POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni portal - uredba o komisiji - zakon o financijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 21. prosinca 1994. godine.
Broj: PA 4-11/94
Zagreb, 27. prosinca 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
Članak 1.
U Zakonu o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 109/93.) u članku 2. stavku 6. točki 1. riječi: "protuvrijednosti 500.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "2,000.000,00 kuna".
U točki 2. riječi: "protuvrijednosti 75.000 DEM" zamjenjuju se rijećima: "300.000,00 kuna".
U točki 3. riječi: "protuvrijednosti 500.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "2,000.000,00 kuna". Stavak 7. mijenja se i glasi: 7. Ako više osoba zajednički obavlja djelatnost (supoduzetnici), obveza poreza na dobit utvrđuje se prema uvjetima iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 6. ovoga članka, za ukupnu djelatnost Porezom na dobit iz zajedničke djelatnosti zadužuje se jedan od supoduzetnika određen ugovorom o supoduzetništvu. Ako ugovorom nije određen supoduzetnik koji se zadužuje porezom, Parezna uprava zadužit će porezom na dobit jednog od supoduzetnika za cjelokupni iznos poreza."
Članak 2.
U članku 3. stavku 4. riječi "na likvidacije" zamjenjuju se rijećima: "od likvidacije".
Članak 3.
U članku 5. stavku 2. riječi: "u raspodjeli" zamjenjuju se rijećima: "o raspodjeli".
Članak 4.
U članku 6. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: "2. iznos prekomjernih dužnićkih kamata i preniskih vjerovničklh kamata, ako vjerovnik, odnosno dužnik nije tuzemni obveznik poreza na dobit,". Točka 3. mijenja se i glasi: 3. izdatke radnicima po osnovi naknade materijalnih i drugih troškova, potpora i nagrada iznad iznosa koje propisuje ministar financija," U stavku 3. u drugoj rečenici iza riječi: "usluga" briše se zarez i dodaje se riječ: "u".
Članak 5.
U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi: (4) Na isplate, izuzimsnja i ulaganja iz članka 5. ovoga Zakona kao i na izdatke iz članka 6 stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 2. ovoga Zakona te na knjigovodstvenu vrijednost stečenih i otuđenih udjela kod drugih poreznih obveznika ukamaćivanje te primjenjuje samo na razdoblje u kojem se vlastiti kapital povećao ili umanjio "
Članak 6.
U članku 9. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "realnih godišnjih kamata." Dodaje se stavak 3. koji glasi: (3) Ako je godišnja stopa rasta proizvođaćkih cijena idustrijskih proizvoda negativna, zaštitna kamata iznosi 3% godišnje uz primjenu obićnog kamatnog računa.
Članak 7.
U članku 11. stavku 3. točki 1. i 2. riječi: "od početka prve" zamjenjuju se riječima: "do kraja te".
Članak 8.
U članku 12. stavku 3. u prvoj rećenici riječ "koja" zamjenjuje se riječju: "koje".
Članak 9.
U članku 15: stavak 1. briše se: U stavku 2. koji postaje stavak 1. riječi: "(razdoblje utvrđivanja poreza)" zamjenjuju se riječima: "odnosno drugog razdoblja utvrđivanja poreza".
Članak 10.
U članku 18. stavku 1. riječ: "poreznu" briše se. . U stavku 2. riječ: "Poreznu" briše se, a iza riječi: "upravi" dodaje se rijeć: "najkasnije". U stavku 3. riječ: "porezne" briše se.
Članak 11.
U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Porezna uprava može, na temelju obavljenog nadzora ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže, rješenjem utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova, odnosno drugo razdoblje plaćanja predujmova. Rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma."
Članak 12.
U članku 20. stavku 1. riječi: "indeksom proizvođaćkih cijena industrijskih proizvoda" zamjenjuju se riječima: "zaštitnom kamatom a 9. ovoga Zakona."
Članak 13.
Iza članka 22. dodaje se članak 22a. koji glasi:
"Članak 22a. Ako više osoba zajednički obavlja djelatnost (supoduzetnici iz članka 2. stavka 7.), svaki supoduzetnik jamči solidarno za naplatu cjelokupnog poreza na dobit iz zajedničkog obavljanja djelatnosti."
Članak 14.
U članku 24. riječi "članka 2. stavka 9. i 10., članka 6., 7., te, 20. i 21 ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "članka 2., 6., 7., 12., 14., 16., 17. i 18. ovoga Zakona."
Članak 15.
U članku 25. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 20.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 200.000,00 kuna". U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 1.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 do 20.000,00 kuna".
Članak 16.
U članku 26. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 25.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 5.000,00 do 1.000.000,00 kuna".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 2.000 DEM." zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 50.000,00 kuna."
Članak 17.
U članku 27. stavku 1. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 700 do 22.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 400.ooo.00 kuna". U stavku 2. riječi:.u dinarskoj protuvrijednosti od 150 do 1.500 DEM." zamjenjuju se rijećima: "od 2.000,00 do 50.000,00 kuna."
Članak 18.
Članak 28. briše se
Članak 19.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o porezu na dobit.
Članak 20.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.
Klasa: 410-01/94-01/22
Zagreb, 21. prosinca 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti