POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatne informacije - pravilnik o tipu - pravilnika o zahtjevima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 45. Zakona o kazalištiina ("Narodne novine", br. 61/91). donosim
PRAVILNIK
O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se status, ustrojstvo i financiranje glazbeno-scenskog festivala Varaždinske barokne večeri.
Članak 2.
Varaždinske barokne večeri su glazbeno-scenski festival od nacionalnog značenja i središnja manifestacija u kulturi sjeverne Hrvatske.
Stalni pokrovitelj Varaždinskih baroknih večeri je Predsjednik Republike Hrvatske.
Članak 3.
Osnivač Varaždinskih baroknih večeri je grad Varaždin.
Sjedište festivala je u Varaždinu.
Članak 4.
Varaždinske barokne večeri upisuju se u upisnik festivala koji se vodi pri Ministarstvu kulture i prosvjete.
Članak 5.
Sredstva za ostvarivanje festivala Varaždinskih baroknih večeri osigurava grad Varaždin, Županija varaždinska i Ministarstvo kulture i prosvjete iz sredstava Državnog proračuna.
Sredstva za Varaždinske barokne večeri osiguravaju se i iz prihoda ostvarenih djelatnošću festivala, sponzorstva. zaklada, fundacija, darova i drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje festivala Varaždinske barokne večeri osiguravaju se iz vlastitih prihoda festivala, državnog proračuna, proračuna Županije varaždinske. proračuna grada Varaždina, te drugih gradova i općina u dijelu u kojem program festivala utvrde kao svoju javnu potrebu u kulturi.
Iz državnog proračuna osiguravaju se:
a) sredstva za program Varaždinskih baroknih večeri od nacionalnog značenja,
b) sredstva za plaće i naknade za dio djelatnika. te materijalne troškove pravnoj osobi koja organizira festival i obavlja druge administrativno-tehničke poslove za festival, a koji se odnose na ostvarivanje programa nacionalnog festivala.
Iz proračuna Županije varaždinske i grada Varaždina osiguravaj u se :
a) sredstva za pripremu i ostvarenje tehničkih i drugih uvjeta za organiziranje festivala Varaždinskih baroknih večeri,
b) sredstva za plaće i naknade za dio djelatnika pravne osobe koja skrbi o organizaciji i provođenju festivala,
c) sredstva za izvedbu dijela programa festivala. Ministarstvo kulture i prosvjete, Županija varaždinska i grad Varaždin, svake godine ugovorom utvrđuju međusobne odnose. te prava i obveze u financiranju Varaždinskih baroknih večeri.
Članak 7.
Varaždinskim baroknim večerima rukovodi i upravlja ravnatelj festivala, koji ima prava i obveze utvrđene ovim pravilnikom.
Festival ima Festivalsko vijeće koje je stručno-savjetodavno tijelo festivala, te koje prati ostvarivanje programa rada festivala i obavlja druge zadaće utvrđene ovim pravilnikom.
Ravnatelja i dva člana Festivalskoga vijeća imenuje ministar kulture i prosvjete na četiri godine.
Ostali članovi Festivalskoga vijeća su po svojoj dužnosti:član Poglavarstva grada Varaždina zadužen za poslove kulture. podžupan Županije varaždinske zadužen za poslove kulture i ravnatelj pravne osobe koja obavlja organizacijske i druge poslove za festival.
Časni članovi Festivalskoga vijeća su ministar kulture i prosvjete, župan Županije varaždinske, te gradonačelnik grada Varaždina.
Članak 8.
Festivalsko vijeće razmatra i utvrđuje prijedlog ukupnog programa festivala, te je ujedno i stručno savjetodavno tijelo ravnatelju festivala.
Članak 9.
Ravnatelj festivala zastupa i predstavlja festival kao manifestaciju u ime osnivača festivala i Ministarstva kulture i prosvjete, donosi ukupan program festivala, organizira i provodi umjetničku i programsku politiku festivala i odgovoran je za ostvarenje njegovoga programa.
Ravnatelj festivala predsjedava Festivalskome vijeću i rukovodi njegovim radom.
Za svoj rad ravnatelj je odgovoran ministru kulture i prosvjete i osnivaču festivala.
Članak 10.
Program Varaždinskih baroknih večeri koji je od nacionalnoga značenja donosi Festivalsko vijeće, na prijedlog ravnatelja festivala, a uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete
Članak 11.
Unutarnje ustrojstvo i način rada festivala, način utvrđivanja festivalskoga programa, utvrđivanje izvora financiranja, kso i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje festivala uređuju se statutom festivala.
Statut festivala donosi ravnatelj festivala na prijedlog Festivalskoga vijeća.
Suglasnost na statut Varaždinskih baroknih večeri daje Poglavarstvn grada Varaždina.
Članak 12.
O radu festivala i ostvarivanju festivalskoga programa podnosi se izvješće najmanje jedanput godišnje.
Festivalsko vijeće podnosi izvješće ministru kulture i prosvjete. Poglavarstvu grada Varaždina i Poglavarstvu Županije varaždinske.
Ako ministar kulture i prosvjete, Poglavarstvo grada Varaždina i Poglavarstvo Županije varaždinske ne prihvate izvješće, može se smijeniti ravnatelj festivala te raspustiti imenovane članove Festivalskoga vijeća.
Članak 13.
Obavljanje stručnih, organizacijskih, financijsko-knjigovodstvenih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova u svezi s radom i djelovanjem festivala povjerit će se pravnoj osobi koja organizira festival.
Ugovorom koji zaključuje ravnatelj festivala i ravnatelj pravne osobe koja obavlja organizacijske i druge poslove za festival, uređuju se međusobna prava i obveze.
Članak 14.
Ravnatelj festivala dužan je donijeti statut i dostaviti ga Poglavarstvu grada Varaždina na suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Do donošenja statuta festivala odgovarajuće se primjenjuju akti i odluke osnivača festivala, ako nisu u suprotnosti s ovim pravilnikom.
Članak 15.
Ministar kulture i prosvjete imenovat će ravnatelja festivala I članove Festivalskoga vijeća u roku od 15 dana od donošenja ovoga pravilnika.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-03/94-01-70
Urbroj : 532-03/B-94-03
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti