POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - baze propisa - odluka o obveznim - uredba o statusu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULURE I PROSVIJETE
Na temelju članka 45. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", br. 61/91) donosim
PRAVILNIK
O STATUSU, USTROJSTVU I FINANCIRANJU DUBROVAČKOG LJETNOG FESTIVALA
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se pitanja u svezi sa statusom. ustrojstvom i financiranjem Dubrovačkog ljetnog festivala (u daljnjem tekstu: Festival).
Članak 2.
Festival je kazališna i glazbeno-scenska manifestacija od nacionalnog značenja i od interesa za Republiku Hrvatsku.
Osnivač Festivala je grad Dubrovnik.
Članak 3.
Festival se upisuje u registar kazališnih festivala koji se vodi pri Ministarstvu kulture i prosvjete.
Članak 4.
Festival se održava u Dubrovniku, u pravilu od 10. srpnja do 25. kolovoza.
Članak 5.
Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se u državnom proračunu, u proračunu Županije dubrovačko-neretvanske i u proračunu grada Dubrovnika.
Sredstva za Festival osiguravaju se iz prihoda ostvarenih djelatnošću Festivala, sponzorstva, zaklada, fundacija, darova i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje Festivala osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 5. ovoga pravilnika, prema kriterijima kako slijedi:
- iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za: a) program Festivala od nacionalnog značenja, b) plaće i naklade za dio djelatnika i dio materijalnih troškova ustanove koja obavlja poslove organiziranja i održavanja Festivala, sukladno ugovoru iz stavka 2. ovoga članka,
- iz proračuna Županije dubrovačko-neretvanske 20% i proračuna grada Dubrovnika 80% osiguravaju se sredstva za:
a) plaće i naknade za dio djelatnika tehničke službe i za materijalne troškove ustanove koja obavlja poslove organiziranja i održavanja Festivala, sukladno ugovoru iz stavka 2. ovoga članka.
Ministarstvo kulture i prosvjete, Županija dubrovačko -neretvanska i grad Dubrovnik svake godine ugovorom uređuje međusobna prava i obveze u financiranju Festivala.
Članak 7.
Festivalom rukovodi i upravlja ravnatelj Festivala, koji ima prava i obveze utvrđene ovim pravilnikom.
Ravnatelja Festivala imenuje ministar kulture i prosvjete na vrijeme od dvije godine.
Radi utvrđivanja umjetničkog programa i njegova ostvarivanja, ministar kulture i prosvjete imenuje ravnatelja dramskog i ravnatelja glazbenog programa na vrijeme od dvije godine.
Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće, koje obavlja zadaće utvrđene ovim pravilnikom.
Članak 8.
Ravnatelj Festivala zastupa i predstavlja Festival u ime osnivača Festivala i Ministarstva kulture i prosvjete, donosi program Festivala, osmišljava i provodi umjetničku i programsku politiku Festivala i odgovoran je za ostvarivanje njegovog programa.
U ostvarivanju njegovih zadaća ravnatelju Festivala pomažu ravnatelji dramskog i glazbenog programa koji su ravnatelju odgovorni za realizaciju programa, svatko u svom djelokrugu.
Članak 9.
Festivalsko vijeće predlaže program Festivala (festivalski repertoar) i prati njegovo ostvarenje. te je ujedno i stručno-savjetodavno tijelo ravnatelja Festivala i ravnatelja dramskog i glazbenog programa.
U Festivalsko vijeće ministar kulture i prosvjete imenuje tri člana iz reda javnih kulturnih djelatnika na vrijeme od dvije godine.
R.avnatelj Festivala i ravnatelji glazbenog i dramskog programa, te ravnatelj ustanove koja obavlja poslove organiziranja i održavanja Festivala. po svom su položajučlanovi Festivalskog vijeća.
Časni članovi Festivalskog vijeća su ministar kulture i prosvjete, župan Županije dubrovačko-neretvanske i gradonačelnik grada Dubrovnika.
Članak 10.
Program Festivala donosi ravnatelj Festivala uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete.
Ravnatelj Festivala prijedlog programa Festivala dostavlja na mišljenje Poglavarstvu grada Dubrovnika.
Članak 11.
O ostvarivanju programa Festivala ravnatelj Festivala podnosi izvješće ministru kulture i prosvjete. Poglavarstw grada Dubrovnika i Poglavarstvo Županije dubrovačko-neretvanske.
Izvješće se podnosi u roku od 60 dana od dana završetka Festivala.
Ako ministar kulture i prosvjete. odnosno Poglavarstvo grada Dubrovnika i Poglavarstvo Županije dubrovačko-neretvanske ne prihvate izvješće. može se smijeniti ravnatelj Festivala i ravnatelji glazbenog i dramskog programa, te raspustiti imenovani članovi Festivalskoga vijeća.
Članak 12.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Festivala. način utvrđivanja festivalskog programa, način rada Festivalskog vijeća, kao i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje Festivala uređuju se satututom Festivala.
Statut Festivala donosi ravnatelj Festivala na prijedlog Festivalskoga vijeća.
Suglasnost na statut Festivala daje Poglavarstvo grada Dubrovnika.
Članak 13.
Obavljanje organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova u svezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala povjerava se kazališnoj kući "Dubrovnik-festival - Hrvatska".
Ministarstvo kulture i prosvjete i osnivač Festivala, te kazališna kuća "Dubrovnik festival - Hrvatska" međusobna prava i obveze uređuju posebnim ugovorom.
Članak 14.
Ministar kulture i prosvjete imenovat će ravnatelja Festivala, ravnatelje glazbenog i dramskog programa I članove Festivalskog vijeća u roku 15 dana od dana stupnja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 15.
Ravnatelj Festivala dužan je donijeti statut u roku 30 dana od dana imenovanja i dostaviti ga Poglavarstvu grada Dubrovnika na suglasnost.
Do donošenja statuta Festivala odgovarajuće se primjenjuju akti i odluke osnivača Festivala ako nisu u suprotnosti s ovim pravilnikom.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-03/94-01-70
Urbroj : 532-03/B-94-01
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti