POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - brzi prikaz - ispravak zakona zakonodavstvo - pravilnik o suglasnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNO VIJEĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 21. prosinca 1993. godine donijelo je
POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Poslovnik) određuje se način upravljanja i odlučivanja Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Zavoda).
Članak 2.
Članovi Upravnog vijeća Zavoda i druge osobe koje sudjeluju u njegovom radu, dužni su se pridržavati odredaba ovog Poslovnika.
Članak 3.
Radom Upravnog vijeća Zavoda rukovodi predsjednik Upravnog vijeća Zavoda (u daljnjem tekstu: predsjednik). Ako predsjednik nije nazočan, radom Upravnog vijeća Zavoda rukovodi zamjenik predsjednika.
Članak 4.
Upravno vijeće Zavoda donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog vijeća Zavoda, javnim glasovanjem.
PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA
Članak 5.
Prava i dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Zavoda su slijedeće:
- saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća Zavoda,
- započinje sjednicu Upravnog vijeća Zavoda, utvrđuje potreban broj nazočnih članova poradi pravovaljanog odlučivanja,
- predlaže dnevni red sjednice i brine se da se sjednica odvija prema prihvaćenom dnevnom redu,
- održava red na sjednici i daje riječ nazočnima,
- upozorava članove Upravnog vijeća Zavoda, kao i osobe koje su nazočne na sjednici, da se pridržavaju dnevnog reda,
- može udaljiti svaku osobu koja narušava red na sjednici,
- brine se da se podneseni prijedlozi rasprave tijekom sjednice,
- utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasovanje.
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,
- brine se da se o radu sjednice vodi zapisnik,
- brine se da se u radu Upravnog vijeća Zavoda poštuju odredbe zakona i općih akata Zavoda,
- potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće Zavoda,
- obavlja i druge poslove sukladno Statutu Zavoda i ovom Poslovniku.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 6.
Predsjednik saziva sjednicu na vlastitu inicijativu, na prijedlog jedne trećine članova Upravnog vijeća Zavoda ili na prijedlog direktora Zavoda.
Članak 7.
Poziv za sjednicu mora biti upućen članovima Upravnog vijeća Zavoda najkasnije 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Zajedno s pozivom, članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijal i zapisnik prijašnje sjednice. Iznimno, u hitnim slučajevima, predsjednik može sazvati sjednicu u roku kraćem od 7 dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.
Članak 8.
Poziv za sjednicu obvezatno se dostavlja ministru zdravstva, direktoru Zavoda, zamjeniku direktora, pomoćnicima direktora Zavoda i predsjedniku Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež Sabora Republike Hrvatske. Zavisno o utvrđenom dnevnom redu, predsjednik u dogovoru s direktorom Zavoda određuje osobe koje je potrebno pozvati na sjednicu Upravnog vijeća Zavoda, osim osoba navedenih u prethodnoj stavci.
TIJEK SJEDNICE
Članak 9.
Sjednicu Upravnog vijeća Zavoda započinje predsjednik i utvrđuje da li je na sjednici nazočan potreban broj članova Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 10.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik daje kratke upute i obavijesti u svezi rada sjednice.
Članak 11.
Predsjednik podnosi članovima Upravnog vijeća Zavoda prijedlog dnevnog reda na razmatranje i usvajanje. Prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća Zavoda mogu predložiti njegove izmjene i dopune. Nakon usvajanja dnevnog reda, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.
Članak 12.
Prije rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda, predlagatelj materijala podnosi izvješće, nakon čega predsjednik započinje raspravu, s tim da nitko ne može govoriti prije nego dobije dozvolu predsjednika. Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun, Upravno vijeće Zavoda može odlučiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraži njegova nadopuna, te da se rasprava provede na jednoj od slijedećih sjednica. Ako je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno da se može donijeti odluka, predsjednik može zaključiti raspravu, iako svi govornici koji su se prijavili nisu sudjelovali u raspravi. Predsjednik opominje govornika koji se u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda udalji od predmeta rasprave. Ako se i nakon drugog poziva ne drži predmeta rasprave, predsjednik ga može prekinuti. Kada utvrdi da nema više prijavljenih za raspravu, predsjednik zaključuje raspravu.
Članak 13.
Odlučivanje na sjednici Upravnog vijeća Zavoda obavlja se javnim glasovanjem "za" ili "protiv" utvrđenog prijedloga.
Članak 14.
Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik daje na glasovanje pojedine prijedloge onim redom, kako su podneseni.
Članak 15.
Predsjednik formulira prijedlog i stavlja ga na glasovanje. Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja svojih članova. Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja. Na osnovi rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Članak 16.
Tijek sjednice Upravnog vijeća Zavoda tonski se bilježi. Tonski zapis tijeka sjednice pohranjuje se kao cjeloviti zapisnik u arhiv Zavoda. Na osnovi tonskog zapisa tijeka sjednice izrađuje se skraćeni zapisnik koji mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a posebice:
- redni broj sjednice,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,
- imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova Upravnog vijeća Zavoda, ime i prezime osobe koja predsjedava sjednicom i imena i prezimena drugih osoba koje su nazočne na sjednici,
- ustanovljenje o usvajanju skraćenog zapisnika prijašnje sjednice,
- predložen i usvojen dnevni red,
- imena i prezimena izvjestitelja i govornika o pojedinim točkama dnevnog reda i kratki sadržaj izvješća i prijedloga,
- rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima,
- zaključke, odnosno odluke donesene po pojedinim točkama dnevnog reda,
- naznaku vremena kada je sjednica zaključena,
- u slučaju prekida sjednice naznaku vremena kada je sjednica ponovno nastavljena.
Članak 17.
Skraćeni zapisnik sjednice Upravnog vijeća Zavoda potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika i djelatnik Zavoda koji ga je sačinio.
JAVNOST RADA
Članak 18.
Javnost rada Upravnog vijeća Zavoda osigurava se putem sredstava javnog priopćavanja.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovaj Poslovnik donosi Upravno vijeće Zavoda. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i njenih organa ("Narodne novine" broj 5/91).
Članak 21.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/83-01/112
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 21. prosinca 1993.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti