POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni sporazumi - ispravak uredbe pravnik - odluka o dobavljaču ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 77/92 i 26/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELJEZNIČKIH VOZILA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak obavIjanja tehničkog pregleda željezničkih vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda.
Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na pojedinačno ili serijski proizvedeno ili rekonstruirano željezničko vozilo, uvezeno željezničko vozilo ili uzeto u zakup iz inozemstva. a koje je namijenjeno uporabi u željezničkom prometu.
Članak 3.
Tehnički pregled željezničkih vozila obavlja se prije početka njihove uporabe u željezničkom prometu.
Članak 4.
Tehnički pregled željezničkog vozila obavlja se kao tehnički pregled prototipa ili tehnički pregled serijskog željezničkog vozila. Pod prototipom željezničkog vozila u smislu ovog Pravilnika (u daljenjem tekstu "prototip") smatra se serijski ili pojedinačno proizvedeno željezničko vozilo i uvezeno željezničko vozilo ili uzeto u zakup iz inozemstva, a koje nije proizvedeno prema tipu željezničkog vozila za koji je u Republici Hrvatskoj dato odobrenje za uporabu u prometu ili ne udovoljava uvjetima propisanima za medunarodni željeznički promet. Rekonstruirano željezničko vozilo smatra se prototipom ako nije rekonstruirano prema odobrenom prototipu. Pod serijskim željezničkim vozilom u smislu ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu "serijsko vozilo") smatra se željezničko vozilo koje je serijski ili pojedinačno proizvedeno ili rekonstruirano prema odobrenom prototipu, a i uvezeno željezničko vozilo ili uzeto u zakup iz inozemstva, ako udovoljava propisanim uvjetima za medunarodni željeznički promet. Da uvezeno željezničko vozilo, ili uzeto u zakup iz inozemstva, udovoljava uvjetima propisanim za medunarodni željeznički promet utvrđuje se na temelju tehničke dokumentacije o vozilu i izvornog dokumenta o sposobnosti vozila za uporabu u medunarodnom željezničkom prometu izdanog od nadležnog tijela u državi iz koje se vozilo uvozi ili uzima u zakup. Tehnička dokumentacija i izvorni dokument iz stavka 4. ovog članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.
II. TEHNIČKI PREGLED PROTOTIPA
Članak 5.
Tehnički pregled prototipa obavlja se na zahtjev investitora odnosno korisnika (u daljnjem tekstu "podnositelj zahtjeva"). Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda prototipa podnosi se Ministarstvu pomorstva, prometa i veza.
Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda prototipa mora sadržavati :

 1. Naziv podnositelja zahtjeva.
 2. Vrstu i tip željezničkog vozila, te naznaku da li je to prototip ili rekonstruirano željezničko vozilo.
 3. Naziv projektne tvrtke i proizvodača.
 4. Namjenu vozila. Za rekonstruirano željezničko vozilo u zahtjevu se mora navesti i u čemu se rekonstrukcija sastoji.

Članak 6.
Tehničkom pregledu prototipa proizvedenog odnosno rekonstruiranog vozila dužni su prisustvovati predstavnici podnositelja zahtjeva, proizvođača i tvrtke koja je izradila tehničku dokumentaciju.
Tehničkom pregledu prototipa uvezenog vozila, ili uzetog u zakup iz inozemstva, dužni su prisustvovati predstavnici podnositelja zahtjeva. Mjesto, dan i vrijeme obavljanja tehničkog pregleda odreduje predsjednik komisije za tehnički pregled.
Članak 7.
Troškove tehničkog pregleda prototipa snosi podnositelj zahtjeva.
Članak 8.
Podnositelj zahtjeva za tehnički pregled prototipa mora komisiji za tehnički pregled (u daljnjem tekstu "komisija") staviti na raspolaganje:

 1. Tehničku dokumentaciju o vozilu, sa svim izmjenama koje su nastale tijekom proizvodnje.
 2. Podatke sadržane u tehničkoj dokumentaciji proizvođača koji se odnose na proizvodnju vozila, na ispitivanje materijala, uređaja, dijelova i cijelog vozila, te certifikate i druge dokumente o kakvoći materijala, izvedenih radova, ispitivanju ispravnosti pojedinih dijelova i sl.
 3. Tehničko-eksploatacijsku dokumentaciju koja sadrži tehnički opis vozila sa crtežima i shemama, uputstva za upravljanje vozilom i za njegovo održavanje.

Komisija može zahtijevati i drugu odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda.
Članak 9.
Podnositelj zahtjeva dužan je na dan tehničkog preglda pripremiti prototip za pregled, te osigurati potrebne uređaje, opremu, alat, instrumente i druge uvjete za obaljanje tog pregleda. Za tehnički pregled prototipa u vožnji, podnositelj zahtjeva dužan je organizirati pokusnu vožnju.
Članak 10.
Ako je više istovrsnih vozila proizvedeno kao prototip komisija će odabrati jedno vozilo na kojemu će obaviti tehnički pregled.
Članak 11.
Tehnički pregled prototipa obavlja se kad je vozilo u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).
Članak 12.
Tehničkim pregledom prototipa osobito se provjera

 1. Da li vozilo udovoljava propisanim uvjetima i da li odgovara tehničkoj dokumentaciji i tehničkim podacima sadržanim u dokumentima o proizvodnji i drugim dokumentima, te uputama za upravljanje i održavanje vozila:
 2. Da li su za vrijeme proizvodnje obavljena ispitivanja dijelova, sklopova, uređaja i vozila u cjelini, te da li su ispitivanja dala zadovoljavajuće rezultate.
 3. Da li vozilo ima propisane uređaje i opremu, te da li su ti uređaji i oprema ispravni i funkcioniraju.
 4. Da Ii je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu. Ako se obavlja tehnički pregled vozila za posebne namjene, provjerava se i da li konstrukcija, uređaji, oprema i druga svojstva tog vozila, odgovaraju predviđenoj posebnoj namjeni.

Ako se obavlja tehnički pregled rekonstruiranog vozila, pored rekonstruiranog dijela vozila provjerava se i da li vozilo kao cjelina udovoljava predviđenim svojstvima.
Članak 13.
Tehnički pregled protoitipa u pokusnoj vožnji obavlja se kad je vozilo neopterećeno i opterećeno, a mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila i da li vozilo udovoljava uvjetima za sigurnu uporabu u prometu.
Tehničkim pregledom u pokusnoj vožnji provjerava se da li vozilo udovoljava predvidenim tehničkim i eksploatacijskim svojstvima i da li je sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećim dopuštenim brzinama predviđenim za to vozilo.
Pokusna vožnja mora se obaviti i brzinom koja je za 10% veća od najveće dopuštene brzine za koju je vozilo proizvedeno.
Članak 14.
O obavljenom tehničkom pregledu vodi se zapisnik. Zapisnik osobito sadrži: dan i sat početka pregleda, oznaku i temeljne podatke o prototipu, ime i prezime članova komisije i njihovu specijalnost, ime i prezime predstavnika podnositelja zahtjeva za tehnički pregled i drugih osoba koje su prisutne tehničkom pregledu, koje provjere i na koji način su obavljene i nalaze tih provjera, mišljenje komisije o sposobnosti prototipa za uporabu u prometu, dan i sat završetka pregleda.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, predstavnik podnositelja zahtjeva i osobe koje su prisustvovale u obavljanju tehničkog pregleda.
Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu dostavlja se Ministarstvu pomorstva, prometa i veza na temelju kojeg Ministarstvo daje odobrenje odnosno privremeno odobrenje za uporabu prototipa.
III. TEHNIČKI PREGLED SERIJSKOG VOZILA
Članak 15.
Tehnički pregled serijskog vozila obavlja se na zahtjev investitora odnosno korisnika, osim ako tehnički pregled obavlja investitor ili korisnik.
Na sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sadržaj zahtjeva za tehnički pregled prototipa.
Članak 16.
Tehnički pregled serijskog vozila mogu obavljati samo ovlaštene pravne osobe.
Tehnički pregled serijskog vozila ne može obavljati ovlaštena pravna osoba ako je proizvođač tog vozila.
Tehničkom pregledu dužan je prisustvovati predstavnik podnositelja zahtjeva.
Članak 17.
Tehnički pregled serijskog vozila obavlja se u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).
Tehnički pregled serijskog vozila u pokusnoj vožnji mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila i da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećim dopuštenim brzinama predviđenim za to vozilo. Pokusna vožnja mora se obaviti i brzinom koja je za 10% veća od najveće dopuštene brzine za koju je vozilo proizvedeno.
Ako proizvodaćčserijskog vozila izda garancijsku ispravu da je vozilo proizvedeno odnosno rekonstruirano sukladno s odobrenim prototipom i da je sposobno za siguran promet, tehnički pregled takvog vozila može se obaviti samo provjeravanjem u pokusnoj vožnji.
Članak 18.
Tehničkim pregledom serijskog vozila osobito se provjerava:

 1. da li dijelovi, uređaji i oprema odgovaraju tehničkoj dokumentaciji proizvođača,
 2. da li su za vrijeme proizvodnje obavljena ispitivanja pojedinih dijelova, uređaja i opreme, te da li su rezultati tih ispitivanja zadovoljavajući.
 3. da li vozilo ima propisane uređaje i opremu, i da li su ti uređaji i oprema ispravni.
 4. da li vozilo odgovara odobrenom prototipu i da li ima njegova tehnička i eksploatacijska svojstva,
 5. da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu. Tehničkim pregledom rekonstruiranog vozila prema odobrenom prototipu, pored rekonstruiranog dijela vozila provjerava se i da li vozilo kao cjelina odgovara predviđenim svojstvima.

Članak 19.
O obavljenom tehničkom pregledu serijskog vozila vodi se zapisnik. Na sadržaj zapisnika iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sadržaj zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu prototipa.
Članak 20.
Za serijsko vozilo, za koje je tehničkim pregledom utvrđeno da udovoljava propisanim uvjetima i da je sposobno za sigurnu uporabu u prometu, izdaje se potvrda o tehničkoj ispravnosti.
Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila izdaje pravna osoba koja je obavila tehnički pregled toga vozila. Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila mora sadržavati:

 1. Naziv pravne osobe koja izdaje potvrdu.
 2. Vrstu i oznaku vozila, s naznakom namjene i specifičnim eksploatacijskim svojstvima.
 3. Mjesto i datum obavljenog tehničkog pregleda.
 4. Naznaku da je vozilo sposobno za promet.
 5. Mjesto i datum izdavanja potvrde.
 6. Pečat pravne osobe i potpis djelatnika ovlaštenog za obavljanje tehničkog pregleda.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELJEZNIČKOG VOZILA
Članak 21.
Pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda serijskog vozila moraju udovoljavati tehničkim i drugim uvjetima propisanim ovim pravilnikom.
Pod tehničkim uvjetima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se prilagođeni kolosijek, uređaji, oprema i mjerni instrumenti potrebni da se utvrdi:

 1. vanjske izmjere i masa vozila.
 2. ispravnost i funkcionalnost električne opreme,
 3. ispravnost i funkcionalnost kočnica i kočne opreme,
 4. ispravnost i funkcioniranje mehaničkih komponenti
 5. nepropusnost prema atmosferilijama
 6. ponašanje vozila u kretanju brzinom većom za 10 % od najveće brzine za koju je vozilo proizvedeno.

Tehnički pregled serijskog vozila kod pravne osobe iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati samo djelatnici koji imaju visoku ili višu stručnu spremu strojarskog ili elektrotehničkog smjera i radno iskustvo od najmanje tri godine na proizvodnji ili održavanju istog ili sličnog tipa vozila na kojem se obavlja tehnički pregled.
Pravna osoba dužna je djelatnicima iz prethodnog stavka izdati ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda.
Pomoćne poslove prigodom tehničkog pregleda mogu obavljati i drugi djelatnici.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom pregledu i predaji prometu prototipova željezničkih vozila ("Narodne novine" broj 1/76).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/94-02/05
Urbroj : 530-01-94-4
Zagreb, 23. ožujka 1994.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dlpl. ing. v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti