POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni pristup - obvezne upute br - praviulnik o postupku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92. 26/93. i 79/93.) i točke 7. Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 107/93 i 15/94.) donosim

NAPUTAK
o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

  1. Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu: Odluka) i načinu izračunavanja ponderirane rizične aktive, a u svezi s člankom 20. do 24. Zakona o bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu: Zakon).
  2. Izvješća u smislu Odluke dostavljaju se na obrascima koji se daju u prilogu Naputka i njegov su sastavni dio:

- Koeficijent adekvatnosti kapitala (R-4.2.)
- Ponderirana rizična aktiva (R-4.3.)
- Veliki kredit (R-4.3.1.)
- Najveći kredit (R-4.3.2.)
- Krediti dani osobama navedenim u članku 22. stavak 1. I članku 23. stavak 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama (R-4.3.3.)
- Izvješće o ukupnom iznosu svih kredita, drugih potraživanja i preuzetih obveza banke i štedionice (R-4.4.)
- Izvješće o osnivačkim ulaganjima u banke, trgovačka društva i druge subjekte (R-4.5.)
- Izvješće o koeficijentu ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (R-4.6.)
Banke i štedionice dužne su izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja. Izvješća koja se dostavljaju s 31. prosincem, imaju karakter privremenih izvješća do izrade konačnih izvješća po prihvaćenim i revidiranim financijskim izvješćima.
Banke i štedionice dužne su dostaviti konačna izvješća nakon izrade i predaje godišnjeg izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu (N.N. 90/92.), u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg izvješća. Ovo izvješće je konačno sačinjeno nakon izvršenih korekcija i obavljene revizije financijskih izvješća.
3. Da bi se mogao izraditi obrazac R-4.2. Koeficijent adekvatnosti kapitala navedeni obrasci izrađuju se slijedećim redoslijedom:
- Obrazac R-4 3.1. Veliki kredit, R-4.3.2. Najveći kredit, zatim obrazac R-4.33. Krediti dani osobama navedenim u članku 22. stavak 1. I članku 23. stavak 1. i 2. Zakona. Na osnovi obrazaca R-4.3.1., R-4.3.2. i R-4.3.3. izrađuje se obrazac R 4.3 - Ponderirana rizična aktiva. Kada je izrađen obrazac R-4 3 raspolaže se sa svim podacima za izradu obrasca R-4 2. - Koeficijent adekvatnosti kapitala.
4. Izvješća o velikom kreditu i najvećem kreditu banke i štedionice izrađuju i dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske na:
- Obrascu Veliki kredit (R-4.3.1.)
- Obrascu Najveći kredit (R-4.3.2.)
U obrazac Veliki krediti unose se samo oni komitenti kojima iznos pojedinačnog kredita, odnosno drugog pojedinačnog potraživanja kao i preuzete obveze, prelazi 20% jamstvenog kapitala.
Pod najvećim kreditom jednom zajmoprimcu podrazumijeva se iznos pojedinačnog kredita, drugog pojedinačnog potraživanja kao i preuzete obveze koji iznose 30%i više od 30% jamstvenog kapitala.
U stupce 4. i 5. unose se podaci iz knjigovodstva banke ili štedionice po svakom pojedinačnom kreditu drugom plasmanu i izvanbilančnim aktivnim stavkama. Ponderirani iznos (stupac 7.) predstavlja izračun iz knjigovodstvene vrijednosti (stupac 4. i 5.) i stupnja rizičnosti (stupac 6.).
U obrascima po rastućim rednim brojevima unose se svi plasmani iz bilančne i izvanbilančne aktive po jednom komitentu, u iznosu velikog odnosno najvećeg kredita sa stupnjevima rizičnosti (stupac 6.), utvrđeni točkom 4. Odluke. Napuci za daljnje popunjavanje dani su na samim obrascima (R-4.3.1. i R-4.3.2.).
Veliki kredit i najveći kredit utvrđuje se prema podacima iz knjigovodstvenih evidencija na dan propisan u točki 6. Odluke.
Veliki kredit i najveći kredit utvrđuje se tako da se iznos odobrenog kredita drugog potraživanja i izvanbilančnog potraživanja pojedinačno stavlja u odnos s jamstve nim kapitalom utvrđenim na obrascu R-4. 1. - Jamstven kapital sa stanjem na dan za koji se izvješće sastavlja.
5. Izvješće o kreditima danim osobama navedenim u članku 22. stavak 1. I članku 23. stavku 1. i 2 Zakona izrađuje se na obrascu R-4.3.3. - Krediti dani osobama navedenim u članku 22. stavak 1. I članku 23 stavak 1. i 2 Zakona i bankama i štedionicama.
U obrazac po rastućim rednim brojevima unose se svi plasmani iz bilančne i izvanbilančne aktive po jednom dioničaru odnosno vlasniku poslovnih udjela banke ili štedionice koji raspolažu sa više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela koji daju pravo glasa u skupštini banke članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima I članovim; njihove uže obitelji.
U stupac 5. i 6. unose se podaci iz knjigovodstva banke ili štedionice o svakom pojedinom dioničaru odnosno vlasniku poslovnog udjela i po svakom pojedinačnom potraživanju banke ili štedionice kao i za svakog pojedinog člana uprave, nadzornog odbora, prokurista ili članova njhovih užih obitelji. Ponderiran iznos (stupac 8.) predstavlja izračun iz knjigovodstvene vrijednosti (stupac 5. i 6.) i stupnja rizičnosti (stupac 7.) sa stupnjevima rizičnosti manji od 100% utvrđenim u točki 4. Odluke. Napuci za daljnje popunjavanje dani su na samom obrascu (R-4.3.3.).
6. Nakon izrade prethodnih obrazaca utvrđuje se ponderirana rizična aktiva i izvješće o istoj dostavlja se Narodnoj banci Hrvatske na obrascu R-4.3. - Ponderirana rizična aktiva. Pod rizičnom aktivom podrazumijeva se ukupan zbroj aktive, umanjen za dio aktive koji se odnosi na veliki kredit (utvrđen u obrascu R-4.3.1.), najveći kredit utvrđen u obrascu R-4.3.2.) i kredite dane osobma navedenim u članku 22. stavak 1. I članku 23. stavak 1. i 2. Zakona (utvrđen u obrascu R-4.3.3.) ponderiranom odgovarajućim stupnjem rizičnosti.
Izračunavanje rizične aktive obavlja se na temelju knjigovodstvenih stanja iskazanih na slijedećim računima:

A) BILANČNE STAVKE
1.
a) - novčana sredstva - pozicija A-1 obrasca RB
- depoziti kod NBH - pozicija A-2 obrasca RB
b) Vrijednosni papiri Republike Hrvatske i Narodne banke Hrvatske
- dio pozicija A-3, A-7 i A-8 obrasca RB
c) Plasmani Republici Hrvatskoj i drugi plasmani pokriveni garancijom Republike Hrvatske
- unose se knjigovodstvena stanja ovih plasmana
- dio pozicija A-3, A-5, A-7 i A-10 obrasca RB
d) Strani vrijednosni papiri izdani ili pokriveni jamstvom Vlade ili središnje banke jedne od zemalja članica OECD i EU
- dio pozicija A-3, A-7 i A-8 obrasca RB.
8) Krediti fizičkim i pravnim osobama do iznosa pokrivenog depozitom
- dio pozicija A-4, A-5, A-9, A-10 obrasca RB
2. Strani vrijednosni papiri (izdani od međunarodnih razvojnih banaka)
- dio pozicija A-3, A-7 obrasca RB
3.a) Materijalna i nematerijalna imovina
- pozicija A-12 obrasca RB
b) Krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni hipotekom do visine pokrića hipotekom
- stanja konta na kojima su iskazani krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni hipotekom do visine pokriča hipotekom
- dio pozicija A-4, A-5, A-9 i A-10 obrasca RB
c) Vrijednosni papiri osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom
- dio pozicija A-3, A-7 i A-8 obrasca RB
4. Krediti javnim poduzećima čiji je osnivač Republika Hrvatska
- stanja konta na kojima su iskazani dugoročni i kratkoročni krediti dani javnim poduzećima
- dio pozicija A-5 i A-10
5. Ostala aktiva
- unose se sva knjigovodstvena stanja u apsolutnoj visini (tj. ponderirano sa stupnjem rizičnosti 100%) svih sredstava, plasmana i ostalih potraživanja čija visina nije određena primjenom pondera ispod 100% (stanja na računima koji nisu raspoređeni na pozicijama 1.4. obrasca R-4.3.).
B) IZVANBILANČNE STAVKEˇ
Pod ukupnim iznosom izvanbilančnih stavki podrazumijeva se iznos akreditiva i garancija do iznosa pokrića deponenta i garancija pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske; činidbenih garancija; potencijalne obveze pokrivene hipotekom i ostale rizične izvanbilančne aktive - unose se stanja računa aktivnih izvanbilančnih računa skupine 96.
7. Nakon izrade svih obrazaca prema objašnjenjima navedenim u točkama 1-7 ovog Naputka izrađuje se Izvješće o adekvatnosti kapitala na obrascu koeficijent adekvatnosti kapitala (R-4,2.).
8. Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 18/94.).
9. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama."

O.br.16/VII-94-IT/PJ
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurkovićt, v. r.

Banka R-4.2.
KOEFICIJENT ADEKVATNOSTI KAPITALA
Stanje na dan _____
(u 000K)
1. Ukupno rizična aktiva
(redni broj I iz obr. R-4.3.)
2. Ukupno izvanbilančna rizična aktiva
(redni broj II. iz obr. R-4.3.)
3. Ukupno veliki krediti
(redni broj III.iz obr.R-4.3.)
4. Ukupno najveći krediti
(redni broj IV.iz obr.R-4.3.)
5. Ukupno krediti dani osobama navede-
nim u čl.22.stavak 1.čl.23.stavaka 1.2.
Zakona o bankama i štedionicama
(redni broj V.iz obr.R-4.3.)
I. UKUPNA PONDERIRANA RIZIČNA AK-
TIVA ZA IZRAČUNAVANJE ADEKVAT-
NOSTI KAPITALA
(od 1 do 5)
II. JAMSTVENI KAPITAL
(obrazac R-4.1.)
III. KOEFICIJENT ADEKVATNOSTI KAPI-
TALA
(II./I.)
IV. MANJAK KAPITALA BANKE
(0,08x I.) - II.
V. VIŠAK KAPITALA BANKE
(II.-0,08I.)
_ _______________________________
Banka _________
PONDERIRANA RIZIČNA AKTIVA
Stanje na dan ____________
_ _______________________________
Vrsta aktive Ukupna Stupanj Ponderirani iznos
potraživanja rizičnosti (2 x 3)/190 4
_ _______________________________
1 2 3 4
_ _______________________________
A) BILANČNE STAVKE
1a) novčana sredstva i depoziti kod NBH
0 0
b) vrijednosni papiri RH i NBH
0 0
c) plasmani Republici Hrvatskoj i drugi plasmani pokriveni garancijom RH
0 0
d) strani vrijednosni papiri izdani ili pokriveni jamstvom Vlade ili središnje banke jedne od zemalja članica OECD, Europske unije
0 0
e) krediti,fiz.i prav.osobama do iznosapokriv.depozit.
0 0
2. strani vrijed.papiri (izdani od međunar.razvoj.banaka)
10 0
3.a) plasmani u osnovna sredstva i zalihe materijala
50
b) krediti fizičkim i pravnim osbama pokriveni hipotekom do visine pokrića hipotekom
50
c) vrijednosnih papira koji su osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom
50
4. krediti javnim poduzećima
75
5. ostala aktiva
100
_ _______________________________
I. UKUPNO RIZINA AKTIVA (1 DO 6)
B) IZVANBILANČNE STAVKE
1 akreditivi i garancije do iznosa pokrića depozitom
0 0
2 garancije pokrivene jamstvom RH
0 0
3.činidbene garancije
50
4. potencijalne obveze pokrivene hipotekom
50
5, garancije javnim poduzećima
75
6. ostala rizična izvanbilančna aktiva
100
_ _______________________________
II. UKUPNO IZVANBILANČNA RIZIČNA AKTIVA (1-6)
_ _______________________________
III. UKUPNI VELIKI KREDITI
(ponderirani iznos iz obrasca R-4.3.1.pod II.)
_ _______________________________
IV. UKUPNI NAJVEĆI KREDITI
(ponderirani iznos iz obrasca R-4.3.2.pod II.)
_ _______________________________
V. UKUPNI KREDITI DANI OSOBAMA NAVEDENIM U ČL. 22.ST.1.I.ČL.23ST.1.i 2.
ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA
(ponderirani iznos iz obrasca R-4.3.3.pod II.)
_ _______________________________
VI. UKUPNO PONDERIRANA RIZIČNA AKTIVA (I DO V)
_ _______________________________


U tablicu se ne unose krediti dani osobama navedenim u članku 22. st.1. i čl. 23. st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji se upisuju u tabelu R-4.3.3.
U stupac 3 kod pojedinih korisnika kredita navesti naziv pojedinih potraživanja koja imaju stupanj rizičnosti ispod 100%(npr. kredit s hipotekom, depozitom pokriven akreditiv,....) a zatim s rizikom 100%.
U stupac 4 i 5 unijeti podatke o kreditima. drugim potraživanjima i izvanbilančnim potraživanjima koji prema knjigovodstvenom stanju prelaze 20% jamstvenog kapitala banke odnosno štedionice.
U stupac 7 redak "I. UKUPNO" zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 200% i upisati pod II. PONDERIRANI IZNOS".


U tablicu se ne unose krediti dani osobama navedenim u članku 22. st. 1. I čl. 23. st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji se upisuju u tabelu R-4.3.3.
U stupac 3 kod pojedinih korisnika kredita navesti naziv pojedinih potraživanja koja imaju stupanj rizičnosti ispod 100%(npr. kredit s hipotekom, depozitom pokriven akreditiv,....) a zatim s rizikom 100%.
U stupac 4 i 5 unijeti podatke o kreditima, drugim potraživanjima izvanbilančnim potraživanjima koji prema knjigovodstvenom stanju iznose 30% i više od 30% jamstvenog kapitala banke odnosno štedionice.
U stupac 7 redak "I. UKUPNO" zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 200% i upisati pod.II. PONDERIRANI IZNOS".


U stupac 2 unijeti osobe navedene u čl. 22. st.1. I čl. 23 st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama. U stupac 4 kod pojedinog korisnika kredita navesti naziv potraživanja koje ima stupanj rizičnosti ispod 100%(npr. kredit s hipotekom, depozitom pokrive
U stupac 7 unijeti odgovarajući stupanj rizičnosti prema točki 4. Odluke.
U stupac 8 pod "I. UKUPNO" zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 300% i upisati pod.II. PONDERIRANI IZNOS".


NAPUCI ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

  1. Ovo izvješče izrađuje se na osnovi članka 21. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama, a dostavlja se Narodnoj banci Hrvatske u rokovima u kojima se dostavljaju izvješća na obrascima R-4.1. do R-4.3.
  2. Banke i štedionice podatke dostavljaju samo za one dužnike-zajmoprimce, čije ukupne obveze prema banci ili štedionici iznose više od 30% jamstvenog kapitala.
  3. Kolona 7 ovog Obrasca izračunava se tako da se ukupan iznos plasmana iskazan u koloni 6 podijeli s jamstvenim kapitalom utvrđenim u izvješću na obrascu R-4.1. I dobiveni iznos pomnoži sa 100.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti