POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni oglasi - pravilnik o parcelacijskim - ispravak popisa sredstava ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAPUTAK
O NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU STRUČNIH ISPITA ZA DJELATNIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, CERTIFICIRANJA I NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
I. OPĆE ODREDBE
Točka 1.
Ovim naputkom privremeno se uređuje do donošenja propisa kojima će biti uređeni radni odnosi službenika u tijelima državne uprave način polaganja i program po kojemu stručni ispit polažu službenici koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
Po ovom programu polažu stručni ispit i službenici pravnih osoba koje imaju javne ovlasti koje neposredno primjenjujući zakone i druge propise rješavaju u upravnim stvarima, vode propisane očevidnike, izdaju uvjerenja i druge potvrde, te obavljaju i druge upravne i stručne poslove normizacije. mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina.
Točka 2.
Stručni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnom komisijom koju osniva ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Pismeni dio stručnog ispita sastoji se iz pismenog rada, iz jedne od oblasti iz koje se polaže stručni ispit.
II. UPRAVNOPRAVNI ZADACI I POSLOVI
Točka 3.
Dio gradiva stručnog ispita za čije je zadatke i poslove prema jedinstvenim nazivima izvršitelja propisan IV, VI/1 i VII/I stupanj stručne spreme zadaci i poslovi normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina:
a) Ustavno uređenje Republike Hrvatske:
- temeljne odredbe;
- temeljne slobode i prava čovjeka i građanina:
- ustrojstvo državne vlasti;
- ustrojstvo lokalne samouprave i uprave.
b) Ustrojstvo uprave i radni odnosi:
- poslovi državne uprave;
- ustrojstvo državne uprave;
- sredstva tijela državne uprave;
- državni službenici i namještenici;
- odnosi tijela državne uprave i građana;
- zasnivanje radnog odnosa i raspored na rad;
- stručna sprema djelatnika (službenika i namještenika);
te stručno osposobljavanje i usavršavanje;
- prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika;
- prestanak radnog odnosa;
- zaštita prava službenika i namještenika. c) Opći upravni postupak i upravni sporovi:
- propisi kojima je reguliran opći upravni postupak;
- osnovna načela upravnog postupka, nadležnost, stranka i rokovi;
- pokretanje postupka, rješenje, žalba. obnova postupka, ukidanje i mijenjanje rješenja;
- predmet upravnog spora, tužitelj, tužena stranka, tužba i obveznost presude.
d) Uredsko poslovanje:
- poznavanje uredskog poslovanja;
- organizacija i način uredskog poslovanja;
- vođenje evidencija.
III. ZADACI I POSLOVI NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, CERTIFICIRANJA I NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
Točka 4.
Kandidati koji polažu stručni ispit za poslove i zadatke normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina, za koje je propisan IV, VI/1 i VII/1 stupanj stručne spreme, polažu stručni ispit iz dijela programa iz točke 3. ovog Programa i dijela programa koji je propisao ravnatelj Državnog zavoda za norrnizaciju i mjeriteljstvo.
Točka 5.
Pismeni dio ispita sastoji se od izrade pismenog zadatka, koji je vezan za neposredno izvršavanje poslova normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina.
Točka 6.
Gradivo pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate koji polažu stručni ispit za poslove i zadatke za koje je propisan VII/1 stupanj stručne spreme za poslove normizacije, sadržava slijedeće:
a) Poznavanje pravnih izvora bitnih za poslove certificiranja i normizacije .
b) Osnove normizacije:
- donošenje i preuzimanje normi,
- harmonizacija normi,
- razine normizacije,
- propisi o tehničkim normativima,
- propisi o kvaliteti proizvoda i radova odnosno usluga
- odstupanje od hrvatskih normi i normi kvalitete.
c) Mjere za osiguranje kakvoće i tehničke i konstruk cijske sigurnosti proizvoda i usluga:
- ispitivanje i certificiranje proizvoda;
- tehnički nadzor;
- usporedno ispitivanje;
- tehničke upute za upotrebu. servis i rezervni dijelovi;
- jamčevni list;
- deklariranje, označavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda.
d) Nadzor i upravne mjere u oblasti normizacije.
Točka 7.
Gradivo pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate koji polažu stručni ispit za poslove i zadatke za koje je propisan VII/1 stupanj stručne spreme za poslove certificiranja. koji obuhvaćaju ispitivanje. certificiranje i ovlašćivanje, sadrži slijedeće:
a) Poznavanje pravnih izvora bitnih za poslove ispitivanja i ovlašćivanja:
- Zakon o standardizaciji;
- Propisi o obveznom certificiranju;
- Propisi o izgledu i uporabi certifikacijskog znaka;
- Zakon o mjernim jedinicama i
- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti.
b) Sustav ispitivanja, certificiranja i ovlašćivanja:
- ispitivanje proizvoda;
- certificiranje proizvoda;
- provjera i certificiranja sustava osiguranje kakvoće ;
- certificiranje osposobljenosti stručnih osoba za kakvoću;
- ocjenjivanje i ovlašćivanje ispitnih i mjeriteljskih laboratorija;
- ocjenjivanje i ovlašćivanje ustanova za certifikaciju proizvoda, sustava osiguranja kakvoće i osposobljenosti struenih osoba za kakvoću;
- priznavanje isprava o sukladnosti proizvoda, postupaka, usluga. sustava osiguranja kakvoće i osposobljenosti stručnih osoba za kakvoću izdanih u inozemstvu (izvještaj o ispitivanju, certifikat sukladnosti i dr);
- međunarodne i europske certifikacijske sheme za proizvode sustava osiguranja kakvoće i osposobljenosti stručnih osoba za kakvoću;
- tehnički nadzor;
- usporedna ispitivanja;
- međunarodni sustav jedinica;
- veličine, jedinice. brojčani iznosi i jednadžbe;
- temeljni pojmovi mjerne tehnike;
- iskazivanje rezultata ispitivanja i mjerila;
- vrste mjernih pogrešaka;
- obrada rezultata ispitivanja i mjerila;
- mjerna nesigurnost i pouzdanost rezultata ispitivanja;
- vrste etalona i
- sljedivost, etaloni i mjerila.
c) Nadzor i upravne mjere za područja ispitivanja, certificiranja i ovlašćivanja.
Točka 8.
Gradivo pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate koji polažu stručni ispit za poslove i zadatke za koji je propisan IV, VI/1 i VII/1 stupanj stručne spreme za poslove mjeriteljstva, prema složenosti ovih poslova za svaki stupanj. sadržava slijedeće:
a) Poznavanje pravnih izvora bitnih za rad mjeriteljstva:
- Zakon o mjernim jedinicama;
- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti;
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina. b) Sustav mjernih jedinica i sustav mjeriteljstva
- međunarodni sustav jedinica;
- veličine, jedinice, brojčani iznosi i jednadžbe;
- temeljni pojmovi mjerne tehnike;
- iskazivanje mjernih rezultata;
- vrste mjernih pogrešaka;
- obrada mjernih rezultata;
- mjerna nesigurnost;
- vrste etalona;
- sljedivost etalona I mjerila:
- mjeriteljski zahtjevi za pojedine tipove mjerila;
- mjeriteljski zahtjevi za ugostiteljsko posude i pakovine;
- tipno ispitivanje mjerila;
- mjeriteljskl postupci kod ovjeravanja pojedinih vrsta mjerila;
- postupci ovlaštenog djelatnika u procesu nadzora ispravnosti mjerila:
- mjeriteljski postupci kod nadzora ispravnosti pakovina;
- poznavanje sustava zakonskog mjeriteljstva.
c) Nadzor predmeta od plemenitih kovina:
- osnovni pojmovi;
- postupanje ovlaštene osobe u procesu nadzora;
- plemenite kovine ;
- definiranje stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina;
- označavanje predmeta od plemenitih kovina:
- način ispitivanja stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina;
- postupci ovlaštene osobe u procesu nadzora predmeta od plemenitih kovina.
Točka 9.
Gradivo pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate koji polažu stručni ispit za poslove i zadatke za koji je propisan IV, VI/1 i VII/1 stupanj stručne spreme za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina. prema složenosti ovih poslova za svaki stupanj. sadržava slijedeće:
a) Poznavanje pravnih izvora bitnih za rad predmeta od plemenitih kovina:
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina:
- Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina;
- Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanja i žigosanje predmeta od plemenitih kovina;
- Pravilnik o oblicima državnih žigova;
- Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina;
- Pravilnik o stupnju čistoće zlatnih poluproizvoda za zubno protetičke predmete.
b) Nadzor predmeta od plemenitih kovina:
- pojam predmeta od plemenitih kovina;
- definiranje stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina;
- označavanje predmeta od plemenitih kovina;
- način ispitivanja stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina;
- postupci ovlaštene osobe u procesu nadzora predmeta od plemenitih kovina.
Točka 10.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 133-02/94-01/2
Urbroj : 558-06/1-94-3
Zagreb, 30. lipnja 1994.
Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti