POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni linkovi - pravilnik izmjenama pravomočno - ukaz o proglašenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJE
Na osnovi članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), te točke I. podtočka 6. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", broj. 62/92, 45/93 89/93, 95/93, 114/93, 10/94 i 34/91), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće
RJEŠENJE
O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA UVOZ OPREME I DIJELOVA, TE INSTALACIJSKOG MATERIJALA ZA ZAMJENU ILI POPRAVAK OPREME I OBJEKATA UNIŠTENIH ILI OŠTEĆENIH RATNIM RAZARANJIMA ZA 1995. GODINU

  1. Odobrava sc carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, osim osobilih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, koji se uvoze radi zamjene ili popravka gospodarske opreme i objekat.a uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, bez plaćanja carine, u vijednosti do 100.000.000,- USD, za razdoblje do 31. prosinca 1995. godine.
  2. Pri korištenju predmetnoga carinskoga kontingenta, štetom nastalom ratnim razaranjima smatra se šteta nastala:

- bombardiranjem, raketiranjem i drugim oblicima oružanog napada neprijateljskih postrojbi ili obrane u svezi s takovim napadima,
- paljevinom, miniranjem ili drugim oblicima fizičkog uništenja ili oštećenja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom podrućju, te
- pljaćkom ili drugim oblicima nasilnog oduzimanja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom području.
3. Korisnik carinskog kontingenta iz točke 1. ovoga rješenja može biti poduzeće ili drugi poduzetnik koji opremu i dijelove za opremu, te instalacijski materijal, koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, uvozi radi zamjene ili popravka gospodarske opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, sukladno mišljenju i prijedlogu županijske ili Državne komisije za popis i procjenu ratne štete. Poduzetnikom u smislu stavka 1. ove točke smatra se i poljoprivrednik, kojemu je obavljanje poljoprivredne djelatnosti jedino ili glavno zanimanje.
4. Pojedinaćno rješenje o odobrenju uvoza opreme i dijelova, te instalacijskog materijala koji se mogu uvesti po osnovi predmetnoga carinskoga kontingenta, donosi Ministarslvo financija, na temelju pisanoga zahtjeva korisni kao povlastice, u privitku kojega valja priložiti slijedeće isprave mišljenje i prijedlog nadležne županijske komisije za popis i procjenu ratne štete,
- potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća oprema odnosno dijelovi i instalacijski materijal ne proizvode u Republici Hrvatskoj, te
- ispravu kojom se dokazuje status korisnika carinskog kontingenta. Nalazi li se uništena ili oštećena oprema odnosno objekti na području dviju ili više županija, rješenje iz stavka 1. ove točke, Ministarstvo financija donosi sukladno mišljenju i prijedlogu Državne komisije za popis i procjenu ratne štete.
5. Mišljenje i prijedlog iz točke 4. ovoga rješenja, nadležna županijska odnosno Državna komisija za popis i procjenu ratne štete izdaje na pisani zahtjev korisnika carinskog kontingenta, uz koji se podnosi:
a) dokaz o posjedovanju opreme ili objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima (izvod iz knjigovodstvenih evidencija, izvod iz zemljišnih knjiga ili druga odgovarajuća isprava),
b) dokaz o uzorku, vrsti i visini štete nastale kao posljedica ratnih razaranja (zapisnik stručne komisije poduzeća verificiran po nadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete, nalaz i mišljenje sudskog.vještaka ili druge strućne osobe ovlaštene po rtadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete za utvrđivanje uzroka, te procjenu visine štete nastale ratnim razaranjima),
c) specifikaciju opreme koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, s tarifnom oznakom robe prema Carinskoj tarifi, komercijalnim i tehničkim nazivom robe, oznakom količine robe, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta,
d) ispravu kojom se dokazuje status korisnika carinskog kontingenta, i to:
- za poduzeće izvod iz sudskog registra,
- za poduzetnika rješenje nadležnoga upravnoga ili drugoga tijela o obavljanju djelatnosti,
- za poljoprivrednike: uvjerenje nadležne ispostave Porezne uprave prema prebivalištu korisnika, iz kojega je vidljivo da prihodi od obavljanja poljoprivredne djelatnosti čine isključivi ili glavni (pretežni) izvor prihoda poljoprivrednog domaćitastva korisnika kontingenta. Iznimno, ako se uništena ili oštećena oprema odnosno objekti nalaze na privremeno okupiranom području ili postoje drugi objektivni razlozi zbog kojih nije moguće očevidom utvrditi postojanje i visinu štete nastale ratnim razaranjem, županijska komisija za popis i procjenu ratne štete može činjenice i okolnosti iz alineje a) i b) stavka 1. ove točke utvrđivati i drugim dokaznim sredstvima.
6. Carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala po osnovi ratnih razaranja može se odobriti za zamjensku opremu i dijelove, te instalacijski materijal do visine štete na gospodarskim objektima i opremi nastale ratnim razaranjem. Ako vrijednost robe iz stavka 1. ove točke premašuje visinu štete nastale ratnim razaranjem, carina i druge uvozne pristojbe obraćunavaju se i naplaćuju na razliku vrijednosti između utvrđene visine štete nastale ratnim razaranjima i visine carinske osnovice robe koja se uvozi.
7. Carinska povlastica temeljem rješenja Ministarstva financija o odobrenju predmetnoga carinskoga kontingenta ostvaruje se u postupku uvoznoga carinjenja odgovarajuće robe. Na uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, uz zaglavlje korisnik kontingenta unosi klauzulu "Č1. 54. CZ - RŠ". U specifikaciji priloženoj uz rješenje Ministarstva financija o odobrenju predmetnoga carinskog kontingenta, uz odgovarajuću tarifnu poziciju za robu koja se uvozi, ovlašteni carinski djelatnik upisuje podatak o broju uvozne carinske deklaracije i carinskoj osnovici uvezene robe i datum uvoznoga carinjenja, te stavlja svoj potpis i pećat carinarnice.
8. Akti i.upanijskih (općinskih) i Državne komisije za popis i procjenu ratne štete izdani u svezi s ostvarivanjem carinske povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, ako sadrže činjenice i okolnosti utvrđene ovim rješenjem, odgovarajuće se primjenjuju i u postupku ostvarivanja carinskoga kontingenta prema ovome rješenju
9. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju, te visini neplaćene carine i drugih uvoznih pristojbi, vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu tromjesečno dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj gospodarskoj komori.
10. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.
Klasa : 413-01/94-0 1/116
Urbroj : 513-15-94-1
Zagreb, 16. prosinca 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti