semestar, a za pojedinačna putovanja potvrdu izdaje napose za svako putovanje.
Prijevoznik za dnevna putovanja izdaje mjesečne pretplatne vozne karte, na temelju iskaznice čiji obrazac sam utvrđuje.
Obrazovne ustanove vode posebnu evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 2. ovoga članka, prema vrstama povlastica.

III. KORIŠTENJE POVLASTICA INVALIDNIH OSOBA

Članak 4.
Osobe iz članka 2. stavka 1 točke 2 Uredbe pravo na povlastice iz članka 7. Uredbe koriste na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb na osnovi dokumentacije iz koje se vidi da se radi o osobi navedenoj u članku 2 stavku 1. točki 2. Uredbe.
Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju korisnici na temelju objave za povlašteni prijevoz (Obrazac br. 3.)
Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje pratitelj invalidne osobe na temelju objave za besplatni prijevoz (Obrazac br 4.)
Na temelju objave za besplatni ili povlašteni prijevoz, ovlašteni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu. Na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevoznik upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat.
Županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb obvezan je voditi evidenciju o izdanim objavama.
Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisnika, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (fotokopiju dokumenta treba priložiti uz evidenciju)

IV. POSTUPAK ZA OBRAČUNAVANJE ISKORIŠTENIH POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Članak 5.
Javna poduzeća Hrvatske željeznice i Jadrolinija - Rijeka (u daljnjem tekstu prijevoznici) sastavljaju obračune za iskorištene povlastice.
Obračun za iskorištene povlastice za skupna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 5., na temelju potvrde (Obrazac br.1).
Obračun za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 6., na temelju izdanih voznih karata
Obračun za iskorištene povlastice za pojedinačna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 7., na temelju izdanih voznih karata.
Obračun za iskorištene povlastice invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 8, na temelju izdanih voznih karata.
Obračun za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 9., na temelju izdanih voznih karata.
Radi uvida u vrstu iskorištenih povlastica i svotu obračunatih sredstava za iskorištene povlastice u unutarnjem putničkom prometu, prijevoznici o tome svakog mjeseca sastavljaju izvješće i dostavljaju ga Ministarstvu kulture i prosvjete (za učenike), Ministarstvu znanosti i tehnologije (za studente), Ministarstvu rada i socijalne skrbi (za invalidne osobe) i Ministarstvu financija za sve korisnike povlsstica i to do 30-og u mjesecu za protekli mjesec.
Oblik i sadržaj izvješća iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će njegovi podnositelji.

Članak 6.
Obrasci od 1 do 9 sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.
Obrasce iz ovoga Pravilnika pribavljaju izdavatelji tih obrazaca.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01
Urbroj : 513-05/94-1
Zagreb, 22. srpnja 1994.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.

Obrazac br.I
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ______________________
Županijski ured za prosvjetu kulturu,informi-
ranje, šport i tehničku kulturu, ____________________
Broj : _____________________
Datum : ___________________-

POTVRDA

za korištenje povlastice 40% od redovne cijene prijevoza za skupna
putovanja učenika-studenata* u redovnom prometu
vlakom-brodom
Skupina koju čine_______ učenika i stude nata, čija se imena nalaze na poleđini ove potvrde
(broj učenika,studenata),
putuje
u dolasku:
od _________-do ___________
preko _____________________
u povratku : _________________
od_______ do _____________
preko _____________________
Ova potvrda vrijedi mjesec dana od dana izdavanja.
Svrha putovanja* * ____________________
Sudionici su putovanja
učenici ili studenti* školska godina 19_./19_.
Vođa puta ____________________
(ime i prezime)
Pored vođe puta,skupina ima _____________
(slovima)
pratitelja učenika-studenata ______________________
(ime i prezime pratitelja)
M.P.
____________________
(potpis ovlaštenog izdavatelja)

*Nepotrebno precrtati.
**Svrha putovanja može biti izvršavanje ciljeva ili zadataka obrazovnog programa.

Poleđina Obrasca 1
POPIS UČENIKA ILI STUDENATA SKUPNOG PUTOVANJA
_ _______________________________
Red. Ime i prezime Red. Ime i prezime
br. br.
_ _______________________________

  1. 9
  2. 10
  3. 11
  4. 12
  5. 13
  6. 14
  7. 15
  8. 16

_______________________________________________
Zaključno s rednim brojem: ___________________
(slovima)

Popunjava prijevoznik
________________________________
(naziv i sjedište prijevoznika)
Vrsta vlaka-broda** ___________________
Razred-klasa ** ______________________
Broj izdane vozne karte __________________
Redovna cijena prijevoza _____________________kuna
Od toga: kuna naplaćeno od korisnika ______________kuna
Za naknadu _____________________________kuna

M. P.
__________________
(potpis ovlaštene osobe)

___________-
"Ako skupina ima veći broj učenika ili studenata nego što ima rubrika. za ostale učenike ili studente ovome Obrascu valja priložiti dopunski popis, koji ovlašteni izdavatelj ovjerava pečatom i potpisom.
"Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Obrazac br. 2
Popunjava ustanova obrazovanja
___________________________
(naziv i sjedište ustanove obrazovanja)
POTVRDA
za korištenje povlaštenog prijevoza učenika - studenta
vlakom-brodom
______________________________
(ime i prezime učenika - studenta)
redovni je učenik ove ustanove obrazovanja - redovni student* ove ustanove obrazovanja u školskoj godini 19_./19_.
Prebivalište ____________________
(mjesto, općina i grad)
Potvrda se izdaje za korištenje povlastice:
za dnevna putovanja - pojedinačna *
šk. god. 19_.
putovanje od ___________________do __________________


M. P.
_____________________
(potpis ovlaštene osobe)
Popunjava prijevoznik
Vrsta vlaka-broda *___________________
Razred-klasa * * ____________________
______________________
(naziv prijevoznika)
Broj izdanih voznih karata ______________
Redovna cijena prijevoza _________________kuna
Naplaćeno od korisnika __________________kuna
Za naknadu _________________________kuna

M P.
_____________________
(potpis ovlaštene osobe)

*Nepotrebno precrtati
** Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Obrazac br 3
ŽUPANIJA _______________________________________-
Županijski ured za rad,
zdravstvo i socijalnu skrb
OBJAVA
za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom invalidne osobe prema Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.)
___________________________
ime (očevo ime) prezime
iz__________________________, mjesto općina i grad _______________
rođ. ______________________, osobna iskaznica broj ________________
(dan, mjesec i godina)
izdana u ____________________, JMBG ______________-
na temelju članka 7. stavak 1 Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ima pravo, u unutarnjem putničkom prometu, na vožnju željeznicom - brodom uz povlasticu od 75%od redovne cijene vozne karte:
- za prijevoz u odlasku od ___________-do____________- preko ___________
- za prijevoz u povratku od __________-do _____________preko ___________
Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.
Objava vrijedi 60 dana od dana izdavanja.

_____________ M. P. _______________
(mjesto i datum (potpis ovlaštene osobe)
izdavanja)

PRIOPĆENJE PRIJEVOZNIKU
Na osnovi ove objave, ovlašteni prijevoznik, osobi naznačenoj u ovoj objavi, izdaje kartu za prijevoz uz navedenu povlasticu, na koju upisuje postotak povlastice i serijski broj objave, a na poleđini objave koja ostaje korisniku, obvezno upisuje mjesto i

Obrazac br. 4
ŽUPANIJA _______________________-
Županijski ured za rad,
zdravstvo i socijalnu skrb
OBJAVA
za besplatni prijevoz željeznicom i brodom pratitelja invalidne osobe prema Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.)
___________________________
ime (očevo ime) prezime
iz _____________________, mjesto, općina, grad, ___________________
rođ. ______________________ , osobna iskaznica broj ________________
(dan, mjesec i godina)
izdana u ______________________, JMBG ___________________
na temelju članka 7. stavka 4. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", broj 40/94.), ima pravo na besplatni prijevoz
- za prijevoz u odlasku od______________ do __________________
- za prijevoz u povratku od _____________ do ___________________ kao pratitelj
________________, ___________________
(ime i prezime) (svojstvo)*

Pratitelj ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.
- Objava vrijedi uz osobnu iskaznicu pratitelja i odgovarajuću voznu kartu za osobu koju prati.
Objava vrijedi za vrijeme za koje vrijedi objava osobe koju prati.

__________________ M. P. ___________________
(mjesto i datum (potpis ovlaštene osobe)
izdavanja)

PRIOPĆENJE PRIJEVOZNIKU
Na osnovi ove objave ovlašteni prijevoznik, osobi naznačenoj u ovoj objavi, izdaje kartu za prijevoz uz navedenu povlasticu, na koju upisuje postotak povlastice i serijski broj objave, a na poleđini objave, koja ostaje korisniku, obvezno upisuje mjesto i
*NAPOMENA: Navesti invalidnu osobu iz stavka 2. članka 2. , Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" br. 40/94).

Obrazac br. 5
____________________________
Naziv i sjedište prijevoznika
Grana prometa: *
- željeznički
- pomorski
OBRAČUN
za iskorištene povlastice za skupna putovanja učenika - studenata * u mjesecu _________ 19_. godine, prema članku 3. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.).
_ _______________________________
Red. Izdavatelj Broj korisnika Redovna cij. Ukupna svota Naplaćena svota Svota za
broj potvrde učenik student prijevoza redovne cijene od korisnika iz obračun
(3x4) kol. 4 povlastice(40%
iz kol. 4)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________
Ukupno _________________________
Obračunata svota svota _____________________ kuna
Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:
________________
odgovorni radnik DIREKTOR
računovodstvene službe M. P. ____________
_______________
mjesto i datum
_____________
Nepotrebno precrtati Obrazac br. 6
Grana prometa: *
- željeznički
Naziv i sjedište prijevoznika - pomorski

OBRAČUN
za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika - studenata * tijekom školske godine 19_./19_., prema članku 6. stavak 1. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine., br. 40/94.) *

_ _______________________________
Red. Izdavatelj Broj korisnika Redovna cij. Ukupna svota Naplaćena svota Svota za
broj potvrde učenik student prijevoza redovne cijene od korisnika iz obračun
(3x4) kol. 4 povlastice(20%
iz kol. 4)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________
UKUPNO _________________________
Ukupna obračunata svota slovima ___________________ kuna
Da je ovaj Obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom I materijalnom odgovornošću potvrđuju:
________________
odgovorni radnik
računovodstvene službe M. P. DIREKTOR
___________________
_____________
mjesto i datum
_____________
Nepotrebno precrtati
Obrazac br. 7
Naziv i sjedište prijevoznika Grana prometa:*
- željeznički
OBRAČUN - pomorski
za iskorištene povlastice za četiri pojedinačna putovanja učenika - studenata * tijekom školske godine 19_./ 19_., prema članku 6. stavak 2. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.) *
_ _______________________________
Red. Izdavatelj Broj korisnika Redovna cij. Ukupna svota Naplaćena svota Svota za
broj potvrde učenik student prijevoza redovne cijene od korisnika iz obračun
(3x4) kol. 4 povlastice(25%
iz kol. 4)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________
UKUPNO ___________________
Ukupna obračunata svota slovima _______________ kuna
Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom. krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:
________________
odgovorni radnik M.P. DIREKTOR
računovodstvene službe ___________________
______________
mjesto i datum
____________
Nepotrebno precrtati
Obrazac br. 8
________________________
Naziv i sjedište prijevoznika Grana prometa:*
- željeznički
-pomorski

OBRAČUN
za iskorištene povlastice invalidnih osoba u unutarnjem putničkom prometu prema članku 7. stavak 1. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.)
_ _______________________________
Red. Izdavatelj Broj korisnika Redovna cij. Ukupna svota Naplaćena svota Svota za
broj potvrde učenik student prijevoza redovne cijene od korisnika iz obračun
(3x4) kol. 4 povlastice(75%
iz kol. 4)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________
UKUPNO ________________________
Ukupna obračunata svota slovima ___________________ kuna
Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekšajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:
______________
odgovorni radnik M. P. DIREKTOR
računovodstvene službe ______________
_______________
mjesto i datum
________________
Nepotrebno precrtati
Obrazac br. 9
Naziv i sjedište prijevoznika Grana prometa:*
-željeznički
- pomorski

OBRAČUN
za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba u unutarnjem putničkom prometu prema članku 7. stavak 4. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 40/94.)
_ _______________________________
Red. Izdavatelj Broj korisnika Redovna cij. Ukupna svota Naplaćena svota Svota za
broj potvrde učenik student prijevoza redovne cijene od korisnika iz obračun
(3x4) kol. 4 povl.(100%
iz kol. 4)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________
UKUPNO ___________________
Ukupna obračunata svota slovima _______________ kuna
Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom. krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:
________________
odgovorni radnik M.P. DIREKTOR
računovodstvene službe ___________________
______________
mjesto i datum
____________
Nepotrebno precrtati
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti