POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - baze propisa - pravilnik o nošenju - pravilnik o načinu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
Temeljem članka 113., 122. i 134. Zakona o obrani - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 74/93), ministar obrane donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE I CIVILNE SLUŽBE
Članak 1.
U Pravilniku o izvršavanju vojne obveze i civilne službe ("Narodne novine", broj 63/81, 12/82 i. 20/92) u članku 1., brišu se riječi "uvjete i postupak za izbor novaka za kadete škola pričuvnih časnika" , te točka i zarez iza njih.
Članak 2.
U članku 6, stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
U evidenciju o osobi koja pohađa Policijsku školu ili Višu školu unutarnjih poslova unose se podaci o upisu, pohađanju, te o završenom školovanju temeljem uvjerenja o upisu i pohađanju, te svjedodžbe o završenom školovanju u Policijskoj školi ili Višoj školi unutarnjih poslova.
U evidenciju o vojnom obvezniku koji je završio Policijsku školu ili Višu školu unutarnjih poslova, u trajanju od najmanje 2 godine i proveo na dužnosti ovlaštene osobe u unutarnjim poslovima ili stražara u kazneno-popravnim ustanovama najmanje 2 godine unose se podaci o završenom školovanju i zaposlenju temeljem svjedodžbe ili diplome Policijske škole ili Više škole unutarnjih poslova i uvjerenja ovlaštenog tijela unutarnjih poslova odnosno kazneno-popravne ustanove o vremenu provedenom na dužnosti ovlaštene osobe u unutarnjim poslovima ili stražara u kazneno-popravnoj ustanovi.
Članak 3.
U članku 7. stavku 3. iza riječi "sposobnom za vojnu službu" dodaju se riječi "ili sposobnom za vojnu službu s ograničenjem.
Članak 4.
U Članku 14. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase: Izuzetno od odredbe stavka t ovog članka vojni obveznik ili kandidat za djelatne i pričuvne časnike i dočasnike koji izgubi vojnu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje za vrijeme služenja vojnog roka, odnosno školovanja u vojno-nastavnom središtu, nestanak vojne iskaznice prijavljuje postrojbi odnosno ustanovi oružanih snaga u kojoj služi vojni rok ili vojno-nastavnom središtu u kojem se školuje. Ovlašteno vojno-nastavno središte, postrojba odnosno ustanova, ranga bojne, puka ili višeg ranga, sukladno članku 132. Zakona izdaje vojnu iskaznicu osobama iz stavka 3. ovog članka: nakon što o nestanku vojne iskaznice izvijesti ovlašteni ured za obranu koji je proglašava nevažečom u "Narodnim novinama".
Članak 5.
U Članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi: "Učenik Policijske škole ili Više škole unutarnjih poslova ne poziva se na liječničke i druge preglede, te na psihološka ispitivanja i novačenje".
Članak 6.
U članku 23. briše se stavak 2.
Članak 7.
Članak 25. briše se.
Članak 8.
Članak 27. briše se.
Članak 9.
U članku 28. briše se točka 5.
Članak 10.
U članku 30 , točki 3. iza riječi "ocijenjeni sposobnima" dodaju se riječi "ili sposobnima za vojnu službu 5 ograničenjem." Točka 6. briše se, a dosadašnja točka 7. postaje točka 6.
Članak 11.
Članak 33. mijenja se i glasi: Novak, ocijenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu na vrijeme dulje od jedne godine po proteku najmanje dvije trečine vremena na koje je utvrđena privremena nesposobnost, može na svoj zahtjev biti upućen na ponovnu ocjenu sposobnosti za vojnu službu, ako uz zahtjev priloži zdravstvenu dokumentaciju iz koje je vidljivo da jc došlo do promjene zdravstvenog stanja koje utječe na poštoječu ocjenu sposobnosti."
Članak 12.
U članku 34. stavku 1. brišu se riječi "te o rodu, odnosno službi" i riječi "i kadeta vojne škole." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "U vojnu iskaznicu novačka komisija upisuje i rod, odnosno struku, a za obveznike civilne službe; civilnu službu".
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 13.
Članak 35. mijenja se i glasi: "Uvjeti, kriteriji i postupak za izbor vojnika koji se po završetku osnovne obuke upućuju na vojna učilišta za izobrazbu člasnika i dočasnika, uredit će se posebnim propisima koje donosi ministar obrane".
Članak 14.
Glava V. Izbor kadeta za škole pričuvnih časnika i članci 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. brišu se. Dosadašnje glave VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIl., XIII, i XIV postaju glave V., VI., VII, VIII, IX, X, XI, XIV i XIII
Članak 15.
U članku 56, stavku 5. iza riječi "sposobnim za vojnu službu" dodaju se riječi.ili sposobnim za vojnu službu s ograničenjem".
Članak 16.
Članak 61. i 62. brišu se
Članak 17.
U članku 64. stavku 1. riječi "upravi za obranu" zamjenjuju se riječima "uredu za obranu". Stavak 3. briše se.
Članak 18.
Članak 65. briše se.
Članak 19.
Članak 70 mijenja se i glasi: "Vojnika kod kojeg je nastala promjena zdravstvenog stanja, koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu službu, liječnik vojne pošte upućuje na ocjenu sposobnosti za vojnu službu novačkoj komisiji na čijem se području nalazi vojna pošta. Temeljem ocjene ovlaštene novačke komisije o nesposobnosti za vojnu službu, odnosno privremenoj nesposobnosti za vojnu službu vojnika, ovlaštena osoba u postrojbi utvrđena odredbama članka 135. stavak 2. Zakona donosi rješenje o prekidu služenja vojnog roka , te u jedinični karton i vojnu iskaznicu vojnika upisuje temelj i datum prekida služenja vojnog roka i otpusta vojnika iz postrojbe. Ukoliko novačka komisija ocijeni vojnika sposobnim za vojnu službu s ograničenjem, a ocjena uvjetuje promjenu roda, struke ili vojnoevidencijsku specijalnost, novačka komisija odreduje drugi rod, struku ili vojnoevidencijsku specijalnost sukladno propisanim kriterijima".
Članak 20.
Članak 71. briše se.
Članak 21.
Članak 72. mijenja se i glasi: "O prekidu služenja vojnog roka iz članka 106. Zakona rješavaju zapovjednici zbornog područja, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane".
Članak 22.
U članku 73. briše se stavak 3.
Članak 23.
Članak 75. briše se.
Članak 24.
U članku 78. stavku 1. riječi "koja ne smije biti starija od 6 mjeseci" zemjenjuju se riječima "pod uvjetom da posljednji specijalistički nalaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci."
Članak 25.
U članku 79. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. sposoban za vojnu službu s ogranićenjem". Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.
Članak 26.
U članku 80, stavku 1. brišu se riječi.i upisuje u zdravstvenu knjižicu i vojnu iskaznicu. Iza stavka 1, dodaje se novi stavak 2. koji glasi .Pisano obrazloženo rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu službu iz prethodnog stavka, novačka komisija upisuje u zdravstvenu knjižicu i vojnu iskaznicu, a u vojnu iskaznicu upisuje i rod, odnosno struku. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 27.
Iza članka 80, dodaje se novi članak 80.a koji glasi: "Žena - vojni obveznik koja je predviđena za raspored u ratne postrojbe pričuvnog sastava oružanih snaga sukladno planu popune, uvodi se u vojnu evidenciju nakon utvrdivanja ocjene sposobnosti za vojnu službu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi i nadležnoj novačkoj komisiji."
Člana 28.
U članku 95. stavak 1. mijenja se i glasi: "Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u kojem se novak vodi u vojnoj evidenciji, kada novak odsluži vojni rok u Republici Hrvatskoj, prevodi novaka iz evidencije novaka u evidenciju osoba u pričuvnom sastavu." Stavak 2. briše se.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. brišu se riječi "i 2".
Članak 29.
U članku 97. stavku 1. iza riječi "koji stalno živi u inozemstvu" dodaju se riječi "temeljem odobrenja države u kojoj se nalazi."
Članak 30.
U članku 98. stavku 1. i 2. iza riječi "sposobnim za vojnu službu" dodaju se riječi "ili sposobnim za vojnu službu s ograničenjem".
Članak 31.
Članci 101., 102., 103., 104., 105., 106. i 107. brišu se.
Članak 32.
U cijelom tekstu Pravilnika riječ "jedinica" zamjenjuje se sa riječi "postrojba", riječ "vojni starješina" sa riječi "zapovjednik", a riječ "služba" sa riječi "struka", sve u odgovarajućim padežima.
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 80/93-01/76
Urbroj: 512-01-93-5036
Zagreb, 31. prosinca 1993.
Ministar obrane
Gojko Šušak, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti