POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatno izdanje - nastavni plan pravila - uredba o znacima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93.) i točke 10. stavak 2. Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93.) donosim

NAPUTAK
o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

  1. Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" br.107/93., u daljnjem tekstu Odluka):
  2. Izvješće u smislu ove Odluke dostavlja se na obrascu Jamstveni kapital banke (obrazac R-4.1.), koji se daje u prilogu Naputka i njegov je sastavi dio.

Banke i štedionice dužne su izvješće o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske, za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja. Izvješće koje se dostavlja s 31. prosincem, ima karakter privremenog izvješća do izrade konačnog izvješća po prihvaćenim i revidiranim financijskim izvještajima.
Banke i štedionice dužne su dostaviti konačno izvješće nakon izrade i predaje godišnjeg izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu (N.N. 90/92.), u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg izvješća. Ovo izvješće je konačno, sačinjeno nakon izvršenih korekcija i obavljene revizije financijskih izvještaja.
3. Izvješće iz točke 2. ovog Naputka popunjava se na slijedeći način:
JAMSTVENI KAPITAL (obrazac R-4.1.)
Jamstveni kapital sastoji se od temeljnog kapitala i dopunskog kapitala, a utvrđuje se na slijedeći način:

I TEMELJNI KAPITAL JE:
Zbroj knjigovodstvenog stanja:
- skupine 90 - Uplaćeni temeljni kapital;
- skupine 91 - Upisani a neuplaćeni temeljni kapital;
- grupa 930 - Zakonske rezerve;
- grupa 931 - Statutarne rezerve;
- grupa 932 - Rezerve za vlastite dionice
- grupa 935 - Ostale rezerve;
- grupa 950 - Zadržana dobit;
- grupa 952 - Dobit tekuće godine (samo onaj dio tekuće dobiti za koji se predviđa raspored u temeljni kapital);
Umanjeno za:
- grupa 906 - Vlastite dionice ili udjeli - vrijednost vlastitih otkupljenih običnih i povlaštenih dionica ili poslovnih udjela zajedno sa pripisanom revalorizacijom (dio grupe 908).
- skupina 91 - Upisani a neuplaćeni temeljni kapital
- grupa 951 - Preneseni gubitak
- grupa 953 - Gubitak tekuće godine

II DOPUNSKI KAPITAL
Pod sredstvima dopunskog kapitala u smislu ovog Naputka podrazumijeva se zbroj slijedećih iznosa:
- posebna rezerva z.a osiguranje od potencijalnih gubitaka (grupe 926) utvrđena u skladu s točkom 3. Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka ("Narodne novine" broj 107/93.)., Ovaj se iznos utvrđuje primjenom postotka od 0,5% na iznos ukupne rizične i izvanbilančne stavke, utvrđen u obrascu "R" na poziciji III. Ukupna rizična aktiva i izvanbilančna aktiva, koji se umanjuje za utvrđeni iznos potencijalnih gubitaka koji je utvrđen na istom obrascu na poziciji IV.-Potecijalni gubici.
- svih oblika uloga u banku ili štedionicu koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočke 2. Odluke. Prikupljeni ulozi u banku ili štedionicci koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočka 2. Odluke moraju se evidentirati na posebnim analitičkim računima (920, 921, 922, 924, 929);
- sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira čiji je rok dospijeća preko 5 godina (grupa 925).
Dugoročni ulozi u banku i štedionicu i sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira čiji su rokovi dospijeća preko 5 godina ne uračunavaju se u dopunski kapital 2 godine prije roka dospijeća.
Dopunski kapital povećava jamstveni kapital najviše do 50% visine temeljnog kapitala banke ili štedionice.
Zbroj temeljnog kapitala i dopunskog kapitala koji ne prelaze iznos od 50% temeljnog kapitala, daje najveći mogući iznos jamstvenog kapitala. Ovako utvrđen iznos jamstvenog kapitala korigira se sukladno Odluci za:
- iznos izravnih i neizravnih ulaganja u banke i štedionice (računi: 0311, 0312, 0313, 0392, 0397, 0411, 0412, 0413, 0511, 0512, 0513);
- iznosi kredita odobrenih suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama (dijelovi računa razreda 3, 5);
- iznos kredita odobrenih u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih uvjeta na tržištu (dijelovi računa razreda 3, 5).

III. JAMSTVENI KAPITAL
Ovako utvrđeni iznos predstavlja jamstveni kapital

IV. OBRAZLOŽENJE GLEDE SADRŽAJA

  1. Pod neizravnim ulaganjima u banke i štedionice za koji iznos se korigira najveći mogući iznos jamstvenog kapitala, podrazumijevaju se sredstva banke i štedionice koja nisu izravno uložena u banke i štedionice nego u jednu ili više drugih pravnih osolia koje su kapitalno povezane s drugom bankom ili štedionicom.
  2. Od najvećeg mogućeg iznosa jamstvenog kapitala odzimaju se iznosi kredita odobreni osobama iz članka 22. st.1. I članka 23. st.1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji su odobreni u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih na tržištu. Pod uobičajenim tržišnim uvjetima podrazumijevaju se takvi uvjeti pod kojima je banka i štedionica u vremenu odobravanja kredita subjektima navedenim u čl. 22. st. 1. I čl. 23 st 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama, odobravala usporedive kredite drugim komitentima banke.


V. ZAKLJUČNE ODREDBE

  1. Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 18/94.) .
  2. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".


O.br. 17/VII-94-IT/PJ
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.

Banka-Štedionica___ Obrazac R-4.1.
JAMSTVENI KAPITAL BANKE-ŠTEDIONICE
Stanje na dan ____ 199_
u 000K
_ _______________________________
1. Uplaćeni temeljni kapital (90)
2. Upisani a neuplaćeni temeljni kapital (91)
3. Zakonske rezerve (930)
4. Statutarne rezerve (931)
5. Rezerve za vlastite dionice (932)
6. Ostale rezerve (935)
7. Zadržana dobit (950)
8. Dobit tekuće godine (952)*
(9.) Vlastite dionice i udjeli (906i dio 908)*
(10.) Upisani a neuplaćeni temeljni kapital (91)
(11.) Prenijeti gubitak (951)
(12.) Gubitak tekuće godine (953)
_ _______________________________
I. TEMELINI KAPITAL
(1+2+3+4+5+6+7+8)-(9+10+11+12)
_ _______________________________
13. Posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka (926 - toč. 3. Odluke)
14. Ulozi u banku-štedionicu koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočke 2)
Odluke (920, 921, 922, 924, 929)
15. Sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira (925)
_ _______________________________
II. DOPUNSKI KAPITAL (13+ 14+ 15)
_ _______________________________
III. NAJVEČI MQGUČI IZNOS JAMSTVENOG KAPITAL,A (I + II)***
_ _______________________________
16, Izravna i neizravna ulaganja u banke i
štedionice
(0311, 0312, 0313, 0382, 0397, 0411, 0412,
0413, 0511, 0512, 0513)
17. Iznosi kredita odobreni suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama
(dijelovi računa razreda 3 i 5)
18. Iznos kredita odobrenih u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih uvjeta na tržištu (dijelovi računa razreda 3 i 5)
_ _______________________________
IV. JAMSTVENI KAPITAL
III.-(16+ 17+ 18)
_ _______________________________
Dobit tekuće godine - samo onaj dio tekuće dobiti za koji se predviđa raspored u temeljni kapital.
Vlastite dionice i udjeli - vrijednost vlastitih otkupljenih običnih i povlaštenih dionica ili poslovnih udjela zajedno s pripisanom revalorizacijom.
Najveći mogući iznos jamstvenog kapitala - u ovu poziciju pod rednim brojem II - Dopunski kapital, može se unijeti iznos dopunskog kapitala, najviše u visini 50% temeljnog kapitala.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti