POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvor - pravilnik o očevidniku - zakon o upisniku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91, 64/91. 26/93 i 29/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, način i postupak kod prijenosa svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i postupak sa svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja kod utovara. istovara i na klaonicama.
Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja (u nastavku teksta: svjedodžba) javna je isprava koja služi u unutarnjem prometu životinjama, a izdaje se na zahtjev držatelja životinje.
Držatelj životinje dužan je imati svjedodžbu u slučajevima navedenim učlanku 38. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.
Svjedodžba se izdaje na obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.
Članak 2.
Obrasci svjedodžbe moraju biti uvezani u obliku blokova od 50 komada s kopijom, oznakom serije i brojeva. Brojevi unutar serije počinju s brojkom 1, a završavaju s brojkom 1,000.000.
Kopija obrasca služi kao evidencija o izdanim svjedodžbama i kao temelj za obračun ubranih naknada.
Rok za čuvanje kopija izdanih svjedodžbi je najmanje tri godine od dana izdavanja posljednje svjedodžbe u bloku. Nakon toga roka kopije se komisijski uništavaju o ćemu se pravi zapisnik.
Članak 3.
U svrhu kontrole izdavanja i uporabe obrazaca svjedodžbi, njihovo tiskanje može obavljati samo tiskara koja je opunomoćena od strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Distribuciju blokova svjedodžbi veterinarskim stanicama obavlja tiskara i to na temelju naloga tijela iz prethodnog stavka. uz popratnu izdatnicu. U izdatnici mora biti navedeno kojoj se veterinarskoj stanici blokovi dostavljaju. serija i redni brojevi obrazaca. Po jedan primjerak izdatnice tiskara dostavlja: veterinarskoj stanici. županijskom veterinarskom inspektoru,Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, a jedan ostaje tiskari.
O primljenim blokovima svjedodžbi veterinarska stanica vodi knjigu evidencije. Knjiga evidencije mora biti ostraničena i ovjerena od strane direktora veterinarske stanice.
Obrazac knjige ove evidencije otiskan je uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.
Članak 4.
Kontrolu evidencije iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika, kao i postupak sa svjedodžbama, obavlja županijski veterinarski inspektor.
Članak 5.
Izdavanje svjedodžbi obavlja veterinarska stanica za životinje koje su podrijetlom s područja na kojem djeluje.
Ako životinja potječe s drugog područja, a nema svjedodžbu kada je ova obvezna. veterinarska stanica obavit će klinički pregled životinje na trošak držatelja životinje i prema nalazu izdat će svjedodžbu.
Članak 6.
Obrazac svjedodžbe izdaje ovlašteni veterinarski inspektor. Svjedodžba mora biti ispisana čitljivo kemijskom olovkom.
Ovlašteni veterinarski inspektor mora svjedodžbu vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručni potpis ovlaštenog veterinarskog inspektora mora biti ispisano tiskanim slovima ili štambiljom otisnuto ime i prezime, a potpis mora biti ovjeren pečatom veterinarske stanice koja je svjedodžbu izdala. Otisak pečata mora biti jasan.
Članak 7.
Svjedodžba se može izdati za svaku životinju posebice (pojedinačna svjedodžba). ili za više životinja iste vrste i kategorije ako pripadaju istom držatelju (skupna svjedodžba).
Sisančad kopitara. goveda, pasa i mačaka mogu se upisati pojedinačno u svjedodžbu majke.
Životinje se u svjedodžbi iskazuju u komadima, osim za ribe iz uzgajališta i puževe koji se iskazuju u kiIogramima. a pčele u broju košnica.
Pojedinačne i skupne svjedodžbe izdaju se samo ako su kopitari označeni paljenim žigom brojčane oznake na kopitu ili žigom na koži vrata, sedlišta ili buta, a papkari propisanom ušnom markicom.
Članak 8.
Tijekom godine u kojoj je svjedodžba izdana, izdaje se nova svjedodžba:

  1. ako je došlo do promjene držatelja životinje - novom držatelju životinje, prije ponovnog stavljanja u promet;
  2. ako se na temelju skupne svjedodžbe izdaju svjedodžbe za manji broj životinja - pojedinačne svjedodžbe, odnosno ako se na temelju pojedinačnih svjedodžbi izdaje skupna svjedodžba;
  3. ako na svjedodžbi nema mjesta za produživanje valjanosti ili ako je svjedodžba toliko oštećena da je postala neuporabiva;
  4. ako je došlo do promjene kategorije životinje.

Iz skupne svjedodžbe mogu se otpisati samo životinje koje su otuđene (poklon, prodaja i sl.), zaklane, uginule, ubijene ili nestale.
Pri izdavanju svjedodžbe na temelju već izdane svjedodžbe, rok valjanosti svjedodžbe produljuje se od dana izdavanja nove svjedodžbe.
Članak 9.
Duplikat svjedodžbe izdaje se ako je svjedodžba nestala (izgubljena. uništena i sl.).
Za izdanu svjedodžbu iz prethodnog stavka plaća se naknada.
Na duplikat svjedodžbe stavlja se crvenom kemijskom olovkom oznaka.Duplikat".
Članak 10.
Svjedodžba vrijedi 10 dana od dana izdavanja odnosno od dana produljivanja valjanosti.
Valjanost svjedodžbe produljuje se na poleđini svjedodžbe i ne nenaplaćuje se.
Članak 11.
Prigodom kupoprodaje životinje novi je držatelj dužan za kupljenu životinju u veterinarskoj stanici, na području gdje je obavljena kupoprodaja, zatražiti prijenos svjedodžbe na svoje ime.
Prijenos iz prethodnog stavka obavlja se na poledini svjedodžbe na za to predviđenom mjestu i ne naplaćuje se.
Članak 12.
Prigodom pregleda pri utovaru životinje na poledini svjedodžbe stavlja se klauzula da je životinja zdrava, registarski broj prijevoznog sredstva, mjesto kamo se otprema. datum službeni pečat i potpis uz otisnuto ime i prezime ovlaštenog veterinarskog inspektora koji je obavio veterinarsko-sanitarni pregled pri utovaru.
Klauzula iz prethodnog stavka ovoga članka stavlja se i u mjestu istovara, s tim da se navede mjesto istovara.
Članak 13.
Na klaonicama nakon obavljenog klanja, svjedodžbu treba poništiti, tako da se na njezinu prednju stranu otisne štambilj "poništeno". Slova štambilja moraju biti veličine najmanje tri centimetra.
Na poništenu svjedodžbu životinje koja je zaklana, na prednjoj strani u desnom gornjem uglu, stavlja se datum klanja i redni broj pod kojim je zaklana životinja uvedena u zapisnik o pregledu za klanje.
Poništene svjedodžbe čuvaju se u arhivi nadležnog tijela tri godine, nakon kojeg roka se komisijski uništavaju.
Članak 14.
Veterinarska stanica dužna je organizirati izdavanje svjedodžbi na takav način da ih držatelj životinja može dobiti svakog radnog dana u uredovno vrijeme, osim blagdana i neradnih dana.
Članak 15.
Veterinarska stanica dužna je odrediti osobu koja će voditi evidenciju iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika
Osoba iz stavka 1. ovoga članka pojedinačno zadužuje s blokovima svjedodžbi ovlaštenog veterinarskog inspektora u veterinarskoj stanici.
Nezaduženi i neispunjeni blokovi svjedodžbi čuvaju se u veterinarskoj stanici pod ključem.
Članak 16.
Za izdanu svjedodžbu naplaćuje se naknada u visini određenoj u "Naredbi o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja" koju donosi ministar poljoprivrede i šumarstva.
Ako osoba iz članka 6. stavka 1. ovoga pravilnika naplati manju naknadu od propisane iz stavka 1. ovoga članka. razliku do punog iznosa dužna je nadoknaditi veterinarska stanica.
Plaćanje naknada iz stavka 1. ovoga članka obavlja se prigodom izdavanja svjedodžbe u gotovom iznosu ili i prethodno uplaćenom virmanskom nalogu.
Članak 17.
Obračun ubranih naknada od izdanih svjedodžbi, osoba iz članka 15. stavka 2. ovoga pravilnika, obavlja najkasnije do 5. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Obračun iz stavka 1. ovoga članka obračunava se tako da se na poleđini kopije posljednje izdane svjedodžbe u proteklom mjesecu napravi rekapitulacija izdanih svjedodžbi po vrstama i kategorijama životinja. Dobiveni podaci upisuju se u obrazac "Obračun ubranih naknada za izdane svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja" i predaju u knjigovodstvo veterinarske stanice.
Obrazac iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika.
Članak 18.
Sredstva ostvarena od naknada iz članka 16. stavka 1. ovoga pravilnika u visini od 70%, veterinarska stanica dostavlja na posebni račun za zdravstvenu zaštitu životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. broj: 30101607-1002918. najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Za prekoračenje roka iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se kamate u skladu s propisima.
Članak 19.
Veterinarska stanica na temelju obrazaca iz članka 17. stavka 2. ovoga pravilnika sastavlja "Mjesečno izvješee o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja" i dostavlja ga najkasnije do 15. dana u mjesecu za proteklo mjesečno razdoblje Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", br. 52/91).
Članak 21.
Obrasci svjedodžbe koji su do sada vrijedili, vrijedit će i dalje dok se ne utroše.
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/94-01/354
Urbroj : 525-01-94-1
Zagreb, 17. lipnja 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v, r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti