POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni pregled - pravilnik o plaćanju - pravilnik o razvrstavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Temeljem članka 50. stavak 2. I članka 74 toč. 5 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br 74/92, 26/93 i 79/93), donosim
ODLUKU
o uvjetima i načinu obavljanja kontrole (nadzora) poslovanja banaka i štedionica i postupku poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

1. Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja kontrole poslovanja banaka i štedionica (u daljnjem tekstu banaka), postupak poduzimanja mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih kontrolom.
Nepravilnosti prema ovoj odluci su stanja i poslovanja banke koja ugrožavaju likvidnost, sigurnost i solventnost banke, bez obzira da li se njima povređuje propis.
2. Kontrolu poslovanja banaka, Narodna banka Hrvatske obavlja:
1) pregledom izvješća i podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske, i to:
- knjigovodstvenog stanja banaka i financijskih organizacija (KNJBIFO),
- temeljnih financijskih izvještaja po godišnjem obračunu,
- izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja,
- tromjesečnih izvješća o poslovanju banke u skladi sa člankom 18. do 30. Zakona o bankama i štedionicama.
- dnevnih podataka o stanju likvidnosti, dnevnih izešća o kupoprodaji deviza, dnevnih izvješća o stanju sredstava na računima banaka u inozemstvu, dnevnih izvješća o izloženosti deviznom riziku i drugih dnevnih izvješća koje banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske,
- drugih podataka i izvješća koje banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske;
- dobijenim odgovorima na pismene upite Narodne banke Hrvatske,
2) izvedenih izvješća koje izrađuje Narodna banka Hrvatske na osnovi podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske;
3) neposrednim pregledom poslovnih knjiga, knjigovodstvene i ostale dokumentacije u banci
3. Kontrolom iz točke 2. ove odluke, Narodna banka Hrvatske kontrolira:

 1. ispunjavanje uvjeta propisanih za osnivanje banke i potrebne dokumentacije koja se podnosi kod osnivanja banke,
 2. usklađivanja poslovanja s odobrenjem za obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova,
 3. usuglašenost pravnih akata i poslovanja banaka sa Zakonom o bankama i štedionicama i aktima Narodne banke Hrvatske,
 4. točnost izvješćivanja Narodne banke Hrvatske, 5) iskazanu visinu jamstvenog kapitala,
 5. izračunavanje koeficijenata adekvatnosti kapitala, 7) iskazivanje velikog kredita, najvećeg kredita, kredita datih dioničarima koji imaju više od 10% dionica (udjela) s pravom upravljanja, upravi banke i članovima nadzornog odbora, prokuristima I članovima njihove uže obitelji,
 6. ukupan iznos svih kredita, drugih potraživanja i preuzetih obveza banke prema jednom zajmoprimcu,
 7. ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu, uređenje poslovnih prostorija,
 8. ulaganja u vlasničke uloge u banke i druga t:rgovačka društva,
 9. visinu otvorene devizne poziciji i odnosu između otvorene devizne pozicije i jamstvenog kapitala banke,
 10. stupanj rizičnosti aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banke,
 11. održavanje likvidnosti banke,
 12. obavljanje unutarnje kontrole banke,
 13. način i adekvatnost upravljanja bankom,

Narodna banka Hrvatske po potrebi kontrolira i druge uvjete poslovanja banaka koji izravno i neizravno utječu na likvidnost, stabilnost i solventnost poslovanja banke.
4. Zapisnik o obavljenoj kontroli u Narodnoj banci Hrvatske iz točke 2 stavak 1. pod 1) i 2) sastavlja se samo u slučaju utvrđivanja nezakonitosti i nepravilnosti.
5. Neposrednu kontrolu u banci obavlja ovlaštena osoba Narodne banke Hrvatske.
6. Narodna banka Hrvatske, u slučaju da su knjigovodstvene i druge evidencije i obračuni, kao i originalna dokumentacija na osnovi koje se provode knjiženja i ažuriraju evidencije, neuredne i neažurne, izdaje zaključak kojim se utvrđuje rok za ažuriranje evidencija i obračuna.
Ako banka ne izvrši zaključak, Narodna banka Hrvatske može angažirati treću osobu za izvršenje zaključka, na teret banke.
7. Po obavljenoj kontroli ovlaštena osoba sastavlja zapisnik i dostavlja ga banci.
Na dostavljeni zapisnik o obavljenoj kontroli, banka može staviti primjedbe u roku kojeg utvrdi Narodna banka Hrvatske, koji ne može biti kraći od 8 dana ni duži od 15 dana od dana primitka zapisnika.
Za utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti Narodna banka poduzima mjere protiv banke i odgovornih osoba u banci. Za utvrđene nezakonitosti sukladno propisima, Narodna banka podnosi i zahtjev za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka.
8. Za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti guverner izdaje rješenje u roku od 30 dana od dana primitka primjedbi na zapisnik, odnosno od dana isteka roka za dostavljanje primjedbi na zapisnik
9. Za utvrđene nepravilnosti konstatirane u zapisniku po isteku roka za dostavljanje primjedbi na zapisnik, Narodna banka Hrvatske, predlaže banci poduzimanje jedne ili više aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti zavisno o nalazu kontrole i to da:

 1. poveća iznos jamstvenog kapitala;
 2. poveća iznos posebne rezerve za identificirane gubitke
 3. privremeno ukine kreditiranje komitenata;
 4. otpiše nenaplativa potraživanja;
 5. ukine određene filijale i predstavništva kako u zemlji tako i u inozemstvu;
 6. poduzme radnje za naplatu dospjelih potraživanja;
 7. prestane zaduživanje u inozemstvu u određenom vremenskom razdoblju
 8. ograniči isplatu dividende,
 9. smijeni rukovodeće djelatnike banke,članove nadzornog odbora, prokuriste i sl.
 10. poduzme mjere za organizacijsko osposobljavanje i kvalitetnije rukovođenje bankom (promjene u načinu na koji se odobravaju krediti i drugi plasmani, unutrašnjoj kontroli, informacijskom sustavu i sl.);
 11. otkloni i druge nepravilnosti, poduzme određene mjere, odnosno obustavi određene aktivnosti.

Prijedlogom iz prethodnog stavka, utvrđuje se rok za izvršenje.
Ukoliko je rok za otklanjanje nepravilnosti duži od 30 dana, Narodna banka Hrvatske dužna je predložiti i dinamiku poduzimanja određenih aktivnosti.
10. Banka se može u roku od 15 dana očitovati na predložene aktivnosti na način da ih prihvaća ili odbacuje. Ako je banka osnovano osporila prijedlog aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti, Narodna banka Hrvatske će prijedlog povući, odnosno izmijeniti.
Ukoliko je banka prihvatila prijedlog aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti, a nije ih provela u roku utvrđenom za njihovu realizaciju, guverner u roku od 5 dana od dana isteka roka u kojem je banka bila dužna realizirati predložene aktivnosti i mjere, donosi rješenje kojima predložene aktivnosti izriče kao mjere prema banci. Rješenjem guvernera utvrđuje se i rok za izvršenje svake pojedine aktivnosti.
11. Ukoliko banka ne prihvati predložene aktivnosti iz točke 9. ili se na njih ne očituje u predviđenom roku, guverner na osnovi članka 51. stavak 3. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske, rješenjem nalaže izvršenje predloženih aktivnosti.
12. Ukoliko banka ne provede aktivnosti iz točke 9. guverner Narodne banke Hrvatske donosi rješenje kojim se obustavljaju svi oblici poslovanja banke, osim isplata po štednim ulozima i tekućim i deviznim računima građana, u trajanju od najviše 15 dana, i određuje službenika Narodne
banke Hrvatske koji će kontrolirati provođenje ovog rješenja.
13. Ako banka ne izvrši aktivnosti odnosno rješenja, Guverner predlaže Savjetu Narodne banke Hrvatske odluku o povlačenju odobrenja za rad banke.
14. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

br. 19/VII-94-IT/PJ
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti