POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni portal - pravilnik o djelokrugu - pravilnik o ugušćenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Temeljem članka 3. stavka 2., članka 7., članka 9. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93 i 11/94) ministar kulture i prosvjete donio je
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, način utvrđivanja programa za izvođenje djelatnosti tehničke kulture, stručna sprema djelatnika koji obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi, te sadržaj i oblik uvjerenja o stručnoj osposobljenosti ili usavršavanju.
Članak 2.
Djelatnost tehničke kulture mogu izvoditi udruge tehničke kulture i njihovi savezi i zajednice, poduzeća, ustanove i druge pravne osobe, te osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da djelatnost tehničke kulture temelje na programu donesenom na način utvrđen ovim pravilnikom;
  2. da imaju stručne osobe za izvodenje programa čija je sprema propisana ovim pravilnikom;
  3. da imaju općim aktom uredene uvjete i način izvođenja djelatnosti tehničke kulture, koji se odnose osobito na:

- mogućnosti i uvjete uključivanja djece i građana u programe.
- početak i trajanje programa. - praćenje i vrednovanje postignuća
. -način utvrdivanja potrebnog predznanja i sposobnosti sudionika;
4. da raspolažu odgovarajućim prostorom i opremom za izvodenje djelatnosti tehničke kulture u skladu s Normativima za opremanje, projektiranje, izgradnju i opremanje osnovnoškolskih objekata i Pravilnikom o normativima prostora i opreme srednjih škola Ministarstva kulture i prosvjete, sukladno očekivanom broju sudionika. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na inventivne djelatnike. Ispunjenost uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove tehničke kulture.
Članak 3.
Programima za izvođenje djelatnosti tehničke kulture (u daljnjem tekstu programi) utvrđuju se naziv, cilj i zadaće programa, potrebno predznanje sudionika, sadržaji, metode i oblici izvođenja programa i njihovo trajanje, vrednovanje postignuća, te kadrovski, prostorni, materijalni, didaktički i drugi uvjeti za njihovo izvodenje.
Članak 4.
Programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama, te programe obrazovanja i osposobljavanja građana u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama u smislu Članka 3. ovog pravilnika donosi udruga, savez ili zajednica tehničke kulture, poduzeće, ustanova ili druga pravna ili fizička osoba koja ih namjerava izvoditi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i prosvjete. Programe stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi i programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja članova udruga tehničke kulture u smislu članka 3. ovog pravilnika donosi ministar kulture i prosvjete na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Članak 5.
Oblici izvođenja programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja u tehničkoj kulturi su: tečajevi, seminari, škole, poduka i radionice.
Članak 6.
Nositelj izvodenja programa javno oglašava upis u programe uz obvezno navođenje uvjeta upisa, te načina završavanja programa.
Članak 7.
Napredovanje i postignuća polaznika programa se evidentiraju, prate i vrednuju. Nositelj izvodenja programa vodi očevidnik polaznika za svaki oblik obrazovanja posebno i matičnu knjigu.
Članak 8.
Završetkom programa, stjeću se znanja, vještine i sposobnosti za obavljanje poslova različite složenosti i dopuna su školskoj spremi.
Članak 9.
Osobi, koja temeljem provjere znanja završi program, izdaje se uvjerenje o uspješno završenom programu ili stručnom usavršavanju odnosno o stručnoj osposobljenosti. Uvjerenje iz stavka I. ovoga članka izdaje nositelj odgoja i obrazovanja ili stručnog usavršavanja odnosno stručnog osposobljavanja u tehničkoj kulturi. Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika.
Članak 10.
Stručne poslove odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama, mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuću visoku stručnu spremu (VII. stupanj) predviđenu programom i pedagoško-psihološku spremu.
Iznimno, poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati osobe koje imaju stručna znanja i najmanje srednju stručnu spremu (IV. stupanj) predvidenu programom i pedagoško-psihološku spremu.
Poslove obrazovanje i osposobljavanje građana u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama, mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuću visoku stručnu spremu (VII. stupanj) predvidenu programom.
Iznimno poslove iz stavka 3. ovoga članka mogu obavljati osobe koje imaju stručna znanja i najmanje srednju stručnu spremu (IV. stupanj) predvidenu programom, ali ne mogu provoditi završne ispite ni izdavati uvjerenja o osposobljenosti.
Poslove stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuća stručna znanja predvidena programom. a najmanje srednju stručnu spremu (IV. stupanj.) i pedagoško-psihološko spremu.
Poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanje članova udruga tehničke kulture mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuća stručna znanja predvidena programom, a najmanje srednju stručnu spremu (IV. stupanj).
Pod pedagoško-psihološkom spremom smatra se završen pedagoški fakultet, odnosno položeni predmeti: pedagogija, psihologija, didaktika i metodika.
Članak 11.
Osobe koje rade po posebnim programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu i mladež i ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. moraju u realizaciji programa surađivati s psihologom odnosno defektologom.
Članak 12.
Na udruge tehničke kulture, njihove zajednice i saveze koji izvode nastavne i izvannastavne programe tehničke kulture za osnovne i srednje škole u skladu s člankom 8. Zakona o tehničkoj kulturi primjenjuju se propisi iz područja obrazovanja.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 630-01/94-01-02
Urbroj : 532-03-2/1-94-02
Zagreb, 30. ožujka 1984.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
_ _____ (naziv udruge, saveza ili zajednice tehničke kulture, poduzeća, ustanove, druge pravne ili fizičke osobe i sjedište)
Na temelju članaka 7. (članka 9. stavak 2. ili članka 12. stavak 2.) Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93), članka 9. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine", broj ____94.) i suglasnosti Ministarstva kulture i prosvjete o odobravanju programa klasa_____ broj ______od ______- godine
izdaje se
UVJERENJE
_ _____- (ime i prezime)
rođen-a___________ 19___, u____________________________________
općina (grad) ,_______________________- država_____________________-
državljan _____ _____________________________________________-
s uspjehom je završio-la
_ ______- (naziv programa osposobljavanja)
u trajanju____________________________ , te je osposobljen za obavljanje poslova
_ _______ _ _______ _ _______
U__________________,_______19__.
Ovlaštena osoba:
_______________
Ur. broj :_____________________ M.P.
Broj matične knjige:___________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti