POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatne objave - odluka izmjeni odluke - uredba o povlasticama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVIJETE
Na temelju članka 45. Zakona o kazalištima ("Narodne novine". br. 61/91), donosim
PRAVILNIK
O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU OSORSKIH GLAZBENIH VEČERI
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se status, ustrojstvo i financiranje glazbeno-scenskog festivala Osorske glazbene večeri.
Članak 2.
Osorske glazbene večeri su glazbeno-scenski festival od nacionalnog značenja i središnja manifestacija u kulturi Županije primorsko-goranske.
Članak 3.
Osnivači Osorskih glazbenih večeri su Županija primorsko-goranska i Općina Mali Lošinj.
Festival Osorske glazbene večeri sljednik je glazbenog festivala koji je osnovan 1976. godine.
Sjedište festivala je u Osoru.
Članak 4.
Osorske glazbene večeri upisuju se u upisnik festivala koji se vodi pri Ministarstvu kulture i prosvjete.
Članak 5.
Sredstva za ostvarivanje festivala Osorskih glazbenih večeri osiguravaju Županija primorsko-goranska, Općina Mali Lošinj i Ministarstvo kulture i prosvjete iz sredstava Državnog proračuna.
Sredstva za Osorske glazbene večeri mogu se osigurati i iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i uprave, u dijelu u kojem program festivala utvrde kao svoju javnu potrebu u kulturi, iz prihoda ostvarenih djelatnošću festivala, sponzorstva, zaklada, fundacija, darova i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Za ostvarivanje programa festivala Osorske glazbene večeri osiguravaju se sredstva:
- iz državnog proračuna, za ostvarivanje dijela programa koji je od nacionalnog značenja.
- iz proračuna Županije primorsko-goranske i Općine Mali Lošinj, za pripremu i ostvarivanje tehničkih i drugih uvjeta festivala, te za izvedbu dijela programa festivala.
Ministarstvo kulture i prosvjete, Županija primorsko-goranska i Općina Mali Lošinj. svake godine ugovorom utvrđuju međusobne odnose, te prava i obveze u financiranju programa festivala.
Članak 7.
Osorskim glazbenim večerima rukovodi i upravlja ravnatelj festivala, koji ima prava i obveze utvrđene ovim pravilnikom.
Festival ima Festivalsko vijeće koje je stručno-savjetodavno tijelo festivala i koje prati ostvarivanje programa rada festivala, te obavlja druge zadaće utvrđene ovim pravilnikom.
Članak 8.
Ravnatelja festivala imenuje ministar kulture i prosvjete po pribavljenom mišljenju Festivalskoga vijeća.
Članak 9.
Festivalsko vijeće ima sedam članova od kojih dva imenuje ministar kulture i prosvjete, dva Poglavarstvo Županije primorsko-goranske, dva Poglavarstvo Općine Mali Lošinj i jednoga člana Krčka biskupija.
Časni članovi Festivalskoga vijeća su ministar kulture i prosvjete, biskup Krčke biskupije, župan Županije primorsko-goranske i načelnik Općine Mali Lošinj.
Članak 10.
Festivalsko vijeće razmatra i utvrđuje prijedlog ukupnog programa festivala, te je ujedno i stručno savjetodavno tijelo ravnatelju festivala.
Članak 11.
Ravnatelj festivala zastupa i predstavlja festival kao manifestaciju u ime osnivača festivala i Ministarstva kulture i prosvjete, donosi ukupan program festivala, organizira i provodi umjetničku i programsku politiku festivala i odgovoran je za ostvarenje njegovoga programa.
Ravnatelj festivala predsjedava Festivalskome vijeću i rukovodi njegovim radom.
Za svoj rad ravnatelj je odgovoran osnivačima festivala i ministru kulture i prosvjete.
Članak 12.
Program Osorskih glazbenih večeri koji je od nacionalnoga značenja donosi Festivalsko vijeće. na prijedlog ravnatelja festivala, a uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete.
Članak 13.
Unutarnje ustrojstvo i način rada festivala, način utvrđivanja festivalskoga programa, utvrđivanja izvora financiranja. kao i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje festivala uređuju se statutom festivala.
Statut festivala donosi ravnatelj festivala na prijedlog Festivalskoga vijeća.
Suglasnost na statut Osorskih glazbenih večeri daje Poglavarstvo Županije primorsko-goranske i Poglavarstvo Općine Mali Lošinj.
Članak 14.
O radu festivala i ostvarivanju festivalskoga programa podnosi se izvješće najmanje jedanput godišnje.
Izvješće podnosi ravnatelj festivala ministru kulture i prosvjete, Poglavarstvu Županije primorsko-goranske i Poglavarstvu Općine Mali Lošinj.
Sadržaj izvješća utvrđuje se na sjednici Festivalskoga vijeća.
Ako ministar kulture i prosvjete, Poglavarstvo Županije primorsko-goranske ili Poglavarstvo Općine Mali Lošinj ne prihvati izvješće, može se smijeniti ravnatelj festivala, te raspustiti imenovane članove Festivalskoga vijeća.
Odluku o smjenjivanju ravnatelja festivala i imenovanih članova Festivalskog vijeća donosi ministar kulture i prosvjete po pribavljenom mišljenju Poglavarstva Županije primorsko-goranske i Poglavarstva Općine Mali Lošinj.
Članak 15.
Obavljanje organizacijskih. financijsko-knjigovodstvenih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova u svezi s radom i djelovanjem festivala povjerit će se pravnoj osobi koja organizira festival.
Na ugovo kojim se uređuju međusobna prava i obveze glede obavljanja organizacijskih i drugih poslova za festival, kojega zaključuje ravnatelj festivala i ravnatelj pravne osobe, prethodnu suglasnost daje Poglavarstvo Županije primorsko-goranske i Poglavarstvo Općine Mali Lošinj.
Članak 16.
Ravnatelj festivala dužan je donijeti statut i dostaviti ga Poglavarstvu Županije primorsko-goranske i Poglavarstvu Općine Mali Lošinj na suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Do donošenja statuta festivala odgovarajuće se primjenjuju akti i odluke osnivača festivala. ako nisu u suprotnosti s ovim pravilnikom.
Članak 17.
Ministar kulture i prosvjete, Poglavarstvo Županije primorsko-goranske i Poglavarstvo Općine Mali Lošinj i Krčka biskupija. imenovat će članove Festivalskoga vijeća u roku od 15 dana od donošenja ovoga pravilnika.
Ministar kulture i prosvjete imenovat će ravnatelja festivala u roku od 30 dana od donošenja ovoga pravilnika.
Članak 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-03/94-01/70
Urbroj : 532-03/8-94-03
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti