POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni link - popis hrvatskih norma - uredba o postotnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), te točke I. podtočka 4. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93 B9/93, 95/93, 114/93, 10/94 i 34/94), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarške komore, ministar financija donosi slijedeće
RJEŠENJE
O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA UVOZ SIROVINA, REPRODUKCIJSKIH I DRUGIH MATERIJALA KOJI SE RABE PRI PROIZVODNJI ROBA ZA IZVOZ U 1995. GODINI

  1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe pri proizvodnji roba za izvoz (u daljnjem tekstu: carinski kontingent); bez plaćanja carine, u vrijednosti do 600,000.000.- US dolara tijekom 1995. godine.
  2. Korisnik carinskoga kontingenta može biti poduzeće ili drugi poduzetnik koji: a) uvezene sirovine, reprodukcijski i drugi materijal u cijelosti ugradi ili na drugi način rabi pri proizvodnji roba za izvoz, sukladno tehnološkom normativu ovjerenom po ovlaštenoj carinarnici pri odobravanju carinskoga kontingenta, b) robu proizvedenu od uvezenih sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala izveze u roku šest mjeseci od dana prijelaska preko carinske crte uvedenih roba, odnosno u duljem roku utvrđenom rješenjem ovlaštene carinarnice. Rok utvrđen rješenjem iz stavka 1. ove podtočke ovlaštena carinarnica može iz opravdanih razloga, na pisani i obrazloženi zahtjev korisnika kontingenta, produžiti za razdoblje do jedne godine. odnosno do tri godine izvozi li se investicijska ili druga oprema čija proizvodnja traje dulje od godinu dana. c) oslvari izvoz u vrijednosti najmanje 30%, većoj od vrijedneksti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala uvezenih za proizvodnju robe koju ee izvozi, te d) sukladnu propisima u deviznom poslovanju, ostvareni izvoz naplati u konvertibilnoj valuti, a ostvarena devizna sredstva u prupisanom roku unese u zemlju.
  3. Pisani zahtjev za odobrenje carinskng kontingenta. s naznakom vrste roba koje će se uvesti odnosno izvesti sukladno propisima o Carinskoj tarif,. njihove količine i vrijednosti, te roka za izvršenje iz.voza daljeg od šest mjeseci, korisnika carinskoga kont.ngenta pudnosi carinarnici ovlaštenoj prema njegovu sjedištu. U privitku zahtjeva iz stavka I ove točke, korisnik kontingenta prilaže i specifikaciju sirovina reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod (tehnološki normativ).
  4. Rješenje o odobrenju carinskoga kontingenta ovlaštena carinarnica donosi u obliku bilješke na pisanome zahtjevu korisnika za odobrenje car-inskoga kontingenta
  5. Na uvoznoj carinskoj deklaraciji robe koja se uvozi korištenjem carinskog kontingenta za uvoz roba radi proizvodnje za izvoz, odnosno na izvoznoj carinskoj deklaraciji odgovarajućih izvoznih proizvoda, uz zaglavlje obvezatno se unosi bilješka "Čl. 54. - CKUI"
  6. Na osnovi pisanoga izvješća korisnika carinskoga kontingenta o izvršenome izvoza prema izvoznim carinskim deklaracijama, naplati izvoza i ostvarenju deviznoga priliva, ovlaštena carinarnica bilješkom na izvorniku akta o odobrenju carinskoga kontingenta korisnika se razdužuje obveze ostvarivanja izvoza i deviznog priliva.
  7. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju i ostvarenom izvozu te visini neplaćene carine i drugih pristojbi, vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu gospodarstva i hrvatskoj gospodar skoj komori početkom narednog za proteklo tromjesječje.
  8. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa : 413-01/94-01/115
Urbroj : 513-15-91-1
Zagreb, 16. prosinca 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti