POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni primjeri - pravilnik o prijavi - uredba o javnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 58. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odredbama ovog pravilnika propisuju se mjere za sprečavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija unutar zdravstvenih ustanova, kontrola i nadzor nad bolničkim infekcijama te način rada Komisije za kontrolu bolničkih infekcija (u daljnjem tekstu: Komisija) i Komisije za kontrolu bolničkih infekcija pri Ministarstvu zdravstva (u daljnjem tekstu: Republička komisija).

Članak 2.
U smislu ovog pravilnika smatraju se:
Bolnička infekcija (hosiptalna, kućna, nozokomijalna ili unakrsna (cross) - svaka infekcija bolesnika koja se javlja nezavisno od primarnog oboljenja ili zdrave osobe (zaposlenog osoblja), za koju se utvrdi da je do nje došlo u bolničkoj sredini, bilo za vrijeme stacionarnog liječenja bilo pregleda.
Autoinfekcije - infekcija mikroorganizmima koje bolesnik nosi u svom tijelu, a nastaje kada mikroorganizmi dospiju i do novog mjesta.
Unakrsna (cross) infekcija - infekcija kod koje mikroorganizmi prelaze s jedne osobe na drugu izravno ili posredno putem predmeta.
Epidemija bolničke infekcije je pojava kada isti uzročnik izazove dva ili više medusobno povezana (po mjestu i vremenu) oboljenja.
Rizični odjeli - odjeli intenzivne skrbi, novorođenački i dojenački odjeli, zarazni odjeli te odjeli kirurških grana, operacijske sale, sobe za posebne namjene (zaštitne izolacije) te specijalni laboratoriji.
Bolesnici s povećanim rizikom oboljevanja od bolničkih infekcija su kirurški, imunodeficijentni bolesnici, nedonoščad i dojenčad, bolesnici s opeklinama, infektološki bolesnici, bolesnici na jedinicama intenzivne skrbi te bolesnici na hemodijalizi.

Članak 3.
Postojanje bolničke infekcije utvrđuje se na temelju kliničkih simptoma i mikrobioloških nalaza.

II. MJERE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLNIČKIH INFEKCIJA UNUTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 4.
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija obuhvaća slijedeće mjere:

 1. Pregled, trijaža i sanitarna obrada oboljelih osoba pri primanju na bolničko liječenje;
 2. Provedba i kontrola sanitarno-higijenskih postupaka pri radu te ponašanje zaposlenih osoba i posjetitelja unutar zdravstvene ustanove;
 3. Aseptički postupak s priborom i instrumentima za medicinske zahvate;
 4. Prikupljanje i uklanjanje uzoraka biološkog materijala za laboratorijsko ispitivanje lučevina i izlučevina te drugih otpadnih tvari;
 5. Čišćenje, pranje, provjetravanje i dezinfekcija;
 6. Dezinsekcija i deratizacija:
 7. Osiguranje i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica te sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta pripreme, čuvanja i podjele hrane;
 8. Bakteriološka kontrola žive i nežive sredine;
 9. Rano otkrivanje, izolacija i liječenje osoba oboljelih od bolničke infekcije;
 10. Prijavljivanje sporadičnih slučajeva bolničke infekcije ili bolničke infekcije u epidemijskom obliku;
 11. Prikupljanje, evidencija i analiza podataka o učestalosti bolničkih infekcija;
 12. Provodenje i drugih mjera za sprečavanje i suzbijanje širenja bolničke infekcije (imunizacija, kemoprofilaksa, seroprofilaksa, DDD mjere, edukacija i reedukacija zdravstvenog osoblja itd).


Članak 5.
Pod pregledom, trijažom i sanitarnom obradom oboljelih osoba pri primanju na bolničko liječenje smatra se:

 1. Pregled bolesnika na prijemnom odjelu odnosno u prijemnoj ambulanti bolničkog odjela pri čemu doktor medicine odlučuje da li je potrebna izolacija vezano na sumnju ili postojanje infekcije:
 2. Sanitarna obrada bolesnika koja obuhvaća kupanje ili tuširanje, oblačenje u čiste pidžame-spavaćice te depedikulaciju u slučaju ušljivosti;
 3. Odlaganje odjeće bolesnika u centralnoj garderobi ili predavanje obitelji, a kod odredenih zaraznih bolesti i raskuživanje.


Članak 6.
Pod provedbom i kontrolom sanitarno-higijenskih postupaka pri radu te ponašanje zaposlenih osoba i posjetitelja unutar 2zdravstvene ustanove smatra se:

 1. Jasan i jednostavan sustav označavanja kretanja osoba unutar zdravstvene ustanove, označavajući u svakoj zdravstvenoj ustanovi zone koje su zabranjene;
 2. Kružni tok za čiste i nečiste materijale:

- Čisto se rublje transportira iz praone u platnenim vrećama na čistim dezinficiranim kolicima do prostorije za pohranu čistog rublja;
- nečisto se rublje odmah nakon skidanja s kreveta ili bolesnika skuplja u posebne platnene ili PVC vreće i odlaže u prostoriju za nečisto koju dnevno treba dezinficirati ;
- jače kontaminirano rublje (npr. iz operacionog bloka ili radaone) odmah se odvozi u praonu rublja gdje se mora prati odvojeno od ostalog rublja i dezinficirati;
- na odjelima se ne smije prebrojavati rublje;
3. Poštivanje odredbi organizacije njege bolesnika:
4. Donošenje Pravilnika o kućnom redu koji treba regulirati ponašanje zaposlenih osoba i posjetitelja (vrijeme posjeta bolesnicima i sl.).

Članak 7.
Pod aseptičkim postupkom s priborom i instrumentima za medicinske zahvate smatra se:

 1. Steriliziranje pribora i instrumenata za medicinske zahvate u centralnoj sterilizaciji uz obveznu prethodnu dekontaminaciju (mehaničko čišćenje pod tekućom vodom i potapanje u dezinficijens);
 2. Slaganje pribora za sterilizaciju u setove (npr. set za kateterizaciju. set za punkciju itd.);
 3. Trajno kontroliranje ispravnosti rada aparata za sterilizaciju slijedećom dinamikom i metodama kontrole:

- fizikalna metoda - bilježenje temperature, vremena i tlaka za svaki program;
- kemijska metoda - kontrola kemijskim indikatorima svakodnevno;
- biološka metoda - kontrola bakterijskim sporama jednom mjesečno i nakon svakog, popravka aparata;
4. Vodenje knjige evidencije za svaki sterilizator, u koju se u odgovarajuće rubrike unose podaci o dnevnom prometu, vremenu početka i završetka sterilizacije, odgovornoj osobi te nalazi ispitivanja sterilizacije. Ukoliko sterilizaciju ne dovršava osoba koja ju je započela (smjena), i to se unosi u knjigu evidencije;
5. Osiguranje transporta steriliziranog materijala na higijenski način tako da ne dođe do križanja čistog sa nečistim materijalom.

Članak 8.
Pod prikupljanjem i uklanjanjem uzoraka biološkog materijala za laboratorijsko ispitivanje lučevina i izlučevina te drugih otpadnih tvari smatra se:

 1. Uklanjanje bolničkog otpada na način da se spriječi rizik od profesionalnog oboljenja i rizik vezan uz onečišćenja čovjekovog okoliša;
 2. Razvrstavanje "rizičnog" otpada (patološki, infektivni, opasni i kemijski) od komunalnog otpada:
 3. Pakiranje otpada u označene PVC vreče u boji (crvene za infektivni i potencijalno infektivni otpad, crne i plave vreče za komunalni otpad) i u kontejnere za visoko rizični otpad;
 4. Osiguranje higijenske dispozicije bolničkog otpada. Preferira se incineracija za patološki i infektivni otpad u posebnim incineratorima, s time da emisija polutanata bude u dozvoljenim granicama.

Svaka zdravstvena ustanova mora imati plan odlaganja otpadnih tvari s naznačenim vremenom za transport od inicijalnog skladištenja (prostorija za nečisto) do sekundarnog skladištenja (ograden i natkriven prostor unutar bolničkog kruga) te sa zaduženjima odgovornih osoba, pojedinih službi te osoblja za kontrolu.

Članak 9.
Pod čišćenjem, pranjem, provjetravanjem i dezinfekcijom smatra se:

 1. Čišćenje prostorija, radnih površina, pribora za rad i drugih predmeta koji podliježu posebnom,higijenskom režimu uz uvjet da se ne ometa medicinski rad, a da se isto odvija po dnevnom, tjednom i mjesečnom rasporedu;
 2. Strojno ili ručno pranje suđa u trodjelnom sudoperu uz obveznu dezinfekciju nakon ispiranja:
 3. Provodenje ciljane dezinfekcije (na odredenu vrstu mikroorganizama) i namjenske dezinfekcije (za određenu opremu i materijale).


Članak 10.
Pod dezinsekcijom i deratizacijom podrazumijeva se: Mjere dezinsekcije i deratizacije za suzbijanje sinantropnih infestanata (žohari, mravi, komarci, uši, miševi i štakori) koji mogu biti vektori zaraznih i parazitarnih bolesti, i čija je prisutnost vezana uz opću bolničku higijenu, provode ovlaštene fizičke i pravne osobe.

Članak 11.
Pod osiguranjem i kontrolom zdravstvene ispravnosti namirnica te sanitarno - tehničkih i higijenskih uvjeta pripreme, čuvanja i podjele hrane podrazumijeva se:

 1. Pohađanje tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica;
 2. Nošenje odgovarajuće propisane radne odjeće osoba koje pripremaju, prevoze i serviraju hranu;
 3. Uklanjanje iz lanca pripreme-serviranja hrane bolesne osobe i kliconoše;
 4. Uklanjanje neupotrebljene hrane odlaganjem u posebne kante u mlječnoj kuhinji koje se vraćaju oprane i dezinficirane;
 5. Svakodnevno pranje i dezinficiranje kolica za prijevoz hrane.


Članak 12.
Pod bakteriološkom kontrolom žive i nežive sredine smatra se :

 1. Podvrgavanje zaposlenih djelatnika propisanim zdravstvenim pregledima;
 2. Imunizacija ili imunoprofilaksa zaposlenog osoblja s obzirom na zaduženja i ozbiljan rizik od infekcije zbog kontaminacije;
 3. Bakteriološka kontrola oboljelih osoba koja se provodi u slučaju pojave ili sumnje na pojavu bolničke infekcije u cilju utvrdivanja potencijalnog izvora bolničke infekcije;
 4. Bakteriološka ispitivanja nežive sredine koja se provode kontinuirano najmanje jedanput godišnje, a na rizičnim odjelima po potrebi i češće;
 5. Stalna bakteriološka obrada svih infekcija na odjelu, uz praćenje učestalosti pojave rezistentnih sojeva na pojedinim odjelima.


Članak 13.
Pod ranim otkrivanjem, izolacijom i liječenjem osoba oboljelih od bolničke infekcije smatra se:

 1. Prijavljivanje postojanja ili opasnosti od pojave bolničke infekcije u dogovoru s voditeljem zdravstvene djelatnosti;
 2. Epidemiološko izvidanje, laboratorijsko ispitivanje, zdravstveni pregledi i druge mjere obavlja u cilju iznalaženja izvora i putova prenošenja, vremena i mjesta nastanka te opsega bolničke infekcije;
 3. Izoliranje,bolesnika i osoblja kod kojih je otkriveno postojanje infekcije s obzirom na vrstu i stupanj infekcije, te poduzimanje drugih mjera za suzbijanje i sprečavanje daljnjeg širenja bolničkih infekcija.


III. NADZOR NAD BOLNIČKIM INFEKCIJAMA

Članak 14.
Nadzor nad bolničkim infekcijama obavlja Komisija.

Članak 15.
Komisiju iz članka 14. ovog pravilnika imenuje ravnatelj, a sastavljena je od ravnatelja, glavne sestre zdravstvene ustanove, doktora medicine specijaliste epidemiologa, mikrobiologa, infektologa i zdravstvenog djelatnika VI/I stupnja stručne spreme posebno osposobljenog za provedbu naprijed navedenih mjera (medicinska sestra - higijeničar s punim radnim vremenom), voditelja zdravstvenih djelatnosti te predstavnika drugih zdravstvenih ustanova.
Ravnatelj imenuje predsjednika Komisije. Rad Komisije odvija se u redovitim sastancima svaka 2 - 3 mjeseca, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije i češće.

Članak 16.
Pojavu bolničke infekcije ili sumnju na njezinu pojavu obvezan je prijaviti Komisiji doktor medicine u dogovoru s voditeljem zdravstvene djelatnosti.
Nakon dojave o pojavi bolničke infekcije ili sumnje na njenu pojavu iz stavka 1. ovog članka, medicinska sestra-higijeničar, zajedno s doktorom medicine popunjava obrazac koji je sastavni dio ovog pravilnika.
U slučaju pojave bolničke infekcije, popunjeni obrazac iz stavka 2. ovog članka proslijeđuje se i u Zavod za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba.
Hrvatski zavpd za javno zdravstvo obvezan je jednom u tri mjeseca (kvartalno) podnijeti izvješće o prijavljenim bolničkim infekcijama Komisiji za praćenje i suzbijanje zaraznih bolesti pri Ministarstvu zdravstva.

Članak 17.
Nakon što se potvrdi postojanje bolničke infekcije, odgovorni voditelj zdravstvene djelatnosti i članovi Komisije obvezni su pregledati odjel na kojem se pojavila bolnička infekcija, utvrditi okolnosti pod kojima je nastala, otkloniti uzrok te spriječiti mogućnost širenja infekta.

Članak 18.

Komisija:

 1. utvrđuje mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;
 2. kontrolira i evaluira postupke pri radu organiziranjem bakterioloških ispitivanja žive i nežive sredine bolesnika;
 3. predlaže mjere za otklanjanje nadenih nepravilnosti u postupcima pri radu:
 4. vodi brigu o pojavljivanju sporadičnih infekcija i infekcija epidemijskog karaktera;
 5. analizira postojeće stanje na temelju izvješća o bakteriološkim ispitivanjima žive i nežive sredine, te bakteriološkim izolatima na pojedinim odjelima;
 6. organizira i vodi evidenciju o sistematskim pregledima zdravstvenog osoblja, kao i o cijepljenju zdravstvenih djelatnika koji su izloženi opasnosti od infekcije;
 7. vodi evidenciju o zdravstvenim djelatnicima koji su kliconoše te predlaže nadležnom tijelu njihov raspored na drugo radno mjesto ili mjeru suspenzije;
 8. utvrđuje metode čišćenja i dezinfekcije u zdravstvenoj ustanovi u okviru mjera za suzbijanje bolničkih infekcija;
 9. utvrđuje i provodi program edukacije i reedukacije zdravstvenog i pomoćnog osoblja:
 10. utvrđuje uvjete i način dekontaminacije i sterilizacije opreme;
 11. vodi evidenciju o dezinsekciji, deratizaciji i dezodorizaciji opreme;
 12. suraduje s Komisijom za lijekove pri Ministarstvu zdravstva radi donošenja općih pravila o uporabi antimikrobnih lijekova te u slučaju pojave rezistentnih bolničkih sojeva uvodi novi antibiotik ovisno o spektru aktivnosti, farmakokinetičkim svojstvima, toksičnosti, trajanju liječenja i cijeni;
 13. osigurava antibiotike pričuve:
 14. predlaže kontrolu i mjere za suzbijanje bolničkih infekcija, specifična načela i metode u odnosu na karakter zdravstvene ustanove i odgovornosti;
 15. mjesečno dostavlja prijave bolničkih infekcija Republićkoj komisiji uz kratko izvješće o poduzetim mjerama i eventuelnim problemima.


Članak 19.
Troškove za bakteriološki i epidemiološki nadzor u svrhu kontrole i sprečavanja bolničkih infekcija snosi zdravstvena ustanova kod koje je nadzor obavljen, u skladu sa standardima i normativima.

Članak 20.
Članove Republičke komisije imenuje Ministar zdravstva.
Republička komisija sastavljena je od doktora medicine specijaliste iz područja epidemiologije, mikrobiologije i infektologije te djelatnika pravnog usmjerenja iz Ministarstva zdravstva.
Rad Republičke komisije odvija se u redovitim sastancima jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Članak 21.
Republička komisija:
- analizira stanje u pojedinim zdravstvenim ustanovama na temelju primljenih prijava bolničke infekcije i izvješća o radu Komisija;
- obavlja neposredan uvid u stanje u pojedinim zdravstvenim ustanovama i odreduje mjere za uklanjanje nedostataka i podizanja nivoa rada u području nadzora nad bolničkim infekcijama;
- saziva jedanput godišnje sastanak svih predsjednika Komisija;
- predlaže program stručnog osposobljavanja zdravstvenih djelatnika VI/I stupnja stručne spreme za provedbu mjera i postupaka u kontroli bolničkih infekcija;
- jedanput godišnje dostavlja Ministru zdravstva izvješće o svom radu, poduzetim mjerama i prijedlozima.

Članak 22.
Odredbe članka 2., 3., 4., 7., 8., 9.,10.,12.,13.,16. stavak 3. i članka 19. ovog pravilnika odnose se i na zdravstvene djelatnike koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/21
Urbroj : 534-02-22-94-1
Zagreb, 17. ožujka 1994.

Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.
_ ______________________________
Datum prijave: Mat. broj : Odjel:
Odsjek:
_ ______________________________
PRIJAVA BOLNIČKE INFEKCIJE
_ _______
Godina rođenja Datum primitka Da li je pri prijemu
u bolnicu upućen uzorak na
pretragu
Spol M Ž DA NE
_ ______________________________
Dijagnoza zbog koje se Da li prima antibiotike (navesti
bolesnik liječi koje i kako dugo)
_ ______________________________

Radna dijagnoza


_ ______________________________

Vrsta uzoraka koji se šalje na Vrsta bolničke infekcije:
mikrobiološku ili serološku
pretragu (zaokružiti):
a) bris grla i nosa a) respiratorna
b) stolica (bris rektuma) b) enterokolitis
c) povračeni sadržaj c) alimentarna toksikoinfekcija
d) krv na HBV, HCV i HIV d) infekcija virusom hepatitisa
e) bris promjena na koži e) gnojne infekcije kože
f) bris rane f) sekundarne postoperativne
infekcije
g) urin g) uroinfekcija
h) drugo h)drugo

_ ______________________________
POTPIS POTPIS
SESTRE-HIGIJENIČARA ODJELNOG DOKTORA

_ _________
Rezultat mikrobiološke, parazitološke pretrage i osjetljvost na antibiotike:

_ _________
Dijagnoza bolničke infekcije i ishod:

_ _________-
Napomena Komisije:


_ _________-
POTPIS PREDSJEDNIKA KOMISIJE


_ _________-


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti