POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - odluka razvrstavanju cesta - krivični zakon republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 45. Zakona o kazalištima ("Narodne novine". br. 61/91) donosim
PRAVILNIK
O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU SPLITSKOG LJETA
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se pitanja u svezi sa statusom, ustrojstvom i financiranjem kazališnog i glazbenog festivala Splitsko ljeto (u daljnjem tekstu: Festival).
Članak 2.
Festival je kazališna i glazbena manifestacija od nacionalnog značenja i od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivač Festivala je grad Split.
Članak 3.
Festival se upisuje u registar kazališnih festivala koji se vodi pri Ministarstvu kulture i prosvjete.
Članak 4.
Festival se održava u Splitu, u pravilu od 15. srpnja do 15. kolovoza.
Članak 5.
Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se u državnom proračunu, u proračunu Županije splitsko-dalmatinske i u proračunu grada Splita.
Sredstva za Festival osiguravaju se i iz prihoda ostvarenih djelatnošću Festivala. sponzorstva, zaklada, fundacija. darova i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje Festivala osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 5. ovoga pravilnika, prema kriterijima kako slijedi:
- iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za program Festivala od nacionalnog značenja,
- iz proračuna Županije splitsko-dalmatinske i proračuna grada Splita osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za djelatnike koji rade na ostvarivanju programa Fesfivala, kao i za materijalne troškove ustanove koja obavlja poslove organiziranja i održavanja Festivala.
Ministarstvo kulture i prosvjete. grad Split i Županija splitsko-dalmatinska svoje odnose uređuju ugovorom, a posebno međusobna prava i obveze u financiranju Festivala.
Članak 7.
Festivalom rukovodi i upravlja ravnatelj Festivala, koji ima prava i obveze utvrđene ovim pravilnikom.
Ravnatelja Festivala imenuje ministar kulture i prosvjete na vrijeme od dvije godine.
Radi utvrđivanja umjetničkog programa i njegova ostvarivanja, ministar kulture i prosvjete imenuje ravnatelja dramskog, opernog i glazbenog programa na vrijeme od dvije godine.
Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće, koje obavlja zadaće utvrđene ovim pravilnikom.
Članak 8.
Ravnatelj Festivala zastupa i predstavlja Festival u ime osnivača Festivala i Ministarstva kulture i prosvjete, donosi program Festivala, osmišljava i provodi umjetničku i programsku politiku Festivala i odgovoran je za ostvarivanje njegovog programa.
U ostvarivanju njegovih zadaća ravnatelju Festivala pomažu ravnatelji dramskog, opernog i glazbenog programa, koji su ujedno odgovorni za realizaciju programa, svatko u svom djelokrugu.
Članak 9.
Festivalsko vijeće predlaže program Festivala (festivalski repertoar) i prati njegovo ostvarenje, te je ujedno i stručno-savjetodavno tijelo ravnatelja Festivala i ravnatelja dramskog, opernog i glazbenog programa.
U Festivalsko vijeće ministar kulture i prosvjete imenuje tri člana iz reda javnih kulturnih djelatnika na vrijeme od dvije godine.
Ravnatelj Festivala, ravnatelj dramskog, opernog i glazbenog programa. te ravnatelj ustanove koja obavlja poslove organiziranja i održavanja Festivala, po svom su položaju članovi Festivalskoga vijeća.
Časni članovi Festivalskog vijeća su ministar kulture i prosvjete. župan Županije splitsko-dalmatinske i gradonačelnik grada Splita.
Članak 10.
Program Festivala donosi ravnatelj Festivala uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete.
Ravnatelj Festivala prijedlog programa Festivala dostavlja na mišljenje Poglavarstvu grada Splita.
Članak 11.
O ostvarivanju programa Festivala ravnatelj Festivala podnosi izvješće ministru kulture i prosvjete, Poglavarstvu grada Splita i Poglavarstvu Županije splitsko-dalmatinske.
Izvješće se podnosi u roku od 60 dana od dana završetka Festivala.
Ako ministar kulture i prosvjete. odnosno Poglavarstvo grada Splita i Poglavarstvo Županije splitsko-dalmatinske ne prihvate izvješće, može se smijeniti ravnatelj Festivala i ravnatelji dramskog, opernog i glazbeno programa, te raspustiti imenovani članovi Festivalskoga vijeća.
Odluku o smjenjivanju ravnatelja Festivala i ravnatelja dramskog, opernog i glazbenog programa, te raspuštanju imenovanih članova Festivalskog vijeća donosi ministar kulture i prosvjete po prethodno pribavljenom mišljenju Poglavarstva grada Splita i Poglavarstva Županije splitsko-dalmatinske.
Članak 12.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Festivala, način utvrđivanja festivalskog programa, način rada Festivalskog vijeća, kao i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje Festivala ureduju se statutom Festivala.
Statut Festivala donosi ravnatelj Festivala na prijedlog Festivalskoga vijeća.
Suglasnost na statut Festivala daje Poglavarstvo grada Splita.
Članak 13.
Obavljanje organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova u svezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala povjerava se Hrvatskom narodnom kazalištu Split.
Ministarstvo kulture i prosvjete i osnivač Festivala. te Hrvatsko narodno kazalište Split, medusobna prava i obveze uređuju posebnim ugovorom.
Članak 14.
Ministar kulture i prosvjete imenovat će ravnatelja Festivala. ravnatelje dramskog, opernog i glazbenog programa, te članove Festivalskog vijeća u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 15.
Ravnatelj Festivala dužan je donijeti statut u roku 30 dana od dana imenovanja i dostaviti ga Poglavarstvu grada Splita na suglasnost.
Statut je donesen kad na statut da suglasnost Poglavarstvo grada Splita.
Do donošenja statuta Festivala odgovarajuće se primjenjuju akti i odluke osnivača Festivala ako nisu u suprotnosti s ovim pravilnikom.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-03/94-01-70
Urbroj : 532-03/B-94-01
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti